ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΕΚΔΟΣΗ 2016

Στον σύνδεσμο http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=#n1347956867932_pointer μπορείτε να δείτε στατιστική απεικόνιση και ανάλυση των υποθέσεων που εξετάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τα έτη 2015-2016, καθώς και συγκριτική παράθεση για τις υποθέσεις των ετών 1959-2015. Επισυνάπτονται σχετικές εκδόσεις (2016) του Ευρωαπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Scroll to Top