ΑΠ 926/2011 – ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – Επιεικέστερος ο ν. 3904/2010, καθώς είναι ανέγκλητη η πράξη για οφειλόμενες εισφορές κάτω του ποσού των 20.000 Ευρώ. Αναιρεί και κηρύσσει αθώο τον αναιρεσείοντα.

ΑΡΙΘΜΟΣ 926/2011
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Δημάδη, Προεδρεύων Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κούκλη), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά – Εισηγήτρια και Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 22 Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντα – κατηγορουμένου Α. Δ. του Π., κάτοικο …, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Κοσμάτο, περί αναιρέσεως της 8473/2009 αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων – κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13 Ιουλίου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1215/2009.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντα, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Επειδή, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967 με τις στην διάταξη αυτή οριζόμενες αθροιστικώς ποινές τιμωρείται όποιος υπέχει νόμιμη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ίδιο (εργοδοτικών) ασχέτως ποσού, προς τους υπαγομένους στο Υπουργείο Εργασίας κάθε φύσεως Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή ειδικούς Λογαριασμούς και δεν τις καταβάλλει στους οργανισμούς αυτούς εντός ενός μηνός, αφότου κατέστησαν απαιτητές. Κατά δε την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου 1 του Ν 86/1967 τιμωρείται για υπεξαίρεση με τις στην εν λόγω διάταξη προβλεπόμενες αθροιστικώς ποινές όποιος παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων εις αυτόν (εργατικές), με σκοπό αποδόσεώς των στους ανωτέρω κατά την παράγραφο 1 Οργανισμούς και δεν καταβάλλει ή δεν αποδίδει αυτές προς τους Οργανισμούς αυτούς εντός μηνός αφ’ ότου κατέστησαν απαιτητές. Με το άρθρο 33 του Ν 3346/2005 ορίσθηκε ότι για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του ΑΝ 87/1967, απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), καθώς και των παρακρατουμένων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, να υπερβαίνουν συνολικώς τα δύο χιλιάδες (2000) ευρώ. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόσθηκε στα πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ με το άρθρο 4 της από 16/9/2009 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 181/16.9.2009), κυρωθείσης με το άρθρο πρώτο του Ν. 3814/2010 (ΦΕΚ Α 3/12.1.2010) και με το άρθρο 30 του ν. 3904/2010, που αντικατέστησε το άρθρο 33 του ν. 3346/2005, στα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Περαιτέρω, από την διάταξη του άρθρου 2 του ΠΚ που ορίζει ότι “αν από την τέλεση της πράξεως μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση αυτής , ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις”, απορρέει η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιοτέρου νόμου από τους περισσοτέρους που ίσχυσαν μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση της πράξεως. Ως ηπιότερος δε, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, θεωρείται, μεταξύ των άλλων, και ο νόμος που, για τον χαρακτηρισμό ορισμένης πράξεως ως αξιοποίνου απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία , από όσα ήσαν αναγκαία μέχρι την ισχύ αυτού για να προσλάβει η πράξη αξιόποινο χαρακτήρα. Επομένως, η προδιαληφθείσα διάταξη του άρθρου 33 του ν. 3346/2005, όπως ισχύει, διά της οποίας ορίσθηκε ότι για την θεμελίωση του αξιοποίνου της μη καταβολής των οφειλομένων ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών απαιτείται το οφειλόμενο ποσό να υπερβαίνει, συνολικώς, το ποσό των 20.000 ευρώ, είναι ηπιότερος για τον κατηγορούμενο και εφαρμοστέος, λαμβανόμενος υπόψη και αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 511 και 514 ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφαση ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως 2 μηνών για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ εξακολούθηση, ήτοι για παραβίαση της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 1 του α.ν. 86/1967. Από την ίδια απόφαση προκύπτει ότι τα ποσά των καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών προς το Τ.Ε.Β.Ε. για εκάστη ασφαλιστική περίοδο, που αντιστοιχούν στις μερικότερες πράξεις του κατ’ εξακολούθηση άνω εγκλήματος, συνολικώς, είναι κάτω των 20.000 ευρώ και ειδικότερα α) από 1/1/2003 έως 30/6/2003 3.654,72 ευρώ, β) από 1/7/2003 έως 30/12/2004 4.267,22 ευρώ και γ) από 1/1/2005 έως 30/12/2005 3.140,1 ευρώ. Επομένως, η πράξη, για την οποία κατεδικάσθη ο αναιρεσείων, μετά την δημοσίευση της προσβαλλομένης αποφάσεως, έχει καταστεί ανέγκλητη και γι’ αυτό, κατά παραδοχή του σχετικού στο δικόγραφο των προσθέτων λόγων αναιρέσεως διαλαμβανομένου αναιρετικού λόγου, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να κηρυχθεί αθώος ο αναιρεσείων της αποδιδομένης σ’ αυτόν άνω αξιοποίνου πράξεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

Αναιρεί την υπ’ αριθμ. 8473/2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Κηρύσσει αθώο τον αναιρεσείοντα Α. Δ. του Π. της αξιοποίνου πράξεως της παραβάσεως του άρθρου 1 παρ. 1 του α.ν. 86/1967, ήτοι για μη καταβολή οφειλομένων προς το Τ.Ε.Β.Ε. ασφαλιστικών εισφορών, φερομένης ως τελεσθείσης από αυτόν κατ’ εξακολούθηση α) από 1/1/2003 έως 30/6/2003 για το ποσό των 3.654,72 ευρώ, β) από 1/7/2003 έως 31/12/2004 για το ποσό των 4.267,22 ευρώ και γ) από 1/1/2005 έως 31/12/2005 για το ποσό των 3.140,1 ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου 2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                                                                                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αποβιωσάσης της Γραμματέως, τα πρακτικά υπογράφονται από την Γραμματέα Αικατερίνη Φωτοπούλου, μετά την υπ’ αριθμ.152/2010 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 24 Μαΐου 2011.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top