Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 4523/2018: "Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 41/7-3-2018)

ΝΟΜΟΣ 4523/2018: "Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 41/7-3-2018)

 

Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 2 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) προστίθεται άρθρο 2A ως εξής:

ΝΟΜΟΣ 4509/2017 "Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις " (ΦΕΚ Α' 201/22-12-2017)

ΝΟΜΟΣ 4509/2017 "Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις " (ΦΕΚ Α' 201/22-12-2017)

ΚΥΑ 73461/2017 "Πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων και πίνακας φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του μέτρου" (ΦΕΚ Β' 3647/16-10-2017).

ΚΥΑ 73461/2017 "Πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων και πίνακας φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του μέτρου" (ΦΕΚ Β' 3647/16-10-2017).

ΝΟΜΟΣ 4491/2017 "Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 152/13-10-2017).

ΝΟΜΟΣ 4491/2017 Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 152/13-10-2017).

ΜΕΡΟΣ Α'

ΝΟΜΟΣ 4489/2017 "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 140/21-9-2017)

ΝΟΜΟΣ 4489/2017 "Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 140/21-9-2017)

ΠΔ 96/2017 "Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" (ΦΕΚ Α' 136/11-9-2017)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 96/2017 "Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" (ΦΕΚ Α' 136/11-9-2017)

ΝΟΜΟΣ 4478/2017

ΝΟΜΟΣ 4478/2017 "I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 10/2017 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 10/2017 "Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας" (ΦΕΚ Α' 23/1-3-2017)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/2016  "Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας" (ΦΕΚ Α' 242/29-12-2016)

 

ΝΟΜΟΣ 4446/2016

ΝΟΜΟΣ 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ A' 240/22-12-2016).

 

Pages