ΑΠ 839/2018 – ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ – Γίνεται δεκτή η έφεση του εκζητούμενου επί εφέσεώς του κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών, καθώς για τις πράξεις για τις οποίες ζητείται η έκδοσή του, του είχε χορηγηθεί χάρη. Αίρεται η κράτηση.

Αριθμός 839/2018
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Παπαηλιάδη, Ναυσικά Φράγκου, Βασιλική Ηλιοπούλου – Εισηγήτρια και Βασιλική Μπαζάκη-Δρακούλη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε ως Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 27 Απριλίου και 18 Μαΐου 2018, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Καραγιάννη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος-εκζητουμένου, (ον.) G. () G. του R. και Z., γεν. στο …, στις 13/10/1966, κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης και ήδη στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, ο οποίος παραστάθηκε με τους συνηγόρους υπερασπίσεώς του, Κωνσταντίνο Κοσμάτο και Παρασκευά Σπυράτο, κατά της υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω στις Δικαστικές Αρχές της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία …1-2018 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Μ. Θ., και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό …18. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε
τον εκζητούμενο, διά του διερμηνέα, και τους συνηγόρους υπερασπίσεώς του, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να γίνει τυπικά δεκτή και να απορριφθεί κατ’ ουσία η από 5/1/2018 και με αριθμό …. έφεση του εκζητουμένου-εκκαλούντος.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 451 παρ. 1 του ΚΠΔ, κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών, με την οποία αυτό γνωμοδότησε, κατά το άρθρο 450 του ίδιου κώδικα, επί αιτήσεως εκδόσεως αλλοδαπού υπηκόου, επιτρέπεται στον εκζητούμενο και στον εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση από το γραμματέα εφετών, στην οποία, όπως και στην έκθεση για κάθε ένδικο μέσο, πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι, για τους οποίους ασκείται. Επομένως, η κρινόμενη έφεση του εκζητούμενου G. () G. (), του R. και Z., γεννηθέντος στις 13-10-1966, στο …, υπήκοου της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) και ήδη κρατούμενου στο γενικό κατάστημα κράτησης Θεσσαλονίκης, που ασκήθηκε ενώπιον του γραμματέα εφετών Θεσσαλονίκης κατά της υπ’ αρ. 22/2018 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του στις αρχές του κράτους της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), προκειμένου να κρατηθεί προσωρινά για τα αδικήματα της “εγκληματικής οργάνωσης”, “κατάχρησης επίσημης εξουσίας” και “της πλαστογραφίας επίσημου εγγράφου”, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στις 5-1-2018, δηλ. την ίδια ημέρα της δημοσίευσης της προσβαλλόμενης απόφασης.
Συνεπώς, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν.
ΙΙ. Κατά το άρθρο 28 παρ. 1 εδ. α’ του Συντάγματος, οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, κατά δε το άρθρο 436 του ΚΠΔ, (παρ. 1) αν δεν υπάρχει σύμβαση, οι όροι και η διαδικασία της έκδοσης αλλοδαπών εγκληματιών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των επόμενων άρθρων (ήτοι των άρθρων 437 – 456 Κ.Ποιν.Δ.), οι οποίες (παρ. 2) εφαρμόζονται ακόμη και αν υπάρχει σύμβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή, καθώς και στα σημεία που δεν προβλέπει η σύμβαση. Τέτοια σύμβαση, την οποία έχουν κυρώσει η Ελλάδα στις 6-5-1961 με το ν. 4165/1961 και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) στις 28-7-1999 (με έναρξη ισχύος της από τις 26-10-1999), είναι η από 13-12-1957 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης (Ε.Σ.Ε.), που υπογράφηκε στο Παρίσι και διέπει το δίκαιο της έκδοσης μεταξύ των κρατών τούτων. Ειδικότερα, στο άρθρο 2 παρ. 1 της Ε.Σ.Ε. ορίζεται, ότι η έκδοση ενεργείται για πράξεις που τιμωρούνται από τους νόμους, τόσο του κράτους, που ζητεί την έκδοση, όσο και του κράτους, από το οποίο ζητείται αυτή, με ποινή στερητική της ελευθερίας ή με μέτρο ασφαλείας ενός τουλάχιστον έτους, ως προς το ανώτατο όριο, ή με αυστηρότερη ποινή, ενώ, όταν υπήρξε καταδίκη σε ποινή ή επιβλήθηκε μέτρο ασφαλείας στο έδαφος του αιτούντος κράτους, η σχετική κύρωση πρέπει να είναι τεσσάρων μηνών κατ’ ελάχιστο όριο (ΑΠ 1060/2017). Κατά το άρθρο 438 ΚΠΔ, η έκδοση απαγορεύεται: α) αν εκείνος για τον οποίο ζητείται ήταν ημεδαπός όταν τελέστηκε η πράξη, β) αν η δίωξη και η τιμωρία του εγκλήματος που τέλεσε στο εξωτερικό ανήκει σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους στα ελληνικά δικαστήρια, γ) αν πρόκειται για έγκλημα που κατά τους ελληνικούς νόμους χαρακτηρίζεται πολιτικό, στρατιωτικό, φορολογικό ή του τύπου, ή διώκεται μόνο ύστερα από έγκληση αυτού που αδικήθηκε, ή όταν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι η έκδοση ζητείται για λόγους πολιτικούς, δ) αν σύμφωνα με τους νόμους του κράτους που ζητεί την έκδοση ή του ελληνικού κράτους ή του κράτους, όπου τελέστηκε το έγκλημα, έχει προκύψει ήδη πριν από την απόφαση για την έκδοση νόμιμος λόγος που εμποδίζει τη δίωξη ή την εκτέλεση της ποινής ή αποκλείει ή εξαλείφει το αξιόποινο και ε) αν πιθανολογείται, ότι εκείνος, για τον οποίο ζητείται η έκδοση, θα καταδιωχθεί από το κράτος, στο οποίο παραδίδεται για πράξη διαφορετική από εκείνη για την οποία ζητείται η έκδοση. Τέλος, κατά το άρθρο 450 παρ. 1 ΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρ. 438 περ. δ’ του ίδιου κώδικα, το συμβούλιο γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την αίτηση της έκδοσης και αποφαίνεται για το αν εκείνος που έχει συλληφθεί είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνο που εκζητείται, αν υπάρχουν τα απαιτούμενα για την έκδοση δικαιολογητικά έγγραφα, αν το έγκλημα που αποδίδεται στον εκζητούμενο ή για το οποίο αυτός έχει καταδικαστεί είναι από εκείνα, για τα οποία επιτρέπεται η έκδοση και αν έχει προκύψει λόγος, που εμποδίζει τη δίωξη ή την εκτέλεση της ποινής ή αποκλείει ή εξαλείφει το αξιόποινο (ΑΠ 1185/2016, ΑΠ 1060/2017).
ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από την ένορκη κατάθεση του νομοτύπως εξετασθέντος, μέσω διερμηνέα, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου μάρτυρα, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, από όλα τα έγγραφα, τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία, μεταξύ των οποίων και τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, που αναγνώσθηκαν, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσε ο εκκαλών-εκζητούμενος, μέσω διερμηνέα, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, καθώς και οι συνήγοροι του, προφορικά και με το κατατεθέν υπόμνημα, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Με το υπ’ …/17 από 1/11/2017 έγγραφο του Πρωτοδικείου Σκοπίων της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π. Γ. Δ. Μ.), που περιήλθε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ελλάδος, με το υπ’ αρ…/2017 από 1/11/2017 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π. Γ. Δ. Μ.), ζητείται η έκδοση προς τις Αρχές της FYROM του υπηκόου της G. () G. (όν.) του R. και της Z., γεννηθέντος στις 13-10-1966, στο …, κατοίκου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π. Γ. Δ. Μ.) και ήδη κρατούμενου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, καθόσον διώκεται με το υπ’ …/17 από 27-7-2017 ένταλμα σύλληψης του Εφετείου Σκοπίων της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π. Γ. Δ. Μ.), σε εκτέλεση της ταυτάριθμης από 17/07/2017 απόφασης του Εφετείου Σκοπίων, που κατέστη τελεσίδικη με την υπ’ …/2017 από 26/07/2017 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και εκτελεστή με την από 26/7/2017 διαταγή της -Προέδρου του Εφετείου Σκοπίων, προκειμένου να κρατηθεί προσωρινά για τα αδικήματα της “εγκληματικής οργάνωσης”, “κατάχρησης της επίσημης εξουσίας” και “πλαστογραφίας επισήμου εγγράφου”. Ειδικότερα ζητείται η έκδοση του ανωτέρω, ο οποίος διώκεται :
I. Με την προαναφερόμενη υπ’ …/17-7-2017 απόφαση του Εφετείου Σκοπίων, (σε εκτέλεση της εκδόθηκε το με αριθμό …-7-2017 Ένταλμα Σύλληψης του Εφετείου Σκοπίων), προκειμένου να κρατηθεί προσωρινά (για χρονικό διάστημα 30 ημερών): 1) Μετά από διαδικασία ποινικής δίωξης που άρχισε στις 30-6-2017 με το … κατηγορητήριο του εισαγγελέα για: Α) εγκληματική οργάνωση, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 394 παρ.1 του ΠΚ των Σκοπίων και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως πέντε (5) ετών. Η εν λόγω αξιόποινη συμπεριφορά συνίσταται στο ότι αυτός: “Από το έτος 2008 έως 31-12-2015, με τον Σ. Μ. και Ν. Ν. συγκρότησαν ομάδα με διαρκή και δομημένη δράση στην οποία στη συνέχεια, μέχρι και το έτος 2013, εντάχθηκαν και οι Σ. Ζ. και Β. Β., Β. Γ., Μ. Γ. και Τ. Κ., Β. Ι. και Μ. Σ., η οποία είχε σκοπό να εκτελεί ποινικά αδικήματα κατά της υπηρεσιακής τους θέσης, για τα οποία ποινικά αδικήματα μπορεί να δοθεί ποινή φυλάκισης από τρία χρόνια ή και περισσότερα, και συγκεκριμένα συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε ομάδα, τα μέλη της οποίας μέχρι τις 31-12-2015, αν και γνώριζαν ότι δεν υπάρχει δικαστική διαταγή για έκδοση ιδιαίτερου ερευνητικού μέτρου – παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών και είσοδος στην οικία και άλλους χώρους ή σε μεταφορικά με εντολή και για τις ανάγκες των δημιουργών της ομάδας εισήγαγαν τηλεφωνικούς αριθμούς που δεν αποτελούσαν αντικείμενο παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών λόγω δικαστικών διαταγών και παρακολουθούσαν τις συνομιλίες τρίτων, μέρος των μελών εκτελούσε και καταγραφή αυτών των συνομιλιών, ενώ μέρος των μελών δημιούργησαν τη δυνατότητα τεχνικής πρόσβασης για μη εξουσιοδοτημένη ακρόαση των τηλεφωνικών επικοινωνιών του οργανωτή της ομάδας – κατηγορούμενο Σ. Μ. και τον εκζητούμενο Γ. Γ., ο οποίος είχε συγκεκριμένο ρόλο ως επικεφαλής του τμήματος για λειτουργική τεχνική της Διεύθυνσης ασφάλειας και αντικατασκοπείας του συνδέσμου-γέφυρα μεταξύ των κατηγορουμένων Σ. Μ. και Ν. Ν., ανέλαβε το ρόλο προώθησης των αιτημάτων και των σκοπών του κατηγορούμενου Σ. Μ. προς την κατηγορούμενη Ν. Ν., εγγυούμενος την πραγματική ασυλία από δίωξη για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, και ένα διάστημα και μόνος του μέσω του δικού του υπολογιστή παράνομα παρακολουθούσε τις επικοινωνίες μέρους των πολιτών, όριζε τους ρόλους των μελών της ομάδας, έθετε συγκεκριμένες αποστολές στα μέλη της ομάδας και για όλη την περίοδο δράσης της ομάδας είχε δυνατότητα επισκόπησης σε όλα τα τηλεφωνικά νούμερα που αποτελούσαν αντικείμενο της παρακολούθησης των επικοινωνιών, χωρίς την ύπαρξη δικαστικών διαταγών και απένεμε προνόμια στους δημιουργούς της ομάδας και τα υπόλοιπα μέλη της για ακρόαση και αναπαραγωγή των παρανόμως παρακολουθούμενων επικοινωνιών”. Η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά το ελληνικό ποινικό δίκαιο και συνιστά παράβαση του άρθρου 187 παρ. 1 ΠΚ (συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση) τιμωρούμενη με κάθειρξη έως 10 έτη Β) κατάχρηση της επίσημης εξουσίας κατ’ εξακολούθηση, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 45 και 353 παρ. 2-1 του Π. Κ. των Σκοπιών με ποινή φυλάκισης έως πέντε (5) ετών. Η εν λόγω αξιόποινη συμπεριφορά συνίσταται στο ότι αυτός: “στα …, κατά την περίοδο από το 2008 έως 31-12-2015, ενεργώντας σύμφωνα με τα σχέδια της ομάδας, από κοινού με τους Σ. Μ., Ν. Ν., Β. Β., Μ. Σ., Σ. Ζ. και Β. Ι., όλοι με την ιδιότητα των υπηρεσιακών προσώπων ως εργαζόμενοι στη Διεύθυνση ασφαλείας και αντικατασκοπείας, εκμεταλλευόμενοι τη διαρκή ίδια σχέση και τις ίδιες ευκαιρίες, από κοινού, με συμμετοχή στις ενέργειες εκτέλεσης, εκμεταλλεύτηκαν την υπηρεσιακή τους θέση και εξουσιοδοτήσεις και υπερέβησαν τα όρια της υπηρεσιακής τους εξουσιοδότησης και μέσω κατάχρησης των συστημάτων παρακολούθησης των επικοινωνιών που χρησιμοποιούνταν από τη Διεύθυνση ασφαλείας και αντικατασκοπείας, επέφεραν βαριές βλάβες στα συνταγματικά εγγυημένα δικαιώματα ελευθερίας και απορρήτου των επιστολών και όλων των άλλων μορφών επικοινωνίας και της ιδιωτικότητας της προσωπικής και οικογενειακής ζωής, σε περισσότερους από 4.819 χρήστες των τηλεφωνικών συνδέσεων, των οποίων τις επικοινωνίες παρακολουθούσαν χωρίς να υπάρχουν “δικαστικές διαταγές”. Η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά το ελληνικό ποινικό δίκαιο. Συνιστά παράβαση των άρθρων 13στ, 98 και 370Α παρ.2-4 ΠΚ (παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας, κατ’ εξακολούθηση από υπαίτιο που ενεργεί τις πράξεις αυτές κατ’ επάγγελμα), τιμωρούμενη, από 1-9-2008, σε βαθμό κακουργήματος, με κάθειρξη έως 10 έτη. Γ) κατάχρηση της επίσημης εξουσίας από κοινού, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 22 και 353 παρ.5-1 του Π.Κ. των Σκοπίων και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η εν λόγω αξιόποινη συμπεριφορά συνίσταται στο ότι αυτός: “Στα …, από τις 30.01.2015, και το πρώτο μισό του έτους 2015 με σκοπό να αποκρύψει την κατάχρηση των συστημάτων για παρακολούθηση των επικοινωνιών στη Διεύθυνση ασφαλείας και αντικατασκοπείας του υπουργείου εσωτερικών που εκτελέστηκε λόγω μαζικής παράνομης παρακολούθησης των επικοινωνιών των πολιτών, εκτέλεσε υπηρεσιακή αποστολή που δεν επιτρεπόταν να εκτελέσει και συγκεκριμένα με την ιδιότητα του υπηρεσιακού προσώπου – επικεφαλής του Τμήματος λειτουργικής τεχνικής της Διεύθυνσης ασφαλείας και αντικατασκοπείας, τότε με την επωνυμία Τμήμα για λειτουργική τεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων μαζί με τον κατηγορούμενο Τ. Γ. με την ιδιότητα του υπηρεσιακού προσώπου – επικεφαλής του Τμήματος για συντονισμό της Διεύθυνσης ασφαλείας και αντικατασκοπείας, εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους θέση και εξουσιοδοτήσεις και υπερβαίνοντας τα όρια της υπηρεσιακής τους εξουσιοδότησης, με πρόθεση βοηθούμενοι από τους κατηγορούμενους Γ. Γ. και Ν. Μ., κατέστρεψαν τα συστήματα παρακολούθησης των επικοινωνιών verint και nice track , ιδιοκτησίας του Υπουργείου εσωτερικών και μ’ αυτό επέφεραν ζημία στην περιουσία του κράτους και τα χρήματα του Προϋπολογισμού της Π.Γ.Δ.Μ. ποσού 1.418.879 ευρώ ή 87.261.058,50 διναρίων”. Η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά το ελληνικό ποινικό δίκαιο. Συνιστά παράβαση των άρθρου 382 παρ.2,3,1 ΠΚ (διακεκριμένη περίπτωση φθοράς πράγματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από περισσότερους), τιμωρούμενη με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Δ) ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία επισήμου εγγράφου, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 23 και 361 παρ.1 του Π.Κ. των Σκοπίων και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως πέντε (5) ετών. Ε) πλαστογραφία επισήμου εγγράφου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 361 παρ.1 του Π.Κ. των Σκοπίων και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως πέντε (5) ετών. Η εν λόγω αξιόποινη συμπεριφορά συνίσταται στο ότι αυτός: “στα … στις 28-1-2016 προκάλεσε την απόφαση στην Β. Σ., επικεφαλής τεχνικό τεκμηρίωσης στο τμήμα λειτουργικής τεχνικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας, να εισάγει αναληθή στοιχεία σε υπηρεσιακά έγγραφα για την ανάγκη δήθεν καταστροφής των συστημάτων και του εξοπλισμού παρακολούθησης των τηλεφωνικών συνομιλιών, με προχρονολόγηση τέτοιων, ώστε να φαίνεται ότι η απογραφή αυτών και η απόφαση καταστροφής τους έλαβαν χώρα νόμιμα το έτος 2014”. Οι πράξεις αυτές είναι αξιόποινες και κατά το ελληνικό ποινικό δίκαιο. Συνιστούν 1. παράβαση των άρθρων 46 παρ.1α και 242 παρ. Π.Κ. (ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση), τιμωρούμενη σε βαθμό πλημμελήματος, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 2. παράβαση του 242 παρ.1 Π.Κ. (ψευδής βεβαίωση), τιμωρούμενη σε βαθμό πλημμελήματος, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. II. Με το υπ’ αρ. … κατηγορητήριο του Εισαγγελέα (από 14-9-2017) για πλαστογραφία επισήμου εγγράφου κατ’ εξακολούθηση, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 22 και 361 παρ.1 του Π.Κ. των Σκοπίων και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως πέντε (5) ετών. Η εν λόγω αξιόποινη συμπεριφορά συνίσταται στο ότι αυτός: “Στα …, την χρονική περίοδο από 16.02.2015 έως 26.06.2015 από κοινού με τους Α. Β., Β. Σ., Ν. Σ., Μ. Κ. Σ., Σ. Μ. και Ν. Ζ., με συμμετοχή σε ενέργειες εκτέλεσης μαζί με την ιδιότητα των υπαλλήλων, όπως ο κατηγορούμενος Γ. Γ. με την ιδιότητα του επικεφαλής του Τμήματος για λειτουργική τεχνική της Διεύθυνσης ασφαλείας και αντικατασκοπείας, τότε με τίτλο Τμήμα για λειτουργική τεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων με πρόθεση κατέστρεψαν υπηρεσιακά έγγραφα του για λειτουργική τεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης ασφαλείας και αντικατασκοπείας του Υπουργείου εσωτερικών υποθέσεων της Π.Γ.Δ.Μ., ιδιοκτησίας της Π.Γ.Δ.Μ., με τρόπο που ο κατηγορούμενος Γ. Γ. αντίθετα από τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 1 των Οδηγιών για τον τρόπο και τεχνική διαχείρησης των αρχειακών υλικών και εγγράφων κατά την γραφειακή και αρχειοθετική εργασία, χωρίς να υπάρχει νόμιμη εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής για ξεχώρισμα υλικών προς καταστροφή, με πρόθεση έδωσε προφορική διαταγή για σύσταση Επιτροπής για απογραφή και ετήσια καταστροφή υλικών στο Τμήμα για λειτουργική τεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων, με σκοπό να καταστραφούν όλα τα έγγραφα που συνδέονταν με την εργασία των συστημάτων παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών”. Η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά το ελληνικό ποινικό δίκαιο. Συνιστά υπεξαγωγή (καταστροφή) εγγράφων από υπάλληλο, από κοινού (άρθρα 45 και 242 παρ. 2-1 Π.Κ.), τιμωρούμενη σε βαθμό πλημμελήματος, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
ΙΙΙ. Με το με αριθμό … κατηγορητήριο του Εισαγγελέα (από 29-6-2017) για: α) κατάχρηση της επίσημης εξουσίας από κοινού, “η οποία προβλέπεται στα άρθρα 22 και 353 παρ. 5-1 του Π.Κ. των Σκοπίων και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε (5) ετών και το αξιόποινό της εξαλείφεται δέκα έτη από την τέλεσή της (107 παρ. 3 ΠΚ ΠΓΔΜ). β) κατάχρηση της επίσημης εξουσίας από κοινού, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 22 και 353 παρ.5-1 του Π.Κ. των Σκοπίων και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε (5) ετών και το αξιόποινό της εξαλείφεται δέκα έτη από την τέλεσή της (107 παρ. 3 ΠΚ ΠΓΔΜ). Η εν λόγω αξιόποινη συμπεριφορά συνίσταται στο ότι αυτός: “Στα …, τη χρονική περίοδο από τον μήνα Ιούλιο 2010 έως το τέλος του έτους 2012 στα …, ως Επικεφαλής του Τμήματος για λειτουργική τεχνική του Υπουργείου Εσωτερικών της Π.Γ.Δ.Μ. ως υπηρεσιακό πρόσωπο, που προτείνει και συμμετέχει στην προμήθεια νέων συστημάτων λειτουργικής τεχνικής και άλλον εξοπλισμό σύμφωνα με τις τεχνικές ανάγκες του τμήματος, από κοινού με τον Σ. Μ. – Διευθυντή της Διεύθυνσης ασφαλείας και αντικατασκοπείας Υπουργείου Εσωτερικών της Π.Γ.Δ.Μ., ο οποίος ως υπηρεσιακό πρόσωπο επικεφαλής της Διεύθυνσης, εκπροσωπεί τη Διεύθυνση στη χώρα και το εξωτερικό , παρακολουθεί τις δραστηριότητες, δίνει κατευθύνσεις και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποστολών, επιμελείται τις δραστηριότητες που συνδέονται με άλλες υπηρεσίες σε κρατικό και διεθνές επίπεδο και τον Ν. Σ., – Βοηθό του Υπουργού στο Τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου εσωτερικών της ΠΓΔΜ, ως υπηρεσιακό πρόσωπο που συμμετέχει στον προσδιορισμό της των τεχνικών εγγράφων για προμήθεια νέου εξοπλισμού, εκμεταλεύτηκαν την υπηρεσιακή τους θέση και εξουσιοδότηση, και με τον Τ. Γ., Επικεφαλής του Τμήματος για κατευθύνσεις και υποστήριξη της Διεύθυνσης ασφαλείας και αντικατασκοπείας, ο οποίος ως υπηρεσιακό πρόσωπο με πρόθεση τους βοηθούσε, επέφεραν περιουσιακή ζημία στα χρήματα του προϋπολογισμού της Π.Γ.Δ.Μ., η οποία ξεπερνάει σημαντική αξία με συνολικό ποσό 35.488.294,00 δηνάρια και δημιούργησαν περιουσιακό όφελος που ξεπερνάει σημαντική αξία με συνολικό ποσό 35.488.294,00 δηναρίων στην εταιρία “…, καταβάλλοντας σ ‘ αυτή το ποσό αυτό επιπλέον της αξίας του εξοπλισμού που προμηθεύτηκε η παραπάνω υπηρεσία>>. Οι πράξεις αυτές είναι αξιόποινες και κατά το ελληνικό ποινικό δίκαιο. Συνιστούν άμεση συνέργεια σε απιστία σχετική με την υπηρεσία, με ζημία μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ, από κοινού (άρθρα 45 και, 46 παρ.1β, 256 περ. γ υποπερ. ββ ΠΚ), τιμωρούμενη σε βαθμό κακουργήματος,με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. IV. Στον ισχύοντα ποινικό κώδικα της ΠΓΔΜ απαντώνται αμφότεροι οι όροι,αμνηστία και χάρις, ως λόγοι ακύρωσης της ποινικής δίωξης ή της ποινής, με τη μορφή έκδοσης σχετικού νόμου στην πρώτη περίπτωση, είτε πράξης εκ μέρους του Ανώτατου Πολιτειακού Παράγοντα (Προέδρου της Δημοκρατίας) στη δεύτερη. Σύμφωνα με τη διάταξη του οικείου άρθρου του άνω Ποινικού Κώδικα (113), τα πρόσωπα, στα οποία χορηγείται αμνηστία, απαλλάσσονται από την ποινική δίωξη ή απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από την εκτέλεση της ποινής ή η επιβληθείσα ποινή αντικαθίσταται με ελαφρύτερη ή διαγράφεται ή ανακαλείται νομική συνέπεια αυτής, ενώ με την απονομή χάριτος, η οποία αφορά (114 παρ. 1 ) σε συγκεκριμένο (ατομικά κατονομαζόμενο) πρόσωπο, αυτό απαλλάσσεται από την ποινική δίωξη ή απαλλάσσεται πλήρως ή μερικώς από την εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής (τιμωρίας) ή η βαρύτερη ποινή (τιμωρία) αντικαθίσταται με ελαφρύτερη ή με ποινή υπό όρους ή επέρχεται η διαγραφή αυτής (ποινής) ή ανακαλείται κάποια νομική της συνέπεια ή (ανακαλείται) μέτρο ασφαλείας ή καθορίζεται ότι αυτό θα έχει μικρότερη διάρκεια. Τέλος ,με τη διάταξη του άρθρου 115 , η απονομή της αμνηστίας ή χάριτος δεν θίγει τα δικαιώματα τρίτων προσώπων που απορρέουν από την καταδικαστική απόφαση. Αρμόδιο πρόσωπο για την απονομή χάριτος κατά τα προβλεπόμενα στον οικείο νόμο της ΠΓΔΜ είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικής αίτησης του καταδικασθέντος ή των οικείων αυτού ή του Υπουργού Δικαιοσύνης αυτεπαγγέλτως επιλαμβανόμενου, ενώ, κατ’ εξαίρεση, έχει το σχετικό δικαίωμα χωρίς την τήρηση της τακτικής διαδικασίας που προβλέπεται από το νόμο, αν εξυπηρετείται το συμφέρον της Δημοκρατίας ή αν αυτό δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις που αφορούν στο πρόσωπο και την εγκληματική πράξη.
V. Στην προκείμενη περίπτωση, με την … απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας της ΠΓΔΜ, που εκδόθηκε στις 12 Απριλίου 2016, απονεμήθηκε χάρις, χωρίς την τήρηση των τακτικών διαδικασιών, προφανώς για λόγους που εξυπηρετούσαν το συμφέρον της Δημοκρατίας, σε πέντε πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο εκζητούμενος G. G., για τις πράξεις, για τις οποίες αυτοί διώκονταν μέχρι τότε και, όπως ρητά αναφέρεται στην υπ’ αρ. … από … απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας “συνδέονταν και προκύπτουν από το περιεχόμενο της παράνομης παρακολούθησης των επικοινωνιών υπό το …, με το οποίο ξεκίνησε η ποινική διαδικασία για ποινικό αδίκημα της κατάχρησης της υπηρεσιακής θέσης και εξουσιοδότησης του άρθρου 353 παράγραφος 5 σε σχέση με την παράγραφο 1 σε σχέση με το άρθρο 22 του Ποινικού Νόμου και το ποινικό αδίκημα πλαστογραφία υπηρεσιακού εγγράφου του άρθρου 361 παράγραφος 1 σε σχέση με το άρθρο 23 του Ποινικού Νόμου και ποινικό αδίκημα πλαστογραφία υπηρεσιακού εγγράφου του άρθρου 361 παράγραφος 1 του Ποινικού Νόμου, δίδεται απελευθέρωση από τη δίωξη”. Από τις αποφάσεις αυτές, που όπως προαναφέρθηκε λήφθηκαν για λόγους που εξυπηρετούσαν το συμφέρον της Δημοκρατίας, είναι σαφές ότι δόθηκε χάρις (“απελευθέρωση από τη δίωξη και μάλιστα χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας”), για όλες τις μέχρι τότε (12-4-2016) αναφερόμενες παραπάνω πράξεις που περιλαμβάνονται στο ένδικο ένταλμα και είναι απολύτως συναφείς με τις αναφερόμενες στις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας πράξεις, ως συνδεόμενες με την παράνομη παρακολούθηση των επικοινωνιών, ανεξαρτήτως αν είχε ξεκινήσει η ποινική διαδικασία για αυτές πριν τις 12-4-2006 ή κινήθηκε μεταγενέστερα με βάση και τα … και 8/16, στα οποία οι περιεχόμενες πράξεις, σύμφωνα με το ένδικο ένταλμα, χαρακτηρίζονται και αυτές ως πλαστογραφία επίσημου εγγράφου και κατάχρηση επίσημης εξουσίας και προβλέπονται από τις ίδιες ποινικές διατάξεις των άρθρων 361 και 353 ΠΚ της ΠΓΔΜ. Άλλωστε και στην αίτηση έκδοσης του Πρωτοδικείου των Σκοπίων γίνεται αναφορά σε σχέση με όλες τις προαναφερόμενες πράξεις για δίωξη εγκλημάτων που συνδέονται με τις παράνομα παρακολουθούμενες επικοινωνίες. Περαιτέρω, από το περιεχόμενο των πιο πάνω αποφάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκύπτει ότι απονεμήθηκε χάρις στον εκζητούμενο, με τη μορφή της “απελευθέρωσης της σε βάρος του ποινικής δίωξης” για τα πιό πάνω αδικήματα, η οποία ήταν αμετάκλητη, αφού δεν προβλεπόταν κατά το χρόνο έκδοσής της νομοθετική δυνατότητα ανάκλησης ή ακύρωσής της, με αποτέλεσμα και η παύση της ποινικής δίωξης, ως αποτέλεσμα της απονεμηθείσας χάριτος για τις πράξεις που περιείχοντο σ’ αυτήν, να είναι αμετάκλητη και να εμποδίζει τη συνέχιση της σε βάρος του ποινικής δίωξης ή την άσκηση νέας. Με το ν. 2436/20-5-2016, ήτοι μετά την έκδοση της άνω περί απονομής χάριτος απόφασης, στο σχετικό περί χάριτος νόμο (από 25-3-93) προστέθηκε διάταξη μετά το άρθρο 11, η 11α, η οποία έδινε τη δυνατότητα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε προθεσμία 30 ημερών, να ακυρώσει προγενέστερη απόφασή του για απονομή χάριτος. ‘ Ετσι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενεργώντας σύμφωνα με τη δυνατότητα που του παρείχε η νέα αυτή διάταξη, εξέδωσε τις υπ’ αρ. … από 7-6-2016 αποφάσεις, ακυρώνοντας τις υπ’ αρ. … από … προηγούμενες, με τις οποίες είχε απονεμηθεί χάρη στον εκζητούμενο για τα προαναφερόμενα αδικήματα. Στη συνέχεια, εκδόθηκε το ένδικο υπ’ …/17 από 27-7-2017 ένταλμα σύλληψης του Εφετείου Σκοπίων της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π. Γ. Δ. Μ.), σε εκτέλεση της ταυτάριθμης από 17/07/2017 απόφασης του Εφετείου Σκοπίων, προκειμένου να κρατηθεί προσωρινά για τα αδικήματα της “εγκληματικής οργάνωσης”, “κατάχρησης της επίσημης εξουσίας” και “πλαστογραφίας επισήμου εγγράφου”, σύμφωνα με τα …, … και … κατηγορητήρια του εισαγγελέα της δίωξης εγκλημάτων που πηγάζουν από το περιεχόμενο των παράνομα παρακολουθούμενων επικοινωνιών. Η εκ μέρους όμως του Προέδρου της Δημοκρατίας της ΠΓΔΜ εκδοθείσα κατά την διάταξη του αρθ. 114 ΠΚ και ισχύουσα από 12-4-2016 πράξη “απελευθέρωσης από την δίωξη” του εκζητουμένου, ισοδύναμη με την οριστική παύση της ποινικής δίωξης εναντίον του για τα αδικήματα που προβλέπονται σ’ αυτή είναι αμετάκλητη, αφού δεν υπήρχε κατά το χρόνο έκδοσής της νομοθετική πρόβλεψη ανάκλησης ή ακύρωσής της, ούτε με την μορφή διατύπωσης επιφύλαξης, με αποτέλεσμα νέα ποινική δίωξη εναντίον του για τα ίδια αδικήματα ή συνέχιση της προηγούμενης διαδικασίας να οδηγεί σε ανεπίτρεπτη και κατά τις διατάξεις του Συντάγματος της ΠΓΔΜ αναδρομική εφαρμογή δυσμενέστερου νόμου και τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΣΔΑ (αρθρο 5), οι οποίες εφαρμόζονται και επί εκδόσεως προσώπων και αφορούν την νομιμότητα πράξεων στέρησης της ελευθερίας του προσώπου.
Συνεπώς, συντρέχει σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 438 περ. δ’ ΚΠΔ, η οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικά με την Ευρωπαική Σύμβαση έκδοσης, λόγος που εμποδίζει την εκτέλεση του ένδικου εντάλματος, αφού για τις πράξεις που περιέχονται σ’ αυτό έχει ήδη απονεμηθεί χάρις που εμποδίζει τη δίωξή του για τις πράξεις αυτές. VI. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφασή του έκρινε κατά τρόπο διαφορετικό και γνωμοδότησε υπέρ της εκτέλεσης του ένδικου εντάλματος και έκδοσης του εκζητούμενου στις δικαστικές αρχές της ΠΓΔΜ για να κρατηθεί προσωρινά και δικαστεί για τις αξιόποινες πράξεις της “εγκληματικής οργάνωσης”, “κατάχρησης της επίσημης εξουσίας” και “πλαστογραφίας επισήμου εγγράφου”, όπως αυτές περιγράφονται στα …, … και … προαναφερόμενα κατηγορητήρια, έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των άνω διατάξεων και θα πρέπει, κατά παραδοχή του σχετικού λόγου έφεσης, παρελκομένης της έρευνας των λοιπών, να εξαφανιστεί στο σύνολό της. Γνωμοδοτήσει δε το δικαστήριο υπέρ της μη έκδοσης του εκζητούμενου σε εκτέλεση του ένδικου εντάλματος και διαταχθεί η άρση της κράτησής του και η εκ των φυλακών απόλυσή του αν για άλλη αιτία δεν κρατείται.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει με την παρουσία του εκκαλούντος.Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την υπ’ αρ. …1-2018 έφεση. Εξαφανίζει την 22/2018 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Γνωμοδοτεί κατά της έκδοσης του G. () G. (όν.) του R. και της Z., γεννηθέντος στις 13-10-1966, στο …, υπήκοου της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) στις αρχές του κράτους της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), για να κρατηθεί και δικασθεί για τις πράξεις της “εγκληματικής οργάνωσης”, “κατάχρησης της επίσημης εξουσίας” και “πλαστογραφίας επισήμου εγγράφου”. Αίρει την κράτηση αυτού. Διατάσσει την απόλυσή του από τις φυλακές, αν για άλλη αιτία δεν κρατείται. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Μαΐου 2018.Εκδόθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Μαΐου 2018.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top