ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/2016  “Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας” (ΦΕΚ Α’ 242/29-12-2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94), όπως τελικώς η ανωτέρω παρ. 22 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4423/2016 (Α’ 182),
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’98),
γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’208),
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
2. Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθ. 220/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1. Σκοπός

Αρθρο 2. Ορισμοί

Αρθρο 3. Πεδίο εφαρμογής

Αρθρο 4. Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Αρθρο 5. Προϋποθέσεις

Αρθρο 6. Εξετάσεις

Αρθρο 7. Διαδικασία χορήγησης αδείας

Αρθρο 8. Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας

Αρθρο 9. Ανανέωση αδείας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αρθρο 10. Διορισμός

Αρθρο 11. Κωλύματα

Αρθρο 12. Αντικατάσταση

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρθρο 13. Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Αρθρο 14. Περιοδική ενημέρωση

Αρθρο 15. Διαρκής επιμόρφωση

Αρθρο 16. Αμοιβή

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αρθρο 17. Γενικές Αρχές

Αρθρο 18. Πειθαρχικά παραπτώματα

Αρθρο 19. Παραγραφή

Αρθρο 20. Πειθαρχικές ποινές

Αρθρο 21. Επιμέτρηση ποινής

Αρθρο 22. Πειθαρχικά Συμβούλια

Αρθρο 23. Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Αρθρο 24. Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Αρθρο 25. Πειθαρχική διαδικασία

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

Αρθρο 26. Ανάκληση αδείας

Αρθρο 27. Ευθύνη

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 28.

Αρθρο 29. Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Scroll to Top