ΑΠ 78/2021 -ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΜΕΤΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ – ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΟΦΑΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ

Αριθμός 78/2021
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αρτεμισία Παναγιώτου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Διονυσία Μπιτζούνη – Εισηγήτρια, Μιλτιάδη Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, Γεώργιο Κόκκορη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 07 Οκτωβρίου 2020, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Λάμπρου Σοφουλάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευθυμίας Καλογεροπούλου, για να δικάσει τις αιτήσεις αναιρέσεως των κατηγορουμένων – αναιρεσειόντων: 1) S. T. του I., κατοίκου … και ήδη κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης …, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Κοσμάτου, 2) S. A. του T., κατοίκου εν ζωή …, ο οποίος δεν παρέστη και 3) F. P. του K., που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Αλέξιου Κούγια, για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 330/2018 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης. Το Πενταμελές Εφετείο Θράκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και οι αναιρεσείοντες – κατηγορούμενοι, ζητούν την αναίρεση της αποφάσεως αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις: α) από 29.8.2019 και 23.12.2019 (η δεύτερη συμπληρωματική της πρώτης) αιτήσεις ενώπιον του Διευθυντού Καταστήματος Κράτησης … του S. T., β) από 27.8.2019 και 23.12.2019 (η δεύτερη συμπληρωματική της πρώτης) αιτήσεις ενώπιον του Διευθυντού Καταστήματος Κράτησης …) του S. A. και γ) από 27.12.2019 αίτηση – δήλωση, επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 30.12.2019, του F. P., που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1741/2019.
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε: Α) Ως προς τον αναιρεσείοντα S. A. του T. να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη κατ’ αυτού, λόγω θανάτου του, σύμφωνα με το από 19.5.2020 πιστοποιητικό θανάτου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας. Β) Ως προς τον αναιρεσείοντα S. T. του I.: Βα) να αναιρεθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση και δη ως προς τις διατάξεις της: 1) της απόρριψης των αυτοτελών ισχυρισμών του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου για αναγνώριση στο πρόσωπο αυτού των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α’ του νέου ΠΚ, και αναγκαίως ως προς τη διάταξη αυτής περί επιβολής σ’ αυτόν ποινής και τυχόν νέας επιμέτρησης, 2) στο πεδίο της επιβληθείσας ποινής, καθόσον συντρέχει λόγος μείωσης της ποινής και 3) αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων αυτού επί πενταετία, που πρέπει ν’ απαλειφθεί, Ββ) να παραπεμφθεί η υπόθεση, ως προς το αναιρούμενο μέρος της για νέα συζήτηση, στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως, Βγ) Να επεκταθεί το ευνοϊκό αποτέλεσμα της ως άνω αναιρέσεως και υπέρ των λοιπών συγκατηγορουμένων του ηθικών αυτουργών (4ου και 6ου) στην προαναφερόμενη αξιόποινη πράξη, καθώς και των συναυτουργών (1ου και 2ου), ως προς τις υπό στοιχ. 2 και 3 προαναφερόμενες περιπτώσεις και Βδ) Να απορριφθούν κατά τα λοιπά οι υπό κρίση αιτήσεις του αναιρέσεως. Γ) Ως προς τον αναιρεσείοντα F. P. του K.: Γα) να αναιρεθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση και δη κατ’ εφαρμογή αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο των προαναφερθεισών επιεικέστερων διατάξεων: 1) ως προς το κεφάλαιο της επιβληθείσας ποινής, καθόσον συντρέχει λόγος μείωσης της ποινής, για όσους αναλυτικώς λόγους αναφέρονται επί των αναιρέσεων του 3ου των κατηγορουμένων, 2) περί της εφαρμογής του άρθρου 133 ΠΚ και στο πρόσωπο του ανωτέρω αναιρεσείοντος και 3) και περί αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων τούτου επί μία πενταετία που πρέπει να απαλειφθεί, Γβ) να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το αναιρούμενο μέρος, για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει προηγουμένως και Γγ) Να απορριφθεί η υπό κρίση αίτησή του αναίρεσης κατά τα λοιπά, καθώς και τους πληρεξούσιους δικηγόρους των αναιρεσειόντων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
I. Οι κρινόμενες: 1) από 29.8.2019 και 23.12.2019 (η δεύτερη συμπληρωματική της πρώτης) αιτήσεις ενώπιον του Διευθυντού του Καταστήματος Κράτησης … του S. T. του Ι., 2) από 27.8.2019 και 23.12.2019 (η δεύτερη συμπληρωματική της πρώτης) αιτήσεις ενώπιον του Διευθυντού του Καταστήματος Κράτησης … του S. A. του T. και 3) από 27.12.2019 αίτηση – δήλωση, επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 30.12.2019, του F. P. του K., για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 330/2018 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης, το οποίο – κατ’ έφεση δικάζοντας κήρυξε τους ήδη αναιρεσείοντες [πρώτο (S. T.), δεύτερο (S. A.) και τρίτο (F. P.)] ενόχους, με τα ελαφρυντικά του άρθρ. 84 παρ. 2 δ’ του ΠΚ παμψηφεί για τον πρώτο και δεύτερο αναιρεσείοντες και του άρθρ. 84 παρ. 2 α’ του Π.Κ, κατά πλειοψηφία για τον τρίτο αναιρεσείοντα, για ηθική αυτουργία στην αξιόποινη πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες διέπραξαν από κοινού, κατ’ επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) Ευρώ, ασκήθηκαν νομοτύπως και εμπροθέσμως και περιέχουν ως λόγους αναιρέσεως οι ασκηθείσες από τον πρώτο και δεύτερο αναιρεσείοντες την εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, την έλλειψη ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγμα και την απόλυτη ακυρότητα λόγω έλλειψης ακρόασης (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’, Δ’, Α’ του Κ.Ποιν.Δ.) και η ασκηθείσα από τον τρίτο αναιρεσείοντα την έλλειψη ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγμα καθ’ ό μέρος αφορά στην παραδοχή της επιβαρυντικής περίστασης και την απόλυτη ακυρότητα, λόγω λήψης υπόψη παρανόμων αποδεικτικών μέσων (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Α’ του Κ.Ποιν.Δ.). Είναι, επομένως, παραδεκτές και πρέπει, συνεκδικαζόμενες, αφού στρέφονται κατά της ιδίας ως άνω αποφάσεως, να εξεταστούν περαιτέρω.
II. Κατά τη διάταξη του άρθρου 368 περ. β’ του από 1.7.2019 ισχύοντος Κ.Ποιν.Δ. (άρθρ. 370 περ. β προϊσχύοντος Κ.Ποιν.Δ.) η ποινική δίκη τελειώνει με την οριστική παύση της ποινικής δίωξης, η οποία διατάσσεται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, όταν ο κατηγορούμενος έχει πεθάνει. Από τη γενική αυτή διάταξη, που εφαρμόζεται αναλόγως και στην κατ’ αναίρεση δίκη, προκύπτει ότι αν ο κατηγορούμενος αποβιώσει μετά από την άσκηση απ’ αυτόν αιτήσεως αναιρέσεως, ο Άρειος Πάγος παύει οριστικώς την ποινική δίωξη, αφού προηγουμένως αναιρέσει την προσβαλλόμενη απόφαση ως προς όλες τις διατάξεις της που αφορούν στον αποβιώσαντα αναιρεσείοντα. Στην προκείμενη περίπτωση, οι από 27.8.2019 και 23.12.2019 (η δεύτερη συμπληρωματική της πρώτης) αιτήσεις αναιρέσεως ασκήθηκαν ενώπιον του Διευθυντού του Καταστήματος Κράτησης … από τον αναιρεσείοντα S. A. του T. και στρέφονται κατά της 330/2018 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης. Όπως, όμως, προκύπτει από το υπάρχον στη δικογραφία με αριθμ. Πρωτ. Νεκρ. 92/19.5.2020 πιστοποιητικό θανάτου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, ο αναιρεσείων αυτός απεβίωσε στις 15.5.2020, δηλαδή μετά από την άσκηση των ως άνω αιτήσεών του αναιρέσεως. Επομένως πρέπει, ως προς αυτόν να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παύσει οριστικώς η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του κατηγορουμένου – αναιρεσείοντος S. A. του T. για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας στην αξιόποινη πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες διέπραξε από κοινού, κατ’ επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) Ευρώ, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.
ΙΙI. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, “έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης”. Επίσης, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, “ουδείς δύναται να καταδικασθή δια πράξιν ή παράλειψιν η οποία, καθ’ ην στιγμήν διεπράχθη, δεν απετέλει αδίκημα συμφώνως προς το εθνικόν ή διεθνές δίκαιον. Ούτε και επιβάλλεται βαρυτέρα ποινή από εκείνην η οποία επεβάλλετο κατά την στιγμήν της διαπράξεως του αδικήματος”, ενώ κατά το άρθρο 15 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που έχει κυρωθεί με το Ν.2462/1997, “κανείς δεν καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες δεν ήταν αξιόποινες κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο τη στιγμή της διάπραξής τους. Επίσης, δεν επιβάλλεται βαρύτερη ποινή από εκείνην που προβλεπόταν κατά τη χρονική στιγμή της διάπραξης του ποινικού αδικήματος. Εάν, μετά τη διάπραξή του ο νόμος προβλέπει την επιβολή ελαφρύτερης ποινής, ο δράστης επωφελείται από αυτήν”. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του κυρωθέντος με το Ν.4619/2019 και ισχύοντος από την 1η.7.2019 (άρθρο δεύτερο του Ν.4619/2019) νέου Ποινικού Κώδικα, “αν από την τέλεση της πράξης ως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν περισσότερες διατάξεις νόμων, εφαρμόζεται αυτή που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου”. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή επιεικέστερος είναι ο νόμος, που στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση και όχι αφηρημένα οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου, αυτό δε που ενδιαφέρει δεν είναι εάν ο νόμος στο σύνολο του είναι επιεικέστερος για τον κατηγορούμενο, αλλά εάν περιέχει διατάξεις που είναι επιεικέστερες γι’ αυτόν και δεν αποκλείεται στη συγκεκριμένη περίπτωση να εφαρμοσθεί εν μέρει ο προηγούμενος νόμος και εν μέρει ο νεότερος νόμος, με επιλογή των ευμενέστερων διατάξεων καθενός από αυτούς και έτσι να εφαρμόζεται, αφενός ένας νόμος ως προς τα στοιχεία που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος και αφετέρου άλλος νόμος ως προς την απειλούμενη ποινή. Περαιτέρω, εάν από τη σύγκριση των περισσότερων διατάξεων προκύψει ότι ο κατηγορούμενος, όπως κατηγορείται, επιβαρύνεται το ίδιο από όλους τους νόμους, τότε εφαρμοστέος είναι ο νόμος που ίσχυσε κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, διαφορετικά ο νεότερος επιεικέστερος νόμος. Ειδικότερα, επιεικέστερος είναι ο νόμος, που προβλέπει το χαμηλότερο ανώτατο όριο του είδους της ποινής, αν δε το ανώτατο όριο είναι το ίδιο, επιεικέστερος είναι αυτός που προβλέπει το μικρότερο κατώτατο όριο. Για το χαρακτηρισμό ενός νόμου ως επιεικέστερου ή μη, λαμβάνεται κατ’ αρχήν υπόψη το ύψος της απειλούμενης στερητικής της ελευθερίας ποινής (φυλάκισης ή κάθειρξης), που θεωρείται βαρύτερη της χρηματικής, επί ίσων δε στερητικών της ελευθερίας ποινών, λαμβάνεται υπόψη και η χρηματική ποινή. Προδήλως είναι ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο ο μεταγενέστερος της τέλεσης της πράξης νόμος, όταν καθιστά την πράξη ανέγκλητη. Αν έχει καταργηθεί το αξιόποινο της πράξης με μεταγενέστερο νόμο, όμως αυτή τιμωρείται με άλλη διάταξη του ίδιου νόμου, η πράξη δεν καθίσταται ανέγκλητη. Ακόμη, επιεικέστερος είναι ο νόμος, ο οποίος δεν περιλαμβάνει την επιβαρυντική περίπτωση, υπό την οποία έλαβε χώρα η καταδίκη. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 511 εδ. τελ. και 514 εδ. τελ. Κ.Ποιν.Δ., προκύπτει ότι στην περίπτωση που μετά την δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης μεταβλήθηκε το νομοθετικό καθεστώς, όσον αφορά τα στοιχεία της αξιόποινης πράξης ή και την προβλεπόμενη ποινή, κύρια ή παρεπόμενη, ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει και αυτεπάγγελτα, κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, το νόμο που ίσχυε από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της και περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι παραδεκτή, ανεξάρτητα από την εμφάνιση ή μη του κατηγορουμένου κατά τη συζήτηση της τελευταίας.
IV. Με τον ισχύοντα από 20.3.2013 ν.4139/2013 “Νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις” και το άρθρο 20 αυτού (διακίνηση ναρκωτικών) ορίζεται, ότι “1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνομα ναρκωτικά, τιμωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και µε χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 29, ως έγκλημα διακίνησης ναρκωτικών νοείται κάθε πράξη µε την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών ή πρόδρομων ουσιών που αναφέρονται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και ιδίως η εισαγωγή, η εξαγωγή, η διαμετακόμιση, η πώληση, η αγορά, η προσφορά, η διανομή, η διάθεση, η αποστολή, η παράδοση, η αποθήκευση, η παρακατάθεση, παρασκευή, η κατοχή, η μεταφορά, η νόθευση, η πώληση νοθευμένων ειδών μονοπωλίου ναρκωτικών ουσιών, …. 3. Αν περισσότερες πράξεις διακίνησης αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών συντρέχει µόνο ένα έγκλημα διακίνησης. Κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των επί μέρους πράξεων διακίνησης, το είδος, η συνολική ποσότητα και η καθαρότητα του ναρκωτικού, καθώς και η βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία.” Κατά το αναφερόμενο σε ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις άρθρο 23 του ίδιου ως άνω νόμου, στην παρ. 2 περ. α’ 2η περίπτωση αυτού, ορίζεται, ότι “Με ισόβια κάθειρξη, καθώς και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ τιμωρείται ο δράστης των πράξεων των άρθρων 20 και 22: α) όταν … ή κατ’ επάγγελμα διακινεί ναρκωτικές ουσίες και το προσδοκώμενο όφελος του δράστη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ”. Το προσδοκώμενο όφελος δεν αποτελεί πρόσθετο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης της ιδιαίτερα διακεκριμένης αυτής περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ή πρόσθετη επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.4139/2013, αλλά διευκρίνιση προϋπόθεσης που προϋπήρχε σιωπηρά και στις περιπτώσεις της κατ’ επάγγελμα διακίνησης ναρκωτικών των άρθρων 23 και 23Α του ν.3459/2006, ενόψει του ότι ο σκοπός οφέλους αποτελεί, κατά το άρθρο 13 εδάφιο στ’ (ή ε’) του Π.Κ, βασικό στοιχείο της τέλεσης μιας πράξης κατ’ επάγγελμα (βλ. ΟλΑΠ 1/2015 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Παράλληλα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 περ. στ’ (ήδη 13 περ. ε’) του ΠΚ, “κατ’ επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο υπαίτιος µε πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός του υπαιτίου για πορισμό εισοδήματος.” Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την κατ’ επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος απαιτείται, αντικειμενικά µεν επανειλημμένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη του δράστη, υποκειμενικά δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδημα από την επανειλημμένη τέλεσή του. Επίσης, κατ’ επάγγελμα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη φορά, όχι όμως ευκαιριακώς, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή, όταν από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης και την οργανωμένη ετοιμότητά του µε πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης, προκύπτει σκοπός αυτού για πορισμό εισοδήματος. Από τις σχετικές διατάξεις του ν.4139/2013, προκύπτει ότι η προβλεπόμενη ποινή στην ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση της κατ’ επάγγελμα διακινήσεως µε προσδοκώμενο όφελος ανώτερο των 75.000 ευρώ, δεν διαφοροποιείται, ανεξάρτητα από το εάν ο υπαίτιος είναι τοξικομανής ή όχι, είναι δε αυτή η ποινή της ισόβιας καθείρξεως. Αντίθετα, ο εξαρτημένος διακινητής, έστω και αν ενεργεί κατ’ επάγγελμα, εφόσον το προσδοκώμενο από τις πράξεις του όφελος δεν υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ, τιμωρείται ως κοινός διακινητής κατά το άρθρο 30 παρ. 4 εδ. β του ν. 4139/2013 σε βαθμό πλημμελήματος, δηλαδή µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους και μέχρι πέντε ετών. Περαιτέρω, το έγκλημα της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελληνική Επικράτεια πραγματώνεται µε την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από το εξωτερικό στην Χώρα, θεωρείται δε τετελεσμένο µε την είσοδο των ναρκωτικών στο Ελληνικό έδαφος. Ως κατοχή νοείται η φυσική εξουσίαση των ναρκωτικών από τον δράστη, κατά τρόπο που να μπορεί σε κάθε στιγμή να διαπιστώσει την ύπαρξή τους και να τις διαθέτει κατά την βούλησή του. Η φυσική εξουσίαση δε δεν πληρούται µόνο µε την σωματική επαφή του δράστη µε τη ναρκωτική ουσία, αλλά αρκεί το γεγονός ότι ο δράστης βρέθηκε σε τοπική εγγύτητα προς την συγκεκριμένη ποσότητα των ναρκωτικών, η οποία του επέτρεπε να την διαθέτει κατά βούληση. Η μεταφορά εξάλλου ναρκωτικών ουσιών, αντιδιαστελλομένη προς την “διαμετακόμιση”, πραγματώνεται µε την μετακίνηση των ναρκωτικών από έναν τόπο σε άλλο µε οιονδήποτε τρόπο ή µέσο, ξένο ή ιδιόκτητο, δηλ. μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών είναι η, εντός του εδάφους της Ελληνικής Επικρατείας, μετακίνησή τους, µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο.
V. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α’ του ΠΚ (η διατύπωση της οποίας παρέμεινε η αυτή και με το νέο ΠΚ ως προς τον ηθικό αυτουργό), “1. Με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε.” Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι για την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας απαιτείται να συντρέχουν αντικειμενικώς μεν: α) πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε άλλον της απόφασης να διαπράξει ορισμένη αξιόποινη πράξη, η πρόκληση δε αυτή μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, όπως με συμβουλές, υπόσχεση ή χορήγηση αμοιβής, παραινέσεις, προτροπές (παρακίνηση, παρόρμηση, ενθάρρυνση), πειθώ, φορτικότητα, πίεση, απειλή, εκμετάλλευση οποιασδήποτε πλάνης, πραγματικής ή νομικής ή περί τα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως, με τη διέγερση μίσους κατά του θύματος, με την επιβολή λόγω υπηρεσιακής ή άλλης εξαρτήσεως ή την επιρροή προσώπου λόγω της ιδιότητας και της θέσεώς του ή και της σχέσεώς του με το φυσικό αυτουργό κλπ και β) διάπραξη από τον άλλον (αυτουργό) της πράξεως αυτής, υποκειμενικώς δε δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθελημένη πρόκληση της αποφάσεως για τη διάπραξη από τον άλλο της αντικειμενικής υποστάσεως ορισμένου εγκλήματος με τη γνώση και θέληση ή αποδοχή της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξεως χωρίς να είναι αναγκαίος ο καθορισμός της πράξεως αυτής μέχρι λεπτομερειών, αρκεί δε και ενδεχόμενος δόλος, εκτός αν για την υποκειμενική θεμελίωση του οικείου εγκλήματος απαιτείται άμεσος ή υπερχειλής δόλος, οπότε ο δόλος αυτός πρέπει να συντρέχει και στο πρόσωπο του ηθικού αυτουργού. Εξάλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 46, 47 και 48 του ΠΚ και ιδίως από τη διάταξη του άρθρου 48 του εν λόγω Κώδικα, με την οποία καθιερώνεται το ανεξάρτητο του αξιοποίνου του ηθικού αυτουργού και των λοιπών συνεργών από το αξιόποινο του τελέσαντος την πράξη, προκύπτει ότι για την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας αρκεί να στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση ορισμένου εγκλήματος, δηλαδή πράξης, για την οποία δεν συντρέχει κάποιος λόγος, που αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα αυτής, χωρίς να εξετάζεται, αν ο αυτουργός είναι ικανός προς καταλογισμό, αν πράττει από δόλο ή αν συντρέχει ως προς αυτόν λόγος που να αποκλείει τον καταλογισμό. Από αυτά παρέπεται ότι το αξιόποινο, ως προς τον ηθικό αυτουργό, είναι ανεξάρτητο από το αξιόποινο του αυτουργού, αρκεί να στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση του ανωτέρω εγκλήματος, ενώ, αν δεν έχει τελεστεί αντικειμενικώς το εν λόγω έγκλημα, δεν μπορεί να γίνει λόγος για ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή, λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα της ηθικής αυτουργίας.
VI. Περαιτέρω κατά το άρθρο 463 παρ. 4 του Π.Κ. “όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται μόνο ποινή ισόβιας κάθειρξης, προστίθεται διαζευκτικά και η πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών”, οπότε οι ποινές των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 2 Ν.4139/2013, διαμορφώνονται ευμενέστερα, καθώς πλέον απειλείται για την πράξη αυτή διαζευκτικά, εκτός από την στερητική της ελευθερίας ποινή της ισόβιας καθείρξεως, ποινή πρόσκαιρης καθείρξεως τουλάχιστον δέκα έως δεκαπέντε ετών (άρθρ. 52 παρ. 2 νέου ΠΚ), κατά δε το άρθρο 83 Π.Κ., “όπου στον νόμο προβλέπεται μειωμένη ποινή χωρίς άλλο προσδιορισμό, το πλαίσιό της καθορίζεται ως εξής: α) αντί για την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, επιβάλλεται κάθειρξη, β) αντί για την ποινή της κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών ή κάθειρξη έως οκτώ έτη, γ) αντί για την ποινή της κάθειρξης έως δέκα έτη επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή κάθειρξη έως έξι έτη, δ) σε κάθε άλλη περίπτωση, ο δικαστής μειώνει την ποινή ελεύθερα έως το ελάχιστο όριό της. Αν ο νόμος προβλέπει σωρευτικά ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή, μπορεί να επιβληθεί και μόνο η τελευταία”. Επιπλέον, κατά το άρθρο 85 παρ.1 του ΠΚ “Όταν στο πρόσωπο του υπαιτίου συντρέχουν περισσότεροι λόγοι μείωσης της ποινής ή όταν συντρέχουν ένας ή περισσότεροι τέτοιοι λόγοι μαζί με ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 ή περισσότερες ελαφρυντικές περιστάσεις, το δικαστήριο ελαττώνει περαιτέρω το κατώτατο όριο της μειωμένης κατά το άρθρο 83 ποινής ως εξής: α) τα πέντε έτη μειώνονται σε τρία, β) τα δύο έτη σε ένα, γ) το ένα έτος, σε έξι μήνες και δ) η μειωμένη ποινή της φυλάκισης, σε παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή.” Τέλος, από το άρθρο 59 του ΠK., όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4619/2019 και ισχύει από 1.7.2019, που ορίζει ότι “παρεπόμενες ποινές είναι: α) η αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων, β) η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος, γ) η αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου, δ) η δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης και ε) η δήμευση”, συνάγεται ότι δεν περιλαμβάνεται πλέον στις παρεπόμενες ποινές η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του καταδικασθέντος, που προβλεπόταν από τα άρθρα 59 επ. του προϊσχύσαντος Ποινικού Κώδικα.,
VII. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη, από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ., ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ του Κ.Ποιν.Δ., όταν αναφέρονται σ’ αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του σκεπτικού με το διατακτικό της απόφασης, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα, που λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο προκειμένου αυτό να μορφώσει την καταδικαστική του κρίση, όπως επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 του Κ.Ποιν.Δ., για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ’ είδος προσδιορισμός τους (μάρτυρες, έγγραφα κλπ) χωρίς να απαιτείται ειδικότερη αναφορά ή αναλυτική παράθεσή τους και μνεία του τί προέκυψε από το καθένα χωριστά, πρέπει, όμως, να προκύπτει με βεβαιότητα ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο ορισμένα από αυτά κατ’ επιλογή, ενώ δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους και δεν απαιτείται να προσδιορίζεται ποιό βάρυνε περισσότερο για το σχηματισμό της δικανικής κρίσης ούτε χρειάζεται να διευκρινίζεται από ποιό ή ποιά αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Όταν δε εξαίρονται ορισμένα από τα αποδεικτικά μέσα, δεν σημαίνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα, αφού δεν εξαιρέθηκαν ρητά, ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολόγησης, γιατί δεν εξαίρονται τα λοιπά. Κατά δε το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ του Κ.Ποιν.Δ., λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ’ αυτήν έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγματικά έχει, εσφαλμένη δε εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συντρέχει, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρμοσε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει, όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό της και που ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση (Ολ. Α.Π. 3/2008). Όμως, δεν αποτελούν λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, η εσφαλμένη εκτίμηση και αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη συσχέτισης των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους, καθόσον, στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της έλλειψης αιτιολογίας ή της εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου και έλλειψης νόμιμης βάσεως, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της με αριθμό 330/2018 προσβαλλόμενης απόφασης, το Πενταμελές Εφετείο Θράκης, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, μετά από συνεκτίμηση των κατά το είδος τους μνημονευομένων αποδεικτικών μέσων (ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως, πρακτικά και απόφαση της πρωτοβάθμιας δίκης, έγγραφα που αναγνώσθηκαν δημόσια στο ακροατήριο και αναφέρονται στα πρακτικά, φωτογραφίες, εκθέσεις της Χημικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης, εκθέσεις ιατρικής πραγματογνωμοσύνης και απολογίες των κατηγορουμένων), δέχθηκε ανελέγκτως, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: “Στα αρμόδια αστυνομικά όργανα του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης και της Συνοριακής Φύλαξης Φερών, είχε περιέλθει η πληροφορία ότι εγκληματική ομάδα αποτελούμενη από αλλοδαπούς -υπηκόους … θα εισαγάγει από την Τουρκία στην Ελληνική Επικράτεια δια µέσω της παρέμβριας περιοχής Φερών ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα μεγάλη ποσότητα ηρωίνης. Κατόπιν συντονισμένων επιχειρήσεων την 13.04.2014 και περί ώρα 02:00, άνδρες του Τ.Σ.Φ. Φερών, που εκτελούσαν Υπηρεσία, νυχτερινής παρατήρησης στην περιοχή του κάμπου Αρδανίου – Πόρου Φερών Έβρου, εντόπισαν τον τρίτο κατηγορούμενο S. T. του I. και της N. και άγνωστο άτομο να κινούνται στην αγροτική περιοχή της Βρυσούλας, πλησίον των γραμμών του Ο.Σ.Ε., µε κατεύθυνση προς την παρέµβρια περιοχή του Πόρου Φερών Έβρου. Άμεσα ενημερώθηκαν έτεροι αστυνομικοί που εκτελούσαν υπηρεσία εποχούμενης περιπολίας προκειμένου να τους εντοπίσουν και να τους ελέγξουν. Προσεγγίζοντας την περιοχή που κινούνταν οι ανωτέρω, αυτοί αντιλήφθηκαν την παρουσία των Αστυνομικών και τράπηκαν σε φυγή, προσπαθώντας να διαφύγουν πεζοί, µε αποτέλεσμα να συλληφθεί, ο τρίτος κατηγορούμενος S. T.. Κατά την σωματική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον S. T. μεταξύ άλλων βρέθηκε πάνω του ένα κλειδί οχήματος μάρκας BMW. Το γεγονός αυτό και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το αρχικό σημείο εντοπισμού του, οδήγησε τους Αστυνομικούς στον οικισμό της Βρυσούλας, όπου και εντοπίσθηκε το υπ’ αριθ. … (Βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας) ι.χ.ε. αυτ/το, μάρκας BMW X5, χρώματος γκρι, στο οποίο ανήκε το ανωτέρω κλειδί και τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση. Περί ώρα 04:45 της ιδίας ημέρας (13.04.2014) οι Αστυνομικοί που επιτηρούσαν το ανωτέρω όχημα αντιλήφθηκαν το υπ’ αριθ. … (Βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας) ι.χ.ε. αυτ/το, μάρκας BMW 320, χρώματος μπλε, να κινείται ύποπτα στην περιοχή και συγκεκριμένα κινούμενο επί της επαρχιακής οδού Κήπων Αρδανίου, εισήλθε εντός του οικισμού Βρυσούλας και μόλις εντόπισε το σταθμευμένο όχημα πραγματοποίησε αναστροφή και προσέγγισε αυτό. Αμέσως οι Αστυνομικοί του Τ.Σ.Φ. Φερών ακινητοποίησαν το όχημα και από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι εντός του οχήματος επέβαιναν οι τέταρτος, πέμπτος, γιός του τρίτου κατηγορουμένου, και έκτος των κατηγορουμένων ήτοι οι : P. F. του Κ., S. A.του T. και D. I. του D. και της C., αντίστοιχα, οι οποίοι μαζί µε τα οχήματα μεταφέρθηκαν στο Τ.Σ.Φ. Φερών για περαιτέρω εξέταση. Ακολούθως οι ίδιοι Αστυνομικοί που εκτελούσαν Υπηρεσία νυχτερινής παρατήρησης στην περιοχή του κάμπου Αρδανίου-Πόρου Φερών Έβρου εντόπισαν µε θερμική κάμερα, µια πλαστική λέμβο στην οποία επέβαιναν οι πρώτος και δεύτερος κατηγορούμενοι, ήτοι ο S. P. του S. και ο A. O. του L. και της F., αντίστοιχα, να κατευθύνεται από την Τουρκική προς την Ελληνική όχθη του ποταμού Έβρου. Οι επιβαίνοντες σε αυτή, αποβιβάστηκαν στην Ελληνική όχθη παρέλαβαν από το εσωτερικό της βάρκας τέσσερα (4) σακίδια, τα οποία απέκρυψαν σε θαμνώδη χώρο πλησίον του σημείου αποβίβασής τους. Κατόπιν οι πρώτος και δεύτερος των κατηγορουμένων, S. Ρ. και A. (ον) O., αντίστοιχα, κινήθηκαν πεζοί µε κατεύθυνση τον οικισμό του Αρδανίου, επιτηρούμενοι συνεχώς από τους ανωτέρω Αστυνομικούς, οι οποίοι τους είχαν θέσει σε διακριτική παρακολούθηση προκειμένου να διακριβώσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους. Οι Αστυνομικοί µη παρατηρώντας περαιτέρω ύποπτες κινήσεις αυτών ή άλλων ατόμων ή οχημάτων σε κατάλληλο σημείο τους ακινητοποίησαν και εν συνεχεία μετέβησαν στο σημείο αποβίβασης των πρώτου και δεύτερου των κατηγορουμένων, S. P. και A. O. στο Ελληνικό έδαφος και εντόπισαν την πλαστική λέμβο, μάρκας SEAHA WΚ, και πλησίον τα ανωτέρω τέσσερα (4) σακίδια, τα οποία, όπως προέκυψε, περιείχαν συνολικά ενενήντα επτά (97) αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, περίπου ισοβαρείς, περιέχουσες ποσότητα ηρωίνης βάρους πενήντα κιλών (50) κιλών και πενήντα πέντε (55) γραμμαρίων µε τις άμεσες συσκευασίες τους και αναλυτικά : 1. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 2. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 3. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 4. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 5. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 6. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 7. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 8. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 9. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 10. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 11. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 12. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 13. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 14. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 15. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 16. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 17. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 18. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 19. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 20. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 21. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 22. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 23. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 24. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 25. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 26. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 27. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 28. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 29. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 30. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, (β) ένας (1) σάκος ταξιδιού χρώματος μπλε εντός του οποίου υπήρχαν: 31. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 32. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 33. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 34. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 35. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 36. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 37. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 38. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 39. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 40. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 41. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 42. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 43. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -680- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 44. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 45. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 46. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 47. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 48. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 49. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους – 515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 50. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 51. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 52. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 53. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, (γ) ένα (1) σακίδιο πλάτης χρώματος μαύρου, μάρκας “WEIDELI” εντός του οποίου υπήρχαν: 54. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 55. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 56. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 57. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 58. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 59. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 60. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 61. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 62. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 63. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 64. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 65. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 66. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 67. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 68. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 69. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 70. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 71. Μία ( 1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 72. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 73. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 74. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 75. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 76. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 77. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 78. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, και (δ) ένας ( 1) σάκος ταξιδιού πλάτης, χρώματος μαύρο-γκρι, μάρκας “SPORT” εντός του οποίου υπήρχαν: 79. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 80. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 81. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 82. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 83. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 84. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -485- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 85. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 86. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 87. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 88. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 89. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 90. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 91. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 92. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 93. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -51 γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 94. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της 95. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 96. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 97. Μία ( 1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της. Με βάση τα ως άνω πραγματικά περιστατικά στοιχειοθετείται εις βάρος του πρώτου και δεύτερου των κατηγορουμένων η αποδιδόμενη σ’ αυτούς αξιόποινη πράξη, όπως δε περαιτέρω αποδείχτηκε την απόφασή τους αυτή να τελέσουν από κοινού την πράξη αυτή, ήτοι της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών µε τη μορφή της εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες διέπραξαν µε προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000€) µε σκοπό τον πορισμό εισοδήματος, όπως θα εκτεθεί παρακάτω, την προκάλεσαν οι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος των κατηγορουμένων, ενεργώντας από κοινού και µ’ ένα ακόμη άτομο αγνώστων στοιχείων, µε συνεχείς και φορτικότατες προτροπές και παραινέσεις, αλλά και µε την υπόσχεση οικονομικού οφέλους, δεδομένου ότι αυτοί (1ος και 2ος από τους κατηγορουμένους) στερούνταν χρημάτων. Ο ισχυρισμός των 1ου και 2ου των κατηγορουμένων, ότι δεν γνώριζαν την ύπαρξη των ναρκωτικών ουσιών που ήταν κρυμμέvες εντός των τεσσάρων σακιδίων, που αυτοί μετέφεραν, και ειδικότερα ότι τους είχε δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι μεταφέρουν “µαύρα χρήματα” εκτιμάται µε βάση τα διδάγματα κοινής πείρας και την αρχή της ηθικής απόδειξης ως αβάσιμος και µη πειστικός, δεδομένου ότι, από το συνδυασμό των προαναφερομένων στοιχείων και περιστατικών, προκύπτει προδήλως η γνώση τους, η αποδοχή και η συμμετοχή τους στις αποδιδόμενες παράνομες πράξεις, δεν συνάδει δε στη λογική το αναφερόμενο από τον δεύτερο κατηγορούμενο ότι άνοιξε τα σακίδια, μόλις έφτασαν µε τη λέμβο στο ελληνικό έδαφος (τέτοια δε κίνηση – ανοίγματος των σάκων – άλλωστε δεν παρατηρήθηκε από τους ενεργούντες περιπολία αστυνομικούς) και όχι ενώ τα παρέλαβαν από τον άγνωστο συνεργό τους στην Τουρκία, απορριπτομένου και του ισχυρισμού τους περί πραγματικής πλάνης. Στην κρίση, ότι δηλαδή οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι γνώριζαν την ύπαρξη των ναρκωτικών ουσιών τις οποίες εισήγαγαν στην Ελληνική Επικράτεια, μετέφεραν και κατείχαν από κοινού, καθώς και ότι την παραπάνω απόφαση των πρώτου και δεύτερου των κατηγορουμένων προκάλεσαν οι λοιποί κατηγορούμενοι, το Δικαστήριο οδηγείται κυρίως από τις μαρτυρικές καταθέσεις των αστυνομικών ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού σε συνδυασμό µε τα εξής στοιχεία : 1. Από την καταγραφή των αποθηκευμένων στοιχείων των κινητών τηλεφώνων, που κατείχαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, αλλά και από τα λοιπά ως άνω αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει και καταδεικνύεται σαφέστατα ότι το επίμαχο χρονικό διάστημα προ της σύλληψής τους διατηρούσαν μεταξύ τους συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία, όπως και µε άγνωστο άτομο χρήστη του υπ’ αριθ. (+…), Τούρκικου παρόχου τηλεφωνίας αποθηκευμένο στην τηλεφωνική συσκευή του (γ) κατηγορουμένου S. T. του I. ως “…” και είχαν ρόλο και συμβολή στην εισαγωγή και διακίνησης της ηρωίνης από την Τουρκία στην Ελλάδα. 2. Από το ότι, όπως προέκυψε, οι (1ος), (2ος), (4ος), (5ος) και (6ος) των κατηγορουμένων εισήλθαν από τη Βουλγαρία στην Τουρκία την 11.4.2014 και στην Ελλάδα εισήλθαν την 13.4.2014 από μεθοριακό σημείο Κήπων, πλην των (1ου) και (2ου) κατηγορουμένων, οι οποίοι εισήλθαν από τον ποταμό ‘Εβρο στην περιοχή του Πόρου μεταφέροντας την ηρωίνη, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος βρισκόταν ήδη στην περιοχή Φερών Έβρου, χωρίς να αποδεικνύεται προσωπικός ή οικογενειακός λόγος για την παραμονή του στην περιοχή αυτή, πλην της συμμετοχής του µε την μορφή του ηθικού αυτουργού στην τέλεση της ως άνω πράξης του πρώτου και δεύτερου των συγκατηγορουμένων του. Ο αρχικός ισχυρισμός του τρίτου κατηγορουμένου ότι βρισκόταν στην περιοχή, όπου συνελήφθη, για προσωπικό του λόγο, δεν κρίνεται πειστικός, λαμβανομένου υπόψη ότι και ο μάρτυρας υπεράσπισης D. S., γιος αυτού και αδελφός του πέμπτου κατηγορουμένου, κατέθεσε ενώπιον του ακροατηρίου του δικαστηρίου αυτού ότι ο πατέρας του ήρθε στην Ελλάδα για να δει την ξαδέλφη του, για την οποίαν ωστόσο δεν ήξερε που έμενε, ενώ ο ίδιος ο κατηγορούμενος, ενώ αρχικά κατέθεσε απολογούμενος ενώπιόν μας ότι ήρθε στην Ελλάδα γιατί είχε ερωμένη στην περιοχή του Έβρου, στη συνέχεια κατέθεσε ότι μετά από τηλεφωνική κλήση δέχτηκε να συνοδεύσει ένα άλλο αυτοκίνητο, που “μετέφερε κάτι”. Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι ο τρίτος και πέμπτος των κατηγορουμένων γνώριζαν τη δράση κυκλωμάτων μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από την Τουρκία στην Ελλάδα, όπως επιβεβαιώνεται και από την μετέπειτα συμπεριφορά τους, όπου “έδωσαν” πληροφορίες και για άλλες υποθέσεις ναρκωτικών στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ το ότι ο πέμπτος κατηγορούμενος, καθώς και οι φίλοι του τέταρτος και έκτος από τους κατηγορούμενους, με τους οποίους, όπως προεκτέθηκε, μετέβησαν μαζί στην Τουρκία, συμμετείχαν στην παραπάνω πράξη με την μορφή του ηθικού αυτουργού, ενισχύεται και από το γεγονός ότι ξεκίνησαν από την Τουρκία με συγκεκριμένο προορισμό την περιοχή Φερών Έβρου, περιοχή δηλαδή στην οποίαν δεν είχαν λόγο και μάλιστα νυκτερινές ώρες να επισκεφθούν, αφού κατά τους ισχυρισμούς τους μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη για να παρακολουθήσουν έκθεση αυτοκινήτων, και ο ισχυρισμός ότι ο πατέρας του πέμπτου απ’ αυτούς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις και ανησύχησαν δεν κρίνεται πειστικός. Περαιτέρω ο επικουρικά προβαλλόμενος ισχυρισμός του τέταρτου κατηγορουμένου ότι δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο των από 13.4.2014 εκθέσεων καταγραφής αποθηκευμένων στοιχείων τηλεφωνικών κλήσεων επί των κινητών τηλεφώνων των κατηγορουμένων, διότι έχει εμφιλοχωρήσει σύγχυση ως προς τον προσδιορισμό των κατόχων των κινητών και έχει αποδοθεί σ’ αυτόν η κατοχή της τηλεφωνικής σύνδεσης …, η οποία ανήκε στην πραγματικότητα στον πέμπτο κατηγορούμενο S. A. και στον δεύτερο κατηγορούμενο A. O. η κατοχή της τηλεφωνικής συσκευής …, η οποία ανήκε στην πραγματικότητα στον έκτο κατηγορούμενο I. D., πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος, δεδομένου ότι ουδόλως αποδείχτηκε σύγχυση ως προς τον προσδιορισμό των κατόχων των κινητών, δεδομένου ότι, όπως αποδείχτηκε, τα κινητά καταγράφηκαν στις παραπάνω εκθέσεις, όπως ακριβώς ανευρέθησαν στα προσωπικά αντικείμενα καθενός από τους κατηγορουμένους (βλ. κατάθεση μάρτυρα αστυνομικού στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης Δ. Μ., ο οποίος επί λέξει καταθέτει “.. Στις 13.4.2014 προσήχθηκαν οι έξι κατηγορούμενοι με τα κινητά τηλέφωνα και τα χρηματικά ποσά, που ανευρέθηκαν πάνω τους μέσα σε σακούλες… ‘Ηταν στο τμήμα εκεί και οι έξι κατηγορούμενοι, ο καθένας με τα προσωπικά του αντικείμενα, κινητά και λεφτά, μέσα σε ένα σακουλάκι, αυτή την εικόνα έχω εγώ. Ο καθένας τους που ήρθε είδε ότι έφεραν μαζί και το σακουλάκι με τα προσωπικά του αντικείμενα ….”, σε κάθε δε περίπτωση το Δικαστήριο οδηγείται στην παραπάνω περί τελέσεως των αξιοποίνων πράξεων, που αποδίδονται στους κατηγορουμένους, κρίση του από την εκτίμηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων, που προαναφέρθηκαν, ενώ αντίθετη κρίση ως προς τον προσδιορισμό των κατόχων των κινητών τηλεφώνων δεν μπορεί να προκύψει ούτε από την κατάθεση του μάρτυρα υπεράσπισης Κ. Μ. του Δ., ιδιώτη πραγματογνώμονα, ο οποίος ανέγνωσε και μελέτησε τις ως άνω εκθέσεις, χωρίς ωστόσο να ελέγξει και τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων και να μπορεί να καταθέσει με βεβαιότητα, εφόσον δεν έγινε άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ποια κάρτα SIM ανήκε στον δεύτερο κατηγορούμενο A. O.. Περαιτέρω, αντίθετη ως προς την περί ενοχής κρίση του τέταρτου κατηγορουμένου δεν μπορεί να προκύψει από την κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας Α. Π. ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος ο κατηγορούμενος (4ος), δεδομένου ότι ο μάρτυρας αστυνομικός, ο οποίος περιπολούσε στην συνοριακή φύλαξη Φερών στις 13.4.2014, με σαφήνεια καταθέτει, εκτός των άλλων, ότι στην κατοχή του τρίτου κατηγορουμένου, ο οποίος και προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψη μαζί με το άλλο άγνωστο μέχρι σήμερα άτομο, με το οποίον είχαν εντοπιστεί μαζί στην περιοχή, βρέθηκε το κλειδί του αυτοκινήτου, μάρκας BMW, που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή Βρυσούλας, οπότε και εμφανίστηκε και το άλλο αυτοκίνητο, μάρκας BMW, και οι επιβαίνοντες σ’ αυτό (τέταρτος, πέμπτος και έκτος των κατηγορουμένων), τον ρώτησαν, παρότι ήταν µε την αστυνομική του στολή, τι έγινε µε τον ιδιοκτήτη του πρώτου ως άνω BMW. Εξάλλου, ο ισχυρισμός του τρίτου και πέμπτου των κατηγορουμένων περί μεταβολής της κατηγορίας σε απρόσφορη απόπειρα στην πράξη της μεταφοράς και σε απλή συνέργεια στην πράξη της απρόσφορης απόπειρας μεταφοράς πρέπει ν’ απορριφθούν ως αβάσιμοι, αφού µε βάση τα πραγματικά περιστατικά, που προαναφέρθηκαν, στοιχειοθετούνται εις βάρος των εν λόγω κατηγορουμένων οι αποδιδόμενες σ’ αυτούς αξιόποινες πράξεις, οι προτροπές δε και παραινέσεις τους, καθώς και η υπόσχεση οικονομικού οφέλους προς τον πρώτο και δεύτερο των κατηγορουμένων προηγήθηκαν χρονικά της μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών στην ελληνική επικράτεια και περιλάμβαναν και την πράξη αυτή των αυτουργών (πρώτου και δεύτερου των κατηγορουμένων), και συνεπώς δεν ασκεί έννομη επιρροή το ότι η σύλληψή τους, όπως ισχυρίζονται, πραγματοποιήθηκε περί ώρα 02.00, ενώ οι λοιποί κατηγορούμενοι συνελήφθηκαν περί ώρα 05.00. Ενόψει δε της ιδιαίτερα και ασυνήθιστα μεγάλης ποσότητας πενήντα κιλών (50) κιλών και πενήντα πέντε (55) γραμμαρίων και από την υποδομή που είχαν διαμορφώσει οι κατηγορούμενοι, που προκύπτει από το γεγονός ότι αυτοί είχαν προβεί σε οργανωμένο σχέδιο για την διάπραξη της παραπάνω πράξης τους και δη τη μετάβασή τους στην Τουρκία, πλην του τρίτου, ο οποίος γνώριζε τις παρέµβριες περιοχές από παλαιότερες επισκέψεις του και είχε ήδη μεταβεί στην Ελλάδα, από τη χρήση πολλαπλών μεταφορικών μέσων (δύο πολυτελών ΙΧΕ αυτοκινήτων και μιας πλαστικής λέμβου), τον καταμερισμό της μεγάλης αυτής ποσότητας ναρκωτικών σε μερικότερες συσκευασίες συνολικά ενενήντα επτά, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, καταδεικνύεται πρόθεση επανειλημμένης δράσης, και σκοπός τους για προσπορισμό εισοδήματος, απορριπτομένων του ισχυρισμού απάντων των κατηγορουμένων περί µη τέλεσης της πράξης κατ’ επάγγελμα. Πέραν δε της κατ’ επάγγελμα τέλεσης και από την μεγάλη ποσότητα των διακινούμενων ναρκωτικών αποδείχθηκε ότι το προσδοκώμενο όφελος των κατηγορουμένων που αντικειμενικά είναι πρόσφορο να προσποριστούν από την διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας των ναρκωτικών ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 500.000 ευρώ, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατασχεθείσα ως άνω ποσότητα, εκτός του ότι, όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου ο μάρτυρας κατηγορίας ως άνω αστυνομικός στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης Δ. Μ. ” …. Η ποσότητα αυτή θα μαστούρωνε την Αθήνα για μεγάλο διάστημα … “, ήταν καλή και η τιμή της θα ανερχόταν περί τα 20 ευρώ το γραμμάριο (βλ. επίσης κατάθεση ως άνω μάρτυρα αστυνομικού Δ. Μ. ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού), µε τη σημείωση ότι κατά την έννοια των διατάξεων, που αναφέρθηκαν στην πιο πάνω νομική σκέψη, όταν η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών διαπράττεται από περισσότερους από έναν δράστες “από κοινού”, το προσδοκώμενο όφελος, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ, θα προσδιορισθεί µια φορά και θα αντιστοιχεί σε όλους µαζί τους δράστες, (ανεξάρτητα από τη μορφή της συμμετοχής εκάστου και ανεξάρτητα πόσοι εξ αυτών είναι γνωστής ταυτότητας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και πόσοι εξ αυτών έχουν συλληφθεί ή έχουν παραπεμφθεί σε δίκη), χωρίς το όφελος να επιμερίζεται μεταξύ τους (ολ. ΑΠ 1/2015, ΑΠ 485/2018 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ), απορριπτομένου του ισχυρισμού του πέμπτου κατηγορουμένου ότι κριτήριο για τη διάγνωση της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίστασης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών αποτελεί το συγκεκριμένο ατομικό όφελος. Ο πέμπτος και ο έκτος των κατηγορουμένων αμφισβητούν την καθαρή ποσότητα και περιεκτικότητα της κατασχεθείσας ναρκωτικής ουσίας. Όπως προκύπτει από την από 13.4.2014 έκθεση κατάσχεσης των ανακριτικών υπαλλήλων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης κατασχέθηκαν οι ως άνω ενενήντα επτά (97) αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού βάρους 50.055 gr, ενώ κατά τη διάρκεια της προανάκρισης οι ως άνω κατηγορούμενοι (πέμπτος και έκτος) αρνήθηκαν να υπογράψουν τις από 13.4.2014 εκθέσεις: α) ανεύρεσης, παράδοσης και κατάσχεσης και β) γνωστοποίησης ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα δε µε τη µε αριθ. πρωτ. 30/031/931/1321 ….. 1335 από 14.4.2014 έκθεση εξέτασης της Χημικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης εξετάστηκαν δέκα πέντε (15) δείγματα μπεζ σκόνης από τα 97 δείγματα, στα οποία ανιχνεύτηκε ηρωίνη, µε περιεκτικότητα 50,4% w/w- βλ. αναγνωσθείσα από 2.5.2014 και αριθ. πρωτ. 30/039/1872/2014 Έκθεση Εξέτασης της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, η οποία, όπως προεκτέθηκε, ήταν καλής ποιότητας (βλ. ως άνω κατάθεση μάρτυρα αστυνομικού Δ. Μ.). Ωστόσο, αποδείχτηκε (ότι στην ως άνω Χημική Υπηρεσία απεστάλη όλη η ποσότητα των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών και η εν λόγω υπηρεσία τελικά επέλεξε δέκα πέντε (15) δείγματα τυχαία µε αποτέλεσμα να µην καταλείπεται καμία αμφιβολία στο Δικαστήριο για την καθαρή ποσότητα και περιεκτικότητα της κατασχεθείσας ναρκωτικής ουσίας, ενώ πρέπει να σημειωθεί, όπως οι ίδιοι οι ως άνω κατηγορούμενοι αναφέρουν, µε το υπ’ αριθ. 146/2014 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ροδόπης διατάχθηκε η δήμευση και καταστροφή των ενενήντα επτά (97) αυτοσχέδιων συσκευασιών. Περαιτέρω ο πέμπτος κατηγορούμενος πρόβαλε τον αυτοτελή ισχυρισμό ότι ήταν τοξικομανής, ότι δηλαδή, κατά την διάταξη του άρθρου 30 του 4139/2013, είχε κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών και δεν μπορούσε να την αποβάλει µε τις δικές του δυνάμεις, που έχει ως συνέπεια την ηπιότερη ποινική μεταχείριση του δράστη. Ο ως άνω ισχυρισμός όμως πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος, δεδομένου ότι από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία δεν αποδείχτηκε. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την από 15.4.2014 Έκθεσης Ιατρικής Πραγματογνωμοσύνης, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος “Από την αξιολόγηση του ιστορικού της κλινικής εξέτασης και των εργαστηριακών ευρημάτων προκύπτει ότι ο κύριος S. A. του T. έχει κάνει χρήση κοκαΐνης, έχει αποκτήσει ψυχολογική εξάρτηση από ψυχότροπες ουσίες και χρήζει της ειδικής διαχείρισης του νόμου” στηρίχτηκε αποκλειστικά στο ληφθέν ιστορικό, δηλαδή σε όσα δήλωσε ο ίδιος ο κατηγορούμενος και σε κανένα άλλο στοιχείο. Συγκεκριμένα ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι κάνει χρήση κανναβινοειδών (μαριχουάνας), µε τελευταία χρήση της τρεις (3) ημέρες πριν την εξέτασή του και θεωρεί τον εαυτό του εξαρτημένο από τα κανναβινοειδή, όπως επίσης δήλωσε ότι κάνει χρήση κοκαΐνης, µε τελευταία χρήση ένα (1) μήνα πριν την εξέτασή του και δεν θεωρεί τον εαυτό του εξαρτημένο από τη ουσία αυτή, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην εξέταση ούρων, για την οποία συντάχθηκε η από 28.4.2014 έκθεση προσδιορισμού επιπέδων αλκοόλης και άλλων τοξικολογικών ουσιών του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης µε προσδιορισμό αρνητικό στα κανναβινοειδή (χασίς), οποιούχα (ηρωίνη κλπ), βενζοδιαζεπίνες και αμφεταμίνες, καταλήγει ότι έχει γίνει χρήση κοκαΐνης (261,37), από την οποίαν, όπως προεκτέθηκε, και ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό του εξαρτημένο. Εξάλλου στην ως άνω πραγματογνωμοσύνη δεν αναφέρεται ότι δεν μπορεί ο ίδιος ο κατηγορούμενος µε τις δικές του δυνάμεις να αποβάλει τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών, αφού άλλωστε και ο ίδιος δήλωσε ότι “έχει κάνει διακοπή µόνο 2 µε 3 ημέρες” µε τελευταία χρήση μαριχουάνας τρεις (3) ημέρες πριν την εξέτασή του και συχνότητα χρήσης κοκαΐνης ανά 15µερο, µε τελευταία χρήση ένα (1) μήνα πριν την εξέτασή του. Επί πλέον στην ως άνω πραγματογνωμοσύνη αναφέρεται ότι δεν παρατηρήθηκαν σημεία ενδεικτικά φλεβοκέντησης στα άκρα του, ούτε συμπτώματα στερητικού συνδρόμου, όπως επίσης δεν προέκυψε από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία ότι, κατά την κράτησή του στις φυλακές εμφάνισε στερητικά σύνδρομα ή άλλες ψυχικές διαταραχές για να αντιμετωπιστούν από τους ιατρούς των φυλακών, ούτε προσκομίζονται άλλες ιατρικές πραγματογνωμοσύνες ή πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύονται τα αντίθετα ούτε αποδείχτηκαν άλλα πραγματικά περιστατικά από τα οποία να παρέχεται ασφαλές συμπέρασμα στο Δικαστήριο για τη σωματική και ψυχική του εξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες, την οποίαν και δεν μπορούσε να αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις. Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω, εφόσον αποδεικνύεται ότι πληρούνται κατά την υποκειμενική και την αντικειμενική τους υπόσταση οι αποδιδόμενες στους κατηγορουμένους αξιόποινες πράξεις πρέπει να κηρυχτούν ένοχοι γι’ αυτές. Κατά το άρθρο 27 παρ. 1 Ν.4139/2013 αν ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των άρθρων 20 έως 22 πριν από την αμετάκλητη καταδίκη του, κρίνεται ότι με δική του πρωτοβουλία συντέλεσε με παροχή πληροφοριών στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ή στην ανακάλυψη και σύλληψη διακινητή ναρκωτικών, η δε ευθύνη του υπαιτίου και η βαρύτητα της πράξης του είναι καταδήλως μικρότερες από την ευθύνη των προσώπων στην ανακάλυψη και σύλληψη των οποίων συντέλεσε και τη βαρύτητα των πράξεων που τέλεσαν, το δικαστήριο αναγνωρίζει στο πρόσωπο του ελαφρυντική περίσταση. Παράλληλα μπορεί να διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για διάστημα από δύο (2) έως είκοσι (20) ετών, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των όρων των άρθρων 99 επ. του Ποινικού Κώδικα. Στην προκειμένη περίπτωση ο τρίτος και ο πέμπτος των κατηγορουμένων ζητούν την εφαρμογή της ευεργετικής ως άνω διάταξης ισχυριζόμενοι ότι, όπως προκύπτει από τα από 22.7.2017, 4.9.2017 και 9.10.2017 έγγραφα του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής, παρείχαν πληροφορίες στις αστυνομικές αρχές για τη δράση κυκλωμάτων ναρκωτικών ουσιών, μετά την αξιολόγηση και αξιοποίηση των οποίων οι τελευταίες προέβησαν σε συλλήψεις ατόμων, οι οποίοι κατείχαν και μετέφεραν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κάνναβης. Ο ισχυρισμός τους όμως αυτός πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η ως άνω διάταξη, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχει η ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση του άρθρου 23 παρ. 2α Ν.4139/2013 για την οποίαν, όπως προεκτέθηκε, πρέπει να κηρυχτούν ένοχοι, της συμπεριφοράς τους αυτής δυναμένης να ενταχθεί στην αιτούμενη ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2 δ ‘Π.Κ.” Στη συνέχεια, το παραπάνω Δικαστήριο της ουσίας, κήρυξε ενόχους: 1) τους κατηγορουμένους 1ο (S. P. του S.) και 2ο (A. O. του L.) – μη ασκήσαντες αναίρεση – για την αξιόποινη πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της εισαγωγής στην επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες διέπραξαν από κοινού, κατ’ επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) Ευρώ και 2) τους κατηγορουμένους 5ο (S. A. του T.) – αποβιώσαντα μετά την άσκηση αναιρέσεως – και 6ο (D. I. του D.) – μη ασκήσαντα αναίρεση – καθώς και τους κατηγορουμένους 3ο (S. T. του Ι.) και 4ο (F. P. του K.) – νυν αναιρεσείοντες για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας στην αξιόποινη πράξη των 1ου και 2ου, αναγνωρίζοντας στους αναιρεσείοντες, που εδώ ενδιαφέρει, στον μεν 3ο κατηγορούμενο (S. T. του Ι.), παμψηφεί το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2 δ’ του ΠΚ, στον δε 4ο κατηγορούμενο (F. P. του K.) κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2 α’ του ΠΚ και τους επέβαλε ποινή καθείρξεως είκοσι (20) ετών, καθώς και αποστέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων διάρκειας πέντε (5) ετών, με το ακόλουθο διατακτικό: “ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον 3ο, 4ο,……. των κατηγορουμένων, S. (επ) T. (ον) του I., P. (επ) F. (ον) του K., ………………. ενόχους του ότι: “Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, χωρίς να είναι άτομα που έχουν αποκτήσει την έξη της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών και την οποία να µην μπορούν να την αποβάλλουν µε τις δικές τους δυνάμεις, ενεργώντας από κοινού και µ’ ένα ακόμη άτομο αγνώστων στοιχείων, µε πρόθεση προκάλεσαν στους 1ο και 2° των κατηγορουμένων ήτοι : 1) S. P. του S. και 2) A. O. του L., απόφαση να τελέσουν από κοινού την αξιόποινη πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών µε τη μορφή της εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες διέπραξαν µε προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000€) µε σκοπό τον πορισμού εισοδήματος. Τις πράξεις τους αυτές διέπραξαν µε προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000€), γεγονός που προκύπτει από την ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, και είχαν (δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή µε σκοπό την επανειλημμένη τέλεση αυτής προκειμένου να αποκομίσουν πορισμό εισοδήματος γεγονός που προκύπτει από την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου, από την ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που διακινήθηκε, τη χρήση πολλαπλών μεταφορικών μέσων (δύο ΙΧΕ αυτοκινήτων και μιας πλαστικής λέμβου), τον καταμερισμό της μεγάλης αυτής ποσότητας ναρκωτικών σε μερικότερες συσκευασίες συνολικά ενενήντα επτά, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. Ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 11.4.2014 έως και 13.4.2014 σε αδιευκρίνιστο στην ανάκριση ακόμη τόπο χωρίς να είναι άτομα που έχουν αποκτήσει την έξη της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών και την οποία να µην μπορούν να την αποβάλλουν µε τις δικές τους δυνάμεις, ενεργώντας από κοινού και µ’ ένα ακόμη άτομο αγνώστων στοιχείων ακόμη στην ανάκριση, µε συνεχείς και φορτικότατες προτροπές και παραινέσεις, αλλά και µε την υπόσχεση οικονομικού οφέλους, έπεισαν τους συγκατηγορούμενούς τους S. Ρ. του S. και A. O. του L. να εισάγουν στην ελληνική επικράτεια από την Τουρκία, να κατέχουν και να μεταφέρουν µε πλαστική λέμβο στις 13.4.2014 και περί ώρα 06:00′ στην παρέμβρια περιοχή Αρδανίου Φερών Έβρου επιμελώς κρυμμένη εντός τεσσάρων σακιδίων, ενενήντα επτά αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ηρωίνη συνολικού βάρους πενήντα κιλών και πενήντα πέντε γραμμαρίων µε τις άμεσες συσκευασίες τους και αναλυτικά: 1. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515-γραµµαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 2. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 3. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 4. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 5. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 6. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 7. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515-γραµµαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 8. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 9. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 10. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 11. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άµεση συσκευασία της, 12. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 13. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 14. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515-γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 15. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 16. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 17. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 18. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 19. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 20. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 21. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 22. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 23. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 24. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 25. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 26. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 27. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 28. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 29. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 30. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, β) ένας (1) σάκος ταξιδιού χρώματος μπλε εντός του οποίου υπήρχαν: 31. Μία ( 1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520-γραµµαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 32. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 33. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 34. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 35. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 36. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 37. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 38. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 39. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 40. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 41. Μία ( 1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 42. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 43. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -680- γραμμαρίων µε την άµεση συσκευασία της, 44. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 45. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 46. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 47. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 48. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 49. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 50. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 51. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 52. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 53. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, (γ) ένα (1) σακίδιο πλάτης χρώματος μαύρου, μάρκας “WEIDELI” εντός του οποίου υπήρχαν: 54. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 55. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 56. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 57. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 58. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 59. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 60. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 61. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 62. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 63. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 64. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 65. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 66. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 67. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 68. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 69. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 70. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 71. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 72. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 73. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους – 510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 74. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 75. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 76. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 77. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 78. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, και (δ) ένας (1) σάκος ταξιδιού πλάτης χρώματος μαύρο-γκρι, μάρκας “SPORT” εντός του οποίου υπήρχαν: 79. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων την άμεση συσκευασία της, 80. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχου ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 81. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 82. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 83. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 84. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -485- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 85. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 86. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 87. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 88. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 89. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 90. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 91. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 92. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 93. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 94. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 95. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 96. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 97. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, με προσδοκώμενο όφελος από τις ανωτέρω πράξεις μεγαλύτερο των 75.000€ και με την κατάλληλη υποδομή με σκοπό να τελέσουν περισσότερες ομοειδείς πράξεις προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να αποκομίσουν εισόδημα. Τις πράξεις τους αυτές διέπραξαν με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000C) γεγονός που προκύπτει από την ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα διακίνησης ηρωίνης (50 κιλά και 55 γραμμάρια), και είχαν δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή με σκοπό την επανειλημμένη τέλεση αυτής με σκοπό τον πορισμό εισοδήματος γεγονός που προκύπτει από την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου, από την ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που διακινήθηκε, τη χρήση πολλαπλών μεταφορικών μέσων (δύο ΙΧΕ αυτοκινήτων και μιας πλαστικής λέμβου), τον καταμερισμό της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών σε μερικότερες συσκευασίες συνολικά ενενήντα επτά.” Με αυτά που δέχτηκε το Δικαστήριο της ουσίας, κατά παραδεκτή αλληλοσυμπλήρωση σκεπτικού και διατακτικού, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από τις διατάξεις του Συντάγματος και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ’ αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά και κατά τρόπο επιτρέποντα τον αναιρετικό έλεγχο, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της ηθικής αυτουργίας σε διακίνηση με τη μορφή της εισαγωγής στην επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από κοινού και κατ’ επάγγελμα, με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 Ευρώ, για το οποίο καταδικάσθηκαν οι αναιρεσείοντες, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, ως προπαρατέθηκαν, καθώς και τους νομικούς συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 1 παρ.2 Πιν Α’ στ. 5 του ν.3459/2006, που διατηρήθηκε σε ισχύ με τη διάταξη του άρθρου 99 του ν.4139/2013, και των άρθρων 1 παρ.1, 2, 20 παρ.1, 2, 23 παρ.2 περ. α’, 40, 41 του ν.4139/2013, σε συνδυασμό με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 1, 5 παρ.1, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18 εδ. α’, 19, 26 παρ.1, 27, 45, 46 παρ.1, 51, 52, 60, 68, 79, 83, 84 παρ.2 α’ και δ’ του ΠΚ, τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου, με ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες, οπότε δεν στέρησε την απόφασή του από νόμιμη βάση. Περαιτέρω, το Δικαστήριο της ουσίας, για το σχηματισμό της δικανικής του κρίσης έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα τα κατ’ είδος μνημονευόμενα, κατά τα ανωτέρω, στο προοίμιο του σκεπτικού του αποδεικτικά μέσα και δεν ήταν αναγκαίο για την πληρότητα της αιτιολογίας η αναλυτική παράθεση αυτών και μνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά.
Επί των επί μέρους αντιθέτων αιτιάσεων των αναιρεσειόντων – τρίτου και τετάρτου κατηγορουμένων – ως προς την ενοχή, παρατηρούνται τα εξής:
Πρώτον: Η ειδικότερη αιτίαση του αναιρεσείοντος – τρίτου κατηγορουμένου, που συνιστά και τον πρώτο λόγο αναιρέσεως της από 29.8.2019 αιτήσεώς του αναιρέσεως, για έλλειψη εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης (άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ του Κ.Ποιν.Δ.), ότι αφενός η αιτιολογία της απόφασης είναι εντελώς τυπική, εξομοιούμενη με το διατακτικό αυτής και αφετέρου ότι το Δικαστήριο προήλθε στην καταδίκη του, χωρίς να διαλάβει τον τρόπο και τα μέσα με την έννοια της πειστικότητας, με τα οποία αυτός (αναιρεσείων) προκάλεσε την απόφαση στους φυσικούς αυτουργούς να τελέσουν την αξιόποινη πράξη της εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών είναι αβάσιμη, αφού: α) η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης δεν είναι τυπική, συνισταμένη σε πιστή επανάληψη του διατακτικού, ως αυτός ισχυρίζεται, καθόσον στο αιτιολογικό της απόφασης έχει περιληφθεί σκεπτικό, στο οποίο περιέχονται τα προκύψαντα πραγματικά περιστατικά αναλυτικά και με πληρότητα στο βαθμό που απαιτείται για να συγκροτείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης, για την οποία καταδικάστηκαν αυτός (αναιρεσείων) και οι λοιποί συγκατηγορούμενοί του και β) για την πληρότητα της αιτιολογίας, ως προς την ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη, για την οποία καταδικάστηκε αυτός (αναιρεσείων – τρίτος κατηγορούμενος), μολονότι αρκεί η αναφορά στις παραδοχές της προσβαλλόμενης αποφάσεως του τρόπου και των μέσων, συνισταμένων σε προτροπές και υποδείξεις, με τις οποίες ο αναιρεσείων, από κοινού με τους 4ο, 5ο και, 6ο συγκατηγορουμένους του και με ακόμη ένα άτομο αγνώστων στοιχείων, προκάλεσαν στους συγκατηγορουμένους τους S. P. και A. O. την απόφαση να τελέσουν από κοινού την αξιόποινη πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από κοινού και κατ’ επάγγελμα, με την μορφή της εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες και διέπραξαν, με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) Ευρώ, χωρίς να απαιτείται, να εξειδικεύεται σε τί συνίστανται οι εν λόγω προτροπές και υποδείξεις, σε κάθε περίπτωση διαλαμβάνονται με σαφήνεια και πληρότητα οι συγκεκριμένοι ως άνω τρόποι και τα μέσα, που έχουν την έννοια της πειστικότητας και εκτίθενται επαρκώς, με λεπτομερή μάλιστα περιγραφή, τα πραγματικά περιστατικά, δηλωτικά της δράσεως, από την οποία το Δικαστήριο συνήγαγε, ότι ο ήδη αναιρεσείων από κοινού με τους 4ο, 5ο και, 6ο κατηγορουμένους και με ακόμη ένα άτομο αγνώστων στοιχείων προκάλεσαν στους S. P. και A. O. την άνω απόφαση. Ειδικότερα, εκτός από τις “συνεχείς και φορτικότατες προτροπές και παραινέσεις” που αυτοί μετήλθαν, αναφέρεται και η από μέρους των ιδίων “υπόσχεση οικονομικού οφέλους” από τη διακίνηση της μεγάλης ποσότητας των ναρκωτικών ουσιών που συνιστούσε το βασικότερο χρησιμοποιηθέν μέσο και ισχυρότερο οικονομικό δέλεαρ, που παρήγαγε την απόφαση σ’ αυτούς προς εκτέλεση των υπόψη αξιόποινων πράξεων, χωρίς βεβαίως να είναι αναγκαίος, ως προελέχθη, ο καθορισμός τους μέχρι τις τελευταίες λεπτομέρειες από άποψη τόπου, τρόπου και χρόνου τέλεσης τούτων.
Δεύτερον: Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Β’ του Κ.Ποιν.Δ., λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως είναι και η κατά το άρθρο 170 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα έλλειψη ακροάσεως, η οποία επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται, μεταξύ των άλλων περιπτώσεων, και όταν ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωμα που ρητά τους παρέχεται από το νόμο ή υπέβαλαν ορισμένο αίτημα και το Δικαστήριο τους το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική αίτηση. Αν το δικαστήριο αρνηθεί την άσκηση του δικαιώματος αυτού στον κατηγορούμενο ή δεν απαντήσει επί του πιο πάνω αιτήματος του κατηγορουμένου, υφίσταται έλλειψη ακροάσεως αυτού κατά το άρθρο 170 παρ. 2 του Κ.Ποιν.Δ. και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β’ του ίδιου Κώδικα λόγος αναιρέσεως. Στην προκείμενη περίπτωση, με τον τρίτο λόγο της από 23.12.2019 συμπληρωματικής αιτήσεώς του αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β’ του Κ.Ποιν.Δ., ο αναιρεσείων – τρίτος κατηγορούμενος πλήττει την προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη ακροάσεως, αιτιώμενος ότι υπάρχει σαφής παράλειψη της προηγούμενης ακροάσεως του Εισαγγελέα και ανυπαρξία σχετικής αποφάσεως του Δικαστηρίου ως προς το υποβληθέν αίτημά του περί μη εξέτασης μάρτυρα που είχε ασκήσει, κατά τη γνώμη του, ανακριτικά καθήκοντα. Από την προσβαλλόμενη απόφαση και τα ενσωματωμένα σ’ αυτήν πρακτικά, πράγματι πριν από την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας υπεβλήθη από την συνήγορο υπερασπίσεως του εν λόγω κατηγορουμένου — αναιρεσείοντος ένσταση περί μη εξετάσεως του μάρτυρα Δ. Μ., την οποία κατέθεσε γραπτώς και περιελήφθη στα πρακτικά (σελ. 32 και 33 της προσβαλλομένης), ανέπτυξε δε και προφορικώς, και επί της οποίας διατυπώθηκε επιφύλαξη του εισαγγελέα της έδρας να προτείνει, πλην όμως στη συνέχεια, όπως επίσης προκύπτει από τα ίδια πρακτικά (σελ. 38 της προσβαλλομένης), ξαναδόθηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα, ο οποίος και πρότεινε την απόρριψη της επίμαχης ενστάσεως, ως αβάσιμης και όμοια αιτιολογημένα αποφάσισε και το Δικαστήριο, η δε πρόταξη της εξέτασης του μάρτυρα οφείλεται σε προφανή παραδρομή κατά τη σύνταξη των πρακτικών συνεδρίασης. Ανεξαρτήτως όμως των ανωτέρω, από τα ως άνω πρακτικά της δίκης δεν προκύπτει ούτε και ο αναιρεσείων ισχυρίζεται ότι εχώρησε προσφυγή στο Δικαστήριο, κατ’ άρθρον 335 παρ.2-1 Κ.Ποιν.Δ., για την επανόρθωση της προβαλλόμενης σιωπηρής παράλειψης απάντησης ως προς την μη εξέταση του μάρτυρα Δ. Μ. και συνακόλουθα καλύφθηκε ο σχετικός λόγος. Επομένως, η ειδικότερη αυτή αιτίαση που συνιστά τον τρίτο λόγο αναιρέσεως της από 23.12.2019 συμπληρωματικής αιτήσεως αναιρέσεως του αναιρεσείοντος – τρίτου κατηγορουμένου περί ελλείψεως ακροάσεως, στηρίζεται επί αναληθούς προϋποθέσεως και είναι αβάσιμη. Τρίτον: Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 177 παρ. 2 του Κ.Ποιν.Δ., η οποία διατηρήθηκε με το ίδιο περιεχόμενο και με την ταυτάριθμη διάταξη του ισχύοντος από 1.7.2019 νέου Κ.Ποιν.Δ., “αποδεικτικά μέσα που έχουν αποκτηθεί με αξιόποινες πράξεις ή μέσω αυτών, δεν λαμβάνονται υπόψη στην ποινική διαδικασία”, καθώς και του άρθρου 178 του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι στην ποινική διαδικασία επιτρέπεται κάθε είδος αποδεικτικού μέσου, είτε από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 178 είτε άλλα, ακόμη και άκυρα, εκτός αν η χρησιμοποίηση τους απαγορεύεται από το νόμο, είτε ρητώς είτε γιατί είναι αντίθετα σε διατάξεις του ισχύοντος δικονομικού συστήματος, οπότε η χρησιμοποίησή τους προσβάλλει το δικαίωμα υπερασπίσεως του κατηγορουμένου και επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας κατά το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ’ Κ.Ποιν.Δ. Οι ανωτέρω διατάξεις θεσπίστηκαν στα πλαίσια της γενικότερης προστασίας που παρέχεται στο άτομο από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 9 παρ.1 εδ. β’, 9Α, 19 παρ. 1 και 3 και 25 παρ. 1 εδ. δ’ του Συντάγματος, όπως ισχύει μετά την αναθεώρησή του, με το από 6 Απριλίου 2001 ψήφισμα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τις οποίες “ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει … Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων … Απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού και των άρθρων 9 και 9 Α. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν να επιβληθούν στα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα, είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας”, καθώς και του έχοντος (σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος), υπερνομοθετική ισχύ, άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στο οποίο ορίζεται ότι “κάθε πρόσωπο δικαιούται στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. Δεν επιτρέπεται επέμβαση δημοσίας αρχής στην άσκηση του δικαιώματος αυτού παρά μόνο στο μέτρο που αυτή η επέμβαση προβλέπεται υπό του νόμου και αποτελεί μέτρο το οποίο, σε μια δημοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο δια την εθνική ασφάλεια, την δημοσία ασφάλεια, την οικονομική ευημερία της χώρας, την προάσπιση της τάξεως και την πρόληψη ποινικών αδικημάτων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής, ή την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων”. Από τις ως άνω διατάξεις, προκύπτει ότι με την αναφερόμενη Συνταγματική αρχή “του απορρήτου της επικοινωνίας”, προστατεύεται το περιεχόμενο της κάθε μορφής επικοινωνίας, ήτοι και εκείνης που γίνεται μέσω τηλεφωνικής συνδέσεως και αφορά την προσωπική και ιδιωτική ζωή και ως απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο δεν λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο για την κήρυξη της ενοχής ή την επιβολή ποινής ή τη λήψη μέτρων καταναγκασμού. Δεν αποτελεί όμως απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο η αποκάλυψη των εξωτερικών στοιχείων της επικοινωνίας, αφού σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, με την από το άρθρο 19 του Συντάγματος αναφερόμενη αρχή “του απορρήτου της επικοινωνίας”, προστατεύεται το περιεχόμενο της επικοινωνίας και όχι η ύπαρξη αυτής και τα εξωτερικά της στοιχεία, η αποκάλυψη των οποίων (ο αριθμός τηλεφωνικής ή διαδικτυακής συνδέσεως και τα στοιχεία ταυτότητος του κατόχου της) προς βεβαίωση εγκλήματος δεν είναι ανεπίτρεπτη, δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στην έννοια των προσωπικών δεδομένων, ούτε καλύπτεται από αυτή, ούτε αποτελεί δέσμευση και περιορισμό στην ελεύθερη άσκηση της επικοινωνίας. Η όποια αντίθετη θέση, δεν βρίσκει έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγματος, και θα είχε ως συνέπεια: 1) Την παραβίαση της διατάξεως του άρθρου 20 του Συντάγματος, αφού οι πολίτες οι οποίοι δέχονται υβριστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά τηλεφωνήματα ή έχουν εξαπατηθεί μέσω τηλεφωνημάτων, θα στερούντο του δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας από τα δικαστήρια, γιατί δεν θα ήταν εφικτή η αποκάλυψη των δραστών, αφού για πλείστα των σε βαθμό πλημμελήματος διωκομένων, καθώς και πολλά κακουργήματα, δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των εγκλημάτων για τα οποία, σύμφωνα με το Ν.2225/1994, είναι επιτρεπτή η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, 2) την παραβίαση της υπό της διατάξεως του άρθρου 25 του Συντάγματος καθιερωθείσας αρχής της αναλογικότητας, διότι το αυστηρό νομοθετικό καθεστώς των διατάξεων του Ν.2225/1994, όσον αφορά στο περιεχόμενο της επικοινωνίας, που αποτελεί τον πυρήνα του προστατευτέου δικαιώματος, θα επεκτεινόταν και σε στοιχεία της επικοινωνίας δευτερεύοντα, όπως είναι τα εξωτερικά στοιχεία, χωρίς μάλιστα αποχρώντα λόγο, με συνέπεια να καθίσταται έκδηλη η από πλευράς του νομοθέτη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Εξάλλου, η θέση αυτή θα οδηγούσε στο ανέφικτο διώξεως εγκληματιών που έχουν τελέσει εγκληματικές πράξεις, άλλες εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι επιτρεπτή η άρση του απορρήτου, σύμφωνα με το Ν.2225/1994 και εντεύθεν στη συγκάλυψη και υπόθαλψη εγκληματικών πράξεων και εγκληματιών, οι οποίοι θα ήταν δυνατόν να αποκαλυφθούν ευχερώς, μέσω των εξωτερικών στοιχείων επικοινωνίας, περαιτέρω δε στην στέρηση του δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας για τους παθόντες. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, προκύπτουν τα ακόλουθα: Η ψήφιση του ν.3917/2011 “Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις”, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, αν και στο άρθρο 5 χαρακτηρίζει ως δεδομένα των επικοινωνιών που πρέπει να διατηρούνται και τα παραπάνω εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας και στο άρθρο 4 απαιτεί για την χορήγηση των δεδομένων αυτών “στις αρμόδιες αρχές” την άρση του απορρήτου της επικοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2225/1994, ωστόσο ο νομοθέτης με τη ρύθμιση αυτή δεν θέλησε να εισαγάγει νέο περιοριστικό καθεστώς για την χορήγηση των παραπάνω εξωτερικών στοιχείων της επικοινωνίας και ουδέν επηρεάζει τα ως άνω εκτεθέντα. Τούτο διότι με την ανωτέρω διάταξη ορίζεται ότι “η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος”. Όμως με το άρθρο 19 του Συντάγματος, όπως προαναφέρθηκε, δεν προστατεύονται τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας, αλλά μόνον το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Η διάταξη, εξ άλλου, του άρθρου 19 του Συντάγματος, υπερισχύει της διατάξεως του άρθρου 4 του έχοντος απλώς αυξημένη τυπική ισχύ Ν.3917/2011 με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006. Εξάλλου, το παραπάνω προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, στην οποία, σχετικά με το άρθρο 4, αναφέρεται : “… Δεν εισάγονται νέες ρυθμίσεις σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία …”. Εκ των ανωτέρω παρέπεται, ότι θέμα άρσεως του απορρήτου μιας επικοινωνίας, ως προς τα εξωτερικά της στοιχεία, με την υπό του Ν.2225/1994 προβλεπομένη διαδικασία, δεν δύναται να τεθεί, αφού αυτά δεν καλύπτονται από τη διάταξη του άρθρου 19 του Συντάγματος (βλ. την Γνωμ. ΕισΑΠ 9/10.5.2011 του Αθ. Κατσιρώδη, που αποφάνθηκε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ταυτόσημες για το θέμα με αριθμ. 9/2009 και 12/2009 Γνωμοδοτήσεις της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου μετά τις ρυθμίσεις του ν.3917/21.2.2011). Στην προκείμενη περίπτωση με τον πρώτο λόγο της από 27.12.2019 αιτήσεώς του ο αναιρεσείων – τέταρτος κατηγορούμενος πλήττει την απόφαση για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, εξαιτίας του ότι το Δικαστήριο, προκειμένου να μορφώσει δικανική πεποίθηση, έλαβε υπόψη του στην περί ενοχής κρίση του απαγορευμένα κατά νόμο αποδεικτικά μέσα και ειδικότερα πέντε εκθέσεις καταγραφής αποθηκευμένων στοιχείων με ημερομηνία 13.4.2014 (σελ. 40 αύξοντες αριθμοί 13-17) που περιείχαν πίνακες εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων με αναφορά ημερομηνίας και ώρας αυτών και σε ορισμένες περιπτώσεις αναφορά ονομάτων καλούντων και καλουμένων. Οι εν λόγω πίνακες συνετάγησαν κατόπιν εξέτασης και καταγραφής των αποθηκευμένων στοιχείων των καρτών S1M και των κινητών τηλεφώνων που κατασχέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων κατηγορουμένων από τους αστυνομικούς του ως άνω Τμήματος, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί ή να επακολουθήσει νόμιμη άρση του τηλεφωνικού απορρήτου με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες του Ν.2225/1994, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 4 και 5 του Ν.3917/2011. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α’ Κ.Ποιν.Δ., σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, γιατί με την προαναφερόμενη συνταγματική αρχή, προστατεύεται το περιεχόμενο της επικοινωνίας και όχι η ύπαρξη αυτής και τα εξωτερικά της στοιχεία, δεν είναι δε ανεπίτρεπτη η αποκάλυψη και αναφορά του αριθμού και των στοιχείων του κατόχου των τηλεφωνικών συνδέσεων που κλήθηκαν από ορισμένη τηλεφωνική σύνδεση ή του αριθμού και των στοιχείων του κατόχου των τηλεφωνικών συνδέσεων από τις οποίες ο τελευταίος, δέχθηκε τηλεφωνικές κλήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση δε, τα ανωτέρω έγγραφα που αναγνώσθηκαν, δεν αποτελούσαν παράνομα αποδεικτικά μέσα, αλλά νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούσαν τα εξωτερικά στοιχεία τηλεφωνικών επικοινωνιών, όπως είναι τα ονοματεπώνυμα των συνδρομητών, καλούντων και καλουμένων, οι αριθμοί των τηλεφώνων και ο χρόνος και ο τόπος των συνδιαλέξεων και όχι το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων που προστατεύεται από το Συνταγματικό απόρρητο. Επομένως καμία ακυρότητα δεν δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η προσβαλλόμενη απόφαση έλαβε υπόψη της και συνεκτίμησε, μαζί με τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία, και τα ανωτέρω έγγραφα. Τέταρτον: Αναφορικά με την ειδικότερη αιτίαση του αναιρεσείοντος – τετάρτου κατηγορουμένου, που συνιστά και τον δεύτερο λόγο της από 27.12.2019 αιτήσεώς του αναιρέσεως, ότι δηλαδή η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πάσχει από έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς το ύψος του προσδοκώμενου οφέλους, απαιτουμένου επί πλέον της κατ’ επάγγελμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, για τη συνδρομή της επιβαρυντικής περίστασης του άρθρου 23 παρ. 2 περ. α του ν.4239/201, παρατίθενται στην προσβαλλόμενη απόφαση όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τη νομοτυπική υπόσταση του ανωτέρω εγκλήματος και με την προσήκουσα και ορθή αιτιολογία θεμελιώνεται η συνδρομή της επιβαρυντικής περίστασης της κατ’ επάγγελμα τέλεσης του εγκλήματος της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, προσδιορίζοντας ορθά και το προσδοκώμενο όφελος, με την αναφορά των αναγκαίων για την κατάφασή τους πραγματικών περιστατικών. Ειδικότερα, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της ουσίας, έκρινε, ότι στην προκείμενη περίπτωση το συνολικό (προσδοκώμενο) όφελος υπερβαίνει το τασσόμενο από τον νόμο όριο των 75.000 ευρώ, ανερχόμενο σε 500.000 ευρώ, λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη την κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας, αστυνομικού του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρουπόλεως, Δ. Μ., το είδος της ουσίας (ηρωϊνης) με περιεκτικότητα 50,4%, που ήταν “καλή” και το βάρος της [πενήντα (50 κιλά και πενήντα πέντε (55) γραμμάρια], σε συνδυασμό και με την τιμή της ηρωίνης αυτής της καθαρότητας που προσδιορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ ανά γραμμάριο (βλ. σελίδα 61 της προσβαλλομένης ” … αποδείχθηκε ότι το προσδοκώμενο όφελος των κατηγορουμένων που αντικειμενικά είναι πρόσφορο να προσποριστούν από την διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας των ναρκωτικών ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 500.000 ευρώ, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατασχεθείσα ως άνω ποσότητα, εκτός του ότι, όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου ο μάρτυρας κατηγορίας ως άνω αστυνομικός στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης Δ. Μ. ” …. Η ποσότητα αυτή θα μαστούρωνε την Αθήνα για μεγάλο διάστημα … “, ήταν καλή και η τιμή της θα ανερχόταν περί τα 20 ευρώ το γραμμάριο…”), χωρίς να είναι απαραίτητο να αναφερθούν και το κόστος αγοράς, εισαγωγής, μεταφοράς καθώς και η τιμή πώλησης ανά κιλό ή και η πρόθεση μεταπώλησης της ποσότητας στη λιανική ή χονδρική, όπως υποστηρίζει ο αναιρεσείων.
Επομένως, το Δικαστήριο της ουσίας με αιτιολογική επάρκεια κατέληξε στην κρίση ότι συντρέχει στο πρόσωπο και του τέταρτου κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος η ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση της τέλεσης της ως άνω αξιόποινης πράξης της ηθικής αυτουργίας σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ’ επάγγελμα με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ, απέδωσε στο νόμο την πραγματική του έννοια και υπήγαγε ορθά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 23 παρ. 2 περ. α’ εδ. β’ του Ν.4139/2013 χωρίς ουδόλως να παραβιάσει αυτήν ευθέως ή εκ πλαγίου, και κατ’ ακολουθίαν τούτων, ο υποστηρίζων τα αντίθετα δεύτερος λόγος της από 27.12.2019 αιτήσεως αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ του Κ.Ποιν.Δ, με τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τη συνδρομή των όρων της κατ’ επάγγελμα τέλεσης της πράξης της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ, για την οποία διατυπώνεται η αιτίαση ότι το Δικαστήριο δεν εξήγησε πως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το όφελος των κατηγορουμένων θα ήταν τουλάχιστον 500.000 ευρώ, είναι αβάσιμος. Κατόπιν των ανωτέρω απορρίπτονται όλοι οι αναιρετικοί λόγοι που αφορούν στην ενοχή των αναιρεσειόντων- κατηγορουμένων.
VIII. Ως προς τις επιβληθείσες ποινές, όμως, θα πρέπει να λεχθούν τα εξής: Α. Η, κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας ιδρύει, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, τον προβλεπόμενο, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ Κ.Ποιν.Δ., λόγο αναιρέσεως, είναι αναγκαίο να υπάρχει όχι μόνο ως προς την κατηγορία, τη θεμελίωση, δηλαδή, της εκφερόμενης δικαιοδοτικής κρίσεως σε σχέση με την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, ήτοι εκείνους που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ., από τον κατηγορούμενο ή το συνήγορό του και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή στον αποκλεισμό ή στη μείωση της ικανότητας προς καταλογισμό ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη μείωση της ποινής, υπό την προϋπόθεση ότι οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν προβληθεί κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, με όλα δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά, που κατά νόμο απαιτούνται για τη θεμελίωσή τους, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν και, σε περίπτωση αποδοχής τους, να οδηγούν στο ειδικότερα ευνοϊκό για τον κατηγορούμενο συμπέρασμα. Διαφορετικά, το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει ή να αιτιολογήσει ειδικά τη σιωπηρή ή ρητή απόρριψή τους (Ολ.Α.Π. 2/2005). Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισμός, η απόρριψη του οποίου πρέπει να αιτιολογείται ιδιαίτερα, είναι και εκείνος, που προβάλλεται από τον κατηγορούμενο για συνδρομή στο πρόσωπο του ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόμενες στο άρθρο 84 παρ. 2 Π.Κ., αφού η παραδοχή της οδηγεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του αυτού άρθρου, στην επιβολή μειωμένης ποινής, κατά το μέτρο του άρθρου 83 του ίδιου Κώδικα. Ως ελαφρυντική περίσταση θεωρείται, κατά τη διάταξη του άρθρου 84 παρ. 2 του κυρωθέντος με τον ν.4619/2019 και ισχύοντος από 1.7.2019 Νέου Π.Κ. μεταξύ άλλων και η υπό στοιχείο α’ που συνίσταται στο “ότι ο υπαίτιος έζησε σύννομα ως το χρόνο που έγινε το έγκλημα, περίσταση που δεν αποκλείεται από μόνη την προηγούμενη καταδίκη του για ελαφρό πλημμέλημα”. Κατά το άρθρο 84 παρ. 2 α’ του ισχύοντος κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης Π.Κ., θεωρείτο ότι ο υπαίτιος έζησε έως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή. Κριτήριο, επομένως, για τη συνδρομή της ελαφρυντικής περίστασης υπό στοιχ. α’ είναι η σύννομη ζωή του υπαιτίου, που υπάρχει όταν αυτός δεν έχει διαπράξει αξιόποινη πράξη, παραβιάζοντας επιτακτικούς ή απαγορευτικούς κανόνες δικαίου, του λευκού ποινικού μητρώου μη όντος του μόνου αποδεικτικού στοιχείου για την κατάφαση της περίστασης αυτής, του δικαστού δυναμένου να κρίνει στο πλαίσιο και τους ορισμούς του άρθρου 178 Κ.Ποιν.Δ. Εν όψει των ανωτέρω, η νυν διάταξη είναι προφανώς επιεικέστερη της ισχυσάσης προηγουμένως, αφού με τη νέα διάταξη αυτή διευρύνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της ελαφρυντικής αυτής περίστασης, δεδομένου ότι αντί του απροσδιόριστου κριτηρίου του “έντιμης” ζωής υιοθετήθηκε το δεκτικό βεβαίωσης κριτήριο της “νόμιμης” ζωής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία του ατόμου στο πλαίσιο της προσωπικής ή οικογενειακής του ζωής και να αναδεικνύεται ο υπεύθυνος πολίτης που συμμορφώνεται στον νόμο. Ανεξαρτήτως τούτων, η συνδρομή περισσότερων ελαφρυντικών περιστάσεων, επιφέρει πλέον περαιτέρω μείωση της επιβαλλόμενης ποινής, εφαρμοζομένης της αρχής της αναλογικότητας, κατά τις συνδυαζόμενες διατάξεις των άρθρων 83, 84 και 85 του Π.Κ., όπως νυν ισχύουν μετά την κύρωση του Νέου Π.Κ. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα παραδεκτώς επισκοπούμενα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, τα οποία δεν προσβάλλονται ως πλαστά ούτε προκύπτει ότι διορθώθηκαν, ο αναιρεσείων – τρίτος κατηγορούμενος δια του συνηγόρου του προέβαλε στο ακροατήριο του ανωτέρω Δικαστηρίου της ουσίας τους αυτοτελείς ισχυρισμούς περί αναγνωρίσεως στο πρόσωπό του των ελαφρυντικών περιστάσεων : α) του προτέρου εντίμου βίου (άρθρο 84 παρ.2 στοιχ. α’ ΠΚ), β) της ειλικρινούς μεταμελείας (άρθρ. 84 παρ.2 στοιχ. δ’ ΠΚ) και γ) της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη (άρθρ. 84 παρ. 2 στοιχ. ε’ ΠΚ), τους οποίους κατέθεσε εγγράφως και ανέπτυξε προφορικά, με το ακόλουθο κατά λέξη περιεχόμενο αναφορικά με το ενδιαφέρον εδώ ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου: “Είμαι 49 ετών και η ζωή μου έως τώρα υπήρξε σύννομη και φιλήσυχη. Ουδέποτε ξανά έχω απασχολήσει τις αρχές. Έχω λευκό ποινικό μητρώο.” Το Δικαστήριο της ουσίας με την προσβαλλόμενη απόφασή του, αφού έκρινε ένοχο του προαναφερόμενου εγκλήματος και τον αναιρεσείοοντα – τρίτο κατηγορούμενο, αναγνώρισε σ’ αυτόν παμψηφεί ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιχείρησε να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του (άρθρ. 84 παρ. 2 δ’ ΠΚ) και απέρριψε τους λοιπούς αυτοτελείς ισχυρισμούς και δη αυτόν της αναγνώρισης του αιτηθέντος παραπάνω ελαφρυντικού του προτέρου εντίμου (ήδη σύννομου) βίου (από το άρθρ. 84 παρ. 2 στοιχ. α’ Π.Κ.) με την ακόλουθη αιτιολογία: “Περαιτέρω, ομόφωνα, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να απορριφθούν στην ουσία τους οι λοιποί προβληθέντες από τους καταδικασθέντες κατηγορουμένους αυτοτελείς ισχυρισμοί περί αναγνωρίσεως και άλλων ελαφρυντικών, καθώς δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις προς αναγνώριση αυτών. Ειδικότερα ως προς την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου έντιμου βίου (άρθρο 84 παρ. 2α ΠΚ) για τον 3ο … των κατηγορουμένων, S. (επ) T. (ον) του I. …, διότι δεν αποδείχθηκαν όπως απαιτείται θετικά περιστατικά έντιμης ζωής και επωφελής για την κοινωνία δράση και συμπεριφορά του σε όλους τους τομείς συμπεριφοράς του, αλλά αντίθετα, όπως προεκτέθηκε, αυτός είχε ενασχόληση με τα ναρκωτικά και γνώριζε την δράση κυκλωμάτων, για τα οποία και “έδωσε” πληροφορίες στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές…”. Με το σκεπτικό αυτό, η προσβαλλόμενη απόφαση, θεωρούμενη και υπό το πρίσμα της νέας ισχύουσας από 1.7.2019 ευμενέστερης διάταξης του άρθρου 84 παρ. 2 α’ ΠΚ, που καθιερώνει άλλες προϋποθέσεις (σύννομο βίο), αιτιολογημένα απέρριψε τη συνδρομή στο πρόσωπο του εν λόγω κατηγορουμένου – αναιρεσείοντα της προκείμενης ελαφρυντικής περίστασης, καθόσον η παραδοχή της προσβαλλομένης “…αυτός είχε ενασχόληση με τα ναρκωτικά και γνώριζε την δράση κυκλωμάτων, για τα οποία και “έδωσε” πληροφορίες στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές…” αναιρεί τον “σύννομο” πρότερο βίο αυτού υπό την εκτεθείσα ανωτέρω έννοια. Ως εκ τούτου ο σχετικός δεύτερος λόγος της από 29.8.2019 αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ Κ.Ποιν.Δ. του τελευταίου (τρίτου κατηγορουμένου), είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Β. Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 του ΠΚ, που κυρώθηκε με τον νόμο Ν.4619/2019 και ισχύει από 1.7.2019, με την επιμέτρηση της ποινής καθορίζεται η ανάλογη και δίκαιη τιμωρία του εγκλήματος με βάση τη βαρύτητα της πράξης και το βαθμό ενοχής του υπαιτίου για αυτή. Το δικαστήριο σταθμίζει τα στοιχεία που λειτουργούν υπέρ και σε βάρος του υπαιτίου και συνεκτιμά τις συνέπειες της ποινής για τον ίδιο και τους οικείους του. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του: α) τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, β) τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου μέσων και τρόπου που συνόδευσαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του (παρ.2). Για την εκτίμηση του βαθμού ενοχής του υπαιτίου, το δικαστήριο εξετάζει :α) την ένταση του δόλου του, β) τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και τον σκοπό που επιδίωξε, γ) τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της ανάπτυξής του που επηρέασαν την πράξη, δ) τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του στο μέτρο που σχετίζονται με την πράξη, ε) τον βαθμό της δυνατότητας και της ικανότητάς του να πράξει διαφορετικά, στ) τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη και ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του (παρ. 3). Στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) το ότι αυτός διαδραμάτισε έναν σαφώς υποδεέστερο ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολλούς, β) το ότι τέλεσε την πράξη σε δικαιολογημένη συναισθηματική φόρτιση, γ) το ότι έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών χωρίς σημαντική καθυστέρηση, ενώ μπορούσε να διαφύγει, δ) το ότι διευκόλυνε ουσιωδώς την εξιχνίαση του εγκλήματος (παρ. 4). Στοιχεία που λειτουργούν σε βάρος του υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) η κατ’ επάγγελμα τέλεση της πράξης, β) η ιδιαίτερη σκληρότητα, γ) η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης του θύματος, δ) το γεγονός ότι το θύμα δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό του, ε) το ότι ο υπαίτιος διαδραμάτισε ιθύνοντα ρόλο σε πράξη που τελέστηκε με συμμετοχή πολλών (παρ. 5). Στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από το νομοθέτη για τον προσδιορισμό της απειλούμενης ποινής δεν λαμβάνονται από το δικαστήριο επιπροσθέτως υπόψη κατά την επιμέτρησή της (παρ. 6). Εξάλλου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 του ν.4239/2014 ορίζεται ότι : “Κατά την επιμέτρηση της ποινής το αρμόδιο δικαστήριο λαμβάνει υπ’ όψιν την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορούμενου. Στη δικαστική απόφαση γίνεται ρητή μνεία με συνοπτική αιτιολογία ότι κατά την επιμέτρηση της ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του την κατά τα άνω υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, γεγονός το οποίο μπορεί να συνιστά, εν όλω ή εν μέρει, δίκαιη ικανοποίηση για την καθυστέρηση της ποινικής διαδικασίας.”. Ακόμη κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του ν.4239/2014, “1.Το δικαστήριο αποφαίνεται για το αν συντρέχει υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης συνεκτιμώντας ιδίως: α) την καταχρηστική ή παρελκυστική συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης για τη διάρκεια της οποίας διατυπώνεται παράπονο ότι υπερέβη την εύλογη διάρκεια, β) την πολυπλοκότητα των τιθέμενων πραγματικών και νομικών ζητημάτων, γ) τη στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών και δ) το διακύβευμα της υπόθεσης για τον αιτούντα. 2. Όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης και επομένως υπάρχει παραβίαση του δικαιώματος σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, το δικαστήριο αποφαίνεται για το αν πρέπει να καταβληθεί χρηματικό ποσό για τη δίκαιη ικανοποίηση και σε καταφατική περίπτωση ορίζει το ύψος αυτής, λαμβάνοντας υπόψη και την περίοδο που υπερέβη τον εύλογο χρόνο για την εκδίκαση της υπόθεσης, κατά συνεκτίμηση των κριτηρίων της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και την ικανοποίηση του αιτούντος από άλλα μέτρα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την αποκατάσταση της βλάβης του, μεταξύ των οποίων και την επιδίκαση υπέρ αυτού αυξημένης δικαστικής δαπάνης, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις”. Στην προκείμενη περίπτωση, το Δικαστήριο της ουσίας, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, επέβαλε στον τρίτο κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα ποινή καθείρξεως είκοσι (20) ετών, αφού, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση των πρακτικών της, με ειδική σκέψη του για την επιβολή της επιβληθείσας απ’ αυτό ποινής, έλαβε υπόψη του τη βαρύτητα της πράξης και την προσωπικότητα του αναιρεσείοντος – τρίτου κατηγορουμένου, για την εκτίμηση δε των στοιχείων τούτων χρησιμοποίησε και τα κριτήρια των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 79 ΠΚ, που ειδικώς μνημονεύει στην απόφαση, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά για την ενοχή του, χωρίς να έχει υποχρέωση να διαλάβει στην περί ποινής απόφασή του γι’ αυτά άλλη ειδικότερη αιτιολογία. Συγκεκριμένα όσον αφορά τη βαρύτητα των εγκλημάτων, εκτίμησε τα ακόλουθα στοιχεία: Τη βλάβη, που προξένησαν τα εγκλήματα, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο των εγκλημάτων, και επίσης όλες τις περιστάσεις προπαρασκευής, χρόνου, τόπου, μέσου και τρόπου, που συνόδευσαν την εκτέλεσή τους, όπως όλα αυτά προκύπτουν από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία και εκτίθενται ειδικότερα στην προηγούμενη περί ενοχής απόφαση, όσον αφορά δε το βαθμό ενοχής του υπαιτίου, το άνω Δικαστήριο εκτίμησε τα ακόλουθα στοιχεία: την ένταση του δόλου του κατηγορουμένου, τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση των εγκλημάτων, την αφορμή, το σκοπό που ο δράστης επεδίωξε, τον χαρακτήρα του και το βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ιδιαίτερες ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια των πράξεων και τη συμπεριφορά του μετά τις πράξεις, όπως όλα αυτά προκύπτουν από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία και εκτίθενται ειδικότερα στην προηγούμενη περί ενοχής αλλά και περί της συνδρομής της ελαφρυντικής περιστάσεως απόφαση. Επίσης έλαβε υπόψη του το σύνολο των επί μέρους πράξεων διακίνησης, το είδος, τη συνολική ποσότητα και την καθαρότητα του ναρκωτικού, καθώς και την βαρύτητα των σχετικών επιπτώσεων στην υγεία. Αναφορικά με την επιβληθείσα στον καταδικασθέντα κατηγορούμενο εικοσαετή ποινή καθείρξεως, που κυμάνθηκε εντός των ορίων του πλαισίου της προβλεπόμενης, κατά το χρόνο εκδικάσεως, ποινής (10 έως 20 έτη ενόψει της αναγνώρισης ελαφρυντικού), λαμβάνοντας υπόψη και τις προβλέψεις του άρθρου 79 ΠΚ για την επιμέτρηση της ποινής, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφασή του, με τις ανωτέρω παραδοχές, την κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ’ αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία, καθώς επίσης και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 79 του Π.Κ., την οποίαν ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε. Η μη αναφορά, ότι λήφθηκε υπόψη η τυχόν υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, με βάση τις προπαρατεθείσες διατάξεις, δεν συνεπάγεται έλλειψη αιτιολογίας, όπως αβάσιμα διατείνεται ο αναιρεσείων, SALIF T., αφού η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, ότι πράγματι έχει διαγνωσθεί η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης, κάτι που δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άλλωστε, κριτήριο για την κατάφαση της υπέρβασης αυτής δεν είναι μόνο η παρέλευση δυσανάλογα μεγάλου χρονικού διαστήματος από την τέλεση του εγκλήματος αλλά, κατά το νόμο (άρθρο 5 παρ. 1 Ν.4239/2014), συνεκτιμώνται η καταχρηστική ή παρελκυστική συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης, η πολυπλοκότητα των πραγματικών και νομικών ζητημάτων, η στάση των αρμόδιων κρατικών αρχών και το διακύβευμα της υπόθεσης για τον κατηγορούμενο, όπως δε συνάγεται από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων του Ν.4239/2014, το ποινικό Δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής υποχρεούται να λάβει υπόψη του και να μνημονεύσει με συνοπτική αιτιολογία την κατά άνω υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, εφόσον θετικά διαπιστώσει τη συνδρομή τέτοιας περίπτωσης, ενώ δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει αρνητικά, ότι δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή, όταν, μάλιστα, δεν έχει υποβληθεί συναφής ισχυρισμός από τον κατηγορούμενο, δοθέντος και του ότι αυτός (κατηγορούμενος) διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει συναφώς στα αρμόδια όργανα, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του άνω νόμου, για τη δίκαιη ικανοποίησή του λόγω της καθυστέρησης της ποινικής διαδικασίας. Επομένως, ο σχετικός δεύτερος λόγος της από 23.12.2019 αιτήσεώς του αναιρέσεως του αναιρεσείοντος – τρίτου κατηγορούμενου, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ του Κ.Ποιν.Δ., προς θεμελίωση του οποίου ο τελευταίος πρόβαλε, ότι η πληττόμενη απόφαση, κατά την επιμέτρηση της επιβληθείσας ποινής, ουδεμία ρητή μνεία και ειδική αιτιολογία διαλαμβάνει, από την οποία να προκύπτει ότι έλαβε υπόψη της και συνεκτίμησε την υπέρβαση του εύλογου χρόνου της διαδικασίας, μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητά του (κατηγορουμένου), δεδομένου ότι ξεκίνησε το 2014, είναι αβάσιμος. Γ. Περαιτέρω, και εφόσον οι υπό κρίση από 29.8.2019 και 23.12.2019 (η δεύτερη συμπληρωματική της πρώτης) αιτήσεις ενώπιον του Διευθυντού του Καταστήματος Κράτησης … του S. T. και από 27.12.2019 αίτηση – δήλωση, επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 30.12.2019, του F. P., για αναίρεση της υπ’ αριθμό 330/2018 καταδικαστικής απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης είναι παραδεκτές, ως προς την κύρια ποινή για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με την μορφή της εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς αυτών, τις οποίες διέπραξαν από κοινού και κατ’ επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, για το οποίο καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες (τρίτος και τέταρτος κατηγορούμενοι) και την παρεπόμενη ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής αυτεπαγγέλτως, κατά το άρθρα 2 παρ. 1 ΠΚ και 511 Κ.Ποιν.Δ., των επιεικεστέρων διατάξεων, όπως προαναφέρθηκε στη μείζονα σκέψη της παρούσας (υπό στοιχ. ΙΙΙ και VI), ήτοι : 1) της επιεικέστερης διάταξης, ως προς τα όρια της ποινής κάθειρξης, (α) του άρθρου 463 παρ. 4 του ισχύοντος από 1.7.2019 Π.Κ., σύμφωνα με την οποία “όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται μόνο ποινή ισόβιας κάθειρξης, προστίθεται διαζευκτικά και η πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών”, (β) του άρθρου 52 παρ.2 του ιδίου κώδικα, σύμφωνα με την οποία “η διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη ούτε είναι κατώτερη των πέντε (5) ετών”, (γ) του άρθρου 83 περ. α’ και β’ του ΠΚ, “όπου… α) αντί για την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επιβάλλεται κάθειρξη, δηλαδή πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) έτη και β) αντί για την ποινή της κάθειρξης τουλάχιστον δέκα (10) ετών, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών ή κάθειρξη έως οκτώ (8) ετών…” (εφαρμοζομένου του εν λόγω άρθρου λόγω της υπάρχουσας καταδίκης για ηθική αυτουργία σε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, αλλά και της αναγνώρισης ήδη της ελαφρυντικής περίστασης του 84 παρ. 1 περ. δ’ ΠΚ, όσον αφορά στον τρίτο κατηγορούμενο και του 84 παρ. 1 περ. α’ ΠΚ όσον αφορά στον τέταρτο κατηγορούμενο), (δ) Ειδικά ως προς τον τέταρτο κατηγορούμενο – αναιρεσείοντα, του άρθρου 133 ΠΚ, σύμφωνα με την οποία “όταν ο δράστης κατά το χρόνο τέλεσης αξιόποινης πράξης δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του, το δικαστήριο μπορεί: α] να διατάξει τον περιορισμό του σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων [άρθρο 54] εφόσον κρίνει ότι η τέλεση της πράξης οφείλεται στην ελλιπή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του λόγω της νεαρής ηλικίας και ότι ο περιορισμός αυτός θα είναι αρκετός για να αποφευχθεί η τέλεση άλλων εγκλημάτων, ή β] να επιβάλει μειωμένη ποινή [άρθρο 83]. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 εδ. Β’ του άρθρου 130” και η οποία είναι επιεικέστερη της αντίστοιχης διάταξης του προισχύσαντος ΠΚ, σύμφωνα με την οποία “Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83) σε όποιον, κατά το χρόνο που τέλεσε αξιόποινη πράξη, είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο, όχι όμως και το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του.” και με δεδομένο ότι κατά τις παραδοχές της προσβαλλομένης απόφασης, ο εδώ τέταρτος κατηγορούμενος – τρίτος αναιρεσείων (γεννηθείς 6.2.1993) κατά το χρόνο τέλεσης (11.4.2014 έως 13.4.2014) της αποδιδόμενης σ’ αυτόν πράξεως της ηθικής αυτουργίας σε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με την μορφή της εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς αυτών, τις οποίες διέπραξαν από κοινού και κατ’ επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, είχε μεν συμπληρώσει το 21ο όχι όμως και το 25ο έτος της ηλικίας του και (ε) του άρθρου 85 παρ. 1 του ΠΚ, σύμφωνα με την οποία “…το δικαστήριο ελαττώνει περαιτέρω το κατώτατο όριο της μειωμένης κατά το άρθρο 83 ποινής ως εξής: α) τα πέντε έτη μειώνονται σε τρία, β) τα δύο έτη σε ένα…”, εφαρμοζομένου εν προκειμένω λόγω της καταδίκης του τετάρτου κατηγορουμένου – τρίτου αναιρεσείοντος για ηθική αυτουργία σε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με την μορφή της εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς αυτών, τις οποίες διέπραξαν από κοινού και κατ’ επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, της αναγνώρισης ήδη της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 1 περ. α’ ΠΚ και της τυχόν αναγνώρισης του ελαφρυντικού του άρθρου 133 ΠΚ. και 2) της επιεικέστερης διατάξεως του άρθρου 59 του ισχύοντος από 1.7.2019 Π.Κ που δεν προβλέπει πλέον την παρεπόμενη ποινή της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων.

ΙΧ.Επομένως, ενόψει όλων των ανωτέρω, πρέπει κατ’ εφαρμογή των προαναφερόμενων επιεικέστερων διατάξεων, να αναιρεθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση: Α) αυτεπάγγελτα ως προς την τυχόν εφαρμογή στο πρόσωπου του αναιρεσείοντος – τετάρτου κατηγορουμένου της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρ. 133 ΠΚ, συνακόλουθα δε και ως προς τη διάταξή της περί επιβολής σ’ αυτόν ποινής, Β) σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτα ως προς την περί επιβολής ποινής διάταξή της για αμφοτέρους τους αναιρεσείοντες – τρίτο και τέταρτο κατηγορουμένους – για την πράξη της ηθικής αυτουργίας σε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με την μορφή της εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς αυτών, τις οποίες διέπραξαν από κοινού και κατ’ επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ και Γ) ως προς την διάταξή της περί επιβολής στους κατηγορουμένους της παρεπόμενης ποινής της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων τους για πέντε (5) έτη, την οποία πρέπει να απαλείψει ο Άρειος Πάγος, μη συντρέχουσας περίπτωσης παραπομπής στο Δικαστήριο της ουσίας κατά τούτο, ελλείψει αντικειμένου περαιτέρω έρευνας. Εν συνεχεία θα πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση ως προς τα υπό Α) και Β) αναιρούμενα στοιχεία, για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει την υπόθεση (άρθρο 519 Κ.Ποιν.Δ.), και να απορριφθούν, κατά τα λοιπά, οι υπό κρίση αιτήσεις αναιρέσεως.
Χ. Τέλος, κατά το άρθρο 469 εδ. α’ του Κ.Ποιν.Δ., “Αν στο έγκλημα συμμετείχαν περισσότεροι ή αν η ποινική ευθύνη ενός κατηγορουμένου εξαρτάται σύμφωνα με το νόμο από την ευθύνη του άλλου, το ένδικο μέσο που ασκεί κάποιος από τους κατηγορουμένους, ακόμη και όταν χορηγείται μόνο σ’ αυτόν από το νόμο, καθώς και οι λόγοι τους οποίους προτείνει, αν δεν αναφέρονται αποκλειστικά στο πρόσωπό του, ωφελούν και τους υπόλοιπους κατηγορουμένους…”. Κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως, δικαιολογητικός λόγος της οποίας είναι η αρχή της ισότητας και η εναρμόνιση των ευνοϊκών αποτελεσμάτων των ενδίκων μέσων για όλους τους συμμετόχους, γενικές προϋποθέσεις για όλες τις άνω προβλεπόμενες περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού είναι: α) να ασκήθηκε το ένδικο μέσο από συγκατηγορούμενο που εδικαιούτο να ασκήσει αυτό και δεν κρίθηκε για οποιονδήποτε λόγο απαράδεκτο, β) οι προταθέντες από αυτόν λόγοι να μην άρμοζαν αποκλειστικώς στο πρόσωπό του και γ) οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είτε δεν δικαιούνται να ασκήσουν το ένδικο μέσο, είτε δικαιούνται μεν, αλλά δεν το άσκησαν εντός της νόμιμης προθεσμίας ή το άσκησαν και τούτο απορρίφθηκε, ως απαράδεκτο ή ανυποστήρικτο. Δηλαδή, καθιερώνεται και υπέρ του συμμετόχου – συγκατηγορουμένου του ασκήσαντος το ένδικο μέσο της αναιρέσεως επέκταση της ευνοϊκής κρίσεως του Αρείου Πάγου, αν οι λόγοι που έγιναν δεκτοί δεν αρμόζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο αυτού που άσκησε παραδεκτά το ένδικο μέσο, το οποίο τελικά έγινε δεκτό και ως βάσιμο. Εάν συντρέχουν οι όροι αυτοί, εφόσον με το ασκηθέν ένδικο μέσο βελτιώθηκε η θέση αυτού που το άσκησε, ωφελούνται και οι υπόλοιποι συμμέτοχοι στο έγκλημα – κατηγορούμενοι, αλλά μόνον για αντικειμενικούς λόγους, που δεν αρμόζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο του ασκήσαντος το ένδικο μέσο και όχι για λόγους προσωπικούς. Οι ωφελούμενοι κατά τα παραπάνω από το επεκτατικό αποτέλεσμα, δικαιούνται και δεν υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη δίκη ως διάδικοι κατά τη συζήτηση του ενδίκου μέσου του άλλου και να ζητήσουν εφαρμογή του επεκτατικού αποτελέσματος και σε αυτούς, χωρίς να δικαιούνται να προβάλλουν άλλους ιδίους λόγους, κυρίους ή προσθέτους, το δε δικαστήριο επεκτείνει και σε αυτούς αυτεπαγγέλτως το ευεργετικό αποτέλεσμα, που προέκυψε από το ένδικο μέσο του αναιρεσείοντος. Στην προκείμενη περίπτωση, το προαναφερθέν επωφελές αποτέλεσμα των αιτήσεων αναιρέσεως των S. T. του I. και P. F. του K., πρέπει να επεκταθεί, κατ’ άρθρο 469 Κ.Ποιν.Δ., και στο συμμέτοχο – συγκατηγορούμενό τους (6ο κατηγορούμενο), D. I. του D., που καταδικάστηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας από κοινού με τους αναιρείοντες, σε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με την μορφή της εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς αυτών, τις οποίες διέπραξαν από κοινού και κατ’ επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, καθώς και στους συμμετόχους – συγκατηγορουμένους τους (1ο και 2ο κατηγορουμένους) S. P. του S. και A. O. του L., που καταδικάστηκαν με την προσβαλλόμενη απόφαση για την αξιόποινη πράξη της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με την μορφή της εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς αυτών, τις οποίες διέπραξαν από κοινού και κατ’ επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, και δεν άσκησαν αναίρεση, ως προς τις υπό στοιχ. Β και Γ περιπτώσεις. Και τούτο, διότι οι παραπάνω λόγοι, για τους οποίους αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, δεν αρμόζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο των αναιρεσειόντων. Επομένως, το εν λόγω ευεργετικό αποτέλεσμα του ως άνω ασκηθέντος ενδίκου μέσου πρέπει, κατ’ άρθρο 469 του Κ.Ποιν.Δ., να επεκταθεί και στους προαναφερθέντες, μη ασκήσαντες αίτηση αναιρέσεως, ως άνω συγκατηγορουμένους, συγκαταδικασθέντες στην δευτεροβάθμια δίκη, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:
Αναιρεί εν μέρει τη με αριθμό 330/2018 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης και συγκεκριμένα: Α) ως προς την τυχόν εφαρμογή στο πρόσωπου του αναιρεσείοντος – τετάρτου κατηγορουμένου της ελαφρυντικής περίστασης (άρθρ. 133 ΠΚ) συνακόλουθα δε και ως προς τη διάταξή της περί επιβολής σ’ αυτόν ποινής, Β) ως προς την περί επιβολής ποινής διάταξή της για αμφοτέρους τους αναιρεσείοντες – τρίτο και τέταρτο κατηγορουμένους – για την πράξη της ηθικής αυτουργίας σε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με την μορφή της εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς αυτών, τις οποίες διέπραξαν από κοινού και κατ’ επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ και Γ) ως προς την διάταξή της περί επιβολής στους κατηγορουμένους (τρίτο και τέταρτο) της παρεπόμενης ποινής της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων τους για πέντε (5) έτη), Επεκτείνει το, κατά τα ως άνω υπό στοιχεία Β’ και Γ’, αναιρετικό ως άνω αποτέλεσμα των ένδικων αιτήσεων αναιρέσεως και στους συγκαταδικασθέντες – συγκατηγορουμένους των αναιρεσειόντων, ήτοι τους D. I. του D., S. P. του S. και A. O. του L..

Παραπέμπει την υπόθεση κατά τα ως άνω υπό στοιχείο Α) και Β) αναιρεθέντα μέρη της για νέα εκδίκαση στο ίδιο παραπάνω Δικαστήριο, συγκροτούμενο, από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως. Απαλείφει από την ανωτέρω απόφαση τη διάταξή της περί επιβολής στους αναιρεσείοντες (τρίτο και τέταρτο κατηγορουμένους), καθώς και στους συγκατηγορουμένους τους, D. I. του D., S. P.του S. και A. O. του L., της παρεπόμενης ποινής της στερήσεως πολιτικών δικαιωμάτων για πέντε (5) έτη.
Απορρίπτει, κατά τα λοιπά τις 1) από 29.8.2019 και 23.12.2019 (η δεύτερη συμπληρωματική της πρώτης) αιτήσεις ενώπιον του Διευθυντού του Καταστήματος Κράτησης … του S. T. του Ι., και 2) από 27.12.2019 αίτηση – δήλωση, επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 30.12.2019, του F. P. του K., για αναίρεση της ανωτέρω απόφασης. 2. Δέχεται τις από 27.8.2019 και 23.12.2019 (η δεύτερη συμπληρωματική της πρώτης) αιτήσεις ενώπιον του Διευθυντού του Καταστήματος Κράτησης … του S. A. του T., για αναίρεση της με αριθμό 330/2018 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης
Αναιρεί ως προς τον αναιρεσείοντα αυτόν (5ο κατηγορούμενο) την εν λόγω απόφαση. Παύει οριστικώς λόγω θανάτου του, την εναντίον του ποινική δίωξη του ότι:
“Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, χωρίς να είναι άτομο που έχει αποκτήσει την έξη της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών και την οποία να µην μπορεί να την αποβάλλει µε τις δικές του δυνάμεις, ενεργώντας από κοινού με τους S. T. του Ι. (3ο κατηγορούμενο), F. P. του K. (4ο κατηγορούμενο), D. I. του D. (6ο κατηγορούμενο) και µ’ ένα ακόμη άτομο αγνώστων στοιχείων, µε πρόθεση προκάλεσαν στους 1ο και 2° των κατηγορουμένων ήτοι : 1) S. P. του S. και 2) A. O. του L., απόφαση να τελέσουν από κοινού την αξιόποινη πράξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών µε τη μορφή της εισαγωγής στην ελληνική επικράτεια, της κατοχής και της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες διέπραξαν µε προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000€) µε σκοπό τον πορισμού εισοδήματος. Τις πράξεις τους αυτές διέπραξαν µε προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000€), γεγονός που προκύπτει από την ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, και είχαν δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή µε σκοπό την επανειλημμένη τέλεση αυτής προκειμένου να αποκομίσουν πορισμό εισοδήματος γεγονός που προκύπτει από την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου, από την ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που διακινήθηκε, τη χρήση πολλαπλών μεταφορικών μέσων (δύο ΙΧΕ αυτοκινήτων και μιας πλαστικής λέμβου), τον καταμερισμό της μεγάλης αυτής ποσότητας ναρκωτικών σε μερικότερες συσκευασίες συνολικά ενενήντα επτά, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. Ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 11.4.2014 έως και 13.4.2014 σε αδιευκρίνιστο στην ανάκριση ακόμη τόπο χωρίς να είναι άτομο που έχει αποκτήσει την έξη της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών και την οποία να µην μπορεί να την αποβάλλει µε τις δικές τους δυνάμεις, ενεργώντας από κοινού με τους S.T. του Ι. (3ο κατηγορούμενο), F. P. του K. (4ο κατηγορούμενο), D. I. του D. (6ο κατηγορούμενο) και µ’ ένα ακόμη άτομο αγνώστων στοιχείων στην ανάκριση, µε συνεχείς και φορτικότατες προτροπές και παραινέσεις, αλλά και µε την υπόσχεση οικονομικού οφέλους, έπεισαν τους συγκατηγορούμενούς τους S. Ρ. του S. και A. O. του L. να εισάγουν στην ελληνική επικράτεια από την Τουρκία, να κατέχουν και να μεταφέρουν µε πλαστική λέμβο στις 13.4.2014 και περί ώρα 06:00′ στην παρέμβρια περιοχή Αρδανίου Φερών Έβρου επιμελώς κρυμμένη εντός τεσσάρων σακιδίων, ενενήντα επτά αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ηρωίνη συνολικού βάρους πενήντα κιλών και πενήντα πέντε γραμμαρίων µε τις άμεσες συσκευασίες τους και αναλυτικά: 1. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515-γραµµαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 2. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 3. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 4. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 5. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 6. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 7. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515-γραµµαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 8. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 9. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 10. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 11. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άµεση συσκευασία της, 12. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 13. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 14. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515-γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 15. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 16. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 17. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 18. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 19. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 20. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 21. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 22. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 23. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 24. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 25. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 26. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 27. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 28. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 29. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 30. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, β) ένας (1) σάκος ταξιδιού χρώματος μπλε εντός του οποίου υπήρχαν: 31. Μία ( 1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520-γραµµαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 32. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 33. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 34. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 35. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 36. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 37. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 38. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 39. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 40. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 41. Μία ( 1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 42. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 43. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -680- γραμμαρίων µε την άµεση συσκευασία της, 44. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 45. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 46. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 47. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 48. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 49. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 50. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 51. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 52. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 53. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, (γ) ένα (1) σακίδιο πλάτης χρώματος μαύρου, μάρκας “WEIDELI” εντός του οποίου υπήρχαν: 54. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 55. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 56. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 57. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 58. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 59. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 60. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 61. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 62. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 63. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 64. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 65. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 66. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 67. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 68. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 69. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 70. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 71. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 72. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 73. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους – 510- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 74. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 75. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 76. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 77. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 78. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, και (δ) ένας (1) σάκος ταξιδιού πλάτης χρώματος μαύρο-γκρι, μάρκας “SPORT” εντός του οποίου υπήρχαν: 79. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων την άμεση συσκευασία της, 80. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχου ποσότητα ηρωίνης, βάρους -520- γραμμαρίων µε την άμεση συσκευασία της, 81. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 82. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 83. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 84. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -485- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 85. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 86. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 87. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 88. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 89. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 90. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -510- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 91. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 92. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 93. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 94. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 95. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 96. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, 97. Μία (1) νάιλον αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ηρωίνης, βάρους -515- γραμμαρίων με την άμεση συσκευασία της, με προσδοκώμενο όφελος από τις ανωτέρω πράξεις μεγαλύτερο των 75.000€ και με την κατάλληλη υποδομή με σκοπό να τελέσουν περισσότερες ομοειδείς πράξεις προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να αποκομίσουν εισόδημα. Τις πράξεις τους αυτές διέπραξαν με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000C) γεγονός που προκύπτει από την ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα διακίνησης ηρωίνης (50 κιλά και 55 γραμμάρια), και είχαν δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή με σκοπό την επανειλημμένη τέλεση αυτής με σκοπό τον πορισμό εισοδήματος γεγονός που προκύπτει από την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου, από την ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που διακινήθηκε, τη χρήση πολλαπλών μεταφορικών μέσων (δύο ΙΧΕ αυτοκινήτων και μιας πλαστικής λέμβου), τον καταμερισμό της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών σε μερικότερες συσκευασίες συνολικά ενενήντα επτά.”
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Δεκεμβρίου 2020.
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου 2021.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top