ΑΠ 2033/2019 – ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – ΑΝΑΙΡΕΙ – ΠΑΥΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Αριθμός 2033/2019
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αβροκόμη Θούα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ευφροσύνη Καλογεράτου – Ευαγγέλου, Πηνελόπη Παρτσαλίδου – Κομνηνού, Σταματική Μιχαλέτου και Αλεξάνδρα Σιούτη – Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Νοεμβρίου 2019, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευσταθίας Σπυροπούλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου Δ. – Ρ. Μ. του Ι., κατοίκου …, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Κοσμάτο, για αναίρεση της υπ’αριθ.1461/2019 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.
Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και o αναιρεσείων – κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’αριθ.πρωτ.4173/5-4-2019 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 597/19.

Αφού άκουσε Την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη κατά του αναιρεσείοντος- κατηγορουμένου, λόγω παραγραφής και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 111,112 και 113 του νέου ΠΚ [Ν.4619/2019], που ισχύει από 1-7-2019 [άρθρο δεύτερο αυτού], το αξιόποινο εξαλείφεται με παραγραφή, η οποία προκειμένου για πλημμελήματα, είναι πενταετής και αρχίζει από τότε που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, η δε προθεσμία αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, πάντως, όμως, όχι πέραν των τριών ετών για τα πλημμελήματα. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 368 στοιχ.β’ και 511 του νέου ΚΠΔ όπως ίσχυε στην προκειμένη περίπτωση που η κρινόμενη αίτηση συζητήθηκε 5-11-2019 ήτοι πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4637/2019 [με το άρθρο 13 περ.8 του οποίου τροποποιήθηκε] [άρθρο 590 παρ.1 ΚΠΔ] [ΑΠ 1723/2003], προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσμός δημόσιας τάξης, εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας, ακόμη και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος, διαπιστώνοντας τη συμπλήρωση αυτής και μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης ή την άσκηση αναίρεσης, οφείλει να αναιρέσει την απόφαση και να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, λόγω παραγραφής, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι παραδεκτή και ο αναιρεσείων εμφανίστηκε.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ’αριθμ. 1461/2019 καταδικαστική απόφαση του δικάσαντος σε δεύτερο βαθμό Γ’ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε την 1-3-2019 και καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του εν λόγω Δικαστηρίου στις 19-3-2019, το αποδιδόμενο στον αναιρεσείοντα ιδιώνυμο αδίκημα φοροδιαφυγής που συνίσταται στην με πρόθεση παράλειψη υποβολής δηλώσεων εντός των νομίμων προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την απόδοση στο Δημόσιο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [ΦΠΑ], μολονότι το προς απόδοση ποσό ήταν ανώτερο των 50.000 ευρώ[άρθρο 18 παρ.1 Ν.2523/1997, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 3 παρ.2 του Νόμου 3943/2011], είναι πλημμέλημα με χρόνο έναρξης της παραγραφής την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, που έγινε στις 9-5-2011 λόγω παρόδου της προθεσμίας προς άσκηση προσφυγής [ΟλΑΠ 2/2011]. Έκτοτε δε και μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης [5-11-2019], παρήλθε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την οκταετία και, συνεπώς, το αξιόποινο της πράξης αυτής έχει εξαλειφθεί λόγω παραγραφής, η οποία επήλθε μετά τη δημοσίευση της προσβαλλομένης αποφάσεως. Επομένως, με βάση τα προεκτεθέντα, ενόψει του ότι η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης, η οποία ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, με δήλωση του αναιρεσείοντος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 5-4-2019 [άρθρ.473 παρ.2 και 3 ΚΠΔ], όπως ίσχυε πριν το Ν.4620/2019, είναι παραδεκτή και ο αναιρεσείων, μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δ. Π., που υπέβαλε η εμφανιζόμενη στο Δικαστήριο συνεργάτης αυτού δικηγόρος Β. Ζ., παραστάθηκε στην δίκη, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Κωνσταντίνου Κοσμάτου, πρέπει να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για την ανωτέρω πράξη του αδικήματος της φοροδιαφυγής, αφού έχει εξαλειφθεί το αξιόποινο αυτής, λόγω παραγραφής, κατά τα οριζόμενα, ειδικότερα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί τη με αριθμό 1461/2019 απόφαση του Γ’ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.
Παύει οριστικά, λόγω παραγραφής, την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου Δ. – Ρ. Μ., κατοίκου …, για την αξιόποινη πράξη της φοροδιαφυγής κατ’εξακολούθηση και ειδικότερα για το ότι: “με την ιδιότητα του ασκούντος ατομική επιχείρηση με ημερομηνία ενάρξεως δραστηριότητας την 4-4-2001, με έδρα την … […] και αντικείμενο εργασιών την εμπορία ψευδοκοσμημάτων και ειδών διατροφής, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή Φ.Π.Α , δεν απέδωσε αυτόν προς το Δημόσιο, όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 3-3-2011 έκθεση προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α και κατελήφθη κατά τις διαχειριστικές περιόδους : 1] από 1-1-2007 έως 31-12- 2007, 2] από 1/1/2008 έως 31/12/2008, να μην έχει υποβάλει στη Δ.Ο.Υ … δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας και να μην έχει αποδώσει Φ.Π.Α, ποσών αντίστοιχα: 1]56.533,34 ευρώ και 2] 68.315,40 ευρώ που είχε παρακρατήσει για να αποδώσει στο Δημόσιο, η δε παραπάνω φορολογική εγγραφή οριστικοποιήθηκε την 9-5-2011”.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2019.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 23 Δεκεμβρίου 2019.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top