Νομολογία

ΑΠ 1338/2016 – ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΝΗΣ - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠ 1338/2016 (A’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ):  «…Κατά το άρθρο 82 παρ. 1 ΠΚ, όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο ΙΓ.1. εδαφ.1 άρθρου πρώτου Ν.4093/12-11-2012, "Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος μετατρέπεται σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο.

ΑΠ 577/2016 - ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ - Επιεικέστερος ο Ν. 4337/2015 - Ανέγκλητη η πράξη για απόδοση ΦΠΑ για ποσά μικρότερα των 50.000 € ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος

ΑΠ 577/2016 (ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ): «….Επειδή κατά το άρθρο 18 του Ν.2523/1997: "αδίκημα μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δημόσιο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών η εισφορών διαπράττει ο φορολογούμενος ο οποίος προκειμένου να αποφύγει την

ΑΠ 454/2016 – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ

ΑΠ 454/2016 (Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ): «….Στο άρθρο 82 παρ. 1 και 3 ΠΚ, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις περ. 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ’ του πρώτου άρθρου ν. 4093/2012 (ΚΝοΒ σελ. 2437, 2584) ορίζονται τα εξής : "1. ...

ΑΠ 183/2016 – ΕΦΕΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ 183/2016 (Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ): «…Με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 εδ. α’ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), η οποία κυρώθηκε για πρώτη φορά από την Ελλάδα με το Ν. 2329/1953 και εκ νέου με το Ν.Δ. 53/1974, οπότε αποτελεί, κατά το αρθρ.

ΟλΑΠ 3/2016 - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ν.4254/2014 - Άρθρο 263 Α ΠΚ

ΟλΑΠ 3/2016 (A’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ): "...Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Συντάγματος εισάγεται η θεμελιώδης αρχή της διάκρισης των κρατικών λειτουργιών και ορίζεται ότι: "1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2.

ΟλΑΠ 1/2016 - ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΟλΑΠ 1/2016 (B’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ): "......Εισάγεται στη Β’ Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.3810/1957, το οποίο διατηρείται σε ισχύ για τις ποινικές υποθέσεις, όπως συνάγεται από το άρθρο 111 παρ.1 περ.θ’ του Ν.1756/1988, σε συνδυασμό προς το άρθρο 23 παρ.1 και 2 του Ν.1756/

ΟλΑΠ 1/2015 - ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - Διαχρονικό δίκαιο - Άρθρο 23 ν. 4139/2013

ΟλΑΠ 1/2015 (B' ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ): "...Εισάγονται στη Β' Τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988) και 3 παρ. 2 ν.

Pages