ΑΠ 1502/2022 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ – ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΖΓΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Αριθμός 1502/2022
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ελένη Φραγκάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ελένη Κατσούλη, Δημήτριο Τράγκα, Ελένη Μπερτσιά και Παναγιώτα Πασσίση-Εισηγήτρια Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 1 και 15 Νοεμβρίου 2022, με την παρουσία των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου: 1) Ιωάννη Αγγελή και 2) Άννας Καλουτά, αντίστοιχα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει τις εφέσεις του εκκαλούντος-εκζητουμένου (επ) K. ή K. (ον) V. O. ή V. του O. και της R., γεννηθέντος στο … στις 14-7-1963, κατοίκου … επί της οδού … και ήδη διαμένοντος στη … που παρέστη με τους συνηγόρους υπερασπίσεως του Δημήτριο Δημητριάδη και Κωνσταντίνο Κοσμάτο, κατά της υπ’ αριθμ. 471/2022 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του αποφάσισε την εκτέλεση του κατ’ αυτού εκδοθέντος από 18.2.2022 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης (ΕΕΣ) με στοιχεία δικογραφίας: Αρ. δικαστηρίου (Νo parquet): … – Αρ. υπόθεσης (Νo instruction):JICABJI4 … του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου του Μπορντώ (Bordeaux) Γαλλίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε τις εφέσεις: 1) με αριθμό και ημερομηνία 6/22-9-2022 και 2) με αριθμό και ημερομηνία 7/7-10-2022, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτές, οι οποίες συντάχθηκαν ενώπιον της Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Θεσσαλονίκης Σουλτάνας Αλμαλιώτου και καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 932/2022. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε τον εκζητούμενο δια της διερμηνέως, τους συνηγόρους υπερασπίσεώς του, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε: Α) να γίνει τυπικά δεκτή και να απορριφθεί κατ’ ουσίαν η υπ’ αριθμ. 6/2022 από 22-9-2022 1η έφεση που άσκησε ο εκζητούμενος κατά της 471/2022 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης και Β) να απορριφθεί ως απαράδεκτη, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως, η υπ’ αριθμ. 7/2022 από 7-10-2022 2η έφεση που άσκησε ο εκζητούμενος κατά της ίδιας ως άνω απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης και να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης των Γαλλικών Αρχών.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η από 22.9.2022, με αριθμό εκθέσεως 6/2022, υπό κρίση έφεση του εκζητούμενου, από τις δικαστικές αρχές της Γαλλίας, Ουκρανού υπηκόου (επ) K. ή K. (ον) V. O. ή V. του O. και της R., γεννηθέντος στο … στις 14.7.1963, κατοίκου ομοίως και ήδη διαμένοντος στη … κατά της υπ’ αριθ. 471/21.9.2022 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με την οποία αποφασίστηκε η εκτέλεση του κατ’ αυτού εκδοθέντος από 18.2.2022 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης (ΕΕΣ) με στοιχεία δικογραφίας: Αρ. δικαστηρίου (Νo parquet): … – Αρ. υπόθεσης (Νo instruction):JICABJI4 … του Εισαγγελέα του Δικαστηρίου του Μπορντώ (Bordeaux) Γαλλίας, ασκηθείσα νομοτύπως και εμπροθέσμως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, ενώ η από 7.10.2022, με αριθμό εκθέσεως 7/2022, δεύτερη κατά σειρά, έφεση του εκκαλούντος-εκζητουμένου στρεφόμενη κατά της ίδιας ως άνω αποφάσεως, είναι απαράδεκτη ως εκπροθέσμως ασκηθείσα.
Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3251/2004, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, προκειμένου α) να ασκηθεί ποινική δίωξη για αξιόποινη πράξη που έχει ήδη αποδοθεί σ’ αυτό ή β) να εκτελεστεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Στο άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου νόμου ορίζεται το περιεχόμενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το οποίο, ειδικότερα, περιέχει, τα ακόλουθα στοιχεία: α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου, β) όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλματος, γ) μνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλματος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νομικό χαρακτηρισμό του εγκλήματος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του εγκλήματος, στις οποίες περιλαμβάνονται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, καθώς και η μορφή συμμετοχής του εκζητουμένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αμετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νομοθεσία του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και ζ) στο μέτρο του δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της, σύμφωνα δε με την παρ. 3 του εν λόγω άρθρου, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους εκτέλεσής του. Περαιτέρω, στο άρθρο 9 παρ. 3 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι, όταν ο εκζητούμενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος είναι το συμβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος, κατά τη διάταξη δε του άρθρου 19 παρ.2 του αυτού νόμου, αν η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος κρίνει ότι οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από το κράτος μέλος έκδοσης του εντάλματος δεν αρκούν, ώστε να της επιτρέψουν να αποφασίσει για την προσαγωγή, ζητεί, μέσω του Εισαγγελέα Εφετών, την κατεπείγουσα προσκόμιση των απαραίτητων συμπληρωματικών στοιχείων, ιδίως σε σχέση με τα άρθρα 2 και 11 έως 13 του παρόντος και μπορεί να τάξει προθεσμία για την παραλαβή τους, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος νόμου.
Στην προκείμενη περίπτωση, από όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και τα υπ’ αριθ. 471/2022 πρακτικά και απόφαση δημόσιας συνεδρίασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης (προσβαλλομένη), σε συνδυασμό και με όσα εξέθεσαν προφορικά στο ακροατήριο αφενός ο ίδιος ο εκκαλών δια της διερμηνέα, αφετέρου οι συνήγοροι του εκκαλούντος, οι οποίοι κατέθεσαν και το από 1.11.2022 υπόμνημα, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Το ένδικο, από 18.2.2020, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (ΕΕΣ) σε βάρος του εκζητουμένου και ήδη εκκαλούντος, Ουκρανού υπηκόου, (επ) K. ή K. (ον) V. O. ή V. του O. και της R., γεννηθέντος στο … στις 14.7.1963, κατοίκου … επί της οδού …, και ήδη διαμένοντος στη … [με στοιχεία δικογραφίας: Αρ. δικαστηρίου (Νo parquet): … – Αρ. υπόθεσης (Νo instruction):JICABJI4 …], εκδόθηκε από τον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου του Μπορντώ (Bordeaux) Γαλλίας, με βάση το από 17.2.2020 ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή του Δικαστηρίου του Μπορντώ Γαλλίας (Marc Fritsch) και με σκοπό την παράδοση του εκζητουμένου στις Γαλλικές Αρχές. Το ένδικο ΕΕΣ, το οποίο προσκομίζεται σε επίσημη μετάφραση από τη Γαλλική Γλώσσα, φέρει ημεροχρονολογία έκδοσης, ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουμένου, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του Δικαστή που το εξέδωσε, αριθμό τηλεφωνικής και τηλεομοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης αυτού, μνεία του εντάλματος σύλληψης του ως άνω Ανακριτή στο οποίο βασίστηκε η έκδοση του ένδικου ΕΕΣ, και, όπως αναφέρεται σ’ αυτό, συνδέεται με “πράξεις που διαπράχθηκαν μεταξύ 01 Ιανουαρίου 2017 και 14 Ιανουαρίου 2018 στο MARIN (972), στη δικαιοδοσία του ειδικού διαπεριφερειακού δικαστηρίου του ΜΠΟΡΝΤΩ και σε γαλλικό έδαφος, καθώς και στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ, τη ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, τις ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ”, οι περιστάσεις των οποίων περιγράφονται ως εξής: “Στις 20 Ιουνίου 2017 στο …, 11 άτομα ελληνικής, ισπανικής, ιρακινής και μολδαβικής υπηκοότητας συνελήφθησαν κατά την εκφόρτωση 1,7 τόνων κοκαΐνης που εισήχθησαν με ιστιοφόρο από τη … Από την έρευνα προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση πίσω από την επιχείρηση αυτή διέθετε και άλλα ιστιοφόρα και συνέχιζε τη δραστηριότητά της, προετοιμάζοντας δύο άλλα υπερατλαντικά ταξίδια με το σκάφος … με νηολόγιο …, το οποίο αναχώρησε από το … στις 17 Οκτωβρίου 2017 και στη συνέχεια στις 12 Δεκεμβρίου 2017. Ο σκύλος που ειδικεύεται στην αναζήτηση ναρκωτικών μύρισε ναρκωτικά στο σκάφος, αλλά δεν βρέθηκαν ναρκωτικά στο εσωτερικό του. Οι ελιγμοί που πραγματοποίησε το σκάφος λίγο πριν από τον έλεγχο υποδηλώνουν σαφώς ότι οι επιβαίνοντες στο σκάφος είχαν ξεφορτώσει τα ναρκωτικά που μετέφεραν πριν από τον έλεγχο. Ο K. V. O. ταυτοποιήθηκε ως ο χρήστης της γραμμής … που επικοινώνησε με το δορυφορικό τηλέφωνο του …. Ενοχοποιήθηκε έτσι ότι συμμετείχε, ως συνεργός, στη δραστηριότητα μιας ομάδας εγκληματιών που προετοίμαζε διεθνή διακίνηση ναρκωτικών (κοκαΐνη)”. Μετά την παράθεση αυτών των περιστατικών, αποδίδεται στον εκκαλούντα-εκζητούμενο: “Συμμετοχή σε ομάδα που συγκροτήθηκε ή σε συμφωνία που καταρτίστηκε για την προετοιμασία αδικημάτων που τιμωρούνται με κάθειρξη 10 ετών, στην προκείμενη περίπτωση των αδικημάτων της παράνομης απόκτησης, μεταφοράς, κράτησης, προσφοράς ή μεταβίβασης ναρκωτικών ουσιών, πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα 450-1 παράγραφοι 1 και 2, 450-3 και 450-5 του Γαλλικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας”. Από τις υπάρχουσες στο ένδικο ΕΕΣ αναφορές και σύμφωνα με όσα ορίζονται από το δίκαιο του κράτους μέλους έκδοσής του, αυτό συνδέεται με αξιόποινες πράξεις που τιμωρούνται με μέγιστη στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέγιστο στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας τριών τουλάχιστον ετών και χαρακτηρίζονται ως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (βλ. παρ. ΜΟ83 του ένδικου Εντάλματος). Υπόψη ότι στο μεταφρασμένο απόσπασμα του Τμήματος S.I.RE.N.E. Γαλλίας, που διαβιβάστηκε από το Τμήμα S.I.RE.N.E. Ελλάδος (βλ. αρ. και ημερομηνία μηνύματος … της 5.9.2022), η μορφή συμμετοχής του εκζητουμένου αναφέρεται ως “συναυτουργός” στη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης που προετοίμαζε διεθνή διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνη), ενώ στο ένδικο ΕΕΣ αναφέρεται ως “συνεργός” στη δραστηριότητα της ίδιας εγκληματικής ομάδας με τον ίδιο σκοπό. Εξ άλλου, μία μόνο πράξη περιγράφεται στο ΕΕΣ κατά τόπο, χρόνο και περιστάσεις, ήτοι αυτή της εισαγωγής στο … 1,7 τόνων κοκαΐνης, η οποία προερχόταν από τη … και εισήχθη στη … με ιστιοφόρο, κατά την εκφόρτωση της οποίας συνελήφθησαν 11 άτομα διαφορετικών εθνοτήτων. Ωστόσο, δεν αναφέρεται κάποια συμμετοχή σ’ αυτήν του εκκαλούντος-εκζητουμένου ούτε οποιαδήποτε σχέση του με κάποιο από τα συλληφθέντα, ή με άλλα εμπλεκόμενα στη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, πρόσωπα. Στη συνέχεια, γίνεται μια ασαφής αναφορά προετοιμασίας δύο υπερατλαντικών ταξιδιών με το σκάφος …, για δύο ακόμη εισαγωγές με αυτό ναρκωτικών ουσιών στη Γαλλία. Από τις υπάρχουσες, ωστόσο, στο ένδικο ΕΕΣ αναφορές, ουδεμία αναφορά γίνεται για συμμετοχή του εκκαλούντος στην εν λόγω προετοιμασία για την εκ νέου εισαγωγή ναρκωτικών στη Γαλλία, αλλά ούτε και καθορίζεται η συγκεκριμένη εμπλοκή και η συνακόλουθη συμμετοχή του, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 14.1.2018, στην περιγραφόμενη εγκληματική οργάνωση, της οποίας το αντικείμενο δράσης της είναι η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορους τόπους και χώρες. Εκτός από την αόριστη και ασαφή αναφορά σε μια μόνο τηλεφωνική κλήση του εκζητουμένου προς το άνω πλοίο … (για την οποία δεν προσδιορίζεται ούτε ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε ούτε το περιεχόμενο της επικοινωνίας και το πρόσωπο), εκ της οποίας και ενοχοποιήθηκε αυτός ότι συμμετείχε, ως “συνεργός”, στη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης, ουδόλως προσδιορίζονται περαιτέρω στο ένδικο Ένταλμα, γεγονότα και περιστάσεις, που να συνδέουν τον εκκαλούντα-εκζητούμενο, με συγκεκριμένη μορφή συμμετοχής, με τη δραστηριότητα της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης. Παρ’ όλα αυτά, αναφέρεται ρητά στο ΕΕΣ ότι ο εκζητούμενος εμπλέκεται σε πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης που διαπράχθηκαν κατά το από 1.1.2017 έως 14.1.2018 χρονικό διάστημα σε διάφορα κράτη, μεταξύ των οποίων, πέραν της Γαλλίας, είναι και η Ελλάδα, και αποδίδεται σ’ αυτόν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που συγκροτήθηκε ή σε συμφωνία που καταρτίστηκε με σκοπό την προετοιμασία περισσότερων κακουργημάτων διακίνησης ναρκωτικών από εγκληματική οργάνωση. Κατόπιν αυτών των στοιχείων της δικογραφίας, για το προκείμενο αίτημα των Γαλλικών Αρχών, δεν προσδιορίζονται με συγκεκριμένα περιστατικά και με σαφήνεια οι αξιόποινες πράξεις που αποδίδονται στον εκκαλούντα εκζητούμενο, κατά τα στοιχεία τους που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 στοιχ. ε’ του ν.3251/2004, δηλαδή η, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και με συγκεκριμένη μορφή συμμετοχής, δράση του εκζητουμένου, με βάση τη φύση και το νομικό χαρακτηρισμό των αξιόποινων πράξεων που του αποδόθηκαν αορίστως και φέρεται είτε ως συνεργός είτε ως συναυτουργός είτε ως συμμέτοχος γενικώς “σε ομάδα που συγκροτήθηκε” ή “σε συμφωνία που καταρτίστηκε” για την προετοιμασία της παράνομης διακίνησης (ήτοι, παράνομης απόκτησης, μεταφοράς, προσφοράς κλπ) ναρκωτικών ουσιών. Εντεύθεν, ανακύπτει ανάγκη διευκρινήσεως και της έννοιας της “προετοιμασίας” για τη διάπραξη εγκλήματος, ώστε να προσδιοριστεί η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος που αυτό προβλέπεται στις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις του Γαλλικού Ποινικού Κώδικα και αποδίδεται στον εκζητούμενο. Ενόψει των παραπάνω ελλείψεων και επειδή οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από το κράτος μέλος που εξέδωσε το ένταλμα δεν αρκούν, ώστε να επιτραπεί η έκδοση στο άλλο κράτος του προσώπου του οποίου ζητείται η προσαγωγή, το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου που δικάζει ως δευτεροβάθμιο όργανο δεν μπορεί να κρίνει και αποφασίσει την εκτέλεση του επίδικου ΕΕΣ. Πρέπει, επομένως, σύμφωνα με την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 19 παρ.2 του ν. 3251/2004, να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπό κρίση εφέσεως και να ζητηθούν και προσκομισθούν από το εκζητούν κράτος, με επιμέλεια του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα, όπως αυτά διατυπώνονται στο διατακτικό, οι οποίες (πληροφορίες) πρέπει να περιέλθουν στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου το αργότερο μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Κατά την παρ. 1 του άρθρου 16 ν.3251/2004, μετά τη σύλληψη του εκζητουμένου και τη βεβαίωση της ταυτότητάς του, ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών αποφασίζει αν είναι αναγκαίο να τεθεί υπό κράτηση, ώστε να αποφευχθεί η διαφυγή του ή να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή ή μη περιοριστικών όρων, κατά δε την παρ.3 του αυτού άρθρου, η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης αποφαίνεται και για την κράτηση ή μη του εκζητουμένου ή την επιβολή περιοριστικών όρων. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 291 παρ.1 ΚΠΔ, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί αναλόγως και στην προκείμενη περίπτωση, συνάγεται ότι ο Άρειος Πάγος, όταν επιλαμβάνεται, ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, στο πλαίσιο της εξουσίας του να αποφαίνεται και για την κράτηση ή μη του εκζητουμένου ή για την επιβολή περιοριστικών όρων, μπορεί, με αίτηση του εκζητουμένου ή και αυτεπαγγέλτως, να αντικαταστήσει την κράτηση με περιοριστικούς όρους ή και το αντίθετο, αν ανακύψει κίνδυνος φυγής. Στην προκείμενη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει, ότι ο εκκαλών, με βάση το ένδικο ΕΕΣ, συνελήφθη στις 5.9.2022 και κρατήθηκε στο Α.Τ. Παιονίας, της Δ/νσης Αστυνομίας Κιλκίς, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 50/6.9.2022 διατάξεως του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, η κράτησή του δε, διατηρήθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία αποφασίσθηκε η εκτέλεση του ένδικου ΕΕΣ. Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθ. 1307/11.10.2022 απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου (σε Συμβούλιο), σε δημόσια συνεδρίαση, α) αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπό κρίση εφέσεως για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (1.11.2022), προκειμένου να κληθεί διερμηνέας της Ουκρανικής Γλώσσας, κατά παραδοχή σχετικού αιτήματος που υποβλήθηκε από τους συνηγόρους του εκκαλούντος-εκζητουμένου, και β) αντικαταστάθηκε η κράτηση του τελευταίου, κατά παραδοχή σχετικού, υποβληθέντος δια των συνηγόρων του, αιτήματος, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης της εξόδου του από τη Χώρα, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της υπό κρίση εφέσεώς του, καθώς και της εμφάνισής του στο Α.Τ. Σερρών την 25η Οκτωβρίου 2022. Ο εκζητούμενος Ουκρανός υπήκοος, κάτοικος … διαμένει με τη σύζυγό του, Ουκρανή υπήκοο, και το ανήλικο τέκνο τους (γενν. το έτος 2016) στη … έχοντας υποβάλει, από 19.9.2022, αίτηση χορήγησης ασύλου. Ενόψει αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι μπορεί να εξασφαλιστεί η παρουσία αυτού κατά τη νέα συζήτηση της έφεσης με την επιβολή περιοριστικών όρων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 283 ΚΠΔ, και να διατηρηθεί ο επιβληθείς, κατά τα ανωτέρω, περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, καθόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε, κατά τα οριζόμενα, ειδικότερα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται τυπικά την από 22.9.2022 με αριθμό εκθέσεως 6/2022 έφεση του εκζητούμενου Ουκρανού υπηκόου, (επ) K. ή K. (ον) V. O. ή V. του O. και της R., γεννηθέντος στο … στις 14.7.1963, κατοίκου … επί της οδού …, και ήδη διαμένοντος στη … κατά της υπ’ αριθ. 471/21.9.2022 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
Αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω εφέσεως του εκκαλούντος εκζητουμένου. Ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες, που θα προσκομισθούν σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα, με επιμέλεια του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, από το Κράτος που εξέδωσε το υπό εκτέλεση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και ειδικότερα: 1] Να προσδιοριστεί ο τρόπος και η μορφή συμμετοχής του εκκαλούντος εκζητουμένου στην προετοιμασία τέλεσης των παραπάνω εγκλημάτων διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης. 2] Να προσδιοριστεί ο τρόπος και η μορφή συμμετοχής του εκζητουμένου στην τέλεση του εγκλήματος της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών, ήτοι των 1,7 τόνων κοκαΐνης, στο … στις 20.6.2017. 3] Να προσδιοριστεί ο τρόπος και η μορφή συμμετοχής του ιδίου στην προετοιμασία τέλεσης, των παραπάνω εγκλημάτων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με το σκάφος …, που αναχώρησε από το …στις 17.10.2017 και στις 12.12.2017, προκειμένου να εισαγάγει ναρκωτικές ουσίες στο γαλλικό έδαφος. 4] Να προσκομισθεί σε αντίγραφο το κείμενο των διατάξεων των άρθρων 450-1 παράγραφοι 1 και 2, 450-3 και 450-5 του Γαλλικού Ποινικού Κώδικα. Τάσσει προθεσμία σαράντα (40) ημερών για να περιέλθουν οι πληροφορίες αυτές στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου από τη δημοσίευση της παρούσας. Διατηρεί τον, επιβληθέντα στον εκκαλούντα εκζητούμενο, περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα. Και Επιβάλλει στον ίδιο και τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής, ανά δεκαπενθήμερο, εμφάνισής του στο Α.Τ. Σερρών του τόπου διαμονής του (…), έως την έκδοση απόφασης επί της ένδικης έφεσης στον Άρειο Πάγο, αρχής γενομένης από τις 16/11/2022.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Νοεμβρίου 2022.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 15 Νοεμβρίου 2022.


Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top