ΑΠ 840/2018 – ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ – Γίνεται δεκτή η έφεση του εκζητούμενου επί εφέσεώς του κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών, καθώς για τις πράξεις για τις οποίες ζητείται η έκδοσή του, του είχε χορηγηθεί χάρη. Αίρεται η κράτηση.

Αριθμός 840/2018
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Παπαηλιάδη, Ναυσικά Φράγκου – Εισηγήτρια, Βασιλική Ηλιοπούλου και Βασιλική Μπαζάκη – Δρακούλη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε ως συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 27 Απριλίου και 18 Μαΐου 2018, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Καραγιάννη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος -εκζητουμένου (ον.) N. () B. του K. και C., γεν. στα Σκόπια της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) στις 18-2-1982, κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο με τους συνηγόρους της υπερασπίσεώς του Κωνσταντίνο Κοσμάτο και Παρασκευά Σπυράτο, κατά της υπ’ αριθμ. 23/2018 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με την ως άνω απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω στις Δικαστικές Αρχές της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.).
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία 2 από 5-1-2018 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Θεσσαλονίκης Μ. Θ. και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό …2018. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε
τον εκζητούμενο και τους συνηγόρους της υπερασπίσεώς του, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε: να γίνει τυπικά δεκτή και να απορριφθεί όμως κατ’ ουσία η από 5-1-2018 και με αριθμό … έφεση του εκζητουμένου κατά της υπ’ αριθ.23/2018 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 451 παρ. 1 ΚΠοινΔ “κατά της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών, με την οποία τούτο γνωμοδότησε, κατά το άρθρο 450 του ίδιου Κώδικα, επί αιτήσεως εκδόσεως αλλοδαπού, επιτρέπεται σ’ αυτόν για τον οποίο ζητείται η έκδοση και στον Εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη δημοσίευση της απόφασης, για την έφεση συντάσσεται έκθεση από το γραμματέα Εφετών”. Στην προκειμένη περίπτωση κατά της 23/2018 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του εκζητουμένου υπηκόου N. B. του Κ., στο κράτος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ασκήθηκε η με αριθ. …1-2018 έκθεση εφέσεως με λόγους που ανάγονται σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, και κακή εφαρμογή του νόμου. Η έφεση αυτή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, είναι επομένως παραδεκτή και πρέπει να ερευνηθεί η ουσιαστική βασιμότητα των λόγων αυτής. Ειδικότερα κατά το άρθρο 28 παρ. 1 εδάφιο α’ του Συντάγματος, οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωση τους με νόμο και θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, κατά δε το άρθρο 436 του ΚΠοινΔ, (παρ. 1), αν δεν υπάρχει σύμβαση, οι όροι και η διαδικασία της εκδόσεως αλλοδαπών εγκλημάτων ρυθμίζονται από τις διατάξεις των επομένων άρθρων (ήτοι των άρθρων 437 – 456 ΚΠοινΔ), οι οποίες (παρ. 2) εφαρμόζονται ακόμη και αν υπάρχει σύμβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή, καθώς και στα σημεία που δεν προβλέπει η σύμβαση. Τέτοια σύμβαση, την οποία έχουν κυρώσει η Ελλάδα στις 06-05-1961 με το Ν. 4165/1961 και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) την 28/07/1999 (ισχύς από 26/10/1999), είναι η από 13-12-1957 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως (Ε.Σ.Ε.), που υπογράφηκε στο Παρίσι και διέπει το δίκαιο της εκδόσεως μεταξύ των κρατών τούτων. Ειδικότερα, στο άρθρο 2 παρ. 1 της Ε.Σ.Ε. ορίζεται, ότι η έκδοση ενεργείται για πράξεις που τιμωρούνται από τους νόμους, τόσο του κράτους, που ζητεί την έκδοση, όσο και του κράτους, από το οποίο ζητείται αυτή, με ποινή στερητική της ελευθερίας ή με μέτρο ασφαλείας ενός τουλάχιστον έτους, ως προς το ανώτατο όριο, ή με αυστηρότερη ποινή (ενώ, όταν υπήρξε καταδίκη σε ποινή ή επιβλήθηκε μέτρο ασφαλείας στο έδαφος του αιτούντος κράτους, η σχετική κύρωση πρέπει να είναι τεσσάρων μηνών κατ’ ελάχιστο όριο). Στο άρθρο 12 της Συμβάσεως αυτής, με τίτλο “αιτήσεις και δικαιολογητικά”, ορίζεται ότι (παρ.1) η αίτηση, με την οποία ζητείται η έκδοση, αν δεν έχει συμφωνηθεί με απευθείας συνεννόηση μεταξύ των μερών άλλο μέσο, πρέπει να είναι έγγραφη και υποβληθεί μέσω της διπλωματικής οδού, και, (παρ. 2) για την υποστήριξη της πρέπει να προσκομιστούν: α) το πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο είτε εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως είτε εντάλματος συλλήψεως ή άλλης πράξεως, που έχει την ίδια ισχύ και που έχει εκδοθεί κατά τους τύπους, που καθορίζονται από τη νομοθεσία του αιτούντος κράτους, β) έκθεση με προσδιορισμό των αξιόποινων πράξεων, για τις οποίες ζητείται η έκδοση, του τόπου και του χρόνου διαπράξεως τους, του νομικού χαρακτηρισμού τους και της παραπομπής στις νομοθετικές διατάξεις, που έχουν εφαρμογή, οι οποίες πρέπει να εμφανίζονται κατά το δυνατόν ακριβέστερα και γ) αντίγραφο των διατάξεων, που προβλέπουν την πράξη ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, δήλωση για το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς και ο κατά το δυνατό ακριβέστερος καθορισμός του εκζητούμενου προσώπου και κάθε πληροφορία, που μπορεί να καθορίσει την ταυτότητα και την εθνικότητα του. Ακόμη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 9 και 10 της άνω Συμβάσεως, η έκδοση είναι ανεπίτρεπτη, αν πρόκειται για πολιτικές πράξεις και συναφείς με τέτοιες πράξεις παραβάσεις, αν η σχετική αίτηση για την έκδοση αποβλέπει στη δίωξη του εκζητουμένου για πολιτικά, φυλετικά ή θρησκευτικά του φρονήματα, αν η θέση του ατόμου διατρέχει κίνδυνο να επιδεινωθεί εξαιτίας κάποιου από τους παραπάνω λόγους, αν αφορά στρατιωτικές και φορολογικές παραβάσεις, αν αφορά άτομο, που δικάστηκε ήδη οριστικά από τις αρμόδιες αρχές του κράτους παρά του οποίου ζητείται η έκδοση για την πράξη ή τις πράξεις, για τις οποίες ζητείται αυτή και, αν κατά τη νομοθεσία της αιτούσας χώρας ή εκείνης προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση έλαβε χώρα παραγραφή της πράξεως. Το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο, που αποφαίνεται για την έκδοση, δεν έχει εξουσία να ερευνήσει τη βασιμότητα ή μη της κατηγορίας ή τη νομιμότητα της διαδικασίας, που τηρήθηκε στην προδικασία ή στο ακροατήριο του αλλοδαπού δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση και να καταλήξει σε κρίση αντίθετη από την κρίση της αποφάσεως, για την εκτέλεση της οποίας ζητείται η έκδοση, αφού ούτε από τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 της Ε.Σ.Ε., που ορίζει εξαντλητικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και δικαιολογητικά, που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για τη στήριξη και τη δικαστική αξιολόγηση της, ούτε από άλλη διάταξη της Ε.Σ.Ε. προβλέπεται και η επισύναψη αποδεικτικών στοιχείων της ενοχής του εκζητουμένου. Ακόμη, κατά το άρθρο 438 ΚΠοινΔ, η έκδοση απαγορεύεται: α) αν εκείνος για τον οποίο ζητείται ήταν ημεδαπός όταν τελέσθηκε η πράξη, β) αν η δίωξη και η τιμωρία του εγκλήματος που τέλεσε στο εξωτερικό ανήκει σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους στα ελληνικά δικαστήρια, γ) αν πρόκειται για έγκλημα που κατά τους ελληνικούς νόμους, χαρακτηρίζεται πολιτικό, στρατιωτικό, φορολογικό ή του τύπου, ή διώκεται μόνο ύστερα από έγκληση αυτού που αδικήθηκε, ή όταν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι η έκδοση ζητείται για λόγους πολιτικούς, δ) αν σύμφωνα με τους νόμους του κράτους που ζητεί την έκδοση ή του ελληνικού κράτους ή του κράτους, όπου τελέστηκε το έγκλημα, έχει προκύψει ήδη πριν από την απόφαση για την έκδοση νόμιμος λόγος που εμποδίζει τη δίωξη ή την εκτέλεση της ποινής ή αποκλείει ή εξαλείφει το αξιόποινο και ε) αν πιθανολογείται, ότι εκείνος, για τον οποίο ζητείται η έκδοση, θα καταδιωχθεί από το κράτος στο οποίο παραδίδεται για πράξη διαφορετική από εκείνη για την οποία ζητείται η έκδοση. Τέλος, κατά το άρθρο 450 παρ. 1 ΚΠοινΔ, σε συνδυασμό με το άρθρ. 438 παρ. δ’ του ίδιου Κώδικα, το συμβούλιο γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την αίτηση της εκδόσεως και αποφαίνεται για το αν εκείνος που έχει συλληφθεί είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνο που εκζητείται, αν υπάρχουν τα απαιτούμενα για την έκδοση δικαιολογητικά έγγραφα, αν το έγκλημα που αποδίδεται στον εκζητούμενο ή για το οποίο αυτός έχει καταδικαστεί είναι από εκείνα, για τα οποία επιτρέπεται η έκδοση και αν έχει προκύψει λόγος, που εμποδίζει τη δίωξη ή την εκτέλεση της ποινής ή αποκλείει ή εξαλείφει το αξιόποινο (βλ. ΑΠ 1185/2016). Στην προκειμένη περίπτωση από τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου τα έγγραφα που προσκομίστηκαν, το περιεχόμενο των πρακτικών της δίκης ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών σε συνδυασμό με όσα εξέθεσε ο εκζητούμενος μέσω διερμηνέως ενώπιον του δικαστηρίου προέκυψαν τα εξής: Με το …11-2017 αίτημα του Πρωτοδικείου Σκόπια Ι – Σκόπια, που περιήλθε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διά του από …/2017 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης της ΠΓΔΜ ζητείται η έκδοση του υπηκόου της ΠΓΔΜ του B. N. του K. και C. που γεννήθηκε στις 18-2-1982 στα Σκόπια ΠΓΔΜ σε εκτέλεση του … εντάλματος σύλληψης του Εφετείου Σκοπίων σε εκτέλεση ταυτάριθμης απόφασης του Εφετείου Σκοπίων που επικυρώθηκε με την 22/2017 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κατέστη εκτελεστή με την από 26-07-2017 διαταγή της Προέδρου του Εφετείου Σκοπίων προκειμένου να προφυλακιστεί για τα αδικήματα της κατάχρησης επίσημης εξουσίας και πλαστογραφίας επίσημου εγγράφου που προβλέπονται από τις διατάξεις των αρθ.353 παρ. 5 σε συνδυασμό με την παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 και 361 παρ. 2 και παρ. 1 Ποινικού Κώδικα της ΠΓΔΜ . Ειδικότερα, η αξιόποινη συμπεριφορά για την οποία ζητείται η έκδοσή του σύμφωνα με το … κατηγορητήριο του Εισαγγελέα συνίσταται στο ότι αυτός: “Στα Σκόπια στις 3-4- 2015, ως μέλος εγκληματικής ομάδας, καταχράστηκε την επίσημη θέση του ως εργαζόμενος στο Τμήμα Ασφάλειας και Αντικατασκοπείας, βοήθησε άλλους στην καταστροφή των συστημάτων παρακολούθησης των επικοινωνιών – … ιδιοκτησίας του Υπουργείου εσωτερικών και μ’ αυτό επέφεραν ζημία στην περιουσία του κράτους και τα χρήματα του Προϋπολογισμού της Π.Γ.Δ.Μ. ποσού 1.418.879 ευρώ ή 87.261.058,50 δηναρίων και προέβη στην καταστροφή υπηρεσιακού υλικού (DVD, φωτογραφίες), μεταφέροντας αυτά στον τόπο καταστροφής και επιβλέποντας την καταστροφή τους”. Η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά το ελληνικό ποινικό δίκαιο. Συνιστά παράβαση των άρθρων 46 παρ. 1β, 382 παρ. 2, 3, 1 ΠΚ (άμεση συνέργεια σε διακεκριμένη περίπτωση φοράς πράγματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από περισσότερους), τιμωρούμενη σε βαθμό πλημμελήματος, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και επομένως το αξιόποινο της εξαλείφεται κατά τον ελληνικό Π.κ. με την πάροδο πενταετίας από τη τέλεσή της. Β) πλαστογραφία επισήμου εγγράφου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 361 παρ. 1 του Π.Κ. των Σκοπίων και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως (5) ετών και το αξιόποινο της εξαλείφεται πέντε έτη από την τέλεσή της (107 παρ. 4 ΠΚ ΠΓΔΜ). Η εν λόγω αξιόποινη συμπεριφορά συνίσταται στο ότι αυτός: “στα Σκόπια στις 28-1-2016 ως αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Ασφάλειας συνέταξε υπηρεσιακά έγγραφα με ψευδές περιεχόμενο, τα οποία προχρονολόγησε και χρησιμοποίησε παρουσιάζοντας τα ως γνήσια στην υπηρεσία του”. Η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά το ελληνικό ποινικό δίκαιο. Συνιστά παράβαση του άρθρου 242 παρ. 1 Π.Κ. (ψευδή βεβαίωση), τιμωρούμενη σε βαθμό πλημμελήματος, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και επομένως το αξιόποινο της εξαλείφεται κατά τον ελληνικό Π.Κ. με την πάροδο πενταετίας από την τέλεσή της.
Επομένως υφίσταται εν προκειμένω διττό αξιόποινο στον ισχύοντα ποινικό Κώδικα της ΠΓΔΜ απαντώνται αμφότεροι οι όροι αμνηστία και χάρις ως λόγοι ακύρωσης της ποινικής δίωξης ή της ποινής με την μορφή εκδόσεως σχετικού νόμου στην πρώτη περίπτωση, είτε, πράξεως εκ μέρους του Ανώτατου Πολιτειακού Παράγοντα (Προέδρου της Δημοκρατίας) στην δεύτερη . Σύμφωνα με την διάταξη του οικείου άρθρου του άνω Ποινικού Κώδικα (113) τα πρόσωπα στα οποία χορηγείται αμνηστία απαλλάσσονται από την ποινική δίωξη ή απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από την εκτέλεση της ποινής ή η επιβληθείσα ποινή αντικαθίσταται με ελαφρύτερη ή διαγράφεται ή ανακαλείται νομική συνέπεια αυτής ενώ με την απονομή χάριτος η οποία αφορά (114 παρ. 1) σε συγκεκριμένο (ατομικά κατονομαζόμενο) πρόσωπο αυτό απαλλάσσεται από την ποινική δίωξη ή απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς από την εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής (τιμωρίας) ή η βαρύτερη ποινή (τιμωρία) αντικαθίσταται με ελαφρύτερη ή με ποινή υπό όρους ή επέρχεται η διαγραφή αυτής (ποινής) ή ανακαλείται κάποια νομική της συνέπεια ή (ανακαλείται) μέτρο ασφαλείας ή καθορίζεται ότι αυτό θα έχει μικρότερη διάρκεια. Τέλος ,με την διάταξη του αρθ. 115η απονομή της αμνηστίας ή χάριτος δεν θίγει τα δικαιώματα τρίτων προσώπων που απορρέουν από την καταδικαστική απόφαση. Αρμόδιο πρόσωπο για την απονομή χάριτος κατά τα προβλεπόμενα στον οικείο νόμο της ΠΓΔΜ είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του καταδικασθέντος ή των οικείων αυτού ή του Υπουργού Δικαιοσύνης αυτεπαγγέλτως επιλαμβανόμενου, ενώ, κατ’ εξαίρεση έχει το σχετικό δικαίωμα χωρίς την τήρηση της τακτικής διαδικασίας που προβλέπεται από το νόμο αν εξυπηρετείται το συμφέρον της Δημοκρατίας ή αν αυτό δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις που αφορούν το πρόσωπο και την εγκληματική πράξη. Στην προκειμένη περίπτωση με την … απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας της ΠΓΔΜ που εκδόθηκε την 12 Απριλίου 2016 απονεμήθηκε χάρις, χωρίς την τήρηση των τακτικών διαδικασιών, προφανώς για λόγους που εξυπηρετούσαν το συμφέρον της Δημοκρατίας, σε πέντε πρόσωπα μεταξύ των οποίων και τον εκζητούμενο Ν. Μ. για τις πράξεις για τις οποίες αυτοί διώκονταν μέχρι τότε και όπως ρητά αναφέρεται στην πράξη “συνδέονταν και προκύπτουν από το περιεχόμενο της παράνομης παρακολούθησης των επικοινωνιών υπό το … αρθ. … με το οποίο ξεκίνησε η ποινική διαδικασία για ποινικό αδίκημα της κατάχρησης της υπηρεσιακής θέσης και εξουσιοδότησης του αρθ. 353 παρ. 5 σε σχέση με την παράγραφο 1 σε σχέση με το αρθ. 24 του Ποινικού Νόμου και το ποινικό αδίκημα πλαστογραφία υπηρεσιακού εγγράφου του αρθ. 361 παρ. 2 σε σχέση με την παράγραφο 1 του Ποινικού Νόμου δίδεται απελευθέρωση από τη δίωξη” . Από το περιεχόμενο της πιο πάνω απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας προκύπτει ότι απονεμήθηκε χάρις στον εκζητούμενο με την μορφή της “απελευθέρωσης της σε βάρος του ποινικής δίωξης” για τα πιο πάνω αδικήματα η οποία ήταν αμετάκλητη , αφού δεν προβλεπόταν κατά το χρόνο έκδοσής της νομοθετική δυνατότητα ανάκλησης ή ακύρωσης της με αποτέλεσμα και η παύση της ποινικής δίωξης ως αποτέλεσμα της απονεμηθείσας χάριτος για τις πράξεις που περιείχοντο σ’ αυτήν να είναι αμετάκλητη και να εμποδίζει την συνέχιση της σε βάρος του ποινικής δίωξης ή την άσκηση νέας. Με τον νόμο 2436/20-5-2016 ήτοι μετά την έκδοση της άνω περί απονομής χάρητος απόφασης στον σχετικό περί χάρητος νόμο προστέθηκε διάταξη μετά το άρθρο 11η 11 α η οποία έδινε την δυνατότητα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε προθεσμία 30 ημερών να ακυρώσει προγενέστερη απόφαση του για απονομή χάρητος. Έτσι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενεργώντας σύμφωνα με την δυνατότητα που του παρείχε η νέα αυτή διάταξη εξέδωσε την …7-6-2016 απόφαση του ακυρώνοντας την …/12-4-2016 προηγούμενη με την οποία είχε απονεμηθεί χάρη στον εκζητούμενο για τα αδικήματα της κατάχρησης της επίσημης θέσης και εξουσίας και πλαστογραφίας επίσημου εγγράφου. Στην συνέχεια, εκδόθηκε από το Εφετείο ΠΓΔΜ η με στοιχεία ……. από 27-7-2017 απόφαση σύλληψής του η οποία επιβεβαιώθηκε με την …/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου της ΠΓΔΜ από 26-7-2017 οπότε καθορίστηκε το μέτρο της προφυλάκισης έναντι του εκζητούμενου με βάση το … κατηγορητήριο του εισαγγελέα της δίωξης εγκλημάτων που πηγάζουν από το περιεχόμενο των παράνομα παρακολουθούμενων επικοινωνιών. Η εκ μέρους όμως του Προέδρου της Δημοκρατίας της ΠΓΔΜ εκδοθείσα κατά την διάταξη του αρθ. 114 ΠΚ και ισχύουσα από 12-4-2016 πράξη “απελευθέρωσης από την δίωξη” του εκζητουμένου, ισοδύναμη με την οριστική παύση της ποινικής δίωξης εναντίον του για τα αδικήματα που προβλέπονται σ’ αυτή είναι αμετάκλητη, αφού δεν υπήρχε κατά το χρόνο έκδοσής της νομοθετική πρόβλεψη ανάκλησης ή ακύρωσης της, ούτε με την μορφή διατύπωσης επιφύλαξης, με αποτέλεσμα νέα ποινική δίωξη εναντίον του για τα ίδια αδικήματα ή συνέχιση της προηγούμενης διαδικασίας να οδηγεί σε ανεπίτρεπτη και κατά τις διατάξεις του Συντάγματος της ΠΓΔΜ αναδρομική εφαρμογή δυσμενέστερου νόμου και τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΣΔΑ (άρθρο 5) οι οποίες εφαρμόζονται και επί εκδόσεως προσώπων και αφορούν την νομιμότητα πράξεων στερήσεως της ελευθερίας του προσώπου.
Συνεπώς συντρέχει σύμφωνα με την διάταξη του αρθ. 438 Κ.ΠοινΔ, η οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση έκδοσης, λόγος που εμποδίζει την εκτέλεση του ένδικου εντάλματος αφού για τις πράξεις που περιέχονται σ’ αυτό έχει ήδη απονεμηθεί χάρις που εμποδίζει την δίωξή του για τις πράξεις αυτές . Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του έκρινε κατά τρόπο διαφορετικό και γνωμοδότησε υπέρ της εκτελέσεως του ενδίκου εντάλματος και εκδόσεως του εκζητουμένου στις δικαστικές αρχές της ΠΓΔΜ για να προφυλακιστεί και δικαστεί για τις αξιόποινες πράξεις της καταχρήσεως της επίσημης εξουσίας και πλαστογραφίας επίσημου εγγράφου όπως αυτές περιγράφονται στο … και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 353 παρ. 5 σε σχέση με το αρθ. 24 του Ποινικού Νόμου και 361 παρ. 2 σε σχέση με την παράγραφο 1 του Ποινικού Νόμου, έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή των άνω διατάξεων και θα πρέπει κατά παραδοχή του σχετικού λόγου εφέσεως, παρελκομένης της έρευνας των λοιπών, να εξαφανιστεί στο σύνολο της. Γνωμοδοτήσει δε το δικαστήριο υπέρ της μη έκδοσης του εκζητουμένου σε εκτέλεση του ενδίκου εντάλματος και Διαταχθεί η άρση της κρατήσεώς του και η εκ των φυλακών απόλυσή του αν για άλλη αιτία δεν κρατείται.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την κρινόμενη έφεση. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη υπ’ αριθμ. 23/2018 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Γνωμοδοτεί ενάντια της εκδόσεως στο Κράτος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) του εκζητουμένου υπηκόου του B. N.του K., που γεννήθηκε στις 18-2-1982 στα Σκόπια, κατοίκου …, και ήδη κρατουμένου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κρατηθεί προσωρινά και να δικαστεί για τις αξιόποινες πράξεις “της κατάχρησης της επίσημης εξουσίας” και της “πλαστογραφίας επίσημου εγγράφου”. Αίρει την κράτηση του.Διατάσσει την απόλυση από τις φυλακές του εκκαλούντος, αν δεν κρατείται για άλλη αιτία. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Μαΐου 2018. Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Μαΐου 2018.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top