Νομολογία

ΑΠ 723/2017 -ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ

ΑΠ 723/2017 (Ε’ Ποινικό Τμήμα): «….ΙΙΙ. Στο άρθρο 82 παρ. 1 και 3 ΠΚ, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις περ. 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ’ του πρώτου άρθρου ν. 4093/2012 (ΚΝοΒ σελ. 2437, 2584) ορίζονται τα εξής : "1. ...

ΑΠ 130/2017 - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ (contra ΑΠ 1586/2016)

ΑΠ 130/2017 (Ζ' Ποινικό Τμήμα): "....Στο άρθρο 82 παρ. 1 και 3 ΠΚ, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις περ. 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ’ του πρώτου άρθρου ν. 4093/2012 ορίζονται τα εξής : "1. ...

ΑΠ 1806/2016 - ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠ 1806/2016 (Ζ' Ποινικό Τμήμα): "...Περαιτέρω, σε σχέση με τον τέταρτο λόγο αναιρέσεως με τον οποίον προβάλλεται η αιτίαση της: "ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 περ.

ΑΠ 1764/2016 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΦΕΣΗΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΑΦΜ - ΑΝΑΙΡΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΑΦΜ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΠ 1764/2016 (Ε΄' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ): ".....Κατά τις διατάξεις του άρθρου 474 του Κ.Ποιν.Δ., (όπως η παρ. 3 προσετέθη με την παρ. 8 του άρθρου 33 του ν.4055/2012, που ισχύει από 2 Απριλίου 2012): 1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ.

ΑΠ 1586/2016 - ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΚΑΘΕΙΡΞΕΩΣ (contra ΑΠ 454/2016)

ΑΠ 1586/2016 (Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ): «…..Κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 και 3 ΠΚ, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις περ. 1 και 2 της υποπαρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, "1.

Pages