ΑΠ 860/2021 – ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ – ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Αριθμός 860/2021

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z’ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιλτιάδη Χατζηγεωργίου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασιλική Ηλιοπούλου, Άννα Φωτοπούλου-Ιωάννου, Παναγιώτη Αθανασόπουλο και Ελευθέριο Σισμανίδη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Σεπτεμβρίου 2021, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αναστασίας Δημητριάδου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευθυμίας Καλογεροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου Ν. Π. του Α., κατοίκου …, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Κοσμάτο, για αναίρεση της υπ’αριθ.71/2019 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Με υποστηρίζοντα την κατηγορία τον Α. Π. του Β., ο οποίος δεν εμφανίστηκε, αφού απεβίωσε την 25.09.2018, (βλ. απόσπασμα ληξ. πράξης θανάτου …2018 του Ληξιαρχείου Δ.Ε. Παλαμά του Δ. …). Το Τριμελές Εφετείο Λάρισας με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και o αναιρεσείων – κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 22 Μαΐου 2019 και 9 Δεκεμβρίου 2019, αιτήσεις του αναιρέσεως, οι οποίες ασκήθηκαν με δήλωση και επιδόθηκαν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η μεν πρώτη στις 23.05.2019 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου …2019, η δε δεύτερη στις 13.12.2019 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου …/2019, και στους από 24 Φεβρουαρίου 2020 πρόσθετους λόγους αναίρεσης, τα οποία καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1710/2019.

Αφού άκουσε

Την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να αναιρεθεί, αυτεπαγγέλτως, εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση και δη ως προς το υπό στοιχείο 4 των προσθέτων λόγων, αίτημα του αναιρεσείοντος, να απαλειφθεί η από την επίδικη απόφαση η επιβληθείσα στον αναιρεσείοντα παρεπόμενη ποινή της στερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων για 3 έτη και να απορριφθούν κατά τα λοιπά οι αιτήσεις και οι πρόσθετοι λόγοι αυτών και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

I. Οι κρινόμενες, από 22-5-2019 (αρ. πρωτ: …23-5-2019) και 9-12-2019 (αρ. πρωτ. …/13-12-2019) δηλώσεις του Ν. Π. του Α., κατοίκου … (οδός …), προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για αναίρεση της υπ’ αρ. 71/2019 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή καθείρξεως έξι (6) ετών, έχουν ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα. Επίσης, οι από 24-2-2020 πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης, κατά της ίδιας ως άνω απόφασης, ασκήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 509 του Κ.Ποιν.Δ.) με την κατάθεσή τους στην αρμόδια Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, για την οποία (κατάθεση) συντάχθηκε η σχετική από 24-2-2020 έκθεση. Οι παραπάνω αιτήσεις αναίρεσης και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής είναι παραδεκτοί, γιατί περιέχουν σαφείς και ορισμένους λόγους και πρέπει να συνεκδικασθούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ αυτών συναφείας, να ερευνηθεί δε περαιτέρω η υπόθεση κατ’ ουσίαν. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει, παρά την απουσία του πολιτικώς ενάγοντος, Α. Π. του Β., ο οποίος έχει ήδη απεβιώσει στον …, την 25-9-2018 (βλ. απόσπασμα της υπό στοιχεία …2018, με ημερομηνία 25-9-2018, ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Παλαμά του Δήμου …, που έχει επισυναφθεί στον φάκελο της δικογραφίας), καθόσον κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο αντίκλητός του Αντώνιος Μαργαρίτης, δικηγόρος Καρδίτσας, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 19-2-2020 αποδεικτικό επίδοσης του Επιμελητή Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καρδίτσας Δ. Π., που έχει επισυναφθεί στο φάκελο της δικογραφίας, σύμφωνα με το οποίο του επιδόθηκε η υπ’ αρ. 1710/2019 κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με θυροκόλληση, προκειμένου να παραστεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου κατά την δικάσιμο της 11-3-2020, κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση της υποθέσεως αρχικά για τη δικάσιμο της 4-11-2020, ακολούθως, με την υπ’ αρ. 1194/2020 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, για την δικάσιμο της 7-4-2021 και στη συνέχεια για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, στην οποία δεν εμφανίστηκε, κατά την εκφώνηση της ο ως άνω αντίκλητος του πολιτικώς ενάγοντος, αλλά ούτε και κάποιος που να εκπροσωπεί τους νόμιμους κληρονόμους του τελευταίου, δηλαδή του πολιτικώς ενάγοντος.

II. Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Β’ του Κ.Ποιν.Δ., λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως είναι η σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και δεν καλύφθηκε, καθώς και η κατά το άρθρο 172 παρ. 2 έλλειψη ακρόασης. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται, κατά τη διάταξη του άρθρου 172 παρ. 2 του ήδη ισχύοντος από 1-7-2019 νέου Κ.Ποιν.Δ., στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωμα, που τους παρέχεται ρητά από το νόμο, και το δικαστήριο τους το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί επί του σχετικού αιτήματος. Τέτοιο δικαίωμα είναι αυτό του κατηγορουμένου να υποβάλει, κατά τα άρθρα 352 παρ. 1, 353 παρ. 1 και 2, 231 παρ. 5 του ισχύοντος Κ.Ποιν.Δ. (άρθρο 234 παρ. 4 του προϊσχύσαντος, μέχρι 30-6-2019 Κ.Ποιν.Δ.), αίτημα βίαιης προσαγωγής μάρτυρα που δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτός κλητεύθηκε (Α.Π. 1253/2018, Α.Π. 1712/2016). Η παραδοχή τέτοιου αιτήματος απόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο όμως οφείλει να απαντήσει σε αυτό με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη (Α.Π. 1386/2007).

ΙΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση με την προσβαλλόμενη υπ’ αρ. 71/2019 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας ο κατηγορούμενος, ήδη αναιρεσείων, καταδικάσθηκε για απάτη, με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία ποσού άνω των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €), του επιβλήθηκε δε ποινή καθείρξεως έξι (6) ετών. Από το περιεχόμενο των πρακτικών της δίκης επί της οποία εκδόθηκε η ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει, ότι ο αναιρεσείων – κατηγορούμενος ζήτησε, δια του εκ των συνηγόρων υπερασπίσεώς του Γ. Σ., δικηγόρου Βόλου, τη βίαιη προσαγωγή στο δικαστήριο του κλητευθέντος μάρτυρα κατηγορίας Δ. Κ. του Α., για την προσέλευση του οποίου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου είχε διακοπεί η εκδίκαση της υπόθεσης από τη δικάσιμο της 4-4-2019 για εκείνην της 9-5-2019. Ωστόσο, το παραπάνω δικαστήριο (Πενταμελές Εφετείο Λάρισας), που δίκασε, δεν απάντησε στο ανωτέρω αίτημα του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου, που υποβλήθηκε δια του εκ των συνηγόρων υπερασπίσεώς του Γ.Σ., δικηγόρου Βόλου, που ήταν νόμιμο, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην προηγηθείσα υπό στοιχείο ΙΙ νομική σκέψη, ούτε θετικά, αφού δεν διέταξε την βίαιη προσαγωγή του ως άνω μάρτυρα, μολονότι διέκοψε την εκδίκαση της υποθέσεως, προκειμένου να προσέλθει στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και εξεταστεί ως μάρτυρας, κατά τα προαναφερόμενα, αλλά ούτε και αρνητικά, παραλείποντας να εκδώσει σχετική απόφαση. Με τον τρόπο, όμως, αυτό έλαβε χώρα ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, λόγω ελλείψεως ακροάσεως του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου και άρα είναι βάσιμος ο σχετικός τρίτος λόγος του δικογράφου των πρόσθετων λόγων αναιρέσεως.

IV. Κατ’ ακολουθίαν των προαναφερομένων, κατά παραδοχή του τρίτου λόγου του δικογράφου των πρόσθετων λόγων αναιρέσεως, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της έρευνας των λοιπών λόγων των κρινόμενων αναιρέσεων και του δικογράφου των πρόσθετων λόγων αναιρέσεως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο που την εξέδωσε, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει την υπόθεση (άρθρο 519 του Κ.Ποιν.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ’ αρ. 71/2019 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει προηγουμένως την υπόθεση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου 2021.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top