Νομοθεσία

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Σχέδιο νέου Ποινικού Κώδικα - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΝΟΜΟΣ 4596/2019 "Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,II) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9-3-2016....."

ΝΟΜΟΣ 4596/2019 "Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,II) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, III) Τροποποίηση του ν.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 21325 οικ./2018 (ΦΕΚ Β’ 5315/27-11-2018) «Πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας ενηλίκων και κατάρτιση νέου πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του»

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ.

ΝΟΜΟΣ 4571/2018 "Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 186/30-10-2018)

ΝΟΜΟΣ 4571/2018 "Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 186/30-10-2018)

ΝΟΜΟΣ 4557/2018: "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 139/30-7-2018)

ΝΟΜΟΣ 4557/2018: "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 139/30-7-2018)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ3(γ)52588 "Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης" (ΦΕΚ Β' 2840/16-7-2018)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ3(γ)52588 "Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης" (ΦΕΚ Β' 2840/16-7-2018)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. οικ. 51483/700/Φ.15 "Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης", ΦΕΚ Β' 1692/15-5-2018

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. οικ. 51483/700/Φ.15 «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης» (ΦΕΚ Β’ 1692/15-5-2018)

ΝΟΜΟΣ 4538/2018 (ΦΕΚ Α' 85/16-5-2018) "Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις"

ΝΟΜΟΣ 4538/2018 (ΦΕΚ Α' 85/16-5-2018) "Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις"

NOMOΣ 4531/2018 (ΦΕΚ Α' 62/5-4-2018) "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας"

NOMOΣ 4531/2018 (ΦΕΚ Α' 62/5-4-2018): "Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ,

Pages