ΝΟΜΟΣ 4670/2020 “Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου” (ΦΕΚ Α’ 24711-12-2020)

Νόμος 4760/2020 “Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου” (ΦΕΚ Α’ 24711-12-2020)

ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 1: Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών – Ιατρική φροντίδα κρατουμένων – Άδειες κρατουμένων – Τροποποίηση διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα

1.Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2776/1999 (Α’ 291) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.). Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργού Δικαιοσύνης, είναι τριμελής και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως Πρόεδρο, τον επόπτη του συγκροτήματος Φυλακών Κορυδαλλού Αντεισαγγελέα Εφετών ή τον αναπληρωτή του και τον πρόεδρο του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ως μέλη.

Τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, αν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων και, στην περίπτωση αυτήν, προεδρεύει ο εισαγγελικός λειτουργός.»

2.Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 2776/1999 αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αν σε συγκεκριμένο κατάστημα δεν υπηρετεί μόνιμο υγειονομικό προσωπικό, οι ανάγκες καλύπτονται σε εικοσιτετράωρη βάση με επισκέψεις εξωτερικών ιατρών και νοσηλευτών, που καλούνται από τον διευθυντή του καταστήματος και αμείβονται κατ’ επίσκεψη από αυτόν.

Οι συμβάσεις κατ’ επίσκεψη ιατρών και νοσηλευτών στα καταστήματα κράτησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, συνάπτονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των κρατουμένων.

Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.»

3.Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 2776/1999 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Κρατούμενοι των Καταστημάτων Κράτησης, εκτός εκείνων του Συγκροτήματος Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού, που ασθενούν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, καθώς και εκείνοι που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα ψυχικής υγείας εισάγονται στο αναρρωτήριο του Καταστήματος ή περιορίζονται σε ειδικό τμήμα.

Εφόσον το επιβάλλει η κατάστασή τους, με πρόταση και γνωμάτευση του αρμοδίου ιατρού του Καταστήματος Κράτησης και κατόπιν εντολής του Διευθυντή της οικείας κλινικής, μετάγονται σε ειδική θεραπευτική ή ψυχιατρική μονάδα του πλησιέστερου νοσοκομείου της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύει το Κατάστημα Κράτησης ή σε αντίστοιχη μονάδα νοσοκομείου της ίδιας περιφέρειας.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Διευθυντή της οικείας θεραπευτικής ή ψυχιατρικής μονάδας, οι ασθενείς κρατούμενοι εισάγονται με εντολή του σε ειδικό θεραπευτικό Κατάστημα Κράτησης, όπου υποβάλλονται σε αναγκαία μέτρα νοσηλείας ή θεραπευτικά προγράμματα. Η παραμονή των κρατουμένων στο αναρρωτήριο Καταστήματος Κράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.

2.Κρατούμενοι ασθενείς των οποίων η νοσηλεία δεν είναι δυνατή σε αναρρωτήρια των Καταστημάτων Κράτησης ή στα ειδικά θεραπευτικά καταστήματα του Συγκροτήματος Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού, παραπέμπονται σε δημόσιο νοσοκομείο της περιφερειακής ενότητας στην οποία αυτά εδρεύουν. Εάν δεν είναι δυνατή η νοσηλεία στο νοσοκομείο αυτό, παραπέμπονται με εντολή του Διευθυντή της οικείας κλινικής στο πλησιέστερο δημόσιο νοσοκομείο περιφερειακής ενότητας στην οποία λειτουργεί άλλο Κατάστημα Κράτησης.»

4.Οι περ. (1) και (2) της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2776/1999 αντικαθίστανται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«1. (1) Ο κατάδικος: α) εκτίει ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε (5) έτη και έχει εκτίσει πραγματικά το ένα δέκατο (1/10) της ποινής του, β) εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή μέχρι δέκα (10) έτη και έχει εκτίσει πραγματικά το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής του, γ) εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή άνω των δέκα (10) ετών και έχει εκτίσει πραγματικά τα τρία δέκατα (3/10) της ποινής του, δ) εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης και έχει εκτίσει πραγματικά τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Κατ’ εξαίρεση, σε αυτόν που καταδικάστηκε σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης για παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα, τακτικές άδειες χορηγούνται εφόσον έχει εκτίσει πραγματικά τα δύο πέμπτα (2/5) της ποινής του και η κράτηση έχει διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) έτη. Αν στον κατάδικο έχουν επιβληθεί περισσότερες στερητικές της ελευθερίας ποινές και δεν έχει γίνει προσμέτρησή τους σε μία συνολική ποινή, κατά το άρθρο 94 του Ποινικού Κώδικα, για τον υπολογισμό της ποινής που εκτίεται κατά την έννοια της παρούσας διάταξης, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των επί μέρους ποινών.

(2)Δεν εκκρεμεί κατά του καταδίκου ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα.

(3)Εκτιμάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τελέσεως, κατά τη διάρκεια της άδειας, νέων εγκλημάτων.

(4)Συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την προσδοκία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής και ότι ο κρατούμενος δεν θα κάνει κακή χρήση της αδείας του.

Για να διαπιστωθεί αν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση εκτιμώνται ιδίως: α) η προσωπικότητα του κατάδικου και η εν γένει συμπεριφορά του μετά την τέλεση της πράξης κατά τη διάρκεια της κράτησης σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 69 και κατά τη διάρκεια των αδειών, που ενδεχομένως του έχουν ήδη χορηγηθεί, β) η ατομική, επαγγελματική και κοινωνική κατάσταση του ιδίου και της οικογένειάς του, καθώς και οι τυχόν οικογενειακές του υποχρεώσεις, γ) η ωφέλεια, την οποία μπορεί να έχει για την προσωπικότητα του καταδίκου και τη μελλοντική του εξέλιξη, η λήψη μέτρων για τη σταδιακή επάνοδό του σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας.»

5.Η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 2776/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η τακτική άδεια διαρκεί από μία έως πέντε ημέρες, στις οποίες συνυπολογίζονται οι Κυριακές και οι αργίες. Εφόσον ο κατάδικος έχει ήδη εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα τρία πέμπτα (3/5) της ποινής του και σε περίπτωση ποινής ισόβιας κάθειρξης δεκατέσσερα (14) έτη, η διάρκεια της άδειας μπορεί να αυξάνεται έως τις έξι (6) ημέρες, οι οποίες υπολογίζονται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Η συνολική διάρκεια των αδειών ενός καταδίκου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες το έτος. Στους καταδίκους, οι οποίοι λαμβάνουν τακτική άδεια και δηλώνουν τόπο μετάβασης που απέχει από το κατάστημα κράτησής τους πέραν των τριακοσίων χιλιομέτρων ή κατοικούν σε νησιά που αντιμετωπίζουν συγκοινωνιακές δυσχέρειες, χορηγείται, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή της φυλακής, επιπλέον μία (1) ημέρα για τη μετάβαση και μία (1) ημέρα για την επιστροφή τους, οι οποίες δεν υπολογίζονται στη συνολική διάρκεια αδειών κάθε έτους.»

Άρθρο 2: Αποστολή Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης – Ορισμός Προϊσταμένου του Σώματος

1.Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3090/2002 (Α’ 329) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης έχει ως αποστολή: α. Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων οποιαδήποτε ημέρα και ώρα για τη διαπίστωση των συνθηκών κράτησης, της ευταξίας και της τήρησης των μέτρων ασφάλειας στα καταστήματα κράτησης, της εφαρμογής των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα και των κανονισμών λειτουργίας των καταστημάτων αυτών, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων οδηγιών που αφορούν στη λειτουργία των καταστημάτων κράτησης.

β. Τη διερεύνηση και διακρίβωση των εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως και διαπράττονται στους χώρους των καταστημάτων κράτησης σε όλη την Επικράτεια και προς τούτο, μεταξύ άλλων, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί πληροφορίες και στοιχεία που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτό. Σε περίπτωση ερευνών για εξιχνίαση υποθέσεων που διενεργεί το Σώμα και διαπιστώνεται ανάγκη επέκτασης των ερευνών ή άλλων δράσεων εκτός των Καταστημάτων Κράτησης, οι ως άνω έρευνες συνεχίζονται και περατώνονται από το ίδιο το Σώμα. Όταν απαιτείται συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες, στις έρευνες ή στις αναγκαίες επιχειρήσεις τίθεται επικεφαλής ο Προϊστάμενος του Σώματος.

γ. Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων υγειονομικών επιθεωρήσεων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατουμένων. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος υγειονομικός επιθεωρητής του Σώματος κρίνει ότι ο κρατούμενος έχει ολοκληρώσει τη νοσηλεία του στο Θεραπευτικό Κατάστημα Κράτησης και δύναται να επιστρέψει στο Κατάστημα Κράτησης όπου εκτίει την ποινή του ή σε άλλο Κατάστημα Κράτησης, τότε μεριμνά για τη χορήγηση του σχετικού εξιτηρίου.

δ. Την εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στα Καταστήματα Κράτησης και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

ε. Την εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής επί αναφερομένων πειθαρχικών παραπτωμάτων των επικεφαλής των Τμημάτων Εξωτερικής Φρούρησης, καθώς και του αστυνομικού προσωπικού εν γένει, που υπηρετεί με απόσπαση στα Καταστήματα Κράτησης.

στ. Την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, τη μηχανοργάνωση αυτού και τη διασφάλιση του απορρήτου.

ζ. Την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

η. Την παροχή συνδρομής στις αστυνομικές, λιμενικές και πυροσβεστικές Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης και διακρίβωσης εγκλημάτων.»

2.Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3090/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, προϊστάμενος του Σώματος τοποθετείται συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός, με την επιφύλαξη του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 (Α’ 43). Νόμιμος αναπληρωτής του προϊσταμένου του Σώματος τοποθετείται, με την ίδια απόφαση, πρόσωπο που φέρει την προαναφερόμενη ιδιότητα. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) φορά για τρία (3) ακόμη έτη. Στον προϊστάμενο του Σώματος – καθώς και στον νόμιμο αναπληρωτή του, όποτε αυτό απαιτείται – καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.»

Άρθρο 3: Μεταγωγή σε αγροτικές φυλακές

Η παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Στα αγροτικά καταστήματα κράτησης και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) δύνανται να μετάγονται κατάδικοι κρατούμενοι, ικανοί για εργασία, ανεξαρτήτως αδικήματος, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής, εφόσον τους έχει χορηγηθεί τακτική άδεια τουλάχιστον μια (1) φορά, έχουν τηρήσει τους όρους της άδειας και:

α) έχουν ποινή ή συνολικές ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε (5) έτη και έχουν εκτίσει πραγματικά το ένα δέκατο (1/10) της ποινής τους ή

β) έχουν ποινή κάθειρξης ή συνολικές ποινές φυλάκισης μέχρι (10) έτη και έχουν εκτίσει πραγματικά το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής τους ή

γ) έχουν ποινές άνω των δέκα (10) ετών συνολικά και έχουν εκτίσει πραγματικά τα τρία δέκατα (3/10) της ποινής τους ή

δ) έχουν ποινή ισόβιας κάθειρξης και έχουν εκτίσει πραγματικά δέκα (10) έτη. Απαγορεύεται η μεταγωγή ή η παραμονή σε αγροτικές φυλακές και στην Κ.Α.Υ.Φ. σε όσους κρατούμενους έχουν καταδικασθεί για εγκλήματα τρομοκρατίας, όπως επίσης σε κρατούμενους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ή έχει εκλείψει ο λόγος χορήγησής της ή έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή εάν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα. Κρατούμενος ο οποίος από τον χρόνο μετάβασής του σε αγροτικές φυλακές ή στην Κ.Α.Υ.Φ. απωλέσει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ή εκλείψει ο λόγος χορήγησής της ή υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα, επαναμετάγεται στο κατάστημα κράτησης από το οποίο αρχικά μετήχθη.»

Άρθρο 4: Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης και Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου

Το άρθρο 17 του ν. 3772/2009 (Α’ 112) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 17

Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης και Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου

1.Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποτελείται από πέντε (5) μέλη και συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, από:

α. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων της ιδίας Γενικής Γραμματείας, ως Πρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης και των δύο, το Συμβούλιο συγκροτείται από τον νόμιμο αναπληρωτή τους στα κύρια υπηρεσιακά τους καθήκοντα,

β. έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναπληρούμενο από Προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία),

γ. έναν (1) Προϊστάμενο Διεύθυνσης των Καταστημάτων Κράτησης ή του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και

δ. δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, με τους αναπληρωτές τους. Όταν εξετάζονται θέματα του κλάδου υπαλλήλων ΔΕ εξωτερικής φρούρησης, ως αιρετά μέλη μετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης. Όταν εξετάζονται θέματα υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), ως αιρετά μέλη μετέχουν εκπρόσωποι των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ..

2.Τα μέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, ορίζονται για θητεία δύο (2) ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με την απόφαση της παρ. 1, η οποία εκδίδεται κατά τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Η πρώτη συγκρότηση του παρόντος Συμβουλίου, γίνεται για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Ως αιρετοί εκπρόσωποι ορίζονται οι αναδειχθέντες κατά την τελευταία εκλογή αιρετών εκπροσώπων. Γραμματέας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ’, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στο Συμβούλιο συμμετέχει ως εισηγητής ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, ο οποίος μπορεί να είναι συγχρόνως και μέλος του Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης.

3.Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.»

Άρθρο 5: Μεταφορά Συμβουλίου Σωφρονιστικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

1.Το Συμβούλιο Σωφρονιστικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8 και 10 του π.δ. 96/2017 (Α’ 136), μεταφέρεται στο Τμήμα Κεφαλαίων Εργασίας Κρατουμένων της Διεύθυνσης Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συγκροτείται, ως ακολούθως, από:

α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής ως Πρόεδρο, μετά του νόμιμου αναπληρωτή του.

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, ως μέλη μετά των νομίμων αναπληρωτών τους.

2.Καθήκοντα εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κεφαλαίων Εργασίας Κρατουμένων της Διεύθυνσης Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο Τμήματος της

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Γραμματέας του Συμβουλίου μετά του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.

Άρθρο 6: Σύσταση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

1.Στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ενιαία και ολοκληρωμένη εποπτεία επί του τεχνικού αντικειμένου των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

2.Η Διεύθυνση ασκεί τις αρμοδιότητές της με βάση την τομεακή πολιτική της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και με σκοπό την εφαρμογή αυτής, όσον αφορά στην εκτέλεση προγραμμάτων κατασκευής, μετασκευής και επισκευών Καταστημάτων Κράτησης, Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, Θεραπευτικών Καταστημάτων, της κεντρικής υπηρεσίας και των λοιπών περιφερειακών υπηρεσιών της.

3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

α) Η παροχή τεχνικών συμβουλών προς τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, τις Υπηρεσίες της Γραμματείας, καθώς και τις σωφρονιστικές και λοιπές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, με στόχο την εφαρμογή της τομεακής πολιτικής σε ό,τι αφορά στις κτιριακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, καθώς και συμβουλών που άπτονται οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών θεμάτων.

β) Η παρακολούθηση μελετών και έργων που άπτονται οικοδομικών θεμάτων, καθώς και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), με εκτελεστικούς βραχίονες τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών, Δήμων, καθώς και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων κατά περίπτωση.

γ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των τεχνικών εργασιών και της προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού και υλικών, που άπτονται ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών θεμάτων, καθώς και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), με εκτελεστικούς βραχίονες σωφρονιστικές και λοιπές υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας, βάσει της νομοθεσίας περί προμηθειών.

δ) Η εισήγηση και σύνταξη εγγράφων για την ένταξη στον προγραμματισμό και προϋπολογισμό της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» μελετών και έργων που άπτονται ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών θεμάτων μετά από γνωμοδότηση των καθ’ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών της Γραμματείας.

ε) Η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων για τη μεταστέγαση ή την ανανέωση του συμβολαίου μίσθωσης στεγαζόμενων υπηρεσιών.

στ) Η σύνταξη σε ετήσια βάση πρόβλεψης τριετούς προϋπολογισμού για εκτελούμενα έργα από τις περιφερειακές ενότητες της Χώρας, που άπτονται ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών θεμάτων και βρίσκονται σε εξέλιξη ή προβλέπονται για απορρόφηση.

4.Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

5.Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται ο ειδικότερος τρόπος στελέχωσης της ανωτέρω Διεύθυνσης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα.

Άρθρο 7: Σύσταση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1.Στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και έχει ως επιχειρησιακό στόχο την επιχειρησιακή εφαρμογή των πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών πληροφορικής και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και των χρηστών της.

2.Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Διαλειτουργικότητας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

β) Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών.

3.Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιγράφονται ως ακολούθως:

α) Τμήμα Διαλειτουργικότητας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων Τ.Π.Ε.:

αα) Η διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων με ενδοϋπηρεσιακά και εξωυπηρεσιακά πληροφοριακά συστήματα και η ανάπτυξη οριζόντιων δράσεων με άλλους φορείς του Δημοσίου που διαθέτουν ισχυρές δομές Τ.Π.Ε. για βέλτιστη αξιοποίηση πόρων τηρουμένου του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και των άρθρων 84 έως 89 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

αβ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης και αποτελεσματικότητας των έργων ψηφιακής πολιτικής της Γενικής Γραμματείας με τη χρήση δεικτών, σύμφωνα με τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

αγ) Η συνεργασία με φορείς εντός και εκτός Γενικής Γραμματείας σε θέματα διάχυσης δημόσιας πληροφορίας και ψηφιακών υπηρεσιών.

αδ) Ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το κράτος.

αε) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθώς και η συστηματική προώθηση, διαχείριση και ωρίμανση των έργων Τ.Π.Ε. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

αστ) Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο συντονισμός δράσεων για τα έργα ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων της Γενικής Γραμματείας, ώστε να διασφαλίζονται η εναρμόνισή τους με το εκάστοτε Σχέδιο Δράσης, ο εντοπισμός καθυστερήσεων και οι προτάσεις λύσεων και η συγκέντρωση καλών πρακτικών καινοτόμων δράσεων για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.

αζ) Η καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των οριζόντιων και ανά φορέα δράσεων Τ.Π.Ε. και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας με προτάσεις λύσεων τεχνικών θεμάτων και εισαγωγή νέων έργων.

αη) Η κατάρτιση προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και η συμβολή στην κατάρτιση προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής Τ.Π.Ε., καθώς και για προμήθειες αγοράς υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού Τ.Π.Ε., τα οποία χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από τους εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας.

αθ) Η τεχνοοικονομική αξιολόγηση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύωσης και ευρείας χρήσης κατηγοριών εξοπλισμού Τ.Π.Ε. (μελέτη αποτύπωσης, διαστασιοποίηση, υλοποίηση, παρακολούθηση, παραλαβή), που δύναται να προκηρυχθούν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία, από κοινού με το Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

β) Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών: βα) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Γενικής Γραμματείας ως προς την οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Γραμματείας.

ββ) Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, ο καθορισμός, η εφαρμογή και ο έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας των συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας και της προσβασιμότητας των χρηστών στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας.

βγ) Η εποπτεία της διενέργειας και επικαιροποίησης της Απογραφής του Μητρώου Εξοπλισμού και Εφαρμογών στη Γενική Γραμματεία και τους εποπτευόμενους αυτής φορείς.

βδ) Η υποστήριξη και διαχείριση των χρηστών σε κεντρικές διαδικτυακές εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας και σε προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οριζοντίων δράσεων.

βε) Η εποπτεία της επικοινωνίας και της πρόσβασης μέσω του διαδικτύου της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

βστ) Η τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση των δικτύων και τηλεπικοινωνιών της Δημόσιας Διοίκησης.

βζ) Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των συμβάσεων συντήρησης – υποστήριξης με τους αναδόχους παροχής συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής.

4.Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται επιμέρους θέματα διάρθρωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της ανωτέρω Διεύθυνσης.

Άρθρο 8: Αύξηση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συστήνονται επιπλέον των υφισταμένων, εκατόν τριάντα (130) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ως ακολούθως:

1.Εξήντα μία (61) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

2.Δώδεκα (12) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

3.Τριάντα (30) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

4.Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

5.Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

6.Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

7.Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

8.Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

9.Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

10.Δύο (2) θέσεις του κλάδου Οδηγών.

Άρθρο 9: Περιφερειακή ανάπτυξη και ζητήματα προσωπικού δικτύου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 300/2003

1.Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 300/2003 (Α’ 256) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «νομικό πρόσωπο» με έδρα την Αθήνα, υπό την εποπτεία του Κράτους, ασκούμενη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, δύναται να ιδρύονται παραρτήματα του νομικού προσώπου στην έδρα κάθε Σωφρονιστικού Καταστήματος της Ελλάδος, με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση, την αποκατάσταση, την οικονομική συμπαράσταση και την προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και των αποφυλακιζόμενων. Τα ανωτέρω παραρτήματα δεν διαθέτουν δική τους ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και υπάγονται διοικητικά στο νομικό πρόσωπο. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας, η οργάνωση, καθώς και η χρηματοδότησή τους.»

2.Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού του νομικού προσώπου ορίζεται σε είκοσι τρεις (23) ως εξής:

α) Μία (1) θέση Διευθυντή με τριετή θητεία. Στο τέλος της τριετίας, και μετά από σχετική αξιολόγηση, το Δ.Σ. αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας του. Ο Διευθυντής προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη διαδικασία της συνέντευξης και επιλογής. Προηγείται σχετική προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και στον διαδικτυακό τόπο του νομικού προσώπου. Η επιλογή γίνεται από το Δ.Σ., το οποίο μπορεί να αναθέσει τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του.

Ο Διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, και να διαθέτει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του νομικού προσώπου. Επίσης, θα πρέπει να έχει ασκήσει καθήκοντα διοίκησης στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και να γνωρίζει άριστα μια (1) τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να τεθούν επιπλέον προσόντα.

β) Δώδεκα (12) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με γνωστικό αντικείμενο κοινωνικών, οικονομικών ή νομικών επιστημών ή άλλο γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του νομικού προσώπου, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2.

γ) Έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

δ) Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών γραμματέων με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, καθώς και πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Για τα προσόντα πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζεται το π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

2. Η πρόσληψη προσωπικού (πλην του Διευθυντή) γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα. Μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις αυτές κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η απόσπαση υπαλλήλων των προβλεπόμενων ειδικοτήτων από υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων και σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης, για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται οι υπεύθυνοι των παραρτημάτων της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ». Ως υπεύθυνοι των παραρτημάτων, δύναται να τοποθετούνται και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι στις εν λόγω δομές. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που διανύθηκε στην οργανική θέση όπου αποσπάσθηκε ο υπάλληλος.»

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης

Για την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας του έργου «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια» υπεύθυνες είναι οι ορισμένες από τον Υπουργό Δικαιοσύνης επιτροπές, ήτοι η Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας του άρθρου 4 του π.δ. 62/2014 (Α’ 105) και η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 75547 από 11.12.2014 Σύμβασης (ΑΔΑ: Ω8Θ0Ω-ΒΓ8). Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης

1.Η πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα:

α) Η προκήρυξη, που εκδίδεται από το Α.Σ.Ε.Π., δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

β) Ανακοίνωση της έκδοσης προκήρυξης που περιλαμβάνει τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία, στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

γ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 διαδικασία, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η αίτηση, καθώς και το σύνολο των οριζόμενων στην προκήρυξη δικαιολογητικών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π..

2.Οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι, διενεργούνται από επιτροπές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ως ακολούθως:

α) τριμελής ή πενταμελής επιτροπή ή επιτροπές, αποτελούμενη/ες από ένα τουλάχιστον μέλος του Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής και από προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις, προκειμένου να υποβάλουν τους υποψηφίους σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με βαθμό Α’ ή Β’, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την ίδια απόφαση,

β) τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις, προκειμένου να υποβάλουν τους υποψηφίους σε υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Χρέη γραμματέα της εκάστοτε Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με βαθμό Α’ ή Β’, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την ίδια απόφαση.

3.Η λειτουργία των επιτροπών της παρ. 2, ο τρόπος διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

4.Οι περιλαμβανόμενοι στον προσωρινό πίνακα διοριστέων δύναται να προσληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4210/2013 (Α’ 254), εφόσον έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις υγειονομικές εξετάσεις και τις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

5.Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για εκκρεμείς διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των ως άνω κλάδων, για τις οποίες δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική προκήρυξη, χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280).

Άρθρο 12: Ανανέωση συμβάσεων πρόσληψης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. των υπαλλήλων ΔΕ Φύλαξης στα Καταστήματα Κράτησης

Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υποψηφίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, που περιλαμβάνονταν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 6Κ/2018 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 17) και απασχολούνται προσωρινά, σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), στα Καταστήματα Κράτησης, ανανεώνονται, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην ως άνω διάταξη, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας προκήρυξης και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι οκτώ (8) μήνες, οπότε και λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή.

Άρθρο 13: Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων

Στο άρθρο 16 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Κάθε μεταφορά του θεραπευόμενου διενεργείται από τον θεράποντα ιατρό και με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα. Σε κάθε περίπτωση, ο θεράπων ιατρός που μεταφέρει τον θεραπευόμενο παραμένει στον χώρο, έως ότου πραγματοποιηθεί ο σκοπός της μεταφοράς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ασφάλεια του ασθενή και των τρίτων, μπορεί να ζητηθεί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και προηγούμενης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω μέτρων ασφαλείας, η συνδρομή οργάνων της ΕΛ.ΑΣ. τόσο κατά τη μεταφορά όσο και κατά την παραμονή του θεραπευομένου στον χώρο μεταφοράς. Οι ανωτέρω διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά θεραπευομένων δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις θεραπευομένων με το μέτρο θεραπείας της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 69Α Π.Κ., οι οποίοι δύνανται να προσέρχονται αυτοβούλως και άνευ συνοδείας, εκτός αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας, κατόπιν γνωμοδότησης του θεράποντος ιατρού, κρίνει διαφορετικά.»

Άρθρο 14: Μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης

Η παρ. 10 του άρθρου 49 του ν. 2721/1999 (Α’ 112) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«10. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου προς και από τον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης. Μετάθεση και απόσπαση του παραπάνω προσωπικού επιτρέπεται μόνον αν παρέλθει χρονικό διάστημα υπηρεσίας δύο (2) ετών στο Κατάστημα Κράτησης που τοποθετήθηκε μετά από τον διορισμό του ή μετά τη βαθμολογική του προαγωγή, εκτός εάν έχει εφαρμοσθεί η περ. γ) της παρ. 4.

Κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, δύνανται υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης να μετατάσσονται, μετά από αίτημά τους και με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τηρουμένου σε κάθε περίπτωση του άρθρου 62 του ν. 3659/2008 (Α’ 77):

α) σε κενές θέσεις των Καταστημάτων Κράτησης των κλάδων ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Γεωπονίας, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Οδοντιάτρων, ΤΕ Υγείας Πρόνοιας (ειδικότητα Κοινωνικής Εργασίας και Νοσηλευτικής), ΤΕ Τεχνολογίας – Γεωπονίας, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26),

β) σε κενές θέσεις της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007).»

ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)

Άρθρο 15: Μετονομασία του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕ.Α.Π.Α.Σ.Α.)

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) μετονομάζεται σε Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), έχει τη νομική μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και έχει έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 16: Συγκρότηση Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)

Οι παρ. 2 έως 6 του άρθρου 94 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. συγκροτούν δύο (2) κλάδοι: α) ο Κλάδος Πρόνοιας και β) ο Κλάδος Υγείας.

3.Σε κάθε κλάδο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, φορείς πρόνοιας και υγείας, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Ειδικότερα:

Α) Στον Κλάδο Πρόνοιας εντάσσονται: α) το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.), ως Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), β) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Ε.Τ.Υ.Α.Π.), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) και γ) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Τ.Υ.Π.Σ.), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.).

Β) Στον Κλάδο Υγείας εντάσσεται ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.), ως Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.).

4.Οι ανωτέρω Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας και ο Κ.Υ.Υ.Α.Π. διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτού και του Κ.Υ.Υ.Α.Π., καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

5.Στους ανωτέρω Τομείς και τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

6.Εκκρεμείς αιτήσεις κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για την παροχή εφάπαξ βοηθήματος και συμπληρωματικών παροχών υγείας, εξετάζονται από τις υπηρεσίες του οικείου Τομέα του Κλάδου Πρόνοιας και από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π., αντίστοιχα.»

Άρθρο 17: Σκοπός ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Το άρθρο 95 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 95

Σκοπός ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

1. Σκοπός του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι:

α) η παροχή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη της οικογένειάς τους,

β) η χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας από τον αντίστοιχο Κλάδο Υγείας στους ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειάς τους και

γ) παροχή της οικονομικής ενίσχυσης του ν. 826/1978 (Α’ 194).

2. Το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και οι προϋποθέσεις χορήγησης των πάσης φύσεως παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., καθώς και οι σχετικές εισφορές που βαρύνουν τους μετόχους ασφαλισμένους αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου.»

Άρθρο 18: Πόροι ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Το άρθρο 96 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 96

Πόροι του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Πόροι του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και τα έσοδα από πάσης φύσεως πόρους υπέρ των αντίστοιχων Τομέων/Κλάδου/ Ειδικού Λογαριασμού, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές και κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλο έσοδο, που προκύπτει από τη δραστηριότητά τους.»

Άρθρο 19

Χρόνος ασφάλισης

Το άρθρο 97 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 97

Χρόνος ασφάλισης

1.Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας, που λειτουργούν στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

2.Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ή άλλον φορέα πρόνοιας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.»

Άρθρο 20: Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Το άρθρο 98 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 98

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται, για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή, που προτείνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανώτερο Αξιωματικό, με τον αναπληρωτή του.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, ανώτερο Αξιωματικό, με τον αναπληρωτή του.

δ) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται, ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α.), δύο (2) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων (ΠΟ. ΣΥ.ΦΥ.) ή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών προερχόμενων εξ Ειδικών Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Ο.Α.Ε.Φ.) και ένας (1) από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) ή την Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), με τους αναπληρωτές τους.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται εναλλάξ για κάθε θητεία ένας (1) από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις των συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με τον αναπληρωτή του.

στ) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, ελλείψει αυτού, υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του.

2.Τα μέλη των περ. δ) και ε) της παρ. 1 επιλέγονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθμό προσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται από τους φορείς των περ. δ) και ε), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των προτάσεων αυτών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προβαίνει στον διορισμό των εκπροσώπων κατά την κρίση του.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης.

4.Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής του κατά την περ. α) της παρ. 1.

5.Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία. Δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως πέραν των τριών (3) μηνών από τη λήξη της.

6.Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ανώτερος ή κατώτερος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, που υπηρετεί στο Ταμείο ή υπάλληλος του Ταμείου, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με πράξη του Προέδρου και ο οποίος ταυτόχρονα προΐσταται του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου επιλαμβάνεται της τήρησης των πρακτικών, τα οποία τηρούνται σε αριθμημένα φύλλα, που βιβλιοδετούνται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, τηρεί ευρετήριο όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει και αποστέλλει με εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις στα μέλη αυτού και επιμελείται της κοινοποιήσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου για την εκτέλεση αυτών.

7.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, ο οποίος κρίνεται από το Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται o αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Τμήματος, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος.

9.Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), εφόσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

10.Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

11.Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.

12.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Ταμείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να συνεδριάσει σε τόπο διαφορετικό της έδρας αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσκληση καθορίζει ρητά την ημέρα, την ώρα και τον διαφορετικό τόπο συνεδρίασης, όπως και τον λόγο της αλλαγής αυτού.

13.Όλες οι πράξεις των οργάνων διοίκησης του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που κατά τον νόμο αναρτώνται στο Διαδίκτυο, δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

14.Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν στα θέματα της αρμοδιότητάς τους.»

Άρθρο 21: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Το άρθρο 99 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 99

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι οι εξής:

1.Καθορίζει την πολιτική δράσης του και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης του Ταμείου προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2.Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο νομοθετικά μέτρα απαραίτητα για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου, καθώς και για τη βελτίωση ή τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου και των επιμέρους Τομέων, Ειδικού Λογαριασμού και του Κλάδου Υγείας.

3.Ασκεί διοίκηση επί του προσωπικού του Ταμείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ορίζει τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων, ως και τους αναπληρωτές αυτών, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, όπου αυτό προβλέπεται.

4.Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά την εκτέλεσή του.

5.Διαχειρίζεται την περιουσία του Ταμείου, των επιμέρους Τομέων και του Κλάδου Υγείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

6.Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

7.Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του Ταμείου και αποφασίζει για τις πάσης φύσεως παροχές.

8.Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους υγείας, φαρμακοποιούς – φαρμακευτικούς συλλόγους, ενιαία για τους ασφαλισμένους του κλάδου υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

9.Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ομάδες εργασίας εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

10.Αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικά με τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως, υπέρ ή κατά του Ταμείου, σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθμού και δικαιοδοσίας.

11.Αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους του Ταμείου.

12.Αποφασίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για μικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις εις βάρος των οποίων επιτρέπεται η πληρωμή δαπανών από αυτή, ως και τον ορισμό του υπόλογου διαχειριστή της.

13.Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη για τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των υποβαλλόμενων προσφορών. Δύναται, επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών μέχρι του ποσού που προβλέπεται για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

14.Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, στη χορήγηση προκαταβολών σε προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών, όπως και την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων.

15.Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων οργάνων του Ταμείου, εν όλω ή εν μέρει απορριπτικών και κατά πράξεων επιβολής εισφορών και πρόσθετων τελών.

16.Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών, κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου, υποθέσεων των εντασσόμενων Ταμείων, Κλάδου Υγείας και Ειδικού Λογαριασμού.

17.Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ταμείου.

18.Αποφασίζει για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης του ν. 826/1978 (Α’ 194).

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο ή στα μέλη αυτού ή σε Προϊσταμένους υπηρεσιών του Ταμείου.»

Άρθρο 22: Διάρθρωση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Το άρθρο 100 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 100

Διοικητική Οργάνωση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Οι υπηρεσίες του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) διαρθρώνονται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

1.Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

2.Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών

3.Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής

4.Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων

5.Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου.»

Άρθρο 23: Διάρθρωση και αρμοδιότητες

των Διευθύνσεων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Το άρθρο 101 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 101

Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

1.Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α) Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών. γ) Τμήμα Λογιστηρίου.

δ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:

α) Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού:

αα) ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού του Ταμείου, καθώς και η μέριμνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό,

αβ) η τήρηση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Ταμείου, αγ) η μέριμνα για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Ταμείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

αδ) ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ένστολου και πολιτικού προσωπικού του Ταμείου και η τήρηση των ατομικών τους φακέλων, αε) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και η κίνηση της σχετικής διαδικασίας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, αστ) η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων του Ταμείου, καθώς και στην οργάνωση αυτών, αζ) η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας του κανονιστικού περιβάλλοντος,

αη) η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας,

αθ) η επιμέλεια για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, που αφορά στο προσωπικό, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, αι) ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στο ωράριο εργασίας του προσωπικού του Ταμείου, β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών:

βα) η κατάρτιση του προϋπολογισμού και απολογισμού κάθε Τομέα, Ειδικού Λογαριασμού και Κλάδου Υγείας και συνολικά του Ταμείου, όπως και η ευθύνη εισήγησής τους στο Δ.Σ.,

ββ) ο καθορισμός, η παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των δεικτών διοικητικής και στατιστικής πληροφόρησης, καθώς και η παραγωγή των βασικών και διατμηματικών αναφορών και η υποβολή τους προς τη Διοίκηση και προς τρίτους, βγ) ο προγραμματισμός και η μέριμνα για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων,

βδ) η συγκέντρωση τυποποιημένων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση των οικονομικών εκθέσεων και αναλογιστικών μελετών, βε) η έκδοση τίτλων πληρωμής των δαπανών του φορέα, μετά από τον έλεγχο, την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και η 

εκκαθάριση της αποζημίωσης των μελών για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, βστ) η μέριμνα για τη μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων των Τομέων δια επιτροπικών ενταλμάτων μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., βζ) η είσπραξη του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου,

βη) η εκπροσώπηση του Ταμείου, μέσω του εξουσιοδοτημένου χρήστη αυτού, στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, στο Ελληνικό Δημόσιο και σε οποιοδήποτε φορέα χρειαστεί,

γ) Τμήμα Λογιστηρίου:

γα) η κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού κάθε Τομέα, Ειδικού Λογαριασμού και Κλάδου Υγείας, γβ) η μέριμνα για κάθε είδους λογιστική παρακολούθηση (όπως καταθέσεων σε λογαριασμούς του Ταμείου, δαπανών, συμψηφιστικών εγγραφών, αποθεματικών), γγ) η μέριμνα για την τήρηση, ενημέρωση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων κάθε Τομέα και του Κλάδου Υγείας, καθώς και συνολικά του Ταμείου, και η τήρηση αρχείου των σχετικών παραστατικών, γδ) η μέριμνα για την υποβολή των χρηματικών ενταλμάτων με τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και την επιστροφή και φύλαξη αυτών και η μέριμνα για την επανυποβολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατασταλτικού ελέγχου,

γε) η φροντίδα για την εναρμόνιση-τυποποίηση του Λογιστικού Σχεδίου του Ταμείου, καθώς επίσης των λογιστικών μεθόδων και διαδικασιών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, γστ) η ταμειακή διαχείριση κάθε αυτοτελούς Τομέα και του Κλάδου Υγείας, καθώς και συνολικά του Ταμείου, γζ) η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών μεταξύ των Τομέων, του Κλάδου Υγείας και του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ποσών που καλύπτουν τις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου,

γη) η μέριμνα, μετά από απόφαση του Δ.Σ., για τη μεταφορά στις μερίδες του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος του τυχόν πλεονάσματος των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης, που τηρούν ο κάθε Τομέας και ο Κλάδος Υγείας στα πιστωτικά ιδρύματα, γθ) η κατάρτιση των μισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων του Ταμείου, η εκκαθάριση των αποδοχών τους και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, γι) η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος, όπως και κάθε άλλης δήλωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για) η είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Παροχών, γιβ) η διενέργεια πληρωμών κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών.

δ) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας:

δα) η μέριμνα για την εκμίσθωση ή μίσθωση των αναγκαίων κτιρίων για την εκμετάλλευση ή τη στέγαση των υπηρεσιών, η διαδικασία εκμίσθωσης ή μίσθωσης, η αναπροσαρμογή μισθωμάτων και η λήψη μέτρων για την ασφάλισή τους,

δβ) η μέριμνα για την είσπραξη μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας,

δγ) η εισήγηση για την ανάγκη αγοράς και πώλησης, ανταλλαγής και αντιπαροχής ακινήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δδ) η τήρηση μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας,

δε) η εισήγηση για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες, μετά από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη οικονομική έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κινητών αξιών, δστ) η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. για κάθε επένδυση ή ρευστοποίηση κινητών αξιών και η παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων στις τράπεζες, δζ) η ευθύνη της παρακολούθησης του Μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας, της αποτίμησης και των μεταβολών επί των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου, δη) η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Ταμείου και η σύνταξη ετήσιας δήλωσης ακίνητης περιουσίας,

δθ) η ευθύνη της παρακολούθησης των καταβολών προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες και θεματοφύλακες, καθώς και της τήρησης των συμβάσεων που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών, δι) η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του Ταμείου σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες και η φροντίδα υλοποίησής τους,

δια) η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, διβ) η μέριμνα για τη λήψη κατάλληλων μέτρων και την παροχή στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά οι πάσης φύσεως μηχανισμοί ελέγχου.

2.Η Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α) Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ..

β) Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων Π.Σ..

γ) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας.

δ) Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων.

ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ..

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου αυτής ως ακολούθως: α) Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ.: αα) η έκδοση αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.), ή επιστροφής εισφορών, κατά περίπτωση,

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, αβ) η μέριμνα για τη σύνταξη φύλλων υπολογισμού εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων και τον υπολογισμό των ασφαλιστικών κρατήσεων κατά την εκκαθάριση, αγ) η μέριμνα για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης του ν. 826/1978 (Α’ 194) και η προετοιμασία εισηγήσεων προς το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, αδ) η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και τους φορείς για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα, αε) η τήρηση και ενημέρωση του αρχείου και των ατομικών φακέλων των ασφαλισμένων του κάθε Τομέα, αστ) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, για την ετήσια αποδέσμευση κεφαλαίων των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστηρίου, Ασφάλισης-Εσόδων και Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Ταμείου, αζ) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών (όπως δικαιολογητικά και διαδικασία εκταμίευσης),

αη) η μέριμνα για τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των δανείων,

αθ) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, σχετικά με τους ασφαλισμένους, που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων,

αι) η μέριμνα για τη σύναψη των συμβάσεων χορήγησης των δανείων (σύναψη χρεωστικών ομολόγων), αια) η συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα για την εκταμίευση των δανείων, β) Τμήμα Παροχών Ασφαλισμένων Π.Σ.: βα) η έκδοση αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.), ή επιστροφής εισφορών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, ββ) η μέριμνα για τη σύνταξη φύλλων υπολογισμού εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων, βγ) η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως ζητημάτων που αφορούν στο Τμήμα, βδ) η τήρηση και ενημέρωση του αρχείου και των ατομικών φακέλων των ασφαλισμένων του Τομέα, βε) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, για την ετήσια αποδέσμευση κεφαλαίων του Τ.Π.Υ.Π.Σ., για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστηρίου, Ασφάλισης- Εσόδων και Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Ταμείου,

βστ) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών (όπως δικαιολογητικά και διαδικασία εκταμίευσης), βζ) η μέριμνα για τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των δανείων,

βη) η μέριμνα για την προετοιμασία εισήγησης προς το Δ.Σ., σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή, σχετικά με τους ασφαλισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων,

βθ) η μέριμνα για τη σύναψη των συμβάσεων χορήγησης των δανείων (σύναψη χρεωστικών ομολόγων), βι) η συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Τμήματα για την εκταμίευση των δανείων, γ) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας: γα) η μέριμνα για την παροχή συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στους ασφαλισμένους και στα μέλη των οικογενειών τους, κατά τα προβλεπόμενα από τον οικείο Κανονισμό του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, όπως εκάστοτε ισχύει,

γβ) η μέριμνα για τη χορήγηση επιδόματος τοκετού στους δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά τα προβλεπόμενα από τον οικείο Κανονισμό του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, όπως εκάστοτε ισχύει, γγ) η συνεργασία με εξωτερικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Η.ΔΙ.Κ.Α., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., φαρμακευτικούς συλλόγους κ.λπ.), για την επίτευξη της βέλτιστης εξυπηρέτησης των δικαιούχων και της ασφάλειας των συναλλαγών, δ) Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων: δα) η μέριμνα για την τήρηση, διαχείριση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων,

δβ) η παρακολούθηση των διαδικασιών για την είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα και του Κλάδου, δγ) ο σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων για τη μεγιστοποίηση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων του Ταμείου,

δδ) η παρακολούθηση και η διασφάλιση της λήψης κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών και πάσης φύσεως οφειλών κατ’ εφαρμογή του Κ.Ε.Δ.Ε.,

δε) η βεβαίωση εσόδων και ειδικότερα η σύνταξη χρηματικών καταλόγων για τη βεβαίωση απαιτήσεων του Ταμείου, κατ’ εφαρμογή του Κ.Ε.Δ.Ε., δστ) η μέριμνα για την παρακολούθηση, την εξυπηρέτηση και τη διαχείριση των χορηγηθέντων δανείων, δζ) η επιμέλεια για την επιστροφή των πάσης φύσεως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ.: εα) η μέριμνα για την έγκαιρη και κανονική εκτύπωση των απαιτούμενων ποσοτήτων κατά κλάση ενσήμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά περί προμηθειών διατάξεις, καθώς και η επιμέλεια για την ασφαλή φύλαξή τους,

εβ) η μέριμνα για την κανονική, έγκαιρη και ασφαλή διακίνηση των αποστελλόμενων στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ενσήμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

εγ) ο έλεγχος για την έγκαιρη και κανονική μηνιαία αναφορά της ανάλωσης του ενσήμου από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, εδ) η παρακολούθηση της κατάθεσης του αντιτίμου της ανάλωσης του έντυπου ενσήμου στην οριζόμενη τράπεζα και η σχετική ενημέρωση του Τμήματος Ασφάλισης – Εσόδων,

εε) η μέριμνα για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών παραβόλων σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλισης – Εσόδων,

εστ) η τήρηση της συμφωνίας των οικονομικών στοιχείων περί της ανάλωσης του ενσήμου, εζ) η τήρηση του βιβλίου αποθήκης ενσήμου, καθώς και κάθε άλλου που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης, στα οποία γίνονται έγκαιρα οι σχετικές εγγραφές και η μεταξύ τους συμφωνία, εη) η παροχή στοιχείων σχετικών με τη διαχείριση του ενσήμου στο τμήμα Λογιστηρίου, εθ) η μέριμνα για την ετήσια εκκαθάριση της διαχείρισης του ενσήμου και την απόδοση του καθαρού προϊόντος στον δικαιούχο τομέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αποφάσεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου,

ει) η εισήγηση στον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης του Ταμείου μέτρων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διακίνηση του ενσήμου.

3.Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής: α) η μηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταμείου, β) η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των εφαρμογών πληροφορικής, η μέριμνα για την αναβάθμιση και επικαιροποίησή τους, καθώς και η ορθή διαχείριση του περιεχομένου τους, γ) η καταχώριση των στοιχείων που προωθούνται από τις υπηρεσίες του Ταμείου για την ενημέρωση των εφαρμογών, εφόσον απαιτείται κεντρική/συγκεντρωτική καταχώριση,

δ) η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών για την ορθή καταχώριση στοιχείων προς ενημέρωση των εφαρμογών που χρησιμοποιούν, ε) η εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των Πληροφοριακών Συστημάτων και η άμεση υποστήριξή τους σε θέματα που αφορούν στην ενημέρωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των Πληροφοριακών Συστημάτων,

στ) η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια και υλοποίηση μηχανογραφικών εφαρμογών, ζ) η μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού και των εφαρμογών,

η) η υποστήριξη, διαχείριση και παραμετροποίηση, όπου απαιτείται, των εξωτερικών εφαρμογών που χρησιμοποιεί το Ταμείο,

θ) η υλοποίηση και εγκατάσταση εφαρμογών, η εκπόνηση εγχειριδίων τεκμηρίωσης αυτών και εγχειριδίων οδηγιών προς τους χρήστες των εφαρμογών, ι) η τεχνική υποστήριξη εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου, μετά από αίτημα του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών και σχετική συνεργασία με το εν λόγω Τμήμα,

ια) η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας των εφαρμογών και των δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων που προέρχονται από εξωτερικές πηγές,

ιβ) η εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών και του συνόλου των εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος, η πληροφοριακή υποστήριξη όλων των διαδικασιών, για τις οποίες αυτή προβλέπεται, καθώς και η ενημέρωση και υποστήριξη όλων των χρηστών του Συστήματος για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και του εξοπλισμού πληροφορικής του Ταμείου, ιγ) η ασφαλής πρόσβαση των δικαιούχων στα συστήματα πληροφορικής για την υποβολή αιτημάτων, καθώς και για την ενημέρωσή τους με δεδομένα τα οποία τους αφορούν,

ιδ) η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών που υποστηρίζουν τόσο σε επίπεδο Ταμείου όσο και σε σχέση με άλλα Ταμεία και Φορείς, εφόσον απαιτείται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ιε) η μέριμνα εξασφάλισης των συνθηκών ανάρτησης των πράξεων των οργάνων διοίκησης του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στους ορισθέντες δικτυακούς τόπους ή στον οικείο δικτυακό τόπο που διατηρεί το Ταμείο με ευθύνη του, ιστ) η μέριμνα για τη δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων διαρκούς ενημέρωσης με μητρώο στοιχείων μηνιαίων αποδοχών και εισφορών των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διαχείρισης Χρηματικού και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), αντίστοιχα, την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.), τη διαχειρίστρια τράπεζα και λοιπούς φορείς, με σκοπό την ασφαλή συγκέντρωση και παρακολούθηση των ατομικών οικονομικών δεδομένων και τη χρήση αυτών στον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και λοιπών παροχών από εφαρμογές πληροφορικής, καθώς και η μέριμνα για τη διατήρηση των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και χρήσης των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιζ) η υποστήριξη των οργανικών μονάδων του Ταμείου σε επίπεδο λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύου και επικοινωνιών του Ταμείου.

4.Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων: α) η επιμέλεια και ο χειρισμός κάθε δικαστικής και εξώδικης υπόθεσης του Ταμείου, β) η έγγραφη γνωμοδότηση σε ερωτήματα υπηρεσιών του Ταμείου για θέματα νομικής φύσης, γ) η σύνταξη και κατάρτιση συμβάσεων με τρίτους και ειδικότερα ο έλεγχος της νομιμότητας των σχεδίων και καταρτισθεισών συμβάσεων,

δ) η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας νομικής φύσης, που του ανατίθεται από το Δ.Σ. ή τον Πρόεδρο του Ταμείου,

ε) η ενημέρωση των υπηρεσιών του Ταμείου επί νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορούν στο Ταμείο, καθώς και επί νομολογίας δικαστηρίων για σχετικά θέματα,

στ) η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας αγοράς και πώλησης ακινήτων,

ζ) η επιμέλεια της κωδικοποίησης της νομοθεσίας του Ταμείου.

5.Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Προέδρου του Δ.Σ. και του Γραφείου αυτού, καθώς και η τήρηση κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου,

β) η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών,

γ) η επιμέλεια και η προπαρασκευή των συνεδριάσεων του Δ.Σ.,

δ) η γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου του Δ.Σ.,

ε) η τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. και η ανακοίνωσή τους στους Διευθυντές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου, για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού.

6.Στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με αναπληρωτή Αξιωματικό του Π.Σ..

Στη Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωματικός του Π.Σ., μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με αναπληρωτή Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ..

Των Τμημάτων και των Γραφείων των Διευθύνσεων προΐστανται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. ή Ειδικών Καθηκόντων, ιδίως πτυχιούχοι Οικονομικής Σχολής, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων. Στο Τμήμα Παροχών Ασφαλισμένων Π.Σ. και στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών προΐσταται Αξιωματικός του Π.Σ., μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ. προΐσταται Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ..

Του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής προΐσταται Αξιωματικός Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας πληροφορικής της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ., μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Πληροφορικής.

Του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων προΐσταται ο αρχαιότερος δικηγόρος με άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο.

7.Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, είναι δυνατή η τροποποίηση ή συμπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων.

8.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου και την τροποποίηση των άρθρων 100 και 101.»

Άρθρο 24: Θέματα στελέχωσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Το άρθρο 102 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 102

Θέματα προσωπικού

1.Το προσωπικό και ο νομικός σύμβουλος, με έμμισθη εντολή που υπηρετούν κατά τον χρόνο ένταξης στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών, μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατείχαν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και ήδη ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

2.Στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών του αναγκών, μετακινείται και τοποθετείται στο Ταμείο, ύστερα από αποφάσεις των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα, το απαραίτητο αστυνομικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό, γενικών ή ειδικών καθηκόντων, που ανήκει σε κεντρικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα.

3.Το αστυνομικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό, γενικών ή ειδικών καθηκόντων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα, που μετακινείται και τοποθετείται στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2, συνεχίζει να καταλαμβάνει αντίστοιχο αριθμό θέσεων της οργανικής δύναμης των Αρχηγείων Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

4.Η τοποθέτηση σε υπηρεσίες του Ταμείου του αστυνομικού, πυροσβεστικού και πολιτικού προσωπικού, γενικών ή ειδικών καθηκόντων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα, γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, διαφορετικά τοποθετείται σε θέσεις εργασίας ανάλογα με τα προσόντα του, ύστερα από διαταγή του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου.

5.Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου, τα καθηκοντολόγια κάθε Τμήματος και Γραφείου, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις διαταγές του Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων του Ταμείου.

6.Γ ια το σύνολο του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού, γενικών ή ειδικών καθηκόντων, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις νόμων και κανονισμών που διέπουν τα Σώματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του

Πυροσβεστικού, αντίστοιχα, και ισχύουν για όλο το ένστολο προσωπικό αυτών.

7.Για το σύνολο του πολιτικού προσωπικού εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις νόμων και κανονισμών που διέπουν τους δημοσίους υπαλλήλους και ισχύουν για το προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

8.Ειδικότερα, για την πειθαρχική ευθύνη και την πειθαρχική διαδικασία του προσωπικού του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν ανάλογα της κατηγορίας και της ιδιότητας που εκείνοι κατέχουν, ήτοι του αστυνομικού προσωπικού ή του πυροσβεστικού προσωπικού ή αυτής του πολιτικού υπαλλήλου.»

Άρθρο 25

Τελικές διατάξεις

Το άρθρο 103 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 103 Τελικές διατάξεις

1.Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., διαμέσου των Τομέων του και του Κλάδου Υγείας, αποτελεί καθολικό διάδοχο των ενταχθέντων Ταμείων και του Κλάδου Υγείας και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.

2.Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των ενταχθέντων Ταμείων και του Κλάδου Υγείας, συνεχίζονται από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων και του Κλάδου Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

3.Η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας ως συντάξιμου και η απονομή των πάσης φύσεως παροχών του Ταμείου ενεργείται με απόφαση του Προϊστάμενου της αρμόδιας Διεύθυνσης.

4.Αν ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης κρίνει ότι από την εξεταζόμενη υπόθεση προκύπτουν γενικότερα ουσιώδη θέματα για το Ταμείο, δύναται πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης αυτού, να ζητήσει από το Δ.Σ. του Ταμείου την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων ή τη λήψη απόφασης για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ανακυπτόντων θεμάτων. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων και του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης για τη χορήγηση ή μη της παροχής, ή την αναγνώριση ή μη χρόνου προϋπηρεσίας, η υπόθεση κρίνεται από το Δ.Σ. του Ταμείου.

5.Η απόφαση της παρ. 3 υπόκειται σε ένσταση, η οποία ασκείται από κάθε έχοντα έννομο συμφέρον, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, αρχομένης από της κοινοποιήσεως της απόφασης. Οι ως άνω αποφάσεις δύναται να αναθεωρούνται από τον εκδώσαντα αυτές οίκοθεν ή κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον:

α) οποτεδήποτε, εάν η εκδοθείσα απόφαση στηρίζεται επί ψευδών καταθέσεων μαρτύρων ή επί ψευδούς εκθέσεως ή καταθέσεως πραγματογνώμονος ή επί πλαστών ή νοθευμένων εγγράφων, εφόσον τα περιστατικά αυτά προκύπτουν από αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

β) εντός ευλόγου χρόνου, εάν προσαχθούν νέα κρίσιμα έγγραφα ή εμφιλοχώρησε πλάνη περί τα πράγματα ή διαπιστώθηκαν λογιστικά λάθη.

6.Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και αναλογιστική μελέτη, μπορούν να τροποποιούνται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των Τομέων Πρόνοιας και του Κλάδου Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και να ενοποιούνται αυτοί κατά κλάδο.

7.Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 για ενοποίηση των Τομέων κατά κλάδο δεν επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεων, πόρων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του ενός Τομέα στον άλλο ή κλάδου ή η κάλυψη ελλειμμάτων με οποιαδήποτε μορφή.

8.Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και αναλογιστική μελέτη, υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και οι λοιποί εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία.

9.Μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.), που συμπλήρωσαν χρόνο ασφάλισης τριάντα πέντε (35) ετών στους Τομείς αυτούς, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος και πριν την έξοδό τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, οπότε ο μέτοχος ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης ή τη διατήρησή της μέχρι την έξοδό του από το Σώμα. Στην πρώτη περίπτωση, διαγράφεται από μέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή εισφοράς και εξομοιώνεται με τους εξελθόντες οριστικά. Στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό που χορηγήθηκε στον μέτοχο ασφαλισμένο, συμψηφίζεται, υπολογιζόμενο εντόκως με το εφάπαξ βοήθημα που προσδιορίζεται με την οριστική απόφαση χορήγησης της παροχής μετά την έξοδό του από το Σώμα. Αν μέτοχος ασφαλισμένος, που έλαβε εφάπαξ βοήθημα, κριθεί ως μη δικαιούμενος συντάξεως ή μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό προκύπτει επιστροφή ποσού, ο μέτοχος ασφαλισμένος καλείται να αποδώσει το κατά περίπτωση ποσό στο Ταμείο εντός διμήνου. Αν δεν αποδοθεί το ποσό, αναζητείται και αποδίδεται στο Ταμείο, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Σε μέτοχο, που διετέλεσε δημόσιος υπόλογος ή διαχειριστής, δεν μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ βοήθημα, αν αυτός έχει καταλογισθεί με οποιοδήποτε ποσό (έλλειμμα) ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της διαχείρισής του. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 26

Εξαιρέσεις από την κατάργηση προσωποπαγών θέσεων

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4305/2014 (Α’ 237) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«1. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, των εποπτευομένων από αυτό φορέων, καθώς και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής [άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 1339/1983 (Α’ 35), άρθρο 5 του ν. 3206/2003 (Α’ 298) και άρθρο 4 του ν. 2840/2000 (Α’ 202)] παραμένουν σε ισχύ.»

Άρθρο 27: Λέσχες – Πρατήρια

1.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α’ 152) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, μπορεί με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας να ιδρύονται λέσχες για το προσωπικό σε οικήματα που μισθώνονται από το Δημόσιο για τον σκοπό αυτόν ή σε οικήματα στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου. Η οργάνωση και η λειτουργία των λεσχών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με την απόφαση ίδρυσής τους. Οι δαπάνες προμήθειας και συντήρησης ειδών και εξοπλισμού των λεσχών βαρύνουν το δημόσιο και σε περίπτωση αδυναμίας, τις λέσχες.»

2.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι λέσχες, οι οποίες υπάγονται στις Υπηρεσίες όπου λειτουργούν, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη υλικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού και απαλλάσσονται από φόρους και κάθε είδους τέλη. Τα τυχόν προκύπτοντα οικονομικά πλεονάσματα διατίθενται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας:

α) για την ενίσχυση της λειτουργίας των παιδικών εξοχών, για τα τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας,

β) για την ικανοποίηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας,

γ) για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως ευρείας κλίμακας,

δ) για την κάλυψη δαπανών έργων συντήρησης μικρής κλίμακας στους χώρους των Λεσχών και μέχρι του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) από τα πλεονάσματα χρήσης του προηγούμενου οικονομικού έτους κάθε λέσχης.»

Άρθρο 28: Θέματα αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη

Γ ια την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, ο Συνήγορος του Πολίτη ενισχύεται με προσωπικό ως εξής:

1.Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Νομικών, που επιλέχθηκαν με την προβλεπόμενη στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (Α’ 10) διαδικασία και ασκούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθήκοντα επιστημονικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Συνήγορος του Πολίτη, μπορούν να μεταταχθούν σε θέσεις μονίμων τακτικών πολιτικών υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ως άνω Αρχής. Γ ια τη μετάταξή τους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εκδίδεται κοινή απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη και του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χωρίς προηγούμενη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον υφίστανται, και χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγκριτικής απόφασης της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280).

Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ανωτέρω κατηγορίας, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τη μισθολογική και βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, ως μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης μετάταξης εκδίδεται προεδρικό διάταγμα διαπιστωτικό της αποστρατείας των αξιωματικών λόγω μετάταξης με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 51 του π.δ. 24/1997 (Α’ 29). Η απόσπαση των αξιωματικών του παρόντος παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης.

2.Συστήνονται στον Συνήγορο του Πολίτη πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3094/2003 (Α’ 10), για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

1.Οι υπόχρεοι που είχαν υποβάλει έως τη δημοσίευση του ν. 4571/2018 (Α’ 186), ήτοι τις 30.10.2018 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 και δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτές, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018, έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, έως τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309).

2.Οι πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων για την υποβολή των δηλώσεων της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018, από τους υπόχρεους της παρ. 1, αναστέλλονται, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί για την αιτία αυτήν, επιστρέφονται στον δικαιούχο, μετά από τυχόν συμψηφισμό, κατά το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Α’ 90) και το άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), ή μετά τυχόν παρακράτηση, κατά το άρθρο 12 του ν. 4174/2013.

Άρθρο 30: Εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων ή στη Σχολή Πυροσβεστών

Στη Σχολή Αστυφυλάκων ή στη Σχολή Πυροσβεστών εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υποψήφιοι που είναι τέκνα ή αδέλφια θανόντων, εξαιτίας των πυρκαγιών και των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και στις 15 Νοεμβρίου 2017, αντιστοίχως, χωρίς εξετάσεις, σε ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του αριθμού εισακτέων το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για την κάθε κατηγορία πληγέντων και καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισαγομένων σε αυτές. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψήφιους Αστυφύλακες και Πυροσβέστες και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές εξετάσεις του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α’ 1) ή του άρθρου 6 του π.δ. 44/2016 (Α’ 68), αντίστοιχα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον ανωτέρω αριθμό, προηγούνται οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου, και σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Οι ανωτέρω τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων της προτίμησής τους ή στη Σχολή Πυροσβεστών. Με αποφάσεις των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αντίστοιχα, ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 31: Παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

1.Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παραχωρεί υλικά και μέσα προς δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτους, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως άχρηστο – καταστρεπτέο υλικό, με καταβολή ανταλλάγματος. Τα έσοδα από την κατά τα ανωτέρω διαδικασία εισπράττονται σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο. Το αντάλλαγμα δύναται να συνίσταται σε είδος, κατ’ ελάχιστο ίσης αξίας με τα καταστρεπτέα ή ανακυκλώσιμα υλικά, εφόσον τούτο δηλωθεί επακριβώς εγκαίρως και κατά την πλειοδοτική διαδικασία από την Υπηρεσία, με ελάχιστη απαίτηση τον προσδιορισμό της ποσότητας και των τεχνικών απαιτήσεων. Το είδος παραλαμβάνεται ποσοτικά και ποιοτικά από τριμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με μέριμνα του Κλάδου Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

2.α. Οι Διοικούντες Αξιωματικοί οφείλουν να ελέγχουν τα πάσης φύσεως υλικά των Υπηρεσιών ευθύνης τους προς εντοπισμό εκείνων που, κατά την κρίση τους, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως φθαρμένα ή πεπαλαιωμένα και μη δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν πλέον για τον σκοπό, για τον οποίο προορίζονται και να ενημερώνουν εγγράφως τη Μερική και Γενική Διαχείριση, στην οποία υπάγονται. Η προϊστάμενη Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης, ή εξομοιούμενης αυτής, συγκροτεί άμεσα τριμελή επιτροπή από αξιωματικούς, η οποία αποφαίνεται δια πρακτικού ποια από τα υλικά κρίνονται μη αξιοποιήσιμα και καταστρεπτέα ή ανακυκλώσιμα. Τα υλικά καταχωρούνται στα πρακτικά ανά κωδικό αριθμό είδους. Επί των πρακτικών αυτών γνωμοδοτεί ο Διοικητής – Προϊστάμενος της Υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης ή εξομοιούμενης αυτής. Τα πρακτικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ο Διευθυντής της οποίας γνωμοδοτεί επί των πρακτικών περί καταστρεπτέων-ανακυκλώσιμων ή μη υλικών, μετά και από σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Ιστορίας/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.), ότι τα προτεινόμενα είδη δεν φέρουν ιστορική αξία. Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Α.Ε.Α. επιστρέφει το πρακτικό στην Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης ή εξομοιούμενης αυτής, μέσω της οικείας Διαχείρισης, ή στην Υπηρεσία που συγκεντρώνει τα υλικά και διατάσσει την καταστροφή-ανακύκλωση των εν λόγω υλικών κοινοποιώντας σχετικά στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

β. Η κοστολόγηση των υλικών ενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Κλάδο Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος αγοράς, τον χρόνο κτήσης, την παρούσα κατάσταση και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την ορθή και ακριβή κοστολόγησή τους. Η παραχώρηση των υλικών εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Κλάδο Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στο έγγραφο της έγκρισης παραχώρησης αναγράφεται και το προβλεπόμενο κατά περίπτωση κόστος.

γ. Η παραχώρηση των κριθέντων ως μη αξιοποιήσιμων, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλώσιμων, ενεργείται από τις ορισθείσες Επιτροπές της περ. α’. Στην περίπτωση αυτήν, οι Υπηρεσίες που κατέχουν το υλικό, μεριμνούν για την αποκόλληση ενδείξεων-εμβλημάτων και την εν γένει αφαίρεση οποιουδήποτε υπηρεσιακού στοιχείου. Τα εν λόγω υλικά παραδίδονται, κατόπιν πλειοδοτικών διαδικασιών, στον πλειοδότη. Η Υπηρεσία που παραδίδει τα υλικά, αναφέρει στη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τις λεπτομέρειες παράδοσής τους προς τους πλειοδότες και ιδίως την ημερομηνία και ώρα. Είναι δυνατή, προς επίσπευση των αναγκαίων διαδικασιών, η συγκέντρωση όμοιων υλικών σε μια Υπηρεσία, από την οποία και διενεργούνται όλες οι ενέργειες του παρόντος.

3.Για τη χρέωση και είσπραξη του χρηματικού ανταλλάγματος εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α. Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας συντάσσει διαπιστωτική πράξη κοστολόγησης εις διπλούν, όπου αναφέρεται λεπτομερώς το κόστος και εκδίδει αναλυτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης κοστολόγησης, το οποίο επιδίδεται στον ανάδοχο.

β. Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, να καταβάλει το ποσό του εν λόγω τιμολογίου μέσω της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο) και να προσκομίσει το εν λόγω αποδεικτικό είσπραξης στην Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση από τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας συντάσσεται χρηματικός κατάλογος με τα πλήρη στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α’ 6), ο οποίος αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήματος του αναδόχου για τη βεβαίωση και είσπραξη του εν λόγω ποσού.

Άρθρο 32: Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

1.Οι θέσεις των Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και της Διεύθυνσης Προμηθειών των περ. β’ και γ’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 62/2019 (Α’ 101) καταλαμβάνονται από ανώτερους ή ανώτατους αξιωματικούς των Σωμάτων, που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β’, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

2.Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4249/2014 (Α’ 73), τροποποιείται ως εξής:

«2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της παρ. 1, διενεργούνται με κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του συναρμόδιου Υπουργείου για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών και μπορούν να ανανεώνονται μία φορά, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Ειδικότερα, για το ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι ανωτέρω αποσπάσεις διενεργούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να παραταθεί μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης.»

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις θεμάτων διαχείρισης και δαπανών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας

Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4703/2020 (Α’ 131) αρχίζει από τις 26.6.2019.

Άρθρο 34: Ρυθμίσεις σταδιοδρομίας

Απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών (Σ.Α.Ε.Α.) και του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία με τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή Αντιπυράρχου, αντίστοιχα, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στον βαθμό του Αστυνόμου Α’ ή του Επιπυραγού, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία ή καταληφθεί από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, ή λόγω σωματικής ανικανότητας, προάγονται στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή του Πυράρχου, αντίστοιχα, εφόσον υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου τους, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να γεννώνται για αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.

Άρθρο 35: Διάθεση κατασχεμένων μέσων

Το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο

Χρήση κατασχεμένων μέσων για τις ανάγκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Καταστημάτων Κράτησης

1.α. Γ ια την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, μπορεί να τους διατίθενται κατά κυριότητα κατασχεμένα μέσα, τα οποία ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

(αα) χερσαία, χωρίς περιορισμό κυβισμού, πλωτά ή αμφίβια μεταφορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ρυμουλκούμενων,

(αβ) μηχανήματα έργου,

(αγ) αεροσκάφη και συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

β. Η διάθεση επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(βα) έχουν κατασχεθεί από αστυνομικές, λιμενικές ή πυροσβεστικές αρχές ως αντικείμενα λαθρεμπορίας ή ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, για τις οποίες προβλέπεται ποινή στερητική της ελευθερίας, ενός (1) τουλάχιστον έτους, και

(ββ) έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου ή εισαγγελική διάταξη για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη τους.

γ. Η ίδια διαδικασία δύναται να ακολουθείται για τα ανωτέρω μέσα, τα οποία έχουν κατασχεθεί από αστυνομικές, λιμενικές ή πυροσβεστικές αρχές:

(γα) ως αντικείμενα κλοπής ή άλλης αξιόποινης πράξης και ο ιδιοκτήτης τους δεν προσέρχεται να τα παραλάβει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τότε, που προσκλήθηκε αποδεδειγμένα για τον σκοπό αυτό, ή (γβ) ως αντικείμενα κλοπής ή άλλης αξιόποινης πράξης, ο ιδιοκτήτης τους είναι άγνωστος και έχει παρέλθει προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κατάσχεσης, ή

(γγ) για τα οποία έχει εκδοθεί εισαγγελική διάταξη ή αμετάκλητο βούλευμα ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη τους, εφόσον ο ιδιοκτήτης τους δεν προσέρχεται να τα παραλάβει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τότε που έλαβε γνώση αποδεδειγμένα για το δικαίωμά του να του αποδοθούν.

2.Για τη διάθεση των μέσων της παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού, ο οποίος προΐσταται της Υπηρεσίας που πραγματοποίησε την κατάσχεση, ύστερα από πρόταση του Αρχηγείου του οικείου Σώματος. Με την έκδοση της απόφασης αίρεται η κατάσχεση και μεταβιβάζεται αυτοδίκαια η κυριότητα του μέσου.

3.Αν, μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε, διατάχθηκε αμετακλήτως, με βούλευμα ή με δικαστική απόφαση, η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη του, καταβάλλεται σε αυτόν ως πλήρης αποζημίωση ποσό ίσο με την αξία του. Η αξία καθορίζεται με έκθεση κοστολόγησης, η οποία συντάσσεται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, μετά την έκδοση της απόφασης διάθεσης. Στην έκθεση υπολογίζονται δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί. Εφόσον ο δικαιούχος δεν αποδέχεται το ποσό της αποζημίωσης, δικαιούται να προσφύγει, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της έκθεσης, στα διοικητικά δικαστήρια για τον καθορισμό της αξίας του κατασχεθέντος.

4.α. Η έκθεση κοστολόγησης συντάσσεται από επιτροπή προσδιορισμού αξίας κατασχεμένων μέσων, η οποία συγκροτείται από:

(αα) έναν (1) αξιωματικό αρμόδιο για θέματα τεχνικών,

(αβ) έναν (1) αξιωματικό αρμόδιο για θέματα οικονομικών,

(αγ) έναν (1) μηχανολόγο – μηχανικό της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

β. Η μέριμνα για τη συγκρότηση των επιτροπών ανήκει στον Αρχηγό του Σώματος, στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη στην κατάσχεση.

γ. Ανακύπτοντα έξοδα για τη λειτουργία των επιτροπών, καθώς και αναλογούντες δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις για τη διάθεση των μέσων, βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων στους οποίους διατίθενται.

5.Οι αποφάσεις της παρ. 2 κοινοποιούνται στην αρμόδια για τη σχετική παράβαση εισαγγελική αρχή, στην υπηρεσία, η οποία διενήργησε την κατάσχεση του μέσου και στην υπηρεσία ή στον φορέα, όπου φυλάσσεται το μέσο. Στην τελευταία περίπτωση, επέχουν θέση απόφασης άρσης του μέτρου της μεσεγγύησης.

6.Η ίδια διαδικασία δύναται να ακολουθείται και για τα οχήματα, τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί από αστυνομικές αρχές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) και οι ιδιοκτήτες τους δεν προσέρχονται να τα παραλάβουν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τότε που έλαβαν αποδεδειγμένα γνώση για την ακινητοποίηση.

7.Η παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 (Α’ 54) δεν εφαρμόζεται κατά τις διαδικασίες του παρόντος.

8.Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως την 31 Δεκεμβρίου 2021.»

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις θεμάτων φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2226/1994 (Α’ 122) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. α. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας διαρκεί έξι (6) εξάμηνα.

β. Οι Αστυφύλακες που είχαν εισαχθεί στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 1351/1983 (Α’ 56) και αποφοιτούν από αυτή μέχρι και το έτος 2022, δύνανται με αίτησή τους να παρακολουθήσουν ακαδημαϊκά σεμινάρια για να εξομοιωθούν με τους αποφοίτους της περ. α’, η φοίτηση των οποίων διαρκεί έξι (6) εξάμηνα. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται η διαδικασία για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα ανωτέρω σεμινάρια, η διεξαγωγή αυτών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.»

2. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, αρχίζει από το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Άρθρο 37: Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α’ 61) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Υπηρεσία της παρ. 1 στελεχώνεται από το αναγκαίο για τη λειτουργία της προσωπικό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που αποσπάται σε αυτήν για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ειδικά για το ένστολο προσωπικό, η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, το οποίο μπορεί να παραταθεί μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Επίσης, στην ίδια Υπηρεσία μπορεί να αποσπάται και προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση φορέα προέλευσης. Ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατηγορίας ΠΕ με βαθμό A’. Για το προσωπικό που είναι ήδη αποσπασμένο στην Υπηρεσία, η απόσπασή του συνεχίζει αυτοδικαίως και για όσο χρόνο υπολείπεται από την τελευταία πράξη απόσπασής του. Η ανάθεση καθηκόντων του Προϊστάμενου της Υ.Δ.Ε.Α.Π. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αν επρόκειτο για ένστολο προσωπικό, ή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26), αν επρόκειτο για πολιτικό προσωπικό. Η επιλογή του προσωπικού που αποσπάται για πρώτη φορά στην Υπηρεσία, διενεργείται, κατόπιν εισήγησης τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον εκάστοτε Διευθυντή της Υ.Δ.Ε.Α.Π., ως Πρόεδρο, και από τους δύο (2) αρχαιότερους Προϊσταμένους Τμημάτων της Υπηρεσίας. Για τη θέση των Προϊσταμένων Τμημάτων απαιτείται κατ’ ελάχιστον τετραετής προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην Υπηρεσία ή σε άλλη αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων της Υπηρεσίας ορίζονται ανώτεροι ή, ελλείψει αυτών, κατώτεροι αξιωματικοί των υπαγόμενων στο Υπουργείο Προστασίας του

Πολίτη Σωμάτων, ή πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α’. Λήξη απόσπασης δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με αίτηση του προσωπικού της Υπηρεσίας, παρά μόνον για λόγους έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης.»

2. Στο άρθρο 3 του ν. 3938/2011 προστίθεται παρ. 6, ως ακολούθως:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη διάρθρωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Υ.Δ.Ε.Α.Π., καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.»

Άρθρο 38: Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ιδιοκτήτη ζώου που προκάλεσε αγροτικές φθορές

Στο άρθρο 39 του ν. 3585/2007 (Α’ 148), προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Στον ιδιοκτήτη των ζώων που προκάλεσαν αγροτικές φθορές, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4, επιβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των κατά τόπους Περιφερειών, διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για πρώτη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για δεύτερη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των ζώων διαπράττει το προαναφερόμενο αδίκημα για τρίτη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

δ) Για κάθε επόμενη περίπτωση πλέον της τρίτης φοράς το διοικητικό πρόστιμο διπλασιάζεται.

Ο ιδιοκτήτης των ζώων ενημερώνεται για την παράβαση και την επιβολή προστίμου που του επεβλήθη με συστημένη επιστολή, οφείλει δε να εξοφλήσει το πρόστιμο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της.

Σε περίπτωση, κατά την οποία το πρόστιμο δεν εξοφληθεί, το ποσό βεβαιώνεται από την κατά τόπον αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Η παρούσα δεν εφαρμόζεται, εφόσον ιδιοκτήτης του ζώου είναι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζονται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, υποβολής ένστασης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 39: Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Οι περ. α’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α’ 133) αντικαθίστανται ως εξής:

«α) έξι (6) θέσεις για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού, εκ των οποίων οι τρεις (3) θέσεις αφορούν στην Κατηγορία ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών, ζ) επτά (7) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού εκ των οποίων: μία (1) θέση Ψυχολόγου, μία (1) θέση Αναλυτή Δεδομένων και πέντε (5) θέσεις ειδικών που άπτονται της Διαχείρισης Κρίσεων.»

2.Ως καταληκτική ημερομηνία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020, ορίζεται η 30η Ιουνίου 2021.

3.Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) για την αποτροπή εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο των λειτουργικών αναγκών του Εθνικού Μηχανισμού δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων πρόσληψης προσωπικού, να προσλαμβάνει για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών εξειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων επιλογής προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280). Τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού ορίζονται στην πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η πρόσληψη διενεργείται κατά την έκταση των οριζόμενων ανά περίπτωση αναγκών στην πρόσκληση ή σε τυχόν συμπληρωματική πρόσκληση.»

4.Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου δέκατου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και παρατάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου εικοστού εβδόμου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), παρατείνεται έως τις 15.12.2020.

Άρθρο 40: Σύσταση Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

1.Συστήνεται Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με έδρα την Αθήνα, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στελεχώνεται από προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και έχει ως αποστολή της τη διαπίστωση τήρησης μέτρων αρμοδιότητας που έχει ή της ανατίθεται και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

2.Θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου, τα ειδικότερα καθήκοντα των οργάνων της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

3.Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται περ. ε’ ως εξής:

«ε. Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.»

4.Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθώς και η Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές-ελεγκτές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Ε.Α.Δ., οι ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, καθώς και το προσωπικό της Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.»

Άρθρο 41: Παροχή οπλισμού, πυρομαχικών και λοιπού εξοπλισμού στους αξιωματούχους της κατηγορίας 1 του μόνιμου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)

Το μόνιμο προσωπικό της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896 (κατηγορία 1) της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), που αναπτύσσεται στην Ελληνική Επικράτεια για τις ανάγκες διενέργειας κοινών επιχειρήσεων με τις ελληνικές Αρχές, εφόσον κριθεί ικανό να φέρει οπλισμό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896 και διαθέτει έγκριση από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, δύναται να φέρει οπλισμό, πυρομαχικά και λοιπό εξοπλισμό, τα οποία είναι καταχωρισμένα ως υλικό της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο αποκλειστικά της εκπλήρωσης των σκοπών των επιχειρησιακών σχεδίων και για όσο χρόνο παραμένει στην Ελληνική Επικράτεια. Η παροχή του υλικού πραγματοποιείται ανά περιοχή αρμοδιότητας της αστυνομικής υπηρεσίας, από την οποία χρεώνεται το εν λόγω υλικό. Σε περίπτωση αποχώρησης από την Ελληνική Επικράτεια, το ως άνω μόνιμο προσωπικό μεριμνά για την αποχρέωση του υλικού.

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις συμβάσεων προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Η παρ. 5 του άρθρου 124 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Συμβάσεις προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας των Καταστημάτων Κράτησης, των Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων, των Ειδικών Θεραπευτικών Καταστημάτων, της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, οι οποίες ίσχυαν ως και τις 31.12.2020, παρατείνονται ως και την 30ή.6.2021, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Η ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών και η υπογραφή νέων συμβάσεων προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας συνεπάγονται αυτοδικαίως τη λήξη των συμβάσεων της παρούσας. Η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1ης.11.2019 ως 31.12.2019 και εν συνεχεία από πιστώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η παράταση των συμβάσεων της παρούσας ισχύει από 1.11.2019 και μετά.»

Άρθρο 43: Κατάργηση προστατευτικής φύλαξης ασυνόδευτων ανηλίκων

1.Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, δεν τίθενται σε προστατευτική φύλαξη του άρθρου 118 του π.δ. 141/1991 (Α’ 58), μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι στερούνται ασφαλούς ή γνωστής διαμονής. Στην περίπτωση αυτήν, ενημερώνονται αμελλητί ο Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, ελλείψει αυτού, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος των ασυνόδευτων ανηλίκων της κατά τόπον αρμοδιότητάς του, και η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων μεριμνά για την άμεση παραπομπή των ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας μετά από έκδοση εισαγγελικής διάταξης.

2.Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι, μετά από διαδικασία ταυτοποίησης, αναγνωρίζονται ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, κατά την έννοια της περ. ι’ του άρθρου 2 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), παραπέμπονται αμελλητί σε διαδικασία εξεύρεσης επείγουσας φιλοξενίας διά της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και ενημερώνεται προς τούτο η αρμόδια εισαγγελική αρχή για την έκδοση σχετικής διάταξης μεταφοράς.

Άρθρο 44: Αρμοδιότητα Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4636/2019

Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), προστίθεται νέα υποπερ. βστ’ ως εξής:

«βστ. Τη διαχείριση των αιτημάτων επείγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίοι εντοπίζονται από τις αστυνομικές αρχές, κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών ή τρίτα πρόσωπα, και στερούνται ασφαλούς ή γνωστής διαμονής.»

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 2721/1999 (Α’ 112).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

Άρθρο 46: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020

Scroll to Top