ΜΠλημΘεσ 16164/2013 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ κατά εισπρακτικής εταιρίας για ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς δικαίωμα

ΜΠλημΘεσ 16164/2013
Πρόεδρος Ε. Μάγκλαρη Εισαγγελέας Κ. Βαλαβάνης, Αντεισαγγελέας

Δικηγόροι Ν. Γκρόπας, Α. Παϊδά, Χ. Λαμπάκης

“….Επειδή από την κύρια αποδεικτική διαδικασία γενικά, τα έγγραφα που διαβάστηκαν στο ακροατήριο, τη χωρίς όρκο κατάθεση της πολιτικώς ενάγουσας και τις μαρτυρίες των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως που εξετάσθηκαν ένορκα στο ακροατήριο σε συνδυασμό και με την απολογία των κατηγορουμένων και από την υπόλοιπη συζήτηση της υποθέσεως, αποδείχθηκε και το Δικαστήριο πείσθηκε ότι: Στη Θεσσαλονίκη, την 26 Νοεμβρίου 2009, η πρώτη κατηγορουμένη, Μ.Φ., με την ιδιότητα της υπαλλήλου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «…», με τον διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον δεύτερο κατηγορούμενο Ι.Τ., ενεργώντας με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Α.Β., ο οποίος ήταν συνάδελφος (υφιστάμενος) της εγκαλούσας Ε.Γ., κατοίκου Θεσσαλονίκης, εργαζόμενος μαζί της στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου …, ανακοίνωσε προς αυτόν, χωρίς ο τελευταίος να έχει εκ του νόμου σχετικό δικαίωμα γνώσεως, το γεγονός ότι η εγκαλούσα είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές από πιστωτική κάρτα προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………………», καθώς και επιμέρους στοιχεία της επίμαχης οφειλής (ύψος οφειλής, χρόνο καθυστέρησης αυτής, από αρχείο που τηρούσε η ως άνω τράπεζα, τα οποία στοιχεία της ήταν γνωστά λόγω της επαγγελματικής συνεργασίας της εταιρίας στην οποία εργαζόταν με την παραπάνω τράπεζα καθώς και ότι δεν πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της και ότι είναι απολύτως αφερέγγυα και ασυνεπής, γεγονότα που μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και υπόληψη της εγκαλούσας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να κηρυχθεί ένοχη των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται. Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος, Ι.Τ., Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπος της ανώνυμου εταιρίας με την επωνυμία «…», και η τρίτη κατηγορούμενη, Α.Κ., υπάλληλος της ως άνω επιχείρησης και προϊσταμένη του τμήματος ενημέρωσης οφειλετών της τράπεζας «…………………………» και ταυτόχρονα προϊσταμένη της πρώτης κατηγορουμένης, Μ.Φ., που εργαζόταν στο ως άνω τμήμα, με φορτικότητα και πειθώ, εκμεταλλευόμενοι τη δεσπόζουσα θέση τους ως προϊστάμενοι της πρώτης κατηγορουμένης, Μ.Φ., προκάλεσαν σ` αυτήν την απόφαση να διαπράξει σε βάρος της εγκαλούσας, Ε.Γ., τα ανωτέρω αδικήματα της παράβασης του άρθρου 22 παρ. 4. περ. α` του Ν 2472/1997 και της δυσφήμησης και θα πρέπει να απαλλαγούν από την κατηγορία που τους αποδίδεται.
Διατακτικό
Δικάζει με παρούσες τις α` και γ` κατηγορούμενες: 1) Μ.Φ., κάτοικο … Ν. Αττικής, 3. Α.Κ., κάτοικο… Ν. Αττικής και με παρόντα διά πληρεξουσίου τον β` κατηγορούμενο, 2) Ι.Τ., κάτοικο … Ν. Αττικής Κηρύσσει την α` κατηγορούμενη ένοχη του ότι: Στη Θεσσαλονίκη, την 26 Νοεμβρίου 2009, με μία πράξη της τέλεσε πλείονα του ενός εγκλήματα. Ειδικότερα:
1. Η πρώτη κατηγορουμένη, Μ.Φ., με την ιδιότητα της υπάλληλου της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «…» με τον διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον δεύτερο κατηγορούμενο Ι.Τ., ενεργώντας με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα, ανακοίνωσε και κατέστησε προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνταν σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, κατά τον ως άνω τόπο και χρόνο, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Α.Β., ο οποίος ήταν συνάδελφος (υφιστάμενος) της εγκαλούσας Ε.Π., κατοίκου Θεσσαλονίκης, εργαζόμενος μαζί της στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου …, ενεργώντας με πρόθεση και χωρίς να έχει προς τούτο δικαίωμα, ανακοίνωσε προς αυτόν, χωρίς ο τελευταίος να έχει εκ του νόμου σχετικό δικαίωμα γνώσεως, το γεγονός ότι η εγκαλούσα είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές από πιστωτική κάρτα προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………», καθώς και επιμέρους στοιχεία της επίμαχης οφειλής (ύψος οφειλής, χρόνο καθυστέρησης αυτής), από αρχείο που τηρούσε η ως άνω τράπεζα, τα οποία στοιχεία της ήταν γνωστά λόγω της επαγγελματικής συνεργασίας της εταιρίας στην οποία εργαζόταν με την παραπάνω τράπεζα. 2. Η πρώτη κατηγορουμένη, Μ.Φ., με οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτων, ισχυρίστηκε για κάποιον άλλον γεγονός, που μπορούσε να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του. Συγκεκριμένα, έχοντας την προαναφερθείσα ιδιότητα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Α.Β., ο οποίος ήταν συνάδελφος (υφιστάμενος) της εργαζόμενης στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου … εγκαλούσας, Ε.Γ., ισχυρίστηκε για την τελευταία ότι έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από πιστωτική κάρτα προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «……………», ότι δεν πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της και ότι είναι απολύτως αφερέγγυα και ασυνεπής, γεγονότα που μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και υπόληψη της εγκαλούσας…».

Scroll to Top