ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. οικ. 51483/700/Φ.15 “Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης”, ΦΕΚ Β’ 1692/15-5-2018


ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. οικ. 51483/700/Φ.15 «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης» (ΦΕΚ Β’ 1692/15-5-2018)

OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. To ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄74) και ειδικότερα το άρθρο 2Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4523/2018 «Περί παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και άλλες διατάξεις» (Α΄41).

2. Tο ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Tο ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230).

4. Tο ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5) και ειδικότερα το μέρος Δ΄ του τμήματος Β αυτού.

5. Tο ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).

6. Tο ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61) και ειδικότερα το άρθρο 22 όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Γ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).

7. Tο ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 62.

8. Tο ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα τις περ. 2α και 2β της παρ. 6 του άρθρου 11.

9. Tο ν. 1599/1986 « Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).

10. Tο π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

11. Tο π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

12. Tο π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

13. Tο π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136).

14. Tο π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

15. Tο π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).

16. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).

17. Tο π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

18. Tο π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

19. Tο π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

20. Tην απόφαση οικ. 483/35/Φ.15/2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β΄ 158).

21. Tην απόφαση οικ. 5540/71/Φ15/2018 «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) “Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση” και τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β’ 1061) “Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση

των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας”» (Β΄ 60).

22. Tην απόφαση 484/36/Φ.15/2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)» (Β΄ 230).

23. Tην απόφαση 8004/21-2-2012 των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη «Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος» (Β΄ 888).

24. Tην απόφαση Υ197/2016 του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722).

25. Tην απόφαση 11226/133908/2016 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄ 3903), όπως τροποποιήθηκε με την 638/128269/2017,

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄ 4250).

26. Την απόφαση Υ6/2015 του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 2109).

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για την καλλιέργεια και επεξεργασία κάνναβης υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013, εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις, οι οποίες κατισχύουν κάθε άλλης σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης:

Άρθρο 1 -Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας

H έγκριση για την παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους, χορηγείται ενιαία, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Α) Δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης

1. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό διάγραμμα δεν αποτυπώνονται το εμβαδόν του χώρου εντός του οποίου θα λάβει χώρα το σύνολο των δραστηριοτήτων, ούτε οι εγκαταστάσεις ή οι υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων, υποβάλλεται ξεχωριστό τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κλίμακα, που να αποτυπώνει τα ανωτέρω.

2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

3. Τεχνική έκθεση του φορέα στην οποία τεκμηριώνεται ότι η δυναμικότητα της μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας της κάνναβης είναι επαρκής για την αξιοποίηση/διαχείριση της παραγόμενης ποσότητας της καλλιεργούμενης στην εγκατάσταση κάνναβης. Η τεχνική έκθεση περιέχει και κάτοψη του χώρου που καταλαμβάνει η μεταποιητική μονάδα επεξεργασίας με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων.

4. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, το ανωτέρω δικαιολογητικό προσκομίζεται: α) για τις Ανώνυμες Εταιρίες, για το σύνολο των μελών του ΔΣ β) για Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία και ΕΠΕ ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, για το σύνολο των εταίρων γ) για Κοινοπραξία χωρίς νομική προσωπικότητα, για το σύνολο των κοινοπρακτούντων μελών.

5. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή

διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην ανωτέρω περ. 4.

6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης των αιτούντων φυσικών προσώπων ή όσων συμμετέχουν στη διοίκηση των αιτούντων νομικών προσώπων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην ανωτέρω περ. 4.

7. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης τελεσίδικου παραπεμπτικού βουλεύματος για τα αδικήματα της παρ. 5 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην ανωτέρω περ. 4.

8. Υπεύθυνη δήλωση ως προς την τήρηση των απαιτήσεων της παρ. 5 του άρθρου 2Α του ν.4139/2013 των αιτούντων φυσικών προσώπων ή όσων συμμετέχουν στη διοίκηση των αιτούντων νομικών προσώπων, όπως αυτά προσδιορίζονται στην ανωτέρω περ. 4.

9. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου.

10. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου που εκδόθηκαν το αργότερο ένα μήνα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

11. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2α του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013.

12. Δήλωση φορολογικού εκπροσώπου και αντίκλητου, σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών έχει έδρα στην αλλοδαπή.

13. Γνωμοδοτήσεις φορέων του πεδίου Β.3.7 του ερωτηματολογίου, εφόσον απαιτείται.

14. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος νομικού προσώπου ότι δεν υπάρχει σχολείο σε απόσταση μικρότερη των 1000 μ από τα όρια του γηπέδου της προς αδειοδότηση μονάδας.

15. Παράβολο αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, κατατεθειμένο στον ΚΑΕ 3741 υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης). Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διά-

γραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυτών δεν απαιτούνται για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης. Εφόσον από την πολεοδομική νομοθεσία απαιτείται θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων, η Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών

Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία χορηγεί την έγκριση εγκατάστασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. Β, προβαίνει στη θεώρηση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να χορηγηθεί η έγκριση εγκατάστασης.

Β) Διαδικασία για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης

1. Για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης, ο φορέας της υπό αδειοδότηση μονάδας (στο εξής φορέας) οφείλει να καταθέσει στη Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (στο εξής Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ), συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι.

2. Η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ χορηγεί στον φορέα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών απάντηση, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εκ των αναφερομένων στις παρ. Α και Γ για την έγκριση εγκατάστασης και για την έγκριση λειτουργίας, αντίστοιχα. Τα δικαιολογητικά υπό Α 13 και 14 δεν προσκομίζονται από τον φορέα, αλλά αναζητούνται υπηρεσιακώς από τη Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ.

3. Ο φορέας υποβάλλει τα δικαιολογητικά που του έχουν προσδιοριστεί σε πέντε αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα (1) σε έντυπη μορφή και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) σε ψηφιακή.

4. Η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ διαβιβάζει προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Υγείας/ΕΟΦ και της Ελληνικής Αστυνομίας, από ένα ψηφιακό αντίγραφο συνοδευόμενο από αντίγραφο του κατατεθέντος ερωτηματολογίου.

5. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών από τηνκατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ πέντε (5) ετών.

6. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος αποσκοπεί στη διαπίστωση της ορθότητας του ερωτηματολογίου, της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες ενημερώνεται ο φορέας εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, για την προθεσμία προς άρση των διαπιστωμένων παρεκκλίσεων, εφόσον αυτή είναι εφικτή, καθώς και για τις κυρώσεις σε περίπτωση μη άρσης αυτών. Εφόσον δεν είναι εφικτή η άρση των παρεκκλίσεων ανακαλείται η έγκριση εγκατάστασης.

Γ) Δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας 1. Τίτλος κυριότητας επικυρωμένος ή μισθωτική σύμβαση ή δωρεάν παραχώρηση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, που καλύπτει ολόκληρο τον χώρο της υπό αδειοδότηση μονάδας. Ο χρόνος διάρκειας της μισθωτικής σύμβασης ή της δωρεάν παραχώρησης θα πρέπει να αντιστοιχεί στην χρονική διάρκεια για την οποία ο ενδιαφερόμενος αιτείται την έγκριση λειτουργίας.

2. Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό.

3. Βεβαίωση της οικείας Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ή του Τμήματος Ασφαλείας ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης σχετικά με τις περιοχές καλλιέργειας, τις εγκαταστάσεις της μεταποιητικής μονάδας, τα σημεία αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ουσιών και των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

4. Άδεια τύπου θερμοκηπίου, όπου απαιτείται.

5. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ως προς την τήρηση των απαιτήσεων της παρ. 5 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 για τους συνδεόμενους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τη μονάδα.

σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.

7. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.

8. Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση, αντίστοιχης ειδικότητας, μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.

9. Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 kW.

10. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτήριο.

11. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την κοινή υπουργική απόφαση Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β΄ 90), όπως κάθε φορά ισχύει, μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για τις εγκαταστάσεις της μεταποιητικής μονάδας παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης και ότι λειτουργούν καλώς.

12. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β΄2656), σε περίπτωση που η μονάδα έχει ατμολέβητες.

13. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β΄ 477), άρθρο 3.3.2013, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

14. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εκτελέστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

15. Άδεια χρήσης νερού, εφόσον απαιτείται.

16. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.

17. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του.

18. Παράβολο αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), κατατεθειμένο στον ΚΑΕ 3741 υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης).

Δ) Διαδικασία για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας Για την χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας ο φορέας οφείλει να καταθέσει στη Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ, τα δικαιολογητικά που του έχουν προσδιοριστεί στο απαντητικό έγγραφο προσδιορισμού δικαιολογητικών, που του απεστάλη μετά την υποβολή του ερωτηματολογίου στο στάδιο της εγκατάστασης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πέντε αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα (1) σε έντυπη μορφή και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) σε ψηφιακή. Το δικαιολογητικό υπό Γ 18 δεν προσκομίζεται από τον φορέα, αλλά αναζητείται υπηρεσιακώς από τη Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ. Η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ διαβιβάζει προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Υγείας/ΕΟΦ και της Ελληνικής Αστυνομίας από ένα ψηφιακό αντίγραφο. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ δέκα (10) ετών. Εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας, η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας, η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ διενεργεί επιτόπιους έλεγχους τουλάχιστον σε ετήσια βάση για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της έγκρισης εγκατάστασης και της λειτουργίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, τα πορίσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 και στις και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6.

Ε) Επικαιροποίηση δικαιολογητικών

Ο φορέας υποχρεούται να επανυποβάλει επικαιροποιημένα στη Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ, τα δικαιολογητικά της έγκρισης εγκατάστασης υπό Α 4-11, καθώς και τα δικαιολογητικά της έγκρισης λειτουργίας υπό Γ 3 και 5, έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το επόμενο της έκδοσης της έγκρισης έτος. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται για τα δικαιολογητικά της έγκρισης εγκατάστασης (Α 4-11) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης εγκατάστασης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης λειτουργίας και για τα δικαιολογητικά της έγκρισης λειτουργίας (Γ 3 και 5) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της έγκρισης λειτουργίας. Η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ ελέγχει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και στην περίπτωση που αυτά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, ενημερώνει τον φορέα και τις υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και επιβάλλει τις κυρώσεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 9. Ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και στην περίπτωση παράλειψης υποβολής των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών. Λοιπά δικαιολογητικά της έγκρισης εγκατάστασης και της έγκρισης λειτουργίας που έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ (π.χ. ΑΕΠΟ), καθώς και δικαιολογητικά, των οποίων το περιεχόμενο δύναται να τροποποιηθεί (π.χ.

δήλωση φορολογικού εκπροσώπου και αντίκλητου ή υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης) υποβάλλονται επικαιροποιημένα στη Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ πριν τη λήξη τους, ή εντός (10) δέκα ημερών από την τροποποίησή τους, αντίστοιχα.

ΣΤ) Ανανέωση έγκρισης λειτουργίας

Για την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας υποβάλλεται από τον φορέα το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι. Η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ ελέγχει τον φάκελο των δικαιολογητικών και προσδιορίζει τα δικαιολογητικά που κρίνεται αναγκαίο να υποβάλει εκ νέου ο φορέας.

Άρθρο 2 – Τροποποίηση – Μεταβίβαση εγκρίσεων

Οι παρεχόμενες εγκρίσεις του άρθρου 1 είναι αμεταβίβαστες. Οποιαδήποτε αλλαγή μετοχικής σύνθεσης νομικού προσώπου γνωστοποιείται εγγράφως στη Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ. Τα νέα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εισέρχονται στο νομικό πρόσωπο υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στη διοίκηση νομικού προσώπου του άρθρου 1. Οποιαδήποτε επέκταση ή εκσυγχρονισμός του άρθρου 17 παρ. 9 και 10 του ν. 3982/2011, και ειδικότερα οποιαδήποτε τροποποίηση της συνολικής έκτασης, της καλλιεργούμενης έκτασης, του μηχανολογικού εξοπλισμού (προσθήκη, αφαίρεση ή αλλαγή μηχανημάτων), των αποθηκευτικών χώρων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των μέτρων ασφαλείας, απαιτεί νέα έγκριση εγκατάστασης και τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας, με κατάθεση παραβόλου 5.000 € για την έγκριση εγκατάστασης και 5.000 € για την τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας. Για την έκδοση των νέων εγκρίσεων ο φορέας υποβάλλει το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι και η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ καθορίζει όσα εκ των δικαιολογητικών της παρ. Α, απαιτούνται για την έκδοση της νέας έγκρισης εγκατάστασης και όσα εκ των δικαιολογητικών της παρ. Β απαιτούνται για την έκδοση της τροποποιημένης άδειας λειτουργίας, λαμβάνοντας  υπόψη τη φύση της τροποποίησης και την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών που γίνεται, σύμφωνα με την παρ. Ε του άρθρου 1.

Άρθρο 3 – Προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας

Το σύνολο της δραστηριότητας της καλλιέργειας και της μεταποίησης ασκούνται σε περίκλειστη έκταση, εντός της οποίας βρίσκονται και τα σημεία αποθήκευσης. Η καλλιεργούμενη περιοχή είναι κλειστή.

Για την περιμετρική προστασία της εγκατάστασης επιβάλλονται τουλάχιστον τα εξής:

α) Ο χώρος είναι περιφραγμένος με μόνιμο δικτυωτό πλέγμα ή/και με τοιχοποιία, ύψους τουλάχιστον 3 μ. Εσωτερικά της περίφραξης υπάρχει ελεύθερη -κενή ζώνη, πλάτους τουλάχιστον 3 μ.

β) Φωτισμός από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, με τόση επάρκεια, ώστε να είναι ορατή κάθε κίνηση προσέγγισης της περιφράξεως, εντός και εκτός αυτής.

γ) Σύστημα συναγερμού ασφαλείας, με συνεχή λειτουργία με εξωτερικούς ανιχνευτές κίνησης, οι οποίοι ειδοποιούν σε κάθε προσπάθεια παραβίασης της περίφραξης.

δ) Η περίφραξη εξοπλίζεται με ολοκληρωμένο σύστημα 24ωρης παρακολούθησης, μέσω καμερών, το οποίο καλύπτει περιμετρικά και την ελεύθερη – κενή ζώνη, χωρίς τυφλά σημεία. Οι κάμερες οφείλουν να καταγράφουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ορατότητας. Το σύστημα οφείλει να διαθέτει εφεδρική μπαταρία για αδιάκοπτη λειτουργία. Οι καταγραφές διατηρούνται για τουλάχιστον 90 ημέρες.

ε) Η φύλαξη εκτελείται από ένστολους και εκπαιδευμένους ιδιωτικούς φύλακες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2518/1997, σε 24ωρη βάση, οι οποίοι εποπτεύουν ανελλιπώς την περίφραξη, την κενή ζώνη και τα συστήματα ασφαλείας. Τουλάχιστον ένας κινητός σκοπός ανά βάρδια κινείται κατά μήκος της εσωτερικής ελεύθερης – κενής ζώνης. Σε εκτάσεις μεγαλύτερες των 10 στρεμμάτων, οι κινητοί σκοποί ανά βάρδια είναι τουλάχιστον δύο. Κατά την αλλαγή βάρδιας, οι φρουροί βεβαιώνουν, επί ειδικώς προς τούτο τηρούμενου βιβλίου, περί της ορθής λειτουργίας των καμερών και του ηλεκτρονικού κέντρου.

στ) Επί της κεντρικής πύλης υπάρχει κεντρικό φυλάκιο για την προστασία της εισόδου -εξόδου και τον έλεγχο των εισερχομένων – εξερχομένων από την εγκατάσταση, στελεχωμένο από τουλάχιστον δύο φρουρούς. Παράλληλα, και οι πύλες είναι εξοπλισμένες με ολοκληρωμένο σύστημα 24ωρης παρακολούθησης, μέσω καμερών, οι οποίες καταγράφουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ορατότητας, με εφεδρική μπαταρία για αδιάκοπτη λειτουργία.

3. Για την προστασία της καλλιέργειας, της μεταποιητικής μονάδας και των σημείων αποθήκευσης επιβάλλονται τουλάχιστον τα εξής:

α) Επαρκής φωτισμός, από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, προκειμένου να είναι ορατή κάθε είσοδος -έξοδος από την περιοχή καλλιέργειας, τη μεταποιητική μονάδα και το σημείο αποθήκευσης.

β) Λειτουργία συστήματος συναγερμού ασφαλείας, με εξωτερικούς ανιχνευτές κίνησης που ειδοποιούν όταν κάποιος προσπαθήσει να παραβιάσει τις θύρες των χώρων.

γ) Το ολοκληρωμένο σύστημα 24ωρης παρακολούθησης, μέσω καμερών καλύπτει τις εισόδους και το εσωτερικό των εν λόγω χώρων χωρίς τυφλά σημεία. Οι κάμερες καταγράφουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ορατότητας. Το σύστημα διαθέτει εφεδρική μπαταρία για αδιάκοπτη λειτουργία. Οι καταγραφές διατηρούνται για τουλάχιστον 90 ημέρες.

Στους χώρους της ανωτέρω έκτασης εισέρχονται μόνον εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, που καταγράφονται ηλεκτρονικά. Οι ηλεκτρονικές καταγραφές εισόδου-εξόδου φυλάσσονται για δέκα έτη, και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας, τακτικό και έκτακτο.

Η επιχείρηση οφείλει, πέραν των προαναφερομένων μέτρων ασφαλείας, να εξασφαλίζει τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου, το οποίο κρίνεται απαραίτητο, ώστε να αποκλείεται κίνδυνος καταστροφής, φθοράς, κλοπής ή απώλειας, και αποκλείοντας την πιθανότητα να περιέλθουν τα ανωτέρω στοιχεία, καθ’οιονδήποτε τρόπο, σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, η λειτουργία των μέτρων προστασίας οφείλει να είναι συνεχής, διαρκής, αδιάλειπτη, με άμεση αποκατάσταση κάθε φθοράς και βλάβης. Οι φθορές, βλάβες, καταστροφές, απώλειες, ανάγκες επισκευών καλύπτονται άμεσα και αυθημερόν.

Άρθρο 4 – Εποπτεία τήρησης των όρων φύλαξηςκαι ασφαλείας

1. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον συντονισμό των λοιπών συναρμοδίων Υπηρεσιών της Ελληνικής

Αστυνομίας, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013, όπως αυτό προστέθηκε με τον ν. 4523/2018 επί θεμάτων τήρησης όρων ασφαλείας, τόσο των εγκαταστάσεων των μονάδων, όσο και των μεταφορών των τελικών προϊόντων ορίζεται η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΔΑ/ΑΕΑ).

Οι οικείες Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, τα οικεία Τμήματα Ασφαλείας και, όπου δεν υφίστανται τέτοια, τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα (οικείες Αστυνομικές Υπηρεσίες), ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων της παρούσας και τη σύνταξη της υπό Γ 3 του άρθρου 1 βεβαίωσης. Η οικεία Αστυνομική Υπηρεσία πραγματοποιεί επιτόπιου ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εγκεκριμένης μονάδας, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στην περίπτωση κατά την οποία, ο φορέας μετά τη λήψη έγκρισης εγκατάστασης και αφού λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, αιτηθεί την υπό Γ 3 βεβαίωση τήρησης των όρων ασφαλείας, για να την υποβάλλει στη Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ, προς έκδοση έγκρισης λειτουργίας.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία, ο φορέας αιτηθεί την επικαιροποίηση της υπό Γ 3 βεβαίωσης τήρησης των όρων ασφαλείας σύμφωνα με την παρ. Ε του άρθρου 1.

γ) Μετά από ένα εξάμηνο από την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης.

δ) Στην περίπτωση μεταφοράς τελικού προϊόντος.

ε) Σε κάθε έκτακτη περίπτωση, η οικεία Αστυνομική Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο τήρησης των όρων ασφαλείας.

4. Σε περίπτωση παράβασης νόμου, ή όρων ασφαλείας τα πορίσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται πάραυτα στη Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 5 – Προδιαγραφές μεταφοράς τελικού προϊόντος

1. Για τη μεταφορά των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, ο φορέας αιτείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΔΑ/ΑΕΑ) έγκριση μεταφοράς, υποβάλλοντας, αμελλητί δέκα τουλάχιστον, ημέρες πριν την ημερομηνία μεταφοράς, σχετική αίτηση στην οικεία Αστυνομική Υπηρεσία του τόπου παραγωγής, γνωστοποιώντας:

α) Την ακριβή ημερομηνία και ώρα αναχώρησης

β) Τα ακόλουθα στοιχεία ταυτότητας του μεταφορέα και του παραλήπτη:

(1) Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, επαγγελματική του ιδιότητα και αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητάς του, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου (FAX) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αν υπάρχει.

(2) Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο: Όνομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και επίθετο, όνομα, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (FAX) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

γ) Την ακριβή ποσότητα και το είδος του μεταφερόμενου τελικού προϊόντος.

δ) Τις απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις που αφορούν τον παραγωγό, μεταφορέα και παραλήπτη.

στ) Τη διαλαμβανόμενη στο άρθρο 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της κοινής υπουργικής απόφασης 8004/21-2-2012 (Β΄888) αίτηση παροχής υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος, συμπληρωμένη επί θεμάτων μεταφοράς του προϊόντος.

Η ΔΔΑ/ΑΕΑ εκδίδει την έγκριση, εκτός αν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις δημοσίας ασφάλειας για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ενημερώνει εγκαίρως, τον αιτούντα τη μεταφορά, μέσω της οικείας Αστυνομικής Υπηρεσίας για την αναβολή ή την τροποποίηση του δρομολογίου.

2. Η ΔΔΑ/ΑΕΑ ενημερώνει για την επικείμενη μεταφορά α) την οικεία Αστυνομική Υπηρεσία του τόπου παραγωγής, β) τη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, γ) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δ) το Υπουργείο Υγείας.

Η οικεία Αστυνομική Υπηρεσία ελέγχει: α) τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος μεταφοράς και β) εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της έγκρισης μεταφοράς ως προς τα στοιχεία του οδηγού και του οχήματος. Η ΔΔΑ/ΑΕΑ συντονίζει τη συνοδεία της μεταφοράς και εκδίδει διαταγή προς τις εμπλεκόμενες, κατά περίπτωση, Αστυνομικές Υπηρεσίες, κοινοποιώντας την στις συναρμόδιες Αρχές. Ακολούθως, η μεταφορά των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης από τον τόπο παραγωγής α) στον τόπο παράδοσης, εάν αυτός βρίσκεται εντός της Επικράτειας ή β) στην αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, εάν ο προορισμός είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιείται με τη δέουσα επιμέλεια και με συνοδεία των αστυνομικών Αρχών. Προς τούτο, εφαρμόζονται οι διατάξεις όσων προβλέπονται στο άρθρο 22 για την «παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος» του ν. 3938/2011. Σε κάθε περίπτωση, οι μεταφερόμενες ποσότητες τελικού προϊόντος πρέπει να συσκευάζονται και να σφραγίζονται, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η καθ’οιονδήποτε τρόπο διάνοιξη αυτών κατά τη μεταφορά τους.

3. Η έγκριση μεταφοράς ισχύει μόνο για το είδος, τις ποσότητες, τον χρόνο, τη διαδρομή και τον τόπο αναχώρησης και άφιξης που αναφέρονται σ’ αυτήν και χρησιμοποιείται μια μόνο φορά. Αν κατά τη διάρκεια της ισχύος της δεν γίνει χρήση της, ο κάτοχος υποχρεούται να υποβάλει άμεσα στη ΔΔΑ/ΑΕΑ, μέσω της οικείας Αστυνομικής Υπηρεσίας, το πρωτότυπο και σχετική υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται η παράλειψη της χρήσης της, οι λόγοι και τυχόν νέα προγραμματισθείσα ημερομηνία υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

4. Οι ενεργούντες μεταφορές, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4139/2013.

Άρθρο 6 – Προδιαγραφές εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και καλλιέργειας

1. Για όλα τα θέματα που αφορούν στις εγκρίσεις ή τις ανακλήσεις του άρθρου 1 και στην καλλιέργεια μέχρι και το στάδιο της αποξήρανσης των ακατέργαστων πρώτων υλών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ είναι η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.

2. Η Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Π.Α.Α.Τ.) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία τήρησης των διαδικασιών εισαγωγής σπόρου προς σπορά ποικιλιών κάνναβης και των ελέγχων που σχετίζονται με αυτή.

3. Η διενέργεια επιτοπίων ελέγχων που προβλέπονται στην παρούσα πραγματοποιείται από τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υ.Π.Α.Α.Τ.

4. Η ποσότητα του εισαγόμενου σπόρου σποράς δεν υπερβαίνει τα τρία (3) κιλά σπόρων σποράς ανά στρέμμα καλλιέργειας, και πραγματοποιείται για την κάλυψη των αναγκών σποράς της εγκεκριμένης καλλιεργούμενης έκτασης.

5. Η υποχρεωτική επισήμανση του εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) Το όνομα ή την εταιρική επωνυμία της επιχείρησης αποστολής

β) Το φυτικό είδος

γ) Το καθαρό βάρος (σε κιλά) όταν πρόκειται για σπόρο ή τον αριθμό φυταρίων (αριθμός τριβλίων / αριθμό μικροδοχείων ιστοκαλλιέργειας) όταν πρόκειται για φυτάρια.

δ) Τη χώρα αποστολής

6. Ο φορέας, στον οποίο έχει χορηγηθεί η έγκριση λειτουργίας του άρθρου 1, δηλώνει δυο εργάσιμες ημέρες πριν την άφιξη του σπόρου στο τοπικό Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ (Τ.Α.Α.Ε.) την άφιξη του φορτίου στα σημεία εισόδου της Επικράτειας. Η δήλωση γίνεται με συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του φυσικού προσώπου ή των νόμιμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου και συνοδεύεται από επίσημο αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αμέσως μετά την παραλαβή της υπεύθυνης δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων, ελέγχουν το αφιχθέν πολλαπλασιαστικό υλικό ως προς τη σφράγιση, και τη σήμανση.

7. Ο φορέας, στον οποίο έχει χορηγηθεί η έγκριση λειτουργίας του άρθρου 1, υποχρεούται:

α) Να εφαρμόζει διακριτή σήμανση στα καλλιεργούμενα τμήματα – αγροτεμάχια, με κωδικοποιημένο σύστημα (ιχνηλασιμότητα) που ακολουθεί όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

β) Να τηρεί αρχείο με τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς – εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κάνναβης που προμηθεύεται.

γ) Να τηρεί αρχείο με τον αριθμό τελικών φυταρίων που παρήχθησαν.

δ) Να γνωστοποιεί στο τοπικό Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ (ΤΑΑΕ) μια εργάσιμη μέρα πριν την ημερομηνία διενέργειας:

1. σποράς, το βάρος του χρησιμοποιούμενου σπόρου

2. φύτευσης, τον αριθμό των φυταρίων

3. καταστροφής φυτών, τον αριθμό καταστρεφόμενων φυτών και τον τρόπο καταστροφής

4. συγκομιδής, το βάρος των συγκομιζόμενων ταξιανθιών

5. καταστροφής υπολειμμάτων καλλιέργειας, το βάρος των καταστρεφόμενων φυτικών ιστών

6. αποξήρανσης, το βάρος των αποξηραμένων πρώτων υλών

δ) Να γνωστοποιεί στο τοπικό Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ (ΤΑΑΕ) μηνιαίως τις αποθηκευμένες ποσότητες αποξηραμένων ταξιανθιών ή πρώτων υλών.

Άρθρο 7 – Εποπτεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υ.Π.Α.Α.Τ υποχρεούνται να πραγματοποιούν διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους των υποβαλλομένων στοιχείων. Υποχρεούνται να πραγματοποιούν επίσης, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της εγκεκριμένης μονάδας.

2. Οι έλεγχοι έχουν ως αντικείμενο τη νόμιμη εισαγωγή του σπόρου, την ποσότητα του σπόρου που αποθηκεύεται από την εισαγωγή του μέχρι την σπορά του, την ποσότητα του σπόρου που καταστρέφεται, την ποσότητα των συγκομιζόμενων ταξιανθιών, τον αριθμό καταστρεφόμενων φυτών, την τήρηση των γνωστοποιήσεων, την τήρηση των υποχρεώσεων της μονάδας συνολικά, και των λοιπών υποχρεώσεων αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ.

3. Μετά από κάθε έλεγχο τα αρμόδια όργανα προβαίνουν στη σύνταξη έκθεσης ελέγχου, η οποία υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο ελέγχου και παραλαμβάνεται από τον φορέα ή τον προστηθέντα του, που παρίσταται κατά τον έλεγχο. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται με κάθε νόμιμο τρόπο στον ενδιαφερόμενο. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, τα πορίσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται άμεσα στη Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ, στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 και στις αρμόδιες Δ/νσης του ΥΠΑΑΤ.

4. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ο φορέας θα πρέπει να ενημερώνει, να ελέγχει και να παρέχει στον ελεγκτικό μηχανισμό τη δυνατότητα άμεσης και εύκολα εξακριβώσιμης πρόσβασης στην καλλιέργεια, επεξεργασία, κατοχή και αποθήκευση του προϊόντος.

Άρθρο 8 – Πρόσληψη προσωπικού

Η πρόσληψη του προσωπικού, που απασχολείται στις ανωτέρω εγκεκριμένες δραστηριότητες, υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση, δίχως εξαίρεση, επιτρέπεται μόνον υπό τις αρνητικές προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 2Α παρ. 5 του ν. 4139/2013. Για την πρόσληψή του το προσωπικό υποβάλλει στον εργοδότη αντίγραφο ποινικού μητρώου, το οποίο φυλάσσεται από τον τελευταίο και επιδεικνύεται σε κάθε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο.

Άρθρο 9 – Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων και πληροφοριών ή παροχής ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης στοιχείων και πληροφοριών ή παρακώλυσης με οποιονδήποτε τρόπο της διενέργειας τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, η έγκριση εγκατάστασης ή/και λειτουργίας ανακαλείται, κατόπιν κλήσης του φορέα να εκθέσει τις απόψεις του σε προθεσμία 10 ημερών.

2. α) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων των άρθρων 19-26 και 29 ν. 4139/2013, η έγκριση εγκατάστασης ή/και λειτουργίας ανακαλείται, χωρίς προηγούμενη ακρόαση του φορέα. Προηγούμενη ακρόαση του φορέα δεν απαιτείται επίσης, σε περίπτωση επαναληπτικής ή ολιγοήμερης παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης των όρων ασφαλείας του άρθρου 3.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση τάσσεται προθεσμία έως 10 ημερών στον φορέα να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του. Πέντε ημέρες μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας οι αρμόδιες Υπηρεσίες θέτουν στον φορέα εγγράφως τα ζητήματα προς συμμόρφωση, τάσσοντας ταυτόχρονα προθεσμία συμμόρφωσης κατά μέγιστο 30 ημερών. Η παράλειψη συμμόρφωσης του φορέα εντός της ανωτέρω ορισθείσας προθεσμίας επισύρει την ανάκληση της έγκρισης εγκατάστασης ή/και λειτουργίας.

3. Ειδικότερα αν οι παραβάσεις αφορούν θέματα βιομηχανικής νομοθεσίας, επισύρονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011 και της υπουργικής απόφασης 484/36/Φ.15/2012 ( Β’ 230).

4. Σε περίπτωση που όργανο ελέγχου διαπιστώσει παράβαση που αφορά αρμοδιότητα άλλης ελεγκτικής αρχής, ενημερώνει άμεσα την εν λόγω ελεγκτική αρχή, η οποία προβαίνει στις προβλεπόμενες ανωτέρω ενέργειες. Η ανάκληση της έγκρισης εγκατάστασης ή/και λειτουργίας γίνεται πάντοτε με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έπειτα από εισήγηση της Δ/νσης Αδειοδότησης της ΓΓΒ, αφού προηγουμένως έχει γίνει σχετική ενημέρωση από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

5. Με την απόφαση ανάκλησης της έγκρισης διατάσσεται η σφράγιση της έκτασης, καθώς και η κατάσχεση των φυτών της καλλιέργειας και όλων των προϊόντων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας με ευθύνη της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας. Δύναται επίσης να διαταχθεί και η καταστροφή τους.

6. Απαγορεύεται η παύση λειτουργίας της εγκατάστασης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η ενημέρωση στις ανωτέρω αρχές πραγματοποιείται 10 ημέρες προ της παύσεως, εγγράφως, με ταυτόχρονη πρόσκληση για την σφράγιση της συνολικής έκτασης και την παράδοση – παραλαβή του συνόλου των φυτών, των σπόρων και του τελικού προϊόντος. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της εγκατάστασης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, η έκταση σφραγίζεται πάραυτα και το προϊόν κατάσχεται, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 10 – Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας κατισχύουν κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου που ρυθμίζει τα ανωτέρω θέματα. Οι διατάξεις της παρούσας δεν αποκλείουν την εφαρμογή διατάξεων που προβλέπουν ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις.

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2018

Οι Υπουργοί

Scroll to Top