ΑΠ 411/2020 – ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ που τελέστηκαν κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Επιεθκέστερος νόμος. Πλημμεληματικός χαρακτήρας της πράξης. ΑΝΑΙΡΕΙ την προσβαλλόμενη απόφαση και ΠΑΥΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Αριθμός 411/2020
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αβροκόμη Θούα Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αρτεμισία Παναγιώτου, Γεώργιο Αναστασάκο, Ευφροσύνη Καλογεράτου-Ευαγγέλου και Νικόλαο Βεργιτσάκη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 28 Ιανουαρίου 2020, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου R. K. K. I. του M., κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Αλικαρνασσού, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Κοσμάτο, για αναίρεση της υπ’αριθ.2452/2018 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και o αναιρεσείων – κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Οκτωβρίου 2019 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1565/19.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Η υπ’αριθμ 102/10-10-2019 αίτηση , του Κ. R. K. Ι. του M. M. και N. N., κατοίκου …, οδός … , για αναίρεση της υπ’αριθμ. 2452/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, με την οποία καταδικάστηκε για την αξιόποινη πράξη των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, τετελεσμένων και σε απόπειρα, από περισσότερους των δύο δραστών, που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, σε ποινή κάθειρξης πέντε (5) ετών, η οποία καταχωρήθηκε στο Ειδικό Βιβλίο την 29-10-2019, ασκήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα από τον κατηγορούμενο την 10-10-2019 (ήτοι προ της καταχωρήσεως στο ειδικό βιβλίο), ενώπιον του Διευθυντή του καταστήματος κράτησης Αλικαρνασσού, (474 παρ. 1 ΚΠΔ). Περιέχει δε λόγους αναίρεσης από τo άρθρo 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ του Κ.Π.Δ., ήτοι έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Επομένως, είναι παραδεκτή.
ΙΙ. Με βάση τη γενική αρχή του ποινικού δικονομικού δικαίου, που συνάγεται από τα άρθρα 2 του ΠΚ και 590 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, οι δικονομικοί νόμοι, αν δεν ορίζουν με μεταβατική διάταξη το αντίθετο, έχουν άμεση εφαρμογή από την έναρξη της ισχύος τους και στις εκκρεμείς και μη εκδικασθείσες ακόμη ποινικές υποθέσεις, από το χρονικό σημείο που καταλαμβάνουν αυτές. Η διαδικασία, δηλαδή, χωρεί σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επιχειρείται η κάθε διαδικαστική πράξη και, συνεπώς, οι μεν πράξεις, οι οποίες έγιναν υπό το κράτος του παλαιού νόμου, είναι ισχυρές, το δε ατέλεστο μέρος της διαδικασίας και, επομένως, και η μη διεξαχθείσα ακόμη δίκη, θα γίνει σύμφωνα με το νέο νόμο. Έτσι, οι προϋποθέσεις του παραδεκτού των ένδικων μέσων κρίνονται με βάση το νόμο, ο οποίος ισχύει κατά το χρόνο της άσκησης αυτών. με το άρθρο 7 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, “έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης”. Επίσης, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, “ουδείς δύναται να καταδικασθή δια πράξιν ή παράλειψιν η οποία, καθ’ ην στιγμήν διεπράχθη, δεν απετέλει αδίκημα συμφώνως προς το εθνικόν ή διεθνές δίκαιον. Ούτε και επιβάλλεται βαρυτέρα ποινή από εκείνην η οποία επεβάλλετο κατά την στιγμήν της διαπράξεως του αδικήματος”, ενώ κατά το άρθρο 15 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που έχει κυρωθεί με το Ν. 2462/1997, “κανείς δεν καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες δεν ήταν αξιόποινες κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο τη στιγμή της διάπραξής τους. Επίσης δεν επιβάλλεται βαρύτερη ποινή από εκείνην που προβλεπόταν κατά τη χρονική στιγμή της διάπραξής του ποινικού αδικήματος. Εάν, μετά τη διάπραξή του ο νόμος προβλέπει την επιβολή ελαφρύτερης ποινής, ο δράστης επωφελείται από αυτήν”. Εξάλλου, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, “αν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις”. Η διάταξη αυτή αναφέρεται στους ουσιαστικούς ποινικούς νόμους και όχι στους δικονομικούς, καθόσον, όπως προαναφέρθηκε, οι δικονομικοί νόμοι έχουν αναδρομική ισχύ και ρυθμίζουν τις εκκρεμείς δίκες κατά το ατέλεστο, κατά το χρόνο της έκδοσής τους, μέρος αυτών, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά (ΟλΑΠ 1/2014). Κατά την έννοια της ίδιας διάταξης, με την οποία καθιερώνεται η αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ουσιαστικού ποινικού νόμου, που ίσχυσε από την τέλεση της πράξης μέχρι το χρόνο της αμετάκλητης εκδίκασης της υπόθεσης, ως επιεικέστερος νόμος θεωρείται εκείνος που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, δηλαδή εκείνος, ο οποίος με την εφαρμογή του, με βάση τις προβλεπόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέσεις, επιφέρει την ευνοϊκότερη για τον κατηγορούμενο ποινική μεταχείριση. Προς τούτο γίνεται σύγκριση των περισσοτέρων σχετικών διατάξεων στο σύνολο των προϋποθέσεων που προβλέπονται από καθεμιά από αυτές. Αν από τη σύγκριση αυτή προκύψει ότι ο κατηγορούμενος, όπως κατηγορείται, επιβαρύνεται το ίδιο από όλους τους νόμους, τότε εφαρμοστέος είναι ο νόμος που ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, διαφορετικά εφαρμόζεται ο νεότερος επιεικέστερος νόμος. Ειδικότερα, επιεικέστερος είναι ο νόμος, που προβλέπει το χαμηλότερο ανώτατο όριο του είδους της ποινής, αν δε το ανώτατο όριο είναι το ίδιο, επιεικέστερος είναι αυτός που προβλέπει το μικρότερο κατώτατο όριο. Για το χαρακτηρισμό ενός νόμου ως επιεικέστερου ή μη λαμβάνεται κατ’ αρχήν υπόψη το ύψος της απειλούμενης ποινής φυλάκισης, που θεωρείται βαρύτερη της χρηματικής, επί ίσων δε ποινών φυλάκισης, λαμβάνεται υπόψη και η χρηματική ποινή.
ΙΙΙ. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 374 στοιχ. ε’ περ. α’ σε συνδυασμό με αυτή του άρθρου 372 παρ. 1 α του ΠΚ, περί διακεκριμένης κλοπής, όπως ίσχυε μέχρι 30-6-2019, με βάση την οποία διώχθηκε και καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, η κλοπή, δηλαδή η εκ μέρους του δράστη αφαίρεση ξένου (ολικά ή εν μέρει) κινητού πράγματος από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα (άρθρο 372 παρ. 1 α ΠΚ), “τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών : α) …β)….γ)….δ) αν η κλοπή τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή ληστείες, ε) αν η πράξη τελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές ή ληστείες κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια…”, ενώ κατά την ίδια διάταξη (374) του ισχύοντος από 1-7-2019 νέου ΠΚ “η κλοπή τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή αν: α) …β) …ή γ) η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ”. Από τη σύγκριση των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η νομοτυπική μορφή της πράξεως της κλοπής δεν έχει αλλάξει αφού και πάλι κλοπή διαπράττει όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, πλην όμως η διάταξη του άρθρου 374 παρ. 1 του νέου ΠΚ είναι επιεικέστερη, αφού από τις αναφερόμενες σ’ αυτή περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών απαλείφθηκαν οι ενδιαφέρουσες εν προκειμένω περιπτώσεις των κλοπών που τελέστηκαν από δύο ή περισσότερους που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή ληστείες και της κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσής τους, που έχουν καταστεί πλέον από κακούργημα πλημμέλημα εκτός αν η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.
ΙV. Περαιτέρω, Κατά το άρθρο πρώτο του ν. 4620/2019 (ΦΕΚ A’96/11-6-2019) κυρώθηκε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος άρχισε να ισχύει από 1-7-2019 (άρθρο δεύτερο του ανωτέρω νόμου και άρθρο 585 του νέου ΚΠΔ). Κατά το άρθρο 589 παρ. 3 του νέου ΚΠΔ, “Αποφάσεις και βουλεύματα που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα υπόκεινται στα ένδικα μέσα και τις διατυπώσεις άσκησής τους που προέβλεπε ο καταργούμενος κώδικας ποινικής δικονομίας και εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα”, κατά δε το άρθρο 590 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, “Υποθέσεις που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και σε οποιονδήποτε βαθμό συνεχίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα. Οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας που τελέστηκαν όταν ίσχυαν οι διατάξεις που καταργούνται διατηρούν το κύρος τους”. Κατά τη διάταξη δε, του άρθρου 511 εδ. δ’ του νέου ΚΠΔ, αν εμφανιστεί ο αναιρεσείων και κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης, πράγμα που συμβαίνει ακόμη και σε περίπτωση ερημοδικίας του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου (άρθρο 514 εδ. δ’ περ. β’ ΚΠΔ). Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του νέου ΠΚ, συνάγεται ότι ο ‘Άρειος Πάγος για την εκδίκαση αίτησης αναίρεσης απόφασης, που εκδόθηκε πριν την 1-7-2019, συζητήθηκε όμως μετά την ημερομηνία αυτή (1-7-2019), στην περίπτωση που μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης μεταβλήθηκε το νομοθετικό καθεστώς, όσον αφορά τα στοιχεία της αξιόποινης πράξης ή και την προβλεπόμενη ποινή, εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως το νόμο που ίσχυε από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της και περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι παραδεκτή, ανεξάρτητα από το αν εμφανίστηκε ο κατηγορούμενος κατά τη συζήτηση της τελευταίας. Τέλος, κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ, το αξιόποινο των εγκλημάτων εξαλείφεται με την παραγραφή, η οποία προκειμένου για πλημμελήματα, είναι πέντε έτη, αρχόμενη από την ημέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη. Η προθεσμία αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και ώσπου να γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όμως πέραν από τα τρία έτη για τα πλημμελήματα. V. Στην προκείμενη περίπτωση, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, που δίκασε κατ` έφεση, με την προσβαλλομένη απόφασή του, καταδίκασε τον αναιρεσείοντα για Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, τετελεσμένων και σε απόπειρα, από περισσότερους των δύο δραστών, που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή ληστείες, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και τον καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης πέντε (5) ετών. Τον καταδίκασε δηλαδή με την επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 374 στοιχ.δ’και ε’ του ΠΚ, όπως ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης, ήτοι σε βαθμό κακουργήματος. Εφόσον, όμως, η επιβαρυντική περίσταση υπό στοιχ. Ε της προϊσχύσασας διάταξης έχει πλέον λκαταργηθεί ενώ αυτή της υπό στοιχ.δ, δεν ίσχυε κατά το χρονικό διάστημα από 1-7-2019 μέχρι 18-11-2019 καθόσον η πράξη για την οποία καταδικάστηκε αυτός (αναιρεσείων) κατ’εφαμογή της διάταξης του άρθρου 2 ΠΚ φέρει πλημμεληματικό χαρακτήρα εφόσον, η συνολική αξία των αφαιρεθέτων χρημάτων στην προκείμενη περίπτωση δεν υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ. Με βάση όμως τα παραπάνω, το αξιόποινο των επιμέρους πράξεων της ως άνω κατ’ εξακολούθηση αξιόποινης πράξης, που φέρονται τελεσθείσες από 26-2-2010 έως 16-4-2010, οι οποίες διατηρούν την αυτοτέλειά τους ως προς την παραγραφή, έχει εξαλειφθεί λόγω παραγραφής, αφού από τον ως άνω χρόνο τέλεσής τους και μέχρι τη συζήτηση της προκείμενης υπόθεσης (28-01-2020) παρήλθε χρόνος μεγαλύτερος της οκταετίας. VΙ. Κατ’ ακολουθίαν, αφού το αξιόποινο της ως άνω πλημμεληματικής πράξης της κλοπής έχει εξαλειφθεί λόγω παραγραφής , πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος ο και αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος πρώτος λόγος αναίρεσης, παρελκούσης της έρευνας του δεύτερου λόγου αναιρέσεως, να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τη διάταξή της περί της συνδρομής, των ως άνω επιβαρυντικών περιστάσεων της αξιόποινης πράξης της κλοπής, από περισσότερους των δύο δραστών, που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή ληστείες, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη κατά του αναιρεσείοντος για τις ως άνω παραγραφείσες πράξεις κλοπής και να απαλειφθούν από το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης οι ως άνω επιβαρυντικές περιστάσεις. Τέλος πρέπει, να απαλειφθεί από τον Άρειο Πάγο, από το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, αναιρουμένης κατά τούτο, λόγω ήδη ισχύοντος ευμενέστερου νομοθετικού καθεστώτος, η διάταξη, με την οποία επιβλήθηκε στον τότε κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για τρία (3) έτη (άρθρα 59, 60 Π.Π.Κ, 59, 60 Ν.Π.Κ., όπου δεν υφίσταται πλέον σχετική πρόβλεψη άρθρο 463 παρ. 5 Ν.Π.Κ.), μη συντρέχουσας περίπτωσης παραπομπής, ως προς το κεφάλαιο αυτό, της υπόθεσης στο Δικαστήριο της ουσίας, ελλείψει αντικειμένου έρευνας κατά τούτο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
Για τους λόγους αυτούς
Αναιρεί την υπ` αριθμ. 2452/2018 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Απαλείφει από το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης τις επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης της αξιόποινης πράξης της κλοπής όπως και αυτής ότι είχαν ενωθεί για να διαπράττουν την ίδια πράξη.
Απαλείφει από την προσβαλλόμενη απόφαση τη διάταξη αναφορικά με την παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων για 3 έτη . Και
Παύει οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον του αναιρεσείοντος Κ. R. K. Ι. του M. M. και N. N. , για το ότι: Στους πιο κάτω τόπους και χρόνους ενεργώντας κατά συναυτουργία και αφού είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές , τέλεσαν από πρόθεση , την αντικειμενική υπόσταση περισσοτέρων πράξεων που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος τετελεσμένου και σε απόπειρα και ειδικότερα: Α- α1) Στις …, την 26-02-2010, στην οδό …, πρωινές ώρες, διέρρηξαν δια θραύσεως ομφαλού το διαμέρισμα του 2ου ορόφου, ιδιοκτησίας Π. Δ. του Ι. από το οποίο αφαίρεσαν διάφορα κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά συνολικής αξίας 17.140,00 Ευρώ, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. Α-α2) Στις …, την 26- 02-2010, από ώρα 08:00′ έως 10:30′ στην οδό …, διέρρηξαν δια θραύσεως ομφαλού το διαμέρισμα του 1ου ορόφου ιδιοκτησίας του Γ. Α. του Κ., από το οποίο αφαίρεσαν τρία γυναικεία ρολόγια δύο γυναικεία δαχτυλίδια συνολικής αξίας 1500.00 Ευρώ με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, Α-α3) Στις …, κατά το χρονικό διάστημα σπα 22-02-2010 έως την 01-3- 2010 και ώρα 16:30′, στην οδό …, διέρρηξαν δια θραύσεως ομφαλού το διαμέρισμα του 1ου ορέφου ιδιοκτησίας Λ. Π. του Γ., από το οποίο αφαίρεσαν ένα φορητό υπολογιστή μάρκας ΜULTIRAMAM 15,4 ιντσών, χρώματος μαύρου, με κάρτα γραφικών GEFORCE 8600 Μ GΤ, με μνήμη σκληρού δίσκου 250 GB και σειριακό αριθμό …, αξίας 1200 ευρώ, έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο μάρκας FREECOM με μνήμη 160 ΟΒ αξίας 60 ευρώ και ένα ανδρικό λευκόχρυσο σταυρό με διαμαντάκια και χρυσή αλυσίδα, συνολικής αξίας (600) Ευρώ με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, Α-α4) Στις … την 26-02-2010 από ώρα 10:00′ έως 13:00′ στην οδό … διέρρηξαν δια θραύσεως ομφαλού το διαμέρισμα του 6ου ορόφου ιδιοκτησίας Ρ. Κ. του Ν., από το οποίο αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας (6.000,00) Ευρώ, με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, Α-α5) Στις …, την 23-3- 2010, πρωινές ώρες, στην οδό …, διέρρηξαν δια θραύσεως ομφαλού το διαμέρισμα του 2ου ορόφου, ιδιοκτησίας Κ. Μ. του Α., από το οποίο αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ και από μια μπιζουτιέρα μια (1) αλυσίδα χρυσή στριφτή, ένα (1) σταυρό χρυσό μικρό με διαμαντάκια και ένα (1) δαχτυλίδι χρυσό χοντρό με άσπρη πέτρα συνολικής αξίας (1.000,00) Ευρώ με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, Α-α6) Στις …, την 23-3- 2010, πρωινές ώρες, στην οδό … διέρρηξαν δια θραύσεως ομφαλού το διαμέρισμα του 2ου ορόφου ιδιοκτησίας Λ. Π. του Ε., από το οποίο αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1900 ευρώ και μια φωτογραφική μηχανή μάρκας ΡΑΝΑ50ΝΙΚ 6ιπρχ χρώματος ασημί αξίας 250 ευρώ με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, Αα-7) Στο … την 15-4-2010 περί ώρα 11 :30′, στην οδό …, διέρρηξαν δια θραύσεως ομφαλού το διαμέρισμα του 3ου ορόφου, ιδιοκτησίας Θ. Κ. του Σ. από το οποίο αφαίρεσαν α) ένα σέτ χρυσαφικών αποτελούμενο από ένα χρυσό κολιέ, ένα χρυσό βραχιόλι, δυο χρυσά σκουλαρίκια, ένα χρυσό δαχτυλίδι β) μία χρυσή αντρική βέρα γ) τρία χρυσά δαχτυλίδια δ) δύο χρυσές λίρες ε) ένα σταμπόλι (χρυσή λίρα) στ) δύο χρυσές αλυσίδες δύο χρυσά φυλαχτά και ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας ΝΟΚΙΑ συνολικής αξίας (3.000,00) ευρώ με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, Αα-8) Στο …, την 15-4-2010 από ώρα 10:45′ έως 12:40′, στην πάροδο … διέρρηξαν δια θραύσεως ομφαλού το διαμέρισμα του 3ου ορόφου, ιδιοκτησίας Κ. Α. του Ι. από το οποίο αφαίρεσαν δύο δαχτυλίδια ένα μονόπετρο “πλατίνα” και ένα χρυσό “σιρέ” αξίας (1.000.00) Ευρώ, με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα, Επί πλέον ο νυν κατηγορούμενος K.T. από κοινού με τον K. R., αντιστοίχως, του ότι: Α-β) Στις …, την 18-4-2010 ενεργώντας κατά συναυτουργία και αφού είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές, αφαίρεσαν ξένα ολικά κινητά πράγματα από την κατοχή άλλου με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. Συγκεκριμένα: Αβ-1) Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο από ώρα 18:30′ έως 23:00′ στην οδό … διέρρηξαν την ανασφάλιστη θωρακισμένη είσοδο ασφαλείας του διαμερίσματος του 3ου ορόφου ιδιοκτησίας Θ. Σ. του Γ., από το οποίο αφαίρεσαν χρυσαφικά συνολικής αξίας (5.600,00) ευρώ και συγκεκριμένα τέσσερις (4) χρυσούς σταυρούς, έναν (1)λευκόχρυσο σταυρό, δύο (2)καδένες χρυσές λαιμού και δύο (2) καδένες χεριού, δύο (2)παιδικά χρυσά βραχιολάκια, δύο (2)βραχιόλια με ζιργκόν, τρεις (3)αστερισμούς, δύο (2)βέρες, ένα (1)δαχτυλίδι χρυσό με μοβ πέτρα, ένα(1) δαχτυλίδι αντρικό με ζιργκόν, δύο(2) μονόπετρα δαχτυλίδια, δύο(2) ωρολόγια, ένα (I) μαργαριταρένιο κολιέ, σκουλαρίκια μαργαριταρένια με χρυσό, κολιέ μαργαριταρένιο με χρυσό και σετ σκουλαρίκια και βραχιόλι, σκουλαρίκια με ζιργκόν και χρυσό και διάφορα ασημένια κοσμήματα με σκοπό να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, Αβ-2) Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο και ώρα 19:15, στην οδό …, διέρρηξαν δια θραύσεως ομφαλού το διαμέρισμα του 5ου ορόφου ιδιοκτησίας Φ. Ν. του Ε., από το οποίο αφαίρεσαν μία χρυσή αλυσίδα με σκοπό να την ιδιοποιηθούν παράνομα, Β) Στις …, στις 16-4-2010, ενεργώντας κατά συναυτουργία αφού είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές, επιχείρησαν να αφαιρέσουν ξένα ολικά κινητά πράγματα από την κατοχή άλλου με σκοπό να το ιδιοποιηθούν παράνομα αλλά δεν ολοκλήρωσαν την πράξη τους αυτή για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης τους και ειδικότερα: Β-Ι) Από ώρα 08:00′ έως 21:15 επιχείρησαν να διαρρήξουν την είσοδο του διαμερίσματος του 3ου ορόφου του Η. Β. στην οδό …, δια θραύσεως ομφαλού, με σκοπό να αφαιρέσουν από αυτό χρήματα και πολυτελή αντικείμενα και να τα ιδιοποιηθούν παράνομα, αλλά δεν ολοκλήρωσαν την πράξη του αυτή καθώς δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την ανωτέρω είσοδο, Β-2) Διέρρηξαν δια θραύσεως ομφαλού, το διαμέρισμα του 1ου ορόφου ιδιοκτησίας της Β. Ο. του Κ. επί της οδού … και έψαξαν το σπίτι, από το οποίο δεν αφαίρεσαν τίποτα. Τις πράξεις τους δε αυτές τέλεσαν ο νυν κατηγορούμενος και οι ως συγκατηγορούμενοί του [στον πρώτο βαθμό] κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, διότι από την συντονισμένη δράση τους, την χρήση διαφορετικών αυτοκινήτων, την χρησιμοποίηση διαρρηκτικών εργαλείων η κατασκευή των οποίων καταδεικνύει γνώση της λειτουργίας κλειδαριών ασφαλείας και τα οποία με τον κατάλληλο χειρισμό δύνανται ν’ ανοίξουν πολλές κλειδαριές, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες προφυλάξεις που λάμβαναν προκειμένου ν’ αποφύγουν τον εντοπισμό του χρησιμοποιώντας κάλτσες ως γάντια ώστε να μην αφήσουν αποτυπώματα και την επανειλημμένη τέλεση τους προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος και σταθερή ροπή τους προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητας τους.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου 2020.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 9 Μαρτίου 2020.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top