ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

N 4855/2021 : “Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 215/12-11-2021)

Περισσότερα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ 4670/2020 “Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου” (ΦΕΚ Α’ 24711-12-2020)

Περισσότερα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρ. 6 της ΕΣΔΑ, ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης,τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις”

Περισσότερα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ 4534/2020: Τροποποίηση του ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156)

Περισσότερα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ 4734/2020 “Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 196/8-10-2020)

Περισσότερα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

NOMOΣ 4689/2010 “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ” (ΦΕΚ Α’ 103/27-5-2020)

Περισσότερα
Scroll to Top