ΑΠ 158/2020 – ΑΠΑΤΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΥΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Αριθμός 158/2020
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
B’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ζαμπέτα Στράτα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη (ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως), Πηνελόπη Παρτσαλίδου -Κομνηνού-Εισηγήτρια, Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, Σταματική Μιχαλέτου και Κωνσταντίνο Παναρίτη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Μπρακουμάτσου και του Γραμματέα Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος – κατηγορουμένου Ν. Π. του Α., κατοίκου …, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Κοσμάτο, για αναίρεση της υπ’αριθ. 180/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης.
Το Τριμελές Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και o αναιρεσείων – κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που περιλαμβάνονται στην από 21 Δεκεμβρίου 2018 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 773/2019.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε: Α) Να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη κατά του αναιρεσείοντος για τις επί μέρους πράξεις που τελέσθηκαν την 2-8-2011, την 25-8-2011, Β) να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης ως προς τον 2ο λόγο και ως προς τον αυτεπάγγελτα εξεταζόμενο λόγο, να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα επιμέτρηση της ποινής και μόνο, να απορριφθεί η ένδικη αίτηση κατά τα λοιπά και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η υπό κρίση από 1-5-2019 αίτηση (δήλωση) αναίρεσης που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αρ.πρωτ.5338/6-5-2019, του κατηγορουμένου Ν. Π. του Α. για αναίρεση της υπ’ αριθ. 180/2019 απόφασης του Α’Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών, μετατραπείσα σε χρηματική ποινή, για την αξιόποινη πράξη της απάτης κατ’ εξακολούθηση από την οποία η προξενηθείσα ζημία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και είναι παραδεκτή, περιέχουσα σαφείς και ορισμένους λόγους αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 Κ.Π.Δ. ( άρθρα 473 παρ. 1,2,3, 474 παρ.2 και 510 παρ.1 στοιχ. Α’, Β’, Ε’ και Η’ Κ.Π.Δ.).
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 368 εδ.α’περ.β’ και 511 Κ.Π.Δ., όπως αυτές ισχύουν από 1-7-2019 μετά την κύρωση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τον ν.4620/2019 (ΦΕΚΑ’96/11-6-2019) – βλ. το άρθρο δεύτερο του νόμου- και όπως το τελευταίο άρθρο ίσχυε κατά το χρόνο συζήτησης της ένδικης αίτησης (3-9-2019), ήτοι πριν την έναρξη ισχύος του μεταγενέστερου ν.4637/18-11-2019 (ΦΕΚ ΑΊ 80/18-11-2019) με το άρθρο 13 αρ.8 του οποίου αντικαταστάθηκε το εδάφιο γ’ του άρθρου 511 (βλ. άρθρο 590 παρ.1 Κ.Π.Δ.), προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσμός δημόσιας τάξεως, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, ακόμη και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος διαπιστώνοντας τη συμπλήρωση αυτής, υποχρεούται να αναιρέσει την προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά παραδεκτή, δηλαδή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα και επιπλέον η αίτηση αναίρεσης περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο από αυτούς που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 510 Κ.Π.Δ. χωρίς να απαιτείται να κριθεί η βασιμότητα του λόγου (άρθρο 511 Κ.Π.Δ.). Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 111, 112 και 113 του Π.Κ., όπως αυτός ισχύει από 1-7-2019 μετά την κύρωση του νέου Ποινικού Κώδικα με τον ν.4619/2019 (ΦΕΚ Α’95/11-6-2019) – βλ. το άρθρο δεύτερο του νόμου-) το αξιόποινο των εγκλημάτων εξαλείφεται με παραγραφή, η οποία, προκειμένου για πλημμελήματα, είναι πενταετής και αρχίζει από τότε που τελέσθηκε η πράξη. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όμως πέραν των τριών ετών για τα πλημμελήματα. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, το Α’ Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα για την αξιόποινη πράξη της απάτης κατ’ εξακολούθηση από την οποία η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ήτοι για έγκλημα διωκόμενο σε βαθμό πλημμελήματος, πράξη, η οποία, όπως από την προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει, φέρεται ότι τελέσθηκε εξακολουθητικά από τον μήνα Απρίλιο του έτους 2011 έως τις 14-10-2011 και επομένως, έως το χρόνο διασκέψεως της παρούσας, παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της οκταετίας με συνέπεια το αξιόποινο της πράξης αυτής να έχει εξαλειφθεί με παραγραφή. Κατόπιν αυτών, εφόσον, κατά τα παραπάνω, κρίθηκε παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης, πρέπει, αναιρουμένης της προσβαλλόμενης απόφασης, να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του αναιρεσείοντος για την ως άνω πράξη, λόγω της επελθούσας παραγραφής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ’ αριθ. 180/2019 απόφαση του Α’ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης.
Παύει οριστικά την ποινική δίωξη κατά του αναιρεσείοντος Ν. Π. του Α. λόγω παραγραφής του ότι: “Στην …, κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Απρίλιο του έτους 2011 έως τις 14.10.2011, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ενεργώντας από πρόθεση και με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος παράνομο περιουσιακό όφελος, έβλαψε ξένη περιουσία προξενώντας σ’ αυτήν ιδιαίτερα μεγάλη ζημία, πείθοντας κάποιον άλλον σε πράξη, με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και την αθέμιτη απόκρυψη αληθινών γεγονότων και συγκεκριμένα εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο εγκαλών Ε. Π., ο οποίος διατηρεί ξενοδοχειακή επιχείρηση στην …, για τις ανάγκες λειτουργίας της ανωτέρω επιχείρησης του είχε άμεση ανάγκη τη λήψη δανείου από τραπεζικό ίδρυμα, παρέστησε εν γνώσει του ψευδώς σ’ αυτόν ότι εκτός από την ενασχόλησή του με φωτοβολταϊκά συστήματα, παρείχε και υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, υπό την έννοια ότι είχε τη δυνατότητα και τις γνωριμίες που απαιτούνταν προκειμένου να μεσολαβήσει και να επιτύχει για λογαριασμό του εγκαλούντος την έγκριση δανείου από ελληνική τράπεζα ύψους 500.000 ευρώ, μάλιστα για να γίνει πιο πειστικός, παρέστησε εν γνώσει του ψευδώς σ’ αυτόν ότι προχωρεί κανονικά η διαδικασία χρηματοδότησης, ότι διαθέτει τις ανάλογες γνωριμίες με πρόσωπα που συμβάλλουν σ’ αυτό, και έτσι, κατόπιν έντονων πιέσεων, έπεισε αυτόν να του καταβάλει στις 2.8.2011 το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ, στις 25.8.2011 το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ, στις 8.9.2011 το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, στις 6.10.2011 το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και στις 14.10.2011 το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, με τη ρητή διαβεβαίωση ότι θα εγκριθεί στο άμεσο μέλλον η χρηματοδότηση για την οποία δήθεν ο ίδιος μεσολαβούσε, πράξη στην οποία βέβαια δεν θα προέβαινε ο εγκαλών αν γνώριζε την αληθινή κατάσταση, ότι δηλαδή δεν διέθετε καμία γνωριμία που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να λάβει το δάνειο που επιθυμούσε και ότι είχε λάβει απ’ αυτόν το πιο πάνω χρηματικό ποσό που συνολικά ανέρχεται σε 27.500 ευρώ, έχοντας ήδη ειλημμένη την απόφαση να μην του το επιστρέψει. Το παραπάνω δε ποσό των 27.500 ευρώ, ο κατηγορούμενος ουδέποτε το επέστρεψε στον εγκαλούντα, παρά τις σχετικές οχλήσεις του τελευταίου, αποκομίζοντας ο ίδιος ισόποσο παράνομο περιουσιακό όφελος, ζημιώνοντας ισόποσα αντίστοιχα την περιουσία του εγκαλούντος, ζημία που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα μεγάλη.”
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 31 Ιανουαρίου 2020.
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                                                                                                                                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top