Κ. Κοσμάτος, Τα μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής με το νέο Ποινικό Κώδικα (Ν 4619/2019), Ποινική Δικαιοσύνη 2019, σελ. 420 επ.

Στην μελέτη εξετάζονται —από άποψη ουσιαστικού, αλλά και δικονομικού δικαίου— οι διατάξεις που αφορούν στα μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, οι οποίες αρχικώς εισήχθησαν στον προϊσχύσαντα ΠΚ με τον Ν 4509/2017. Ο νέος Ποινικός Κώδικας (Ν 4619/2019, ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019, με ημερομηνία έναρξης ισχύος του την 1.7.2019) ενσωμάτωσε πλήρως τις πρόσφατες διατάξεις του Ν 4509/2017 στα άρθρα 69Α, 70 και 71

Scroll to Top