ΑΠ 1024/2019 – ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ: Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση διότι επιδίκασε στην πολιτικώς ενάγουσα ανώνυμη εταιρεία χρηματικό ποσό για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης μεγαλύτερο από αυτό που αιτήθηκε

Αριθμός 1024/2019
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Κοκοτίνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αρτεμισία Παναγιώτου – Εισηγήτρια, Γεώργιο Αναστασάκο, Μαρία Γεωργίου και Ευφροσύνη Καλογεράτου – Ευαγγέλου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημα του στις 22 Ιανουαρίου 2019, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θεοδώρου, (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει τις αιτήσεις των αναιρεσειόντων – κατηγορουμένων 1. Χ. Μ. του Α., κρατουμένου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης …., που εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Κωνσταντίνο Κοσμάτο και Χρήστο Λαμπάκη και 2. Γ. Τ. του Κ., κατοίκου …, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αθανάσιο Ζαχαριάδη, για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 960/2018 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγουσα την εταιρεία “…, νομίμως εκπροσωπούμενη, που εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Νικόλαο Πρεντούλη και Νικόλαο Γεωργουλέα.
Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και οι αναιρεσείοντες – κατηγορούμενοι, ζητούν την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12837/19.11.2018 και υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12843/19.11.2018, αντίστοιχα αιτήσεις τους, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1562/2018.
Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των αναιρεσειόντων και της πολιτικώς ενάγουσας, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να αναιρεθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση και συγκεκριμένα μόνο κατά τη διάταξή της που αφορά την επιμέτρηση της ποινής, να παραπεμφθεί η υπόθεση κατά το αναιρούμενο μέρος της και να απορριφθούν κατά τα λοιπά οι κρινόμενες αιτήσεις αναίρεσης.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι κρινόμενες α) από 15-11-2018 με αριθμό γενικού πρωτ. 12837/19-11 – 2018 αίτηση του Χ. Μ. του Α. και β) από 16-11- 2018 με αριθμό γενικού πρωτ. 12843/19-11 -2018 αίτηση του Γ. Τ. του Κ. για αναίρεση της υπ’ αριθ. 960/2016 καταδικαστικής απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, έχουν ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα. Επομένως, είναι παραδεκτές και, συνεκδικαζόμενες ως συναφείς, πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω.
Κατά το άρθρο 233 παρ.1 και 2 του ΚΠΔ, όπως η πρώτη παράγραφος αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4236/2014 και η δεύτερη προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 10 του ν. 2408/1996, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας(όταν πρόκειται να εξεταστεί ύποπτος, κατηγορούμενος, αστικώς υπεύθυνος ή μάρτυρας ο οποίος δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, του παρέχεται χωρίς καθυστέρηση διερμηνεία. Ο διορισμός του διερμηνέα γίνεται από πίνακα που καταρτίζεται κάθε χρόνο, όπως αναλυτικά προβλέπει η προαναφερόμενη διάταξη. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατό να διοριστεί διερμηνέας από εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι στον σχετικό πίνακα, μπορεί να διορισθεί διερμηνέας και πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτόν. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό προς το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 139 ΚΠΔ, που προστέθηκε επίσης με τον ανωτέρω νόμο (2408/1996) και ορίζει ότι “αιτιολογία απαιτείται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, τα βουλεύματα και τις διατάξεις, ανεξάρτητα του αν αυτό απαιτείται ειδικά από τον νόμο, ή αν είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε”, προκύπτει ότι και η διάταξη του διευθύνοντος, με την οποία διορίζεται ως διερμηνέας πρόσωπο μη περιλαμβανόμενο στον οικείο πίνακα, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου αν περιέχει την επιβαλλόμενη από το άρθρο 93 παρ.3 του Συντάγματος και το ανωτέρω άρθρο 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Τέλος, από τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ.2, 3 και αυτές του άρθρου 171 παρ. 1 εδ. β’ και δ” του ΚΠΔ, συνάγεται ότι δεν επιτρέπεται να εκδίδεται απόφαση ή οποιαδήποτε διάταξη του δικαστή κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, αν προηγουμένως δεν προτείνει ο Εισαγγελέας, ακουσθούν δε και οι παρόντες διάδικοι. Η παράλειψη της προηγούμενης ακροάσεως είτε του Εισαγγελέα, είτε ειδικά του κατηγορουμένου, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα κατά το ανωτέρω άρθρο 171 παρ.1 β’ δ’ ΚΠΔ, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α” του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως. Η διάταξη του διευθύνοντος τη συζήτηση, με την οποία ορίζεται απλώς διερμηνέας από τον οικείο πίνακα διερμηνέων, δεν συνιστά διάταξη κατά την έννοια του άρθρου 138 ΚΠΔ και επομένως δεν χρειάζεται να δοθεί προηγουμένως ο λόγος στον Εισαγγελέα ή τον κατηγορούμενο, ούτε απαιτείται κάποια αιτιολογία αυτής, πράγμα που συμβαίνει, αντίθετα, όταν διορίζεται διερμηνέας πρόσωπο εκτός του οικείου πίνακα διερμηνέων, που τηρείται και καταρτίζεται από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, κατά το άρθρο 232 παρ. 2 του ΚΓΙΔ. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 141 παρ. 3 του ΚΠΔ, τα πρακτικά της ποινικής δίκης, ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα αποδεικνύουν όλα όσα αναγράφονται σ’αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 140 και με αυτό το άρθρο. Από το διάταξη αυτή προκύπτει ότι κατά του περιεχομένου των πρακτικών δεν χωρεί απλή ανταπόδειξη και ότι αυτά αποτελούν πλήρη απόδειξη ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα τόσο κατά τις θετικές διαβεβαιώσεις τους ότι τηρήθηκε κάποια διατύπωση, όσο και ως προς την έλλειψη διατυπώσεως η τήρηση της οποίας δεν βεβαιώνεται σ’ αυτά (ΑΠ 1148/2015).
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα πρακτικά της δίκης, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, τα οποία, σημειωτέον, δεν προσβάλλονται ως πλαστά και δεν ζητήθηκε η διόρθωσή τους, προκύπτει ότι, κατά το στάδιο της εξέτασης των μαρτύρων κατηγορίας κατά τη δικάσιμο της 16-6-2016 και δη μετά την εκφώνηση του μάρτυρα της πολιτικής αγωγής L. I., η Πρόεδρος, επειδή διαπίστωσε ότι δεν ομιλεί την ελληνική γλώσσα, αλλά την αγγλική, “διόρισε, κατά το άρθρο 233 του ΚΠΔ, ως διερμηνέα της Αγγλικής γλώσσας τον Φ. Ά. του Ι., δικηγόρο Θεσσαλονίκης με AM 9521 Δ.Σ.Θ., καταχωρημένος στον κατάλογο των διερμηνέων, ενώ δεν υπάγεται σε καμία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 234 του ΚΠΔ”, ο οποίος, αφού επέλεξε τον πολιτικό όρκο και δήλωσε επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή του ότι θα μεταφράσει σωστά από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα όλη τη συζήτηση στο ακροατήριο, ανέλαβε τα καθήκοντά του. Επομένως, αφού ο παραπάνω διερμηνέας διορίστηκε από τον οικείο πίνακα διερμηνέων, το γεγονός πως η διάταξη διορισμού του εκδόθηκε, όπως προκύπτει από τα ανο)τέρω πρακτικά της δίκης, χωρίς να προτείνει σχετικώς ο Εισαγγελέας της έδρας και χωρίς να πάρουν το λόγο, εκθέτοντας τις απόψεις τους, οι πρώτος και πέμπτος κατηγορούμενοι και ήδη αναιρεσείοντες Χ. Μ. και Γ. Τ., δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι η διευθύνουσα τη συζήτηση δεν ήταν υποχρεωμένη να αιτιολογήσει ειδικά το διορισμό αυτό από τον πίνακα διερμηνέων, ούτε να δώσει το λόγο προηγουμένως στους διαδίκους, πράγμα που έπρεπε να κάνει, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, μόνο στην περίπτωση διορισμού διερμηνέα εκτός πίνακα. Ο ισχυρισμός των αναιρεσειόντων ότι, παρά τα όσα καταχωρήθηκαν στα πρακτικά, ο ανωτέρω Ά. Φ. δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα διερμηνέων, που καταρτίστηκε με το με αριθμό 1231/2015 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για το έτος 2016, δεν μπορεί να υπαχθεί στις πλημμέλειες της ακυρότητας της διαδικασίας, ούτε σε κάποια άλλη περίπτωση λόγων αναίρεσης από αυτούς που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 510 παρ. 1 του ΚΠΔ, εφόσον δεν προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας ούτε οι αναιρεσείοντες επικαλούνται ότι προσέβαλαν τα πρακτικά ως πλαστά είτε ότι ζήτησαν τη διόρθωσή τους κατά τούτο (πρβλ. ΑΠ 1712/2016), του Δικαστηρίου τούτου μη δυναμένου να προβεί αυτεπαγγέλτως σ’ αυτήν (διόρθωση), καθ’ όσον αφορά άρση σφαλμάτων που δημιουργούν ακυρότητα και επομένως είναι ανεπίτρεπτη. Ακόμη, ο εν λόγω διορισμός δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 παρ. 1 περ. δ’ ΚΠΔ, διότι δεν παραβλάφθηκαν τα δικαιώματα των ως άνω κατηγορουμένων, οι οποίοι ουδόλως προέβαλαν αντιρρήσεις ως προς την ποιότητα της διερμηνείας.
Συνεπώς, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α’ ΚΠΔ, πρώτος λόγος αμφοτέρων των κρινομένων αιτήσεων αναίρεσης, με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
Κατά την παρ. 1 του άρθρου 187 του ΠΚ, με κάθειρξη μέχρι 10 ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) που επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα….216…. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος της πράξεως του πρώτου εδαφίου, αν η εγκληματική οργάνωση επιδιώκει την τέλεση περισσοτέρων αξιοποίνων πράξεων σχετικά με την αποφυγή καταβολής νόμιμου φόρου, τέλους, δασμού ή άλλης επιβαρύνσεως κατά την αγορά, πώληση, παραλαβή, παράδοση, μεταφορά, διαμετακόμιση, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση, εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορεύματος ή και προϊόντος απομίμησης, παραποίησης ή πειρατείας. Κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όποιος διευθύνει την οργάνωση της πρώτης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι για τη στοιχειοθέτηση του παραπάνω εγκλήματος, που είναι υπαλλακτικώς μικτό, απαιτούνται: α) Η εξ αρχής δημιουργία (για την εγκληματική μορφή της “συγκροτήσεως”) ή η προηγούμενη ύπαρξη (για την εγκληματική μορφή της “εντάξεως”) ομάδας με δράση διαρκή, ήτοι ενός συνόλου προσώπων, που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη δραστηριότητας σε βάθος χρόνου και όχι με τρόπο ευκαιριακό ή παροδικό, β) Η συμμετοχή κάποιου στην ίδρυση της ομάδας ή στη διεύθυνση αυτής ή η εκ των υστέρων ένταξή του σ’ αυτήν, ως μέλους, γ) Τα μέλη της ομάδας να είναι τουλάχιστον τρία. δ) Η ομάδα να έχει εσωτερική διάρθρωση και ιεραρχική δομή, με την έννοια ότι τα νεότερα ή κατώτερα μέλη υποτάσσουν τη βούλησή τους στα παλιότερα ή ανώτερα και όλοι μαζί, αδιαφόρως αν αυτό επιτυγχάνεται ελεύθερα ή με την καλλιέργεια σχέσεων επιβολής – υποταγής, διαμορφώνουν μια νέα, ενιαία βούληση, αυτή της οργάνωσης, που κατευθύνεται στην επίτευξη ενός κοινού σκοπού, ε) Ο κοινός σκοπός, που μπορεί να έχει οποιοδήποτε κίνητρο, οικονομικό αλλά και ιδεολογικό ή άλλο, να αναφέρεται στην τέλεση κάποιου ή κάποιων από τα κακουργήματα, που απαριθμούνται περιοριστικά σ’ αυτήν και στ) Τα κακουργήματα αυτά, που δεν χρειάζεται να είναι εκ των προτέρων καθορισμένα ως προς το είδος ή τις λεπτομέρειες και, κυρίως, ως προς το αντικείμενο εκάστης πράξεως, να προβλέπονται με τρόπο, που η αφηρημένη επιδίωξή τους, αφ’ ενός χαρακτηρίζει τη συγκρότηση ή τη λειτουργία της ομάδας και αφ’ ετέρου εμπίπτει στη γνώση και στη θέληση ενός εκάστου από αυτούς, που τη συγκροτούν ή εντάσσονται σ’ αυτήν. Ακόμη, από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται, ότι για να γίνει ή να παραμείνει κάποιος μέλος της ομάδας απαιτείται και αρκεί η εκ μέρους αυτού αποδοχή του σκοπού της, χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή του σε επί μέρους πράξεις, οι οποίες άγουν στην επίτευξη του σκοπού. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της συγκροτήσεως και εντάξεως σε εγκληματική οργάνωση πρέπει να πληρούνται τρία κριτήρια, ένα ποιοτικό (δομημένη ομάδα), ένα ποσοτικό (τρία ή περισσότερα πρόσωπα) και ένα χρονικό (διάρκεια δράσεως), με βάση τα οποία η εγκληματική ομάδα της παρ. 1 διαστέλλεται από αυτή της παρ. 5. Συγκρότηση της εγκληματικής οργάνωσης είναι η καθοδηγητική και κατευθυντήρια συμβολή στη δημιουργία της. Μέλος της οργάνωσης αυτής είναι εκείνος, που υποτάσσει τη βούλησή του στην οργάνωση χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική συμμετοχή του στις κατ’ ιδίαν πράξεις αυτής. Δομημένη ομάδα είναι εκείνη, που δεν σχηματίζεται περιστασιακά για τη διάπραξη ενός εγκλήματος αλλά συγκροτείται, για να έχει διαρκή δράση, ενώ υποκειμενικώς απαιτείται δόλος κάθε μέλους να θέλει την ένταξή του στην εγκληματική οργάνωση, ήτοι απαιτείται κάθε μέλος να έχει ως σκοπό τη διάπραξη περισσότερων από ένα κακουργημάτων, από εκείνα που αναφέρονται στη διάταξη (έγκλημα υπερχειλούς υποκειμενικής υποστάσεως), ο ειδικός δε αυτός δόλος νοείται συνολικός (ενιαίος), δηλ. τα μέλη να έχουν προαποφασίσει, ότι η δράση τους θα εκδηλωθεί σε βάθος χρόνου με την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων και χωρίς να έχουν καταστρωθεί οι λεπτομέρειες κ.λ.π των εγκλημάτων τούτων. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 45 Π Κ., αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού την αξιόποινη πράξη, ο καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο “από κοινού” νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξεως και υποκειμενικά κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του διαπραττόμενου εγκλήματος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήματος και θέλει ή αποδέχεται να ενώσει την δική του δράση με εκείνη των άλλων προς πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήματος. Η σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξεως μπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ή στο ότι το έγκλημα πραγματώνεται με τις συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο να αναφέρονται και οι επί μέρους πράξεις καθενός από τους συναυτουργούς. Αρκεί δε στην καταδικαστική απόφαση να αναφέρεται ότι οι δράστες της αξιόποινης πράξης ενήργησαν με κοινό δόλο, χο)ρίς να απαιτείται να αναφέρονται και να εξειδικεύονται οι επί μέρους υλικές ενέργειες του καθενός από αυτούς για την από κοινού πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος και δεν δημιουργείται έλλειψη νόμιμης βάσης από τη μη εξειδίκευση αυτή. Ειδικότερα δε επί πλαστογραφίας είναι δυνατή η τέλεση της πράξης από περισσότερους με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμέτοχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να απαιτείται να καθορίζονται οι ενέργειες του καθενός, αδιάφορο αν το έγκλημα τελείται από τον ένα μόνο ιδιοχείρως και αρκεί η σύμπτωση της θέλησης όλων των άλλων στην κατάρτιση από τον ένα. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ του ιδίου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ’ αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρμόσθηκαν. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε από καθένα από αυτά, ούτε να διευκρινίζεται από ποιο ή ποια στοιχεία αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Πρέπει όμως να προκύπτει με βεβαιότητα ότι το δικαστήριο έλαβε υπ’ όψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα και όχι μόνο μερικά εξ αυτών κατ’ επιλογή, όπως επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠΔ. Η έλλειψη αιτιολογίας δεν υπάρχει στην περίπτωση που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όμως, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος, με πληρότητα και ακρίβεια, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της και μόνον όταν στο διατακτικό δεν διαλαμβάνονται τέτοια περιστατικά, η αιτιολογία είναι ελλιπής. Η ύπαρξη του δόλου που απαιτείται, κατά το άρθρο 26 παρ. 1 ΠΚ, για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος, δεν είναι κατ’αρχήν ανάγκη να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, διαλαμβάνεται δε περί αυτού αιτιολογία στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή και προκύπτει από τα περιστατικά που αναφέρονται σ’ αυτή, εκτός αν αξιώνονται από το νόμο πρόσθετα στοιχεία για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, όπως η “εν γνώσει” ορισμένου περιστατικού τέλεση της πράξεως (άμεσος δόλος) ή η επιδίωξη ορισμένου περαιτέρω “σκοπού” (εγκλήματα με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση), οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στα στοιχεία αυτά.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, που, δικάζοντας κατΛ έφεση, την εξέδωσε, δέχθηκε, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ’ είδος αναφερομένων στην εν λόγω απόφαση αποδεικτικών μέσων (καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, αναγνωσθέντα πρακτικά πρωτοβάθμιας δίκης και έγγραφα και απολογίες κατηγορουμένων), ότι αποδείχθηκαν, αναφορικά με τους εν προκειμένω αναιρεσείοντες, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Α) Στους παρακάτω αναφερομένους τόπους και χρόνους, με περισσότερες από μία πράξεις τέλεσαν τα παρακάτω αναφερόμενα εγκλήματα, τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται από το νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και ειδικότερα : Α) Οι κατηγορούμενοι Μ. Χ., Τ. Ι., Ν. Π., Π. Ν., Τ. Γ. Α. Ε., Τ. Λ., Α. Β., Π. Ε., Ζ. Κ., Π. Δ., Κ. Δ., Α. Χ. στους κατωτέρω τόπους και χρόνους, ενεργώντας με πρόθεση, ήχοι με γνώση του περιεχομένου της συμφωνίας και με θέληση της μετ’ άλλου συμφωνίας, αφού από κοινού με έτερα, περισσότερα των τριών (3) πρόσωπα, που με την υποταγή τους στην βούληση της ολότητας επιδίωκαν κοινό σκοπό και μεταξύ -τους τελούσαν σε τέτοια σχέση ώστε-να αισθάνονται έναντι αλλήλων ως ενιαία μονάδα, κάθε μέλος της οποίας γνώριζε ότι συνεισφέρει με την άσκηση των ανατεθειμένων σ’ αυτό καθηκόντων στην πραγμάτωση των στόχων της οργάνωσης και αφού συγκρότησαν με προφορική συμφωνία τους, που ήταν σπουδαία και σοβαρή, εγκληματική ομάδα με δομημένη και διαρκή δράση και σταθερότητα (εγκληματική οργάνωση), στην οποία εντάχθηκαν όλοι ως μέλη και την οποία εγκληματική οργάνωση διηύθυνε ο πρώτος κατ/νος κατηγορούμενος Μ. Χ., με αποκλειστικό σκοπό και επιδίωξη της ομάδας αυτής, που συγκρότησαν και εντάχθηκαν ως μέλη, τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα σε συνδ. με τα άρθρα 1 παρ. 1, 3, 4 και 4 του Ν. 1608/2010 και ειδικότερα της πλαστογραφίας από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, με σκοπούμενη και επιτευχθείσα ζημία και αντίστοιχο όφελος άνω των 15.000,00 και 73.000,00 ΕΥΡΩ, τελεσθείσα και σε βάρος του Δημοσίου με ζημία του τελευταίου και επιδιωχθέν και επιτευχθέν όφελος άνω των 50.000.000 δραχμών (146.735,14 ευρώ). Συγκεκριμένα, στη …. και τον Δήμο …, από τις 05.03.2009 έως και τις 29.09.2010, αφού ενεργώντας από κοινού άπαντες οι κάτωθι αναφερόμενοι συγκατηγορούμενοι, συγκρότησαν, αλλά και εντάχθηκαν ως μέλη, σε δομημένη ομάδα με οργάνωση, πολύπλοκη και καθόλου τυχαία, με διακριτούς ρόλους, στόχους και σκοπούς, με πειθαρχία και με προοπτική διάρκειας, μη δυνάμενος δε να εφαρμόσει καθένας από αυτούς μόνος του το σχέδιο του, κατέστησε κοινωνούς και τους λοιπούς συγκατηγορουμένους του, ο δε ανωτέρω πρώτος κατηγορούμενος Μ. Χ. διηύθυνε καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα (5.3.2009 έως και 29.9.2010) την οργάνωση αυτή, με σκοπό την από κοινού παράνομη παραγωγή και εμπορία απομιμητικών σιγαρέτων της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καπνού “… …” και άλλων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καπνού, σε παράνομα εργαστήρια και αποθήκες που είχαν εγκαταστήσει και λειτουργήσει διαδοχικά σε περιοχές του Δήμου … (…) και στη …(περιοχή …. και την επέκεινα παράνομη διάθεση-πώλησή τους στην ελληνική αγορά, καθώς και στην αγορά των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών του εξωτερικού, κατασκευάζοντας σιγαρέτα καπνού με πλαστές (απομιμητικές) συσκευασίες (χαρτοκιβώτια, κούτες και πακέτα) και περιτυλίγματα των σιγαρέτων αυτών από μάρκες σιγαρέτων της ανωτέρω εταιρείας, αλλά και άλλων, που λειτουργούν νομίμως και κυκλοφορούν στο εμπόριο καπνικά προϊόντα, εντός των οποίων (απομιμητικών συσκευασιών σιγαρέτων με τα σήματα των μαρκών της … … και των άλλων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας καπνικών προϊόντων), συσκεύαζαν τα παρανόμως κατασκευασμένα σιγαρέτα και τα διέθεταν – πωλούσαν στη συνέχεια λάθρα στην αγορά, με σκοπό και επιδίωξη την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους από τα μέλη της ομάδας τους αυτής, συνιστάμενο στην λαθραία αξία πώλησης των σιγαρέτων των πλαστών – απομιμητικών αυτών συσκευασιών, συνολικού ποσού 639784,80 ευρώ (439.784,80 € + 200.000,00 €), λαμβανομένου υπόψη ότι η ελάχιστη αξία πώλησης στη λαθραία (“μαύρη”) αγορά των παράνομων σιγαρέτων ανέρχεται σε 200,00 ευρώ ανά χαρτοκιβώτιο των 50 κουτών, με 10 πακέτα ανά κούτα και 20 σιγαρέτα ανά πακέτο, όπως και πράγματι έγινε, βλάπτοντας παράλληλα, α) τις νόμιμες εταιρείες παρασκευής και εμπορίας των μαρκών των απομιμητικών αυτών σιγαρέτων κατά το συνολικό ποσό της δασμολογητέας αξίας των καπνικών αυτών προϊόντων προ δασμών και φόρων, συνολικού ποσού 5.630.106,24 ευρώ (3.870.106,2 € + 1.760.000,00 €), με δεδομένο ότι υφίστανται την απώλεια αντιστοίχου μεριδίου της αγοράς από την διοχέτευση στην αγορά των παραποιητικών – απομιμητικών σιγαρέτων και β) το Ελληνικό Δημόσιο από την απώλεια των νομίμων επί της δασμολογητέας αξίας των σιγαρέτων αυτών δασμών, φόρων και επιβαρύνσεων (εισαγωγικός δασμός, πάγιος Ε.Φ.Κ. Καπνού, αναλογ. Ε.φ.Κ. Καπνού και Φ.Π.Α), συνολικού ποσού 4.782.758,87 ευρώ (3.287.643,99 € + 1.495.114,88 €).
Η ένταξη των κατηγορουμένων στην εν λόγω εγκληματική ομάδα, που διακρινόταν για τη στελέχωση της με μέλη που είχαν διακριτούς ρόλους και ιεραρχική διάρθρωση, τη διεύθυνση της οποίας είχε ο Χ. Μ., διήρκεσε καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που διήρκεσε και η εγκληματική αυτή οργάνωση (5.3.2009 έως και 29.9.2010) με αποκλειστικό σκοπό τον πορισμό του ως άνω παράνομου περιουσιακού οφέλους, μέχρι που τα μέλη της συνελήφθησαν από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης). Στο ανωτέρω δε αυτό χρονικό διάστημα τελέστηκαν από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, Χ. Μ., Ι. Τ., Γ. Τ., Ν. Π., Π. Ν. και στα πλαίσια της εγκληματικής δράσης της τελευταίας το κακούργημα της πλαστογραφίας. Για την επιτυχία του εγκληματικού τους σχεδίου κατένειμαν τους ρόλους μεταξύ τους κατά τον εξής τρόπο:
1) Ο Μ. Χ.- Α., διηύθυνε και κατηύθυνε με εντολές και οδηγίες και καθόριζε τις ειδικότερες ενέργειες και τους στόχους, τις κινήσεις και τις εργασίες όλων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προκειμένου να υλοποιηθεί ο ως άνω παράνομος σκοπός της, χρηματοδοτούσε ο ίδιος τη δραστηριότητα και λειτουργία της οργάνωσης, με χρήματα από προηγούμενες παράνομες δραστηριότητές του και από χρηματοδότες από τη … μέσω του Π. Ν., ελάμβανε κάθε απόφαση για τη λειτουργία και δράση της οργάνωσης, και κατηύθυνε και οργάνωνε τα υπόλογα σε αυτόν, με πρωτεύοντα και δευτερεύοντα ρόλο, μέλη της.
2) Ο Τ. Ι. του Β., με την ιδιότητά του ως Διοικητής του AT. …, σε συνεννόηση με το Χ. Μ., παρείχε συνεχή και διαρκή πληροφόρηση και προστασία στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, προκειμένου να μην εντοπισθούν από τις αρχές ασφαλείας και αποκαλυφθεί ο παράνομος σκοπός τους και η δράση τους, λόγω και της ανωτέρω υπηρεσιακής του ιδιότητας (πληροφόρηση για ενέδρες- μπλόκα αστυνομικών οργάνων στη …. στοιχεία ιδιοκτητών αυτοκινήτων και οχημάτων που θεωρούνταν ύποπτα για την εγκληματική οργάνωση και την επίτευξη των στόχων της και ιδίως κατά τις μετακινήσεις των φορτηγών με τα υλικά και τον εξοπλισμό λειτουργίας και τα λαθραία σιγαρέτα, καθώς και για το λαθρεμπόριο των σιγαρέτων στη … από πληροφορίες της υπηρεσίας του), μεριμνούσε για την ανεύρεση ατόμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας και δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, όπως η συμφωνία με ρουμάνο υπήκοο, α.στ., να εμφανίζεται ως υποτιθέμενος κάτοχος υπεράκτιας εταιρείας (offshore) με ιδιωτικό πλωτό σκάφος στην κατοχή της για τους σκοπούς της οργάνωσης, τελούσε σε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση με τον διευθύνοντα την οργάνωση, Χ. Μ., για κάθε λεπτομέρεια λειτουργίας των διαδοχικών παράνομων εργοστασίων – αποθηκών στην περιοχή της υπηρεσιακής του αρμοδιότητας και για τον σκοπό αυτόν τελούσε σε πλήρη γνώση όλης της παράνομης δραστηριότητας της οργάνωσης στην περιοχή ευθύνης του Α.Τ, ….., των εργοστασίων και των αποθηκών της σε στενή σχέση και επαφή με τον διευθύνοντα αυτήν Χ. Μ..
3) Ο Ν. Π. του Ι., άμεσος συνεργάτης του Μ. Χ. και αμέσως μετά από αυτόν στην ιεραρχία της οργάνωσης, αποτελούσε σε συνεννόηση πάντοτε και υπό την καθοδήγηση του διευθύνοντος την εγκληματική ομάδα Χ. Μ., ενδιάμεσο σύνδεσμο επαφής με άλλα μέλη εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη … στο λαθρεμπόριο σιγαρέτων και με τον τρόπο αυτό προμήθευε την ομάδα με μηχανές παραγωγής σιγαρέτων, υλικά και εξοπλισμό παρασκευής τους, (χαρτιά, τσιγαρόχαρτα, κόλλες, φίλτρα, χαρτιά φίλτρων (κοκοφάν) κλπ.), χρηματοδοτούσε ο ίδιος τη δραστηριότητα και λειτουργία της οργάνωσης, με χρήματα από προηγούμενες παράνομες δραστηριότητές.του και από χρηματοδότες από τη …, μετέβαινε στη … για τις ανάγκες λειτουργίας της οργάνωσης, μεριμνούσε για την ανεύρεση ατόμων (οδηγών φορτηγών, εργατών, ανεύρεση ατόμων για να εμφανίζονται ως υποτιθέμενοι ενοικιαστές αποθηκών) για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και δράσης της οργάνωσης και είναι αυτός που γενικά διαχειριζόταν τα χρήματα της οργάνωσης, αφού ο Μ. από αυτόν ζητούσε πάντοτε χρήματα για τις ανάγκες της εγκληματικής οργάνωσης.
4) Ο Π. Ν. του Κ., άμεσος συνεργάτης του Μ. Χ. και αμέσως μετά από αυτόν στην ιεραρχία της οργάνωσης, εκτελούσε και υλοποιούσε τις εντολές και οδηγίες του διευθύνοντος την εγκληματική οργάνωση Χ. Μ. προς τα δευτερεύοντα σε ρόλο μέλη της, δηλαδή οδηγούς και εργάτες των διαδοχικών παράνομων εργοστασίων-αποθηκών, ηγούνταν των υπολοίπων μελών όταν συνόδευαν ως προπομποί φορτία λαθραίων σιγαρέτων και εξοπλισμού και υλικών για τη λειτουργία των διαδοχικών παράνομων εργοστασίων, πρόβαινε σε αγορές εξοπλισμού και υλικών για τις ανάγκες της παράνομης δραστηριότητας της οργάνωσης, όπως κατά την 4-6-2010, οπότε και μίσθωσε από την εταιρεία … με έδρα την …, τη με αριθμό AKSAAZDS.N. ….529 ηλεκτρογεννήτρια, η οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε στον χώρο του καμένου εργοστασίου παραγωγής λαθραίων τσιγάρων στην αγροτική περιοχή της …, στις 07.06.2010.
5) Ο Τ. Γ. του Κ., Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Διοικητής του Τμήματος Ασφάλειας …., παρείχε πληροφόρηση και προστασία στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου να μην εντοπισθούν από τις αρχές ασφαλείας και αποκαλυφθεί ο παράνομος σκοπός τους και η δράση τους, λόγω και της ανωτέρω υπηρεσιακής του ιδιότητας (πληροφόρηση για ενέδρες-μπλόκα αστυνομικών οργάνων στη …., στοιχεία ιδιοκτητών αυτοκινήτων και οχημάτων που θεωρούνταν ύποπτα για την εγκληματική οργάνωση και την επίτευξη των στόχων της και ιδίως κατά τις μετακινήσεις των φορτηγών με τα υλικά και τον εξοπλισμό λειτουργίας και τα λαθραία σιγαρέτα, καθώς και για το λαθρεμπόριο των σιγαρέτων στη … από πληροφορίες της υπηρεσίας του), υπέδειξε τα όρια της εδαφικής αρμοδιότητας της ….. προκειμένου στο Λ…… να μισθώσει η οργάνωση χώρο αποθήκευσης των λαθραίων σιγαρέτων ώστε να τους παρέχει κάλυψη εκ της ιδιότητάς του, ενώ παρείχε συμβουλές στον διευθυντή της οργάνωσης Χ. Μ. για κάθε τι που θεωρούσε ύποπτο ο τελευταίος ως προς τη λειτουργία και μη ανακάλυψη της οργάνωσης.
6) Ο Ε. Α. του Π., ηλεκτρολόγος, κάτοχος του ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας HYUNDAI COUPE SPORT, χρώματος μαύρου, με αριθμό κυκλοφορίας …04, ο οποίος την 28-8-2010 μετέβη στη …, προκειμένου να παραλάβει υλικά για την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης, όπως κόλλα, φίλτρα, κοκοφάν, για να παράγουν τα πρώτα δείγματα τσιγάρων στο νέο παράνομο εργοστάσιο στην περιοχή Α.-Φ. Χ., αλλά και στην αποθήκη στην περιοχή του …, στη ….., ενώ είναι το άτομο το οποίο παρέλαβε-από την έδρα της εταιρείας ενοικιάσεων την ως άνω ηλεκτρογεννήτρια που μίσθωσε για τις ανάγκες της παράνομης δραστηριότητας της οργάνωσης ο Π. Ν. και με το με αριθμό κυκλοφορίας …48 ΙΧΦ ιδιοκτησίας Λ. Δ. του Ι., κατοίκου … τη μετέφερε και την εγκατέστησε στο παράνομο εργοστάσιο που κάηκε και εργαζόταν και στα δύο παράνομα εργοστάσια της οργάνωσης, ενώ βοηθούσε και στη μετεγκατάσταση των μηχανών στο νέο εργοστάσιο.
7) Ο Τ. Λ. του Σ., εργαζόταν στα διαδοχικά παράνομα εργοστάσια παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης των απομιμητικών- παραποιητικών σιγαρέτων στην περιοχή του Δήμου … (…), όπου και συνελήφθη και μεριμνούσε για τη λειτουργία τους και τη μετεγκατάσταση τους, δεχόμενος και εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες του Ν. Π. για το σκοπό αυτό, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως προπομπός στις μετακινήσεις των φορτηγών που μετέφεραν υλικά και εξοπλισμό στα παράνομα αυτά εργοστάσια.
8) Ο Α. Β. του Γ., εργαζόταν στα διαδοχικά παράνομα εργοστάσια παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης των απομιμητικών- παραποιητικών σιγαρέτων στην περιοχή του Δήμου … (…), όπου και συνελήφθη, αλλά και στην αποθήκη στην περιοχή του …, στη …. και μεριμνούσε για τη λειτουργία τους και τη μετεγκατάστασή τους, δεχόμενος και εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες των Χ. Μ. και Ν. Π. για το σκοπό αυτό, ενώ παράλληλα, μετέφερε εξοπλισμό και υλικά για τα εργοστάσια, προέβη σε εργασίες διαμόρφωσης χώρου του τελευταίου παράνομου εργοστασίου και συμμετείχε ως προπομπός στις μετακινήσεις των φορτηγών που μετέφεραν υλικά και εξοπλισμό στα παράνομα αυτά εργοστάσια.
9) Ο Π. Ε. του Κ., εργαζόταν, υπό το πρόσχημα του φροντιστή αλόγων, ως φύλακας στο παράνομο εργοστάσιο παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης των απομιμητικών-παραποιητικών σιγαρέτων στην περιοχή της …, το οποίο καταστράφηκε στις 07.06.2010 από πυρκαγιά, καθώς και ως βοηθητικό προσωπικό για διάφορες εξωτερικές εργασίες του χώρου στο …..
10) Ο Ζ. Κ. του Α., υλοποιούσε τις εντολές και οδηγίες των Χ. Μ. και Ν. Π. αναφορικά με τη λειτουργία για πάσης φύσεως θέματα στα διαδοχικά παράνομα εργοστάσια παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης των απομιμητικών-παραποιητικών σιγαρέτων στην περιοχή του Δήμου … (…) και μεριμνούσε για τη λειτουργία τους και τη μετεγκατάστασή τους, δεχόμενος και εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες των ανωτέρω για το σκοπό αυτό, παράλληλα προέβη σε εργασίες διαμόρφωσης χώρου του τελευταίου παράνομου εργοστασίου και συμμετείχε ως προπομπός στις μετακινήσεις των φορτηγών που μετέφεραν υλικά και εξοπλισμό στα παράνομα αυτά εργοστάσια, ενώ ως οδηγός του υπ1 αριθ. …28 Ι.Χ.Ε φορτηγού αυτ/του, μετέφερε τα κομμάτια της μηχανής παραγωγής τσιγάρων από το … στη …, όπου την συναρμολόγησαν οι βούλγαροι εργάτες.
11) Ο Π. Δ. του Κ., υλοποιούσε τις εντολές και τις οδηγίες των Χ. Μ. και Ν. Π. για τη λειτουργία των διαδοχικών παράνομων εργοστασίων παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης των απομιμητικών-παραποιητικών σιγαρέτων <πην περιοχή του Δήμου … (…), όπου και συνελήφθη και ειδικότερα ήταν αυτός που παραλάμβανε και μετέφερε υλικά συσκευασίας για την παραγωγή των λαθραίων σιγαρέτων, ενώ μεριμνούσε, για τη λειτουργία και τη μετεγκατάστασή των εργαστηρίων, καθώς και για πάσης φύσεως θέματα για το σκοπό αυτό, δεχόμενος και εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες των ανωτέρω, ενώ, παράλληλα, προέβη σε εργασίες διαμόρφωσης χώρου του τελευταίου παράνομου εργοστασίου και συμμετείχε ως προπομπός στις μετακινήσεις των φορτηγών που μετέφεραν υλικά και εξοπλισμό στα παράνομα αυτά εργοστάσια, δίνοντας αναφορά για κάθε ενέργειά του στον Ν. Π. και
12) Ο K. Δ. του Ν., εργαζόταν στα διαδοχικά παράνομα εργοστάσια παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης των απομιμητικών- παραποιητικών σιγαρέτων στην περιοχή του Δήμου … (…) και μεριμνούσε για τη λειτουργία τους και τη μετεγκατάστασή τους, δεχόμενος και εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες κυρίως του Ν. Π. για τον σκοπό αυτό, ενώ παράλληλα, συμμετείχε σε εργασίες για το νέο παράνομο εργοστάσιο και συμμετείχε ως προπομπός στις μετακινήσεις των φορτηγών που μετέφεραν υλικά και εξοπλισμό στο εργοστάσιο αυτό.
Σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη υποδομή και οργάνωση της εγκληματικής ομάδας, όλοι οι ως άνω συγκατηγορούμενοι αποκόμισαν, από κοινού με τους πιο πάνω απαριθ μου μένους λοιπούς και στα ανωτέρω πλαίσια δράσης της οργάνωσής τους, τουλάχιστον το προαναφερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας την περιουσία των εταιρειών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καπνού – σιγαρέτων με τη διοχέτευση και παράνομη εμπορία στην αγορά της Ελλάδος και των υπολοίπων κρατών – μελών της Ευρωπαΐκής ‘Ενωσης και του εξωτερικού, αντίστοιχης αξίας με τα γνήσια απομιμητικών σιγαρέτων με σκοπό το παράνομο πλουτισμό τους, με ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τις 15.000,00 και τις 73.000,00 ευρώ και ανέρχεται όπως προελέχθη στο συνολικό ποσό των 5.630.106,24 ευρώ, η εγκληματική τους δε αυτή οργάνωση, με όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν και η οποία διήρκεσε ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, επέφερε παράλληλα βλάβη στο Ελληνικό Δημόσιο από την παράνομη παραγωγή, διάθεση και εμπορία στην αγορά των απομιμητικών αυτών σιγαρέτων, χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων από τον νόμο δασμών-φόρων καπνού, συνολικού ποσού που υπερβαίνει κατά πολύ τα 50.000.000 δραχμές (146.735,14 ευρώ) και ανέρχεται όπως προελέχθη στο συνολικό ποσό των 4.782.758,87 ευρώ. Κατόπιν τούτου, το Δικαστήριο κρίνει τους μεν πρώτους πέντε των προαναφερομένων κατηγορουμένων ενόχους ομοφώνως, τους δε λοιπούς των κατηγορουμένων ενόχους κατά την πλειοψηφούσα γνώμη τριών Δικαστών – Θ.Σακελλαρίου, Κλ.-Δ.Κοκκορού και Α.Ζαμπούρη-Τσιουμάκα- της αποδιδόμενης σε αυτούς πράξης της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης…….
……Β) Από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία αποδείχθηκε ότι οι 1) Μ. Χ. του Α. 2) Τ. Ι. του Β. 3) Ν. Π. του Ι. 4) Π. Ν. του Κ. και 5) Τ. Γ. του Κ., στον κατωτέρω τόπο και χρόνους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος/ενεργώντας από κοινού και με κοινό δόλο, ήτοι με συναπόφασή τους, την οποία έλαβαν είτε πριν από την πράξη τους είτε κατά την τέλεση της, ώστε καθένας τους να θέλει και να αποδέχεται την τέλεση της και να γνωρίζει ότι και ο άλλος από αυτούς ενεργεί με δόλο τέλεσης της πράξης και να θέλει και να αποδέχεται να ενώσει τη δράση του με τη δράση των άλλων, τελώντας άπαντες σε γνώση της πρόθεσης μεταξύ τους για την τέλεση του ίδιου εγκλήματος, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η αντικειμενική υπόσταση του εξακολουθητικού αυτού εγκλήματος τελέστηκε διαδοχικά από διάφορους από αυτούς και με διαφορετικές ενέργειες, κατάρτισαν πλαστά έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, το δε συνολικό όφελος και η συνολική ζημία από την πράξη τους αυτή υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, καθώς και αυτό των 73.000,00 ευρώ, η πράξη τους δε αυτή τελέσθηκε και σε βάρος του Δημοσίου με ζημία του τελευταίου και αντίστοιχο επιδιωχθέν και επίτευχθέν όφελος τους άνω των 50.000.000 δραχμών (146.735,14 ευρώ) και ειδικότερα, στον Δήμο … κατά το χρονικό διάστημα από τις 5.3.2009 έως και τη σύλληψη τους στις 29.9.2010, οι άνω κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού και κατόπιν συναπόφασης, κατασκεύασαν και κατάρτισαν πλαστές (απομιμηακές) συσκευασίες (χαρτοκιβώτια, κούτες και πακέτα) και περιτυλίγματα από μάρκες σιγαρέτων της εταιρείας “… …” και άλλων εταιρειών που κυκλοφορούν νομίμως στο εμπόριο, εντός των οποίων (απομιμητικών συσκευασιών σιγαρέτων με τα σήματα των μαρκών της … … και άλλων εταιρειών) συσκεύαζαν τα παρανόμως κατασκευασμένα σιγαρέτα και τα διέθεταν στη συνέχεια λάθρα στην αγορά, όπως προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα της εταιρείας “… …”, στον οποίο αναφέρονται τα φορτία λαθραίων τσιγάρων που έχουν κατασχεθεί -σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και τα οποία παρασκευάσθηκαν στο εργοστάσιο των κατ/νων στην αγροτική περιοχή …. Συγκεκριμένα, κατασκεύασαν: α) Είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα (21.989.240) τουλάχιστον πλαστά (απομιμητικά) χαρτιά περιτυλίγματος σιγαρέτων, β) περίπου ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) πλαστά (απομιμητικά) χαρτόνια παρασκευής πακέτων σιγαρέτων και γ) εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) περίπου πλαστά (απομιμητικά) χαρτόνια (χαρτοκιβώτια) παρασκευής κουτών πακέτων σιγαρέτων. Οι δήθεν εταιρίες παραγωγής τσιγάρων (μάρκες σιγαρέτων) που εμφανιζόταν στα πιο πάνω πλαστά έγγραφα ήταν αυτές που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα της εταιρείας “… …”, στον οποίο αναφέρονται τα φορτία λαθραίων τσιγάρων που έχουν κατασχεθεί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και τα οποία παρασκευάσθηκαν στο εργοστάσιο των κατ/νων στην αγροτική περιοχή … του Δήμου …, και β) Δέκα εκατομμύρια (10.000.000) τουλάχιστον πλαστά (απομιμητικά) χαρτιά περιτυλίγματος σιγαρέτων των μαρκών “L&M”, “MARLBORO” (κόκκινο-σκληρό και LIGHTS), “RAQUEL”, “JIN-LING” και “ASSOS …” με τις αντίστοιχες για αυτά πλαστά (απομιμητικά) χαρτόνια παρασκευής πακέτων σιγαρέτων και πλαστά (απομιμητικά) χαρτόνια (χαρτοκιβώτια) παρασκευής κουτών πακέτων σιγαρέτων, τα οποία δεν πρόλαβαν να διαθέσουν στην αγορά καθόσον το εργαστήριο παρασκευής τους, στην αγροτική περιοχή … του Δήμου …, καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 7.6.2010 και τα οποία (υπό στοιχεία Α’ και Β’ πλαστές – απομιμητικές συσκευασίες χαρτοκιβωτίων, κουτών και πακέτων σιγαρέτων, καθώς και πλαστά απομιμητικά χαρτιά περιτυλίγματος σιγαρέτων) έχουν παρασκευασθεί και συσκευασθεί από τις μηχανές παραγωγής που χρησιμοποιούσαν στα παράνομα εργαστήρια στην περιοχή … και … του Δήμου … για τον σκοπό αυτόν. Τα ανωτέρω πλαστά έγγραφα κατάρτισαν με σκοπό να παραπλανήσουν-με τη χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονός που έχει έννομες συνέπειες, ήτοι τους καταναλωτές σιγαρέτων των χωρών που θα αγόραζαν τα παράνομα σιγαρέτα που παρασκεύασαν, τις Δημόσιες Αρχές των κρατών αυτών και τις νόμιμες εταιρείες παρασκευής και εμπορίας των σιγαρέτων, σχετικά με τη γνησιότητα και νομιμότητα εισαγωγής – εξαγωγής, κυκλοφορίας, διάθεσης στην κατανάλωση και πώλησης των παραποιητικών – απομιμητικών αυτών σιγαρέτων μετά των πλαστών ως άνω συσκευασιών τους, με την εξακολουθητική, δε, αυτή πράξη τους σκόπευαν να προσπορίσουν σε αυτούς και τα λοιπά μέλη της εγκληματικής τους οργάνωσης παράνομο περιουσιακό όφελος συνιστάμενο στην λαθραία αξία πώλησης των σιγαρέτων των πλαστών – απομιμητικών αυτών συσκευασιών, δηλαδή συνολικά κατ1 ελάχιστο, για την υπό στοιχείο Α’ περίπτωση 439.784,80 ευρώ (200,00 € το χαρτοκιβώτιο των 50 κουτών, με 10 πακέτα ανά κούτα και 20 σιγαρέτα ανά πακέτο = 0,02 € αξία του κάθε σιγαρέτου Χ 21.989.240 σιγαρέτα = 439.784,80 € τουλάχιστον) και για την υπό στοιχείο β’ περίπτωση 200.00,00 ευρώ τουλάχιστον (10.000.000 σιγαρέτα Χ 0,02 € ανά σιγαρέτο = 200.000,00 € τουλάχιστον), δηλαδή συνολικά (Α’+Β’) 639.784,80 ευρώ (439.784,80 € + 200.000,00 €), λαμβανομένου υπόψη ότι η ελάχιστη αξία πώλησης στη λαθραία (μαύρη) αγορά των παράνομων σιγαρέτων ανέρχεται σε 200,00 ευρώ ανά χαρτοκιβώτιο των 50 κουτών, με 10 πακέτα ανά κούτα και 20 σιγαρέτα ανά πακέτο, όπως και πράγματι έγινε στην υπό στοιχείο Α’ περίπτωση, βλάπτοντας παράλληλα, τις ως άνω νόμιμες εταιρείες παρασκευής και εμπορίας των μαρκών των απομιμητικών σιγαρέτων αυτών κατά το συνολικό ποσό της δασμολογητέας αξίας των καπνικών αυτών προϊόντων προ δασμών και φόρων, με δεδομένο ότι υφίστανται την απώλεια αντιστοίχου μεριδίου της αγοράς από την διοχέτευση στην αγορά των παραποιητικών-απομιμητικών σιγαρέτων, συνολικού ποσού, στην υπό στοιχείο Α’ περίπτωση 3.870.106,24 ευρώ και στην υπό στοιχείο Β’ περίπτωση 1.760.000,00 ευρώ, δηλαδή συνολικά 5.630.106,24 ευρώ (3.870.106,2 € + 1.760.000,00 €). Την προπεριγραφόμενη εξακολουθητική αυτή πράξη τους τέλεσαν ενεργώντας από κοινού άπαντες με κοινό δόλο, ήτοι με συναπόφασή τους, την οποία έλαβαν είτε πριν από την πράξη τους είτε κατά την τέλεση της, ώστε καθένας τους να θέλει και να αποδέχεται την τέλεση της και να γνωρίζει ότι και ο άλλος από αυτούς ενεργεί με δόλο τέλεσης της πράξης και να θέλει και να αποδέχεται να ενώσει τη δράση του με τη δράση των άλλων, τελώντας άπαντες σε γνώση της πρόθεσης μεταξύ τους για την τέλεση του ίδιου εγκλήματος, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η αντικειμενική υπόσταση του εξακολουθητικού αυτού εγκλήματος τελέστηκε διαδοχικά από αυτούς και με διαφορετικές ενέργειες, όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο πάνω, οι δε ανωτέρω ενέργειές τους εντάσσονταν στα πλαίσια της εγκληματικής ομάδας που συγκρότησαν και στην οποία συμμετείχαν ως μέλη, το δε σκοπούμενο και επιτευχθέν συνολικό όφελος και η συνολική ζημία από την πράξη τους αυτή, ανερχόμενη κατ’ ελάχιστον στα ανωτέρω ποσά σε ευρώ, υπερβαίνει τις 15.000,00 ευρώ και τις 73.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τους παρατιθέμενους στο διατακτικό της παρούσας πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Συνεπώς, πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι της αποδιδομένης με το κατηγορητήριο αξιόποινης πράξης της πλαστογραφίας από κοινού κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα με όφελος και αντίστοιχη ζημία μεγαλύτερη των 73.000 ευρώ και των 150.000 ευρώ.
Γ) Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι οι Μ. Χ., Τ. Ι., Ν. Π., Π. Ν. Τ. Γ. στον κατωτέρω τόπο και χρόνους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος, ενεργώντας από κοινού άπαντες, με κοινό δόλο, ήτοι με συναπόφασή τους, την οποία έλαβαν είτε πριν από την πράξη τους είτε κατά την τέλεση της, ώστε καθένας τους να θέλει και να αποδέχεται την τέλεσή της και να γνωρίζει ότι και ο άλλος από αυτούς ενεργεί με δόλο τέλεσης της πράξης και να θέλει και να αποδέχεται να ενώσει τη δράση του με τη δράση των άλλων, τελώντας άπαντες σε γνώση της πρόθεσης μεταξύ τους για την τέλεση του ίδιου εγκλήματος, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η αντικειμενική υπόσταση του εξακολουθητικού αυτού εγκλήματος τελέστηκε διαδοχικά από διάφορους από αυτούς και με διαφορετικές ενέργειες, προέβησαν στην τέλεση των παρακάτω ενεργειών, που αποσκοπούσαν να στερήσουν το Ελληνικό Δημόσιο των από αυτό εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορεύματα, οι δε δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο από την ενέργειά τους αυτή υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και υπερβαίνουν και το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τα λαθρεμπορεύματα από τις 23.4.2010 και μέχρι και τις 29.9.2010 και συγκεκριμένα, στη …. και στον Δήμο …, κατά το χρονικό διάστημα από τις 5.3.2009 έως και τη σύλληψή τους, στις 29.9.2010, ενεργώντας από κοινού κατά την ανωτέρω έννοια οι άνω αναφερόμενοι, κατηγορούμενοι παρασκεύασαν, συσκεύασαν, κατείχαν, διέθεσαν, διένειμαν και πώλησαν σιγαρέτα καπνού μετά των πλαστών (απομιμητικών) συσκευασιών (χαρτοκιβώτια, κούτες και πακέτα) και περιτυλιγμάτων από μάρκες σιγαρέτων της εταιρείας “… …” και άλλων εταιρειών που κυκλοφορούν νομίμως στο εμπόριο, εντός των οποίων (απομιμητικών συσκευασιών σιγαρέτων με τα σήματα των μαρκών της … … και άλλων εταιρειών) συσκεύαζαν τα παρανόμως κατασκευασμένα από αυτούς σιγαρέτα, για τα οποία κατείχαν και χρησιμοποιούσαν ποσότητες καπνού, οι οποίες είχαν εισέλθει παράνομα από άγνωστη χώρα στην ελληνική επικράτεια και φυλάσσονταν σε αποθήκες της εγκληματικής οργάνωσης δίχως να έχουν καταβληθεί ol απαιτούμενοι δασμοί και δίχως να έχουν εφοδιαστεί με έγγραφη άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και τα διέθεταν στη συνέχεια λάθρα στην αγορά και συγκεκριμένα: Α) Αφού παρασκεύασαν χρησιμοποιώντας ποσότητες καπνού, οι οποίες είχαν εισέλθει παράνομα από άγνωστη χώρα στην ελληνική επικράτεια και φυλάσσονταν σε αποθήκες της εγκληματικής οργάνωσης δίχως να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενοι δασμοί και δίχως να έχουν εφοδιαστεί με έγγραφη άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, διέθεσαν λαθραία στην αγορά, είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα (21.989.240) τουλάχιστον σιγαρέτα καπνού με τα αντίστοιχα πλαστά (απομιμητικά) χαρτιά περιτυλίγματος αυτών (σιγαρέτων), τα οποία συσκεύασαν σε 1.650.000 περίπου πλαστές (απομιμητικές) συσκευασίες πακέτων τσιγάρων και 165.000 περίπου πλαστές (απομιμητικές) συσκευασίες παρασκευής χάρτινων κουτιών, από μάρκες σιγαρέτων της εταιρείας “… …” και άλλων εταιρειών που κυκλοφορούν νομίμως στο εμπόριο, όπως προκύπτει και από τον παραπάνω υπό στοιχείο Β’ πίνακα της εταιρείας “… …”, στον οποίο αναφέρονται τα φορτία λαθραίων τσιγάρων που έχουν κατασχεθεί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και τα οποία παρασκευάσθηκαν στο εργοστάσιο των κατ/νων στην αγροτική περιοχή…. Β) Παρασκεύασαν χρησιμοποιώντας ποσότητες καπνού, οι οποίες είχαν εισέλθει παράνομα από άγνωστη χώρα στην ελληνική επικράτεια και φυλάσσονταν σε αποθήκες της εγκληματικής οργάνωσης δίχως να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενοι δασμοί και δίχως να έχουν εφοδιαστεί με έγγραφη άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, δέκα εκατομμύρια (10.000.000) τουλάχιστον σιγαρέτα καπνού με τα αντίστοιχα πλαστά (απομιμητικά) χαρτιά περιτυλίγματος αυτών (σιγαρέτων) των μαρκών “L&M”, “MARLBORO” (κόκκινο-σκληρό και LIGHTS), “RAQUEL” και “A5SOS …” με τα αντίστοιχα για αυτά πλαστά (απομιμητικά) χαρτόνια παρασκευής πακέτων σιγαρέτων και πλαστά (απομιμητικά) χαρτόνια (χαρτοκιβώτια) παρασκευής κουτών πακέτων σιγαρέτων, τα οποία δεν πρόλαβαν να διαθέσουν στην αγορά, καθόσον το εργαστήριο παρασκευής τους, στην περιοχή … του Δήμου …, καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 7.6.2010. Γ) α) Παρασκεύασαν χρησιμοποιώντας ποσότητες καπνού, οι οποίες είχαν εισέλθει παράνομα από άγνωστη χώρα στην ελληνική επικράτεια και φυλάσσονταν σε αποθήκες της εγκληματικής οργάνωσης δίχως να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενοι δασμοί και δίχως να έχουν εφοδιαστεί με έγγραφη άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα (148.160) σιγαρέτα καπνού μετά του περιτυλίγματος τους και β) κατείχαν δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι (14.720) κιλά βιομηχανοποιημένου καπνού (χύμα), που είχαν εισέλθει παράνομα από άγνωστη χώρα στην ελληνική επικράτεια, δίχως να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενοι δασμοί και τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στις 29.9,2010 στο τελευταίο διαδοχικά εργοστάσιο που χρησιμοποιούσαν για τον ως άνω παράνομο σκοπό τους στην περιοχή … πλησίον των φυλακών … κοντά στη Ν. … και τα οποία (υπό στοιχεία Α’, Β’ και Γ λαθραία σιγαρέτα καπνού και ως άνω πλαστές – απομιμητικές συσκευασίες χαρτοκιβωτίων, κουτών και πακέτων σιγαρέτων, καθώς και πλαστά – απομιμητικά χαρτιά περιτυλίγματος σιγαρέτων) έχουν παρασκευασθεί και συσκευασθεί από τις μηχανές παραγωγής που χρησιμοποιούσαν στα παράνομα εργοστάσια και αποθήκες στην περιοχή … πλησίον των φυλακών … και … του Δήμου … για τον σκοπό αυτόν, οι προπεριγραφόμενες δε ενέργειές τους αποσκοπούσαν να στερήσουν το Ελληνικό Δημόσιο από τους νομίμους επί της δασμολογητέας αξίας των σιγαρέτων αυτών δασμούς, φόρους και επιβαρύνσεις (εισαγωγικός δασμός, πάγιος Ε.ΦΧ Καπνού, αναλογούν Ε.Φ.Κ. Καπνού και Φ.Π.Α) συνολικού ποσού 5.196.321,40 ευρώ και συγκεκριμένα, α) στην υπό στοιχείο Α’ περίπτωση ποσού 3.287.643,99 ευρώ, β) στην υπό στοιχείο Β’ περίπτωση ποσού 1.495.114,88 ευρώ και γ) στην υπό στοιχείο Γ’ περίπτωση ποσού 413.562,53 ευρώ, το οποίο (ποσό Γ’ περίπτωσης) επιμερίζεται ως εξής: 1) 22.752,42 ευρώ για τα σιγαρέτα και 2) 390.810,11 ευρώ για τον βιομηχανοποιημένο καπνό χύμα, οι δε δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο από τις ενέργειές τους αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, καθώς και το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τις ποσότητες σιγαρέτων και καπνού που παρασκευάσθηκαν, συσκευάσθηκαν και κατέχονταν από αυτούς από τις 23.4.2010, χρόνος κατά τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 157 §1 περ. γ’ του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001), και η περ. γ’ της §1 του άρθρου αυτού προστέθηκε με την §4 του άρθρου 77 του Ν.3842/2010, (ΦΕΚ Α’ 58/23.4.2010), και εντεύθεν μέχρι και τη σύλληψή τους, στις 29.9.2010, δηλαδή τουλάχιστον για τις ποσότητες των περιπτώσεων υπό στοιχεία Β’ και Γ’, στις οποίες χρόνος τέλεσης είναι η 7.6.2010 και 29.9.2010 αντίστοιχα, καθώς και για τις περιπτώσεις του παραπάνω πίνακα που φέρονται ότι τελέστηκαν μετά την 23-4-2010.
Συνεπώς, πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι της αποδιδομένης σ’ αυτούς με το κατηγορητήριο αξιόποινης πράξης της λαθρεμπορίας κατ’ εξακολούθηση με διαφυγόντες δασμούς άνω των 30.000 ευρώ και των 150.000 ευρώ….
………..Δ) Εξάλλου, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία, κατά τη γνώμη τριών δικαστών (Θ.Σακελλαρίου, Κλ.-Δ.Κοκκορού και Α.Ζαμπούρη-Τσιουμάκα), ο πρώτος . κατηγορούμενος Χ. Μ. πρέπει να κηρυχθεί ένοχος για τις πράξεις της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράνομης οπλοχρησίας, διότι όπως αποδείχθηκε: 1) στις 16-7-2010 στην …, ο ανωτέρω παρουσία του συγκατηγορουμένου του Ι.Τ., που συνόδευσε αυτόν στον τόπο όπου έλαβε χώρα το περιστατικό, στο οποίο μετέβησαν με το όχημα του πρώτου, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τόσο κατά την απόφαση όσο και κατά την εκτέλεση της πράξης την οποία είχε προαποφασίσει και σχεδιάσει, με χρήση πυροβόλου όπλου (περιστρόφου) μάρκας LLAMA 38 special, που έφερε μαζί του παράνομα, επιχείρησε να σκοτώσει τον Ο… υπήκοο, κάτοικο …, M. A. {γενν. 15-9-1982) πυροβολώντας αυτόν μία (1) φοράμε πρόθεση να τον σκοτώσει, πλην όμως η πράξη του αυτή δεν ολοκληρώθηκε όχι από δική του βούληση αλλά επειδή δεν πέτυχε το θύμα σε καίριο και ζωτικό σημείο του σώματος του και επειδή αυτό ενήργησε αιφνίδιο ελιγμό αποφυγής του βλήματος και ετράπη σε άμεση φυγή.
2) Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, ο ίδιος ως άνω κατηγορούμενος (Χ. Μ.) ενεργώντας με πρόθεση έκανε χρήση του προαναφερόμενου πυροβόλου όπλου- περιστρόφου και ετέλεσε το περιγραφόμενο αμέσως ανωτέρω αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας ενεργώντας από δόλο και ενώ ευρίσκετο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τόσο κατά την απόφαση όσο και κατά την εκτέλεση της πράξης του αυτής, την οποία είχε προαποφασίσει και σχεδιάσει και ειδικότερα με το προπεριγραφόμενο όπλο του πυροβόλησε μία (1) φορά εναντίον του προαναφερόμενου (M. A.) με πρόθεση να τον σκοτώσει, πλην όμως η πράξη του αυτή δεν ολοκληρώθηκε όχι από δική του βούληση αλλά επειδή δεν πέτυχε αυτόν σε καίριο και ζωτικό σημείο του σώματος του και επειδή ο τελευταίος ενήργησε αιφνίδιο ελιγμό αποφυγής του βλήματος και ετράπη σε άμεση φυγή.
Συνεπώς, κατά την πλειοψηφούσα γνώμη του Δικαστηρίου, αυτός πρέπει να κηρυχθεί ένοχος των αποδιδομένων σ’ αυτόν με το κατηγορητήριο αξιοποίνων πράξεων της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράνομης οπλοχρησίας…..
Περαιτέρω ο ίδιος κατηγορούμενος Χ. Μ., στον κατωτέρω τόπο και χρόνο, ενεργώντας με πρόθεση, έφερε μαζί του παράνομα και χωρίς την άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, όπλο κατά την έννοια του νόμου, ήτοι μηχάνημα, το οποίο, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα και μπορεί να επιφέρει κάκωση και βλάβη της υγείας σε πρόσωπα και ιδίως πυροβόλο όπλο, καθώς και πυρομαχικά, ήτοι πάσης φύσεως εφόδια βολής και ιδίως φυσίγγια πυροβόλου όπλου και συγκεκριμένα, στην …, στις 16.7.2010 κατά την τέλεση της πράξης της απόπειρας ανθρωποκτονίας και στην …, κατά την σύλληψή του στις 29-9-2010, από τους επιληφθέντες αστυνομικούς, έφερε παράνομα και χωρίς την άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας – διαμονής του, ένα (1) περίστροφο μάρκας LLAMA 38 special, λειτουργικό και πλήρες φυσιγγίων έτοιμο για χρήση, το οποίο χρησιμοποίησε με εκπυρσοκρότηση άπαξ κατά την τέλεση της πράξης της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του ρουμάνου υπηκόου και το οποίο (περίστροφο) κατά τη σύλληψη του έφερε στη ζώνη του παντελονιού του, καθώς και 6 φυσίγγια 38″ εντός του περιστρόφου του και 12 φυσίγγια 38″ στο κομοδίνο της κρεβατοκάμαρας της οικίας του στην ………..
Αντίθετα από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία, ουδόλως αποδείχθηκε ότι ο πέμπτος κατηγορούμενος Τ. Γ., ο οποίος υπηρετούσε ως Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας … με τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, βρισκόταν σε συνεργασία και άμεση συνεννόηση με τον Ι. Τ. όσον αφορά την εν λόγω υπόθεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας και, ως εκ τούτου πρέπει να κηρυχθεί αθώος. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ισχυρισμοί που προεβλήθησαν από τους κατηγορουμένους αποτελούν άρνηση των κατηγοριών που τους αποδίδονται, πρέπει δε να απορριφθούν σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν πιο πάνω”.
Στη συνέχεια το Δικαστήριο κήρυξε τους κατηγορουμένους και ήδη αναιρεσείοντες Χ. Μ. και Γ. Τ., ενόχους (τον δεύτερο με το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2 α’ ΠΚ) και ειδικότερα : 1) Τον Χ. Μ. και τον Γ. Τ. καθώς και τους μη διαδίκους στην παρούσα δίκη συγκατηγορουμένους τους Ι. Τ., Π. Ν., Ν. Π., Ε. Α., Λ. Τ., Β. Α., Ε. Π., Ζ. Κ., Δ. Π. και Κ. Δ. ενόχους του ότι:
“Στους κατωτέρω τόπους και χρόνους, ενεργώντας με πρόθεση, ήτοι με γνώση του περιεχομένου της συμφωνίας και με θέληση της μετ’ άλλου συμφωνίας, αφού από κοινού με έτερα, περισσότερα των τριών (3) πρόσωπα, που με την υποταγή τους στην βούληση της ολότητας επιδίωκαν κοινό σκοπό και μεταξύ τους τελούσαν σε τέτοια σχέση ώστε να αισθάνονται έναντι αλλήλων ως ενιαία μονάδα, κάθε μέλος της οποίας γνώριζε ότι συνεισφέρει με την άσκηση των ανατεθειμένων σ’ αυτό καθηκόντων στην πραγμάτωση των στόχων της οργάνωσης και αφού συγκρότησαν με προφορική συμφωνία τους, που ήταν σπουδαία και σοβαρή, εγκληματική ομάδα με δομημένη και διαρκή δράση και σταθερότητα (εγκληματική οργάνωση), στην οποία εντάχθηκαν όλοι ως μέλη και την οποία εγκληματική οργάνωση διηύθυνε ο πρώτος κατ/νος κατηγορούμενος Μ. Χ., με αποκλειστικό σκοπό και επιδίωξη της ομάδας αυτής, που συγκρότησαν και εντάχθηκαν ως μέλη, τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα σε συνδ. με τα άρθρα 1 παρ. 1, 3, 4 και 4 του Ν. 1608/2010 και ειδικότερα της πλαστογραφίας από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, με σκοπούμενη και επιτευχθείσα ζημία και αντίστοιχο όφελος άνω των 15.000,00 και 73.000,00 ΕΥΡΩ, τελεσθείσα και σε βάρος του Δημοσίου με ζημία του τελευταίου και επιδιωχθέν και επιτευχθέν όφελος άνω των 50.000.000 δραχμών (146.735,14 ευρώ). Συγκεκριμένα, στη ….και τον Δήμο …, από τις 05.03.2009 έως και τις 29.09.2010, αφού ενεργώντας από κοινού άπαντες οι κάτωθι αναφερόμενοι συγκατηγορούμενοι, συγκρότησαν, αλλά και εντάχθηκαν ως μέλη, σε δομημένη ομάδα με οργάνωση, πολύπλοκη και καθόλου τυχαία, με διακριτούς ρόλους, στόχους και σκοπούς, με πειθαρχία και με προοπτική διάρκειας, μη δυνάμενος δε να εφαρμόσει καθένας από αυτούς μόνος του το σχέδιο του, κατέστησε κοινωνούς και τους λοιπούς συγκατηγορουμένους του, ο δε ανωτέρω πρώτος κατηγορούμενος Μ. Χ. διηύθυνε καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα (5.3.2009 έως και 29.9.2010) την οργάνωση αυτή, με σκοπό την από κοινού παράνομη παραγωγή και εμπορία απομιμητικών σιγαρέτων της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καπνού “PHILLIP MORRIS …” και άλλων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καπνού, σε παράνομα εργαστήρια και αποθήκες που είχαν εγκαταστήσει και λειτουργήσει διαδοχικά σε περιοχές του Δήμου … (…) και στη ….(περιοχή …) και την επέκεινα παράνομη διάθεση-πώλησή τους στην ελληνική αγορά, καθώς και στην αγορά των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών του εξωτερικού, κατασκευάζοντας σιγαρέτα καπνού με πλαστές (απομιμητικές) συσκευασίες (χαρτοκιβώτια, κούτες και πακέτα) και περιτυλίγματα των σιγαρέτων αυτών από μάρκες σιγαρέτων της ανωτέρω εταιρείας, αλλά και άλλων, που λειτουργούν νομίμως και κυκλοφορούν στο εμπόριο καπνικά προϊόντα, εντός των οποίων (απομιμητικών συσκευασιών σιγαρέτων με τα σήματα των μαρκών της … … και των άλλων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας καπνικών προϊόντων), συσκεύαζαν τα παρανόμως κατασκευασμένα σιγαρέτα και τα διέθεταν – πωλούσαν στη συνέχεια λάθρα στην αγορά, με σκοπό και επιδίωξη την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους από τα μέλη της ομάδας τους αυτής, συνιστάμενο στην λαθραία αξία πώλησης των σιγαρέτων των πλαστών – απομιμητικών αυτών συσκευασιών, συνολικού ποσού 639.784,80 ευρώ (439.784,80 € + 200.000,00 €), λαμβανομένου υπόψη ότι η ελάχιστη αξία πώλησης στη λαθραία (“μαύρη”) αγορά των παράνομων σιγαρέτων ανέρχεται σε 200,00 ευρώ ανά χαρτοκιβώτιο των 50 κουτών, με 10 πακέτα ανά κούτα και 20 σιγαρέτα ανά πακέτο, όπως και πράγματι έγινε, βλάπτοντας παράλληλα, α) τις νόμιμες εταιρείες παρασκευής και εμπορίας των μαρκών των απομιμητικών αυτών σιγαρέτων κατά το συνολικό ποσό της δασμολογητέας αξίας των καπνικών αυτών προϊόντων προ δασμών και φόρων, συνολικού ποσού 5.630,106,24 ευρώ (3.870.106,2 € + 1.760.000,00 €), με δεδομένο ότι υφίστανται την απώλεια αντιστοίχου μεριδίου της αγοράς από την διοχέτευση στην αγορά των παραποιητίκών – απομιμητικών σιγαρέτων και β) το Ελληνικό Δημόσιο από την απώλεια των νομίμων επί της δασμολογητέας αξίας των σιγαρέτων αυτών δασμών, φόρων και επιβαρύνσεων (εισαγωγικός δασμός, πάγιος Ε.Φ.Κ. Καπνού, αναλογ. Ε.Φ.Κ. Καπνού και Φ.Π.Α), συνολικού ποσού 4.782.758,87 ευρώ (3.287.643,99 € + 1.495.114,88 €). Η ένταξη των δεκαπέντε κατηγορουμένων, στην εν λόγω εγκληματική ομάδα, που διακρινόταν για τη στελέχωση της με μέλη που είχαν διακριτούς ρόλους και ιεραρχική διάρθρωση, τη διεύθυνση της οποίας είχε ο Χ. Μ., διήρκεσε καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που διήρκεσε και η εγκληματική αυτή οργάνωση (5.3.2009 έως και 29:9.2010) με αποκλειστικό σκοπό τον πορισμό του ως άνω παράνομου περιουσιακού οφέλους, μέχρι που τα μέλη της συνελήφθησαν από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων Διεύθυνσης Ασφαλείας …). Στο ανωτέρω δε αυτό χρονικό διάστημα τελέστηκαν από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, Χ. Μ., Ι. Τ., Γ. Τ., Ν. Π., Π. Ν. και Ε. Α. και στα πλαίσια της εγκληματικής δράσης της τελευταίας τα ως άνω κακουργήματα της πλαστογραφίας. Για την επιτυχία του εγκληματικού τους σχεδίου κατένειμαν τους ρόλους μεταξύ τους κατά τον εξής τρόπο: 1) Ο Μ. Χ. του Α., διηύθυνε και κατηύθυνε με εντολές και οδηγίες και καθόριζε τις ειδικότερες ενέργειες και τους στόχους, τις κινήσεις και τις εργασίες όλων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προκειμένου να υλοποιηθεί ο ως άνω παράνομος σκοπός της, χρηματοδοτούσε ο ίδιος τη δραστηριότητα και λειτουργία της οργάνωσης, με χρήματα από προηγούμενες παράνομες δραστηριότητές του και από χρηματοδότες από τη … μέσω του Π. Ν., ελάμβανε κάθε απόφαση για τη λειτουργία και δράση της οργάνωσης και κατηύθυνε και οργάνωνε τα υπόλογα σε αυτόν, με πρωτεύοντα και δευτερεύοντα ρόλο, μέλη της. 2) Ο Τ. Ι. του Β., με την ιδιότητα του ως Διοικητής του Α.Τ. …, σε συνεννόηση με το Χ. Μ., παρείχε συνεχή και διαρκή πληροφόρηση και προστασία στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, προκειμένου να μην εντοπισθούν από τις αρχές ασφαλείας και αποκαλυφθεί ο παράνομος σκοπός τους και η δράση τους, λόγω και της ανωτέρω υπηρεσιακής του ιδιότητας (πληροφόρηση για ενέδρες-μπλόκα αστυνομικών οργάνων στη …., στοιχεία ιδιοκτητών αυτοκινήτων και οχημάτων που θεωρούνταν ύποπτα για την εγκληματική οργάνωση και την επίτευξη των στόχων της και ιδίως κατά τις μετακινήσεις των φορτηγών με τα υλικά και τον εξοπλισμό λειτουργίας και τα λαθραία σιγαρέτα, καθώς και για το λαθρεμπόριο των σιγαρέτων στη … από πληροφορίες της υπηρεσίας του), μεριμνούσε για την ανεύρεση ατόμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας και δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, όπως η συμφωνία με ρουμάνο υπήκοο, α.στ., να εμφανίζεται ως υποτιθέμενος κάτοχος υπεράκτιας εταιρείας (offshore) με ιδιωτικό πλωτό σκάφος στην κατοχή της για τους σκοπούς της οργάνωσης, τελούσε σε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση με τον διευθύνοντα την οργάνωση, Χ. Μ., για κάθε λεπτομέρεια λειτουργίας των διαδοχικών παράνομων εργοστασίων – αποθηκών στην περιοχή της υπηρεσιακής του αρμοδιότητας και για τον σκοπό αυτόν τελούσε σε πλήρη γνώση όλης της παράνομης δραστηριότητας της οργάνωσης στην περιοχή ευθύνης του Α.Τ. …, των εργοστασίων και των αποθηκών της σε στενή σχέση και επαφή με τον διευθύνοντα αυτήν Χ. Μ.. 3) Ο Ν. Π. του Ι., άμεσος συνεργάτης του Μ. Χ. και αμέσως μετά από αυτόν στην ιεραρχία της οργάνωσης, αποτελούσε σε συνεννόηση πάντοτε και υπό την καθοδήγηση του διευθύνοντος την εγκληματική ομάδα Χ. Μ., ενδιάμεσο σύνδεσμο επαφής με άλλα μέλη εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη … στο λαθρεμπόριο σιγαρέτων και με τον τρόπο αυτό προμήθευε την ομάδα με μηχανές παραγωγής σιγαρέτων, υλικά και εξοπλισμό παρασκευής τους, (χαρτιά, τσιγαρόχαρτα, κόλλες, φίλτρα, χαρτιά φίλτρων (κοκοφάν) κλπ.), χρηματοδοτούσε ο ίδιος τη δραστηριότητα και λειτουργία της οργάνωσης, με χρήματα από προηγούμενες παράνομες δραστηριότητές του και από χρηματοδότες από τη …, μετέβαινε στη … για τις ανάγκες λειτουργίας της οργάνωσης, μεριμνούσε για την ανεύρεση ατόμων (οδηγών φορτηγών, εργατών, ανεύρεση ατόμων για να εμφανίζονται ως υποτιθέμενοι ενοικιαστές αποθηκών) για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και δράσης της οργάνωσης και είναι αυτός που γενικά διαχειριζόταν τα χρήματα της οργάνωσης, αφού ο Μ. από αυτόν ζητούσε πάντοτε χρήματα για τις ανάγκες της εγκληματικής οργάνωσης. 4) Ο Π. Ν. του Κ., άμεσος συνεργάτης του Μ. Χ. και αμέσως μετά από αυτόν στην ιεραρχία της οργάνωσης, εκτελούσε και υλοποιούσε τις εντολές και οδηγίες του διευθύνοντος την εγκληματική οργάνωση Χ. Μ. προς τα δευτερεύοντα σε ρόλο μέλη της, δηλαδή οδηγούς και εργάτες των διαδοχικών παράνομων εργοστασίων- αποθηκών, ηγούνταν των υπολοίπων μελών όταν συνόδευαν ως προπομποί φορτία λαθραίων σιγαρέτων και εξοπλισμού και υλικών για τη λειτουργία των διαδοχικών παράνομων εργοστασίων, πρόβαινε σε αγορές εξοπλισμού και υλικών για τις ανάγκες της παράνομης δραστηριότητας της οργάνωσης, όπως κατά την 4-6-2010, οπότε και μίσθωσε από την εταιρεία … με έδρα την ….. τη με αριθμό AKSAAZDS.N. 738529 ηλεκτρογεννήτρια, η οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε στον χώρο του καμένου εργοστασίου παραγωγής λαθραίων τσιγάρων στην αγροτική περιοχή της …- …, στις 07.06.2010. 5) Ο Τ. Γ. του Κ., Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Διοικητής του Τμήματος Ασφάλειας …., παρείχε πληροφόρηση και προστασία στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου να μην εντοπισθούν από τις αρχές ασφαλείας και αποκαλυφθεί ο παράνομος σκοπός τους και η δράση τους, λόγω και της ανωτέρω υπηρεσιακής του ιδιότητας (πληροφόρηση για ενέδρες- μπλόκα αστυνομικών οργάνων στη …., στοιχεία ιδιοκτητών αυτοκινήτων και οχημάτων που θεωρούνταν ύποπτα για την εγκληματική οργάνωση και την επίτευξη των στόχων της και ιδίως κατά τις μετακινήσεις των φορτηγών με τα υλικά και τον εξοπλισμό λειτουργίας και τα λαθραία σιγαρέτα, καθώς και για το λαθρεμπόριο των σιγαρέτων στη … από πληροφορίες της υπηρεσίας του), υπέδειξε τα όρια της εδαφικής αρμοδιότητας της …. προκειμένου στο ….. να μισθώσει η οργάνωση χώρο αποθήκευσης των λαθραίων σιγαρέτων ώστε να τους παρέχει κάλυψη εκ της ιδιότητάς του, ενώ παρείχε συμβουλές στον διευθυντή της οργάνωσης Χ. Μ. για κάθε τι που θεωρούσε ύποπτο ο τελευταίος ως προς τη λειτουργία και μη ανακάλυψη της οργάνωσης. 6) Ο Ε. Α. του Π., ηλεκτρολόγος, κάτοχος του ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας HYUNDAI COUPE SPORT, χρώματος μαύρου, με αριθμό κυκλοφορίας …04, ο οποίος την 28-8-2010 μετέβη στη …, προκειμένου να παραλάβει υλικά για την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης, όπως κόλλα, φίλτρα, κοκοφάν, για να παράγουν τα πρώτα δείγματα τσιγάρων στο νέο παράνομο εργοστάσιο στην περιοχή … – …, αλλά και στην αποθήκη στην περιοχή του …, στη …ενώ είναι το άτομο το οποίο παρέλαβε από την έδρα της εταιρείας ενοικιάσεων την ως άνω ηλεκτρογεννήτρια που μίσθωσε για τις ανάγκες της παράνομης δραστηριότητας της οργάνωσης ο Π. Ν. και με το με αριθμό κυκλοφορίας …48 ΙΧΦ ιδιοκτησίας Λ. Δ. του Ι., κατοίκου … τη μετέφερε και την εγκατέστησε στο παράνομο εργοστάσιο που κάηκε και εργαζόταν και στα δύο παράνομα εργοστάσια της οργάνωσης, ενώ βοηθούσε και στη μετεγκατάσταση των μηχανών στο νέο εργοστάσιο. 7)……….8) …….. 9) …………………………10) Ο Τ. Λ. του Σ., εργαζόταν στα διαδοχικά παράνομα ερνοοτάοια παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης των απομιμητικών-παραποιητικών σιγαρέτων στην περιοχή του Δήμου … (…), όπου και συνελήφθη και μεριμνούσε για τη λειτουργία τους και τη μετεγκατάστασή τους, δεχόμενος και εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες του Ν. Π. για τον σκοπό αυτόν, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως προπομπός στις μετακινήσεις των φορτηγών που μετέφεραν υλικά και εξοπλισμό στα παράνομα αυτά εργοστάσια. 11) Ο Α. Σ. Β. του Γ., εργαζόταν στα διαδοχικά παράνομα εργοστάσια παρασκευής, “συσκευασίας και αποθήκευσης των απομιμητικών- παραποιητικών σιγαρέτων στην περιοχή του Δήμου … (…), όπου και συνελήφθη, αλλά και στην αποθήκη στην περιοχή του …, στη ….και μεριμνούσε για τη λειτουργία τους και τη μετεγκατάσταση τους, δεχόμενος και εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες των Χ. Μ. και Ν. Π. για τον σκοπό αυτό, ενώ παράλληλα, μετέφερε εξοπλισμό και υλικά για τα εργοστάσια, προέβη σε εργασίες διαμόρφωσης χώρου του τελευταίου παράνομου εργοστασίου και συμμετείχε ως προπομπός στις μετακινήσεις των φορτηγών που μετέφεραν υλικά και εξοπλισμό στα παράνομα αυτά εργοστάσια. 12) Ο Π. Ε. του Κ., εργαζόταν, υπό το πρόσχημα του φροντιστή αλόγων, ως φύλακας στο παράνομο εργοστάσιο παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης των απομιμητικών-παραποιητικών σιγαρέτων στην περιοχή της …, το οποίο καταστράφηκε στις 07.06.2010 από πυρκαγιά, καθώς και ως βοηθητικό προσωπικό για διάφορες εξωτερικές εργασίες του χώρου στο Σάνη. 13) Ο Ζ. Κ. του Α., υλοποιούσε τις εντολές και οδηγίες των Χ. Μ. και Ν. Π. αναφορικά με τη λειτουργία για πάσης φύσεως θέματα στα διαδοχικά παράνομα εργοστάσια παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης των απομιμητικών-παραποιητικών σιγαρέτων στην περιοχή του Δήμου … (…) και μεριμνούσε για τη λειτουργία τους και τη μετεγκατάστασή τους, δεχόμενος και εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες των ανωτέρω για τον σκοπό αυτό, παράλληλα προέβη σε εργασίες διαμόρφωσης χώρου του τελευταίου παράνομου εργοστασίου και συμμετείχε ως προπομπός στις μετακινήσεις των φορτηγών που μετέφεραν υλικά και εξοπλισμό στα παράνομα αυτά εργοστάσια, ενώ ως οδηγός του υπ’ αριθ. …28 Ι.Χ.Ε φορτηγού αυτ/του, μετέφερε τα κομμάτια της μηχανής παραγωγής τσιγάρων από το … στη …., όπου την συναρμολόγησαν οι βούλγαροι εργάτες. 14) Ο Π. Δ. του Κ., υλοποιούσε τις εντολές και τις οδηγίες των Χ. Μ. και Ν. Π. για τη λειτουργία των διαδοχικών παράνομων εργοστασίων παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης των απομιμητικών- παραποιητικών σιγαρέτων στην περιοχή του Δήμου … (…), όπου και συνελήφθη και ειδικότερα ήταν αυτός που παραλάμβανε και μετέφερε υλικά συσκευασίας για την παραγωγή των λαθραίων σιγαρέτων, ενώ μεριμνούσε για τη λειτουργία και τη μετεγκατάστασή των εργαστηρίων, καθώς και για πάσης φύσεως θέματα για το σκοπό αυτό, δεχόμενος και εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες των ανωτέρω, ενώ, παράλληλα, προέβη σε εργασίες διαμόρφωσης χώρου του τελευταίου παράνομου εργοστασίου και συμμετείχε ως προπομπός στις μετακινήσεις των φορτηγών που μετέφεραν υλικά και εξοπλισμό στα παράνομα αυτά εργοστάσια, δίνοντας αναφορά για κάθε ενέργειά του στον Ν. Π. και 15) Ο Κ. Δ. του Ν., εργαζόταν στα διαδοχικά παράνομα εργοστάσια παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης των απομιμητικών-παραποιητικών σιγαρέτων στην περιοχή του Δήμου … (…) και μεριμνούσε για τη λειτουργία τους και τη μετεγκατάστασή τους, δεχόμενος και εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες κυρίως του Ν. Π. για τον σκοπό αυτό, ενώ παράλληλα, συμμετείχε σε εργασίες για το νέο παράνομο εργοστάσιο και συμμετείχε ως προπομπός στις μετακινήσεις των φορτηγών που μετέφεραν υλικά και εξοπλισμό στο εργοστάσιο αυτό. Σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη υποδομή και οργάνωση της εγκληματικής ομάδας, άπαντες οι ως άνω συγκατηγορούμενοι αποκόμισαν, από κοινού και στα ανωτέρω πλαίσια δράσης της οργάνωσής τους, τουλάχιστον το προαναφερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας την περιουσία των εταιρειών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων καπνού – σιγαρέτων με τη διοχέτευση και παράνομη εμπορία στην αγορά της Ελλάδος και των υπολοίπων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εξωτερικού, αντίστοιχης αξίας με τα γνήσια απομιμητικών σιγαρέτων με σκοπό το παράνομο πλουτισμό τους, με ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τις 15.000,00 και τις 73.000,00 ευρώ και ανέρχεται όπως προελέχθη στο συνολικό ποσό των 5.630.106,24 ευρώ, η εγκληματική τους δε αυτή οργάνωση, με όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν και η οποία διήρκεσε ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, επέφερε παράλληλα, βλάβη στο Ελληνικό Δημόσιο από την παράνομη παραγωγή, διάθεση και εμπορία στην αγορά των απομιμητικών αυτών σιγαρέτων, χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων από τον νόμο δασμών-φόρων καπνού, συνολικού ποσού που υπερβαίνει κατά πολύ τα 50.000.000 δραχμές (146.735,14 ευρώ) και ανέρχεται όπως προελέχθη στο συνολικό ποσό των 4.782.758,87 ευρώ.
2) Τον Χ. Μ. και τον Γ. Τ. καθώς και τους μη διαδίκους στην παρούσα δίκη συγκατηγορουμένους τους Ι. Τ., Π. Ν. και Ν. Π., ενόχους του ότι:
“Στον κατωτέρω τόπο και χρόνους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος, ενεργώντας από κοινού και με κοινό δόλο, ήτοι με συναπόφασή τους, την οποία έλαβαν είτε πριν από την πράξη τους είτε κατά την τέλεση της, ώστε καθένας τους να θέλει και να αποδέχεται την τέλεση της και να γνωρίζει ότι και ο άλλος από αυτούς ενεργεί με δόλο τέλεσης της πράξης και να θέλει και να αποδέχεται να ενώσει τη δράση του με τη δράση των άλλων, τελώντας άπαντες σε γνώση της πρόθεσης μεταξύ τους για την τέλεση του ίδιου εγκλήματος, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η αντικειμενική υπόσταση του εξακολουθητικού αυτού εγκλήματος τελέστηκε διαδοχικά από διάφορους από αυτούς και με διαφορετικές ενέργειες, κατάρτισαν πλαστά έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, το δε συνολικό όφελος και η συνολική ζημία από την πράξη τους αυτή υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, καθώς και αυτό των 73.000,00 ευρώ, η πράξη τους δε αυτή τελέσθηκε και σε βάρος του Δημοσίου με ζημία του τελευταίου και αντίστοιχο επιδιωχθέν και επιτευχθέν όφελος τους άνω των 50.000.000 δραχμών (146.735,14 ευρώ) και ειδικότερα, στον Δήμο … κατά το χρονικό διάστημα από τις 5.3.2009 έως και τη σύλληψη τους στις 29.9.2010, οι άνω κατ/νοι, ενεργώντας από κοινού και κατόπιν συναπόφασης, κατασκεύασαν και κατάρτισαν πλαστές (απομιμητικές) συσκευασίες (χαρτοκιβώτια, κούτες και πακέτα) και περιτυλίγματα από μάρκες σιγαρέτων της εταιρείας “… …” και άλλων εταιρειών που κυκλοφορούν νομίμως στο εμπόριο, εντός των οποίων (απομιμητικών συσκευασιών σιγαρέτων με τα σήματα των μαρκών της … … και άλλων εταιρειών) συσκεύαζαν τα παρανόμως κατασκευασμένα σιγαρέτα και τα διέθεταν στη συνέχεια λάθρα στην αγορά, όπως προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα της εταιρείας “… …”, στον οποίο αναφέρονται τα φορτία λαθραίων τσιγάρων που έχουν κατασχεθεί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και τα οποία παρασκευάσθηκαν στο εργοστάσιο των κατ/νων στην αγροτική περιοχή ….
Συγκεκριμένα, κατασκεύασαν: α) Είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα (21.989.240) τουλάχιστον πλαστά (απομιμητικά) χαρτιά περιτυλίγματος σιγαρέτων, β) περίπου ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.650.000) πλαστά (απομιμητικά) χαρτόνια παρασκευής πακέτων σιγαρέτων και γ) εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) περίπου πλαστά (απομιμητικά) χαρτόνια (χαρτοκιβώτια) παρασκευής κουτών πακέτων σιγαρέτων. Οι δήθεν εταιρίες παραγωγής τσιγάρων (μάρκες σιγαρέτων) που εμφανιζόταν στα πιο πάνω πλαστά έγγραφα ήταν αυτές που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα της εταιρείας “… …”, στον οποίο αναφέρονται τα φορτία λαθραίων τσιγάρων που έχουν κατασχεθεί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και τα οποία παρασκευάσθηκαν στο εργοστάσιο των κατ/νων στην αγροτική περιοχή … του Δήμου …, και β) Δέκα εκατομμύρια (10.000.000) τουλάχιστον πλαστά (απομιμητικά) χαρτιά περιτυλίγματος σιγαρέτων των μαρκών “L&M”, “MARLBORO” (κόκκινο- σκληρό και LIGHTS), “RAQUEL”, “JIN-LING” και “ASSOS …” με τις αντίστοιχες για αυτά πλαστά (απομιμητικά) χαρτόνια παρασκευής πακέτων σιγαρέτων και πλαστά (απομιμητικά) χαρτόνια (χαρτοκιβώτια) παρασκευής κουτών πακέτων σιγαρέτων, τα οποία δεν πρόλαβαν να διαθέσουν στην αγορά καθόσον το εργαστήριο παρασκευής τους, στην αγροτική περιοχή … του Δήμου …, καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 7.6.2010 και τα οποία (υπό στοιχεία Α1 και Β’ πλαστές – απομιμητικές συσκευασίες χαρτοκιβωτίων, κουτών και πακέτων σιγαρέτων, καθώς και πλαστά απομιμητικά χαρτιά περιτυλίγματος σιγαρέτων) έχουν παρασκευασθεί και συσκευασθεί από τις μηχανές παραγωγής που χρησιμοποιούσαν στα παράνομα εργαστήρια στην περιοχή … και … του Δήμου … για τον σκοπό αυτόν. Τα ανωτέρω πλαστά έγγραφα κατάρτισαν με σκοπό να παραπλανήσουν με τη χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονός που έχει έννομες συνέπειες, ήτοι τους καταναλωτές σιγαρέτων των χωρών που θα αγόραζαν τα παράνομα σιγαρέτα που παρασκεύασαν, τις Δημόσιες Αρχές των κρατών αυτών και τις νόμιμες εταιρείες παρασκευής και εμπορίας των σιγαρέτων, σχετικά με τη γνησιότητα και νομιμότητα εισαγωγής – εξαγωγής, κυκλοφορίας, διάθεσης στην κατανάλωση και πώλησης των παραποιητικών – απομιμητικών αυτών σιγαρέτων μετά των πλαστών ως άνω συσκευασιών τους, με την εξακολουθητική, δε, αυτή πράξη τους-σκόπευαν να προσπορίσουν σε αυτούς και τα λοιπά μέλη της εγκληματικής τους οργάνωσης παράνομο περιουσιακό όφελος συνιστάμενο στην λαθραία αξία πώλησης των σιγαρέτων των πλαστών – απομιμητικών αυτών συσκευασιών, δηλαδή συνολικά κατ’ ελάχιστο, για την υπό στοιχείο Α’ περίπτωση 439.784,80 ευρώ (200,00 € το χαρτοκιβώτιο των 50 κουτών, με 10 πακέτα ανά κούτα και 20 σιγαρέτα ανά πακέτο = 0,02 € αξία του κάθε σιγαρέτου Χ 21.989.240 σιγαρέτα = 439.784,80 € τουλάχιστον) και για την υπό στοιχείο β’ περίπτωση 200.00,00 ευρώ τουλάχιστον (10.000.000 σιγαρέτα Χ 0,02 € ανά σιγαρέτο = 200.000,00 € τουλάχιστον), δηλαδή συνολικά (Α’+Β1) 639.784,80 ευρώ (439.784,80 € + 200.000,00 €), λαμβανομένου υπόψη ότι η ελάχιστη αξία πώλησης στη λαθραία (μαύρη) αγορά των παράνομων σιγαρέτων ανέρχεται σε 200,00 ευρώ ανά χαρτοκιβώτιο των 50 κουτών, με 10 πακέτα ανά κούτα και 20 σιγαρέτα ανά πακέτο, όπως και πράγματι έγινε στην υπό στοιχείο Α1 περίπτωση, βλάπτοντας παράλληλα, Α) τις ως άνω νόμιμες εταιρείες παρασκευής και εμπορίας των μαρκών των απομιμητικών σιγαρέτων αυτών κατά το συνολικό ποσό της δασμολογητέας αξίας των καπνικών αυτών προϊόντων προ δασμών και φόρων, με δεδομένο ότι υφίστανται την απώλεια αντιστοίχου μεριδίου της αγοράς από την διοχέτευση στην αγορά των παραποιητικών-απομιμητικών σιγαρέτων, συνολικού ποσού, στην υπό στοιχείο Α1 περίπτωση 3.870.106,24 ευρώ και στην υπό στοιχείο Β’ περίπτωση 1.760.000,00 ευρώ, δηλαδή συνολικά 5.630.106,24 ευρώ (3.870.106,2 € + 1.760.000,00 €) . Την προπεριγραφόμενη εξακολουθητική αυτή πράξη τους τέλεσαν ενεργώντας από κοινού άπαντες με κοινό δόλο, ήτοι με συναπόφασή τους, την οποία έλαβαν είτε πριν από την πράξη τους είτε κατά την τέλεση της, ώστε καθένας τους να θέλει και να αποδέχεται την τέλεση της και να γνωρίζει ότι και ο άλλος από αυτούς ενεργεί με δόλο τέλεσης της πράξης και να θέλει και να αποδέχεται να ενώσει τη δράση του με τη δράση των άλλων, τελώντας άπαντες σε γνώση της πρόθεσης μεταξύ τους για την τέλεση του ίδιου εγκλήματος, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η αντικειμενική υπόσταση του εξακολουθητικού αυτού εγκλήματος τελέστηκε διαδοχικά από αυτούς και με διαφορετικές ενέργειες, όπως περιγράφεται αναλυτικά πιο πάνω, οι δε ανωτέρω ενέργειές τους εντάσσονταν στα πλαίσια της εγκληματικής ομάδας που συγκρότησαν και στην οποία συμμετείχαν ως μέλη, το δε σκοπούμενο και επίτευχθέν συνολικό όφελος και η συνολική ζημία από την πράξη τους αυτή, ανερχόμενη κατ’ ελάχιστον στα ανωτέρω ποσά σε ευρώ, υπερβαίνει τις 15.000,00 ευρώ και τις 73.000,00 ευρώ”.
3) Τον Χ. Μ. και τον Γ. Τ. καθώς και τους μη διαδίκους στην παρούσα δίκη συγκατηγορουμένους τους Ι. Τ., Π. Ν. και Ν. Π., ενόχους του ότι: “Στον κατωτέρω τόπο και χρόνους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος, ενεργώντας από κοινού απόντες, με κοινό δόλο, ήτοι με συναπόφασή τους, την οποία έλαβαν είτε πριν από την πράξη τους είτε κατά την τέλεσή της, ώστε καθένας τους να θέλει και να αποδέχεται την τέλεσή της και να γνωρίζει ότι και ο άλλος από αυτούς ενεργεί με δόλο τέλεσης της πράξης και να θέλει και να αποδέχεται να ενώσει τη δράση του με τη δράση των άλλων, τελώντας άπαντες σε γνώση της πρόθεσης μεταξύ τους για την τέλεση του ίδιου εγκλήματος, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η αντικειμενική υπόσταση του εξακολουθητικού αυτού εγκλήματος τελέστηκε διαδοχικά από διάφορους από αυτούς και με διαφορετικές ενέργειες, προέβησαν στην τέλεση των παρακάτω ενεργειών, που αποσκοπούσαν να στερήσουν το Ελληνικό Δημόσιο των από αυτό εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορεύματα, οι δε δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο από την ενέργειά τους αυτή υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και υπερβαίνουν και το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τα λαθρεμπορεύματα από τις 23.4.2010 και μέχρι και τις 29.9.2010 και συγκεκριμένα, στη …. και στον Δήμο …, κατά το χρονικό διάστημα από τις 5.3.2009 έως και τη σύλληψη τους, στις 29.9.2010, ενεργώντας από κοινού κατά την ανωτέρω έννοια οι άνω αναφερόμενοι, 1ος έως 5ος των κατ/νων, παρασκεύασαν, συσκεύασαν, κατείχαν, διέθεσαν, διένειμαν και πώλησαν σιγαρέτα καπνού μετά των πλαστών (απομιμητικών) συσκευασιών (χαρτοκιβώτια, κούτες και πακέτα) και περιτυλιγμάτων από μάρκες σιγαρέτων της εταιρείας “… …” και άλλων εταιρειών που κυκλοφορούν νομίμως στο εμπόριο, εντός των οποίων (απομιμητικών συσκευασιών σιγαρέτων με τα σήματα των μαρκών της … … και άλλων εταιρειών) συσκεύαζαν τα παρανόμως κατασκευασμένα από αυτούς σιγαρέτα, για τα οποία κατείχαν και χρησιμοποιούσαν ποσότητες καπνού, οι οποίες είχαν εισέλθει παράνομα από άγνωστη χώρα στην ελληνική επικράτεια και φυλάσσονταν σε αποθήκες της εγκληματικής οργάνωσης δίχως να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενοι δασμοί και δίχως να έχουν εφοδιαστεί με έγγραφη άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και τα διέθεταν στη συνέχεια λάθρα στην αγορά και συγκεκριμένα: Α) Αφού παρασκεύασαν χρησιμοποιώντας ποσότητες καπνού, οι οποίες είχαν εισέλθει παράνομα από άγνωστη χώρα στην ελληνική επικράτεια και φυλάσσονταν σε αποθήκες της εγκληματικής οργάνωσης δίχως να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενοι δασμοί και δίχως να έχουν εφοδιαστεί με έγγραφη άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, διέθεσαν λαθραία στην αγορά, είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα (21.989.240) τουλάχιστον σιγαρέτα καπνού με τα αντίστοιχα πλαστά (απομιμητικά) χαρτιά περιτυλίγματος αυτών (σιγαρέτων), τα οποία συσκεύασαν σε 1.650.000 περίπου πλαστές (απομιμητικές) συσκευασίες πακέτων τσιγάρων και 165.000 περίπου πλαστές (απομιμητικές) συσκευασίες παρασκευής χάρτινων κουτιών, από μάρκες σιγαρέτων της εταιρείας “… …” και άλλων εταιρειών που κυκλοφορούν νομίμως στο εμπόριο, όπως προκύπτει και από τον παραπάνω υπό στοιχείο Β’ πίνακα της εταιρείας “… …”, στον οποίο αναφέρονται τα φορτία λαθραίων τσιγάρων που έχουν κατασχεθεί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και τα οποία παρασκευάσθηκαν στο εργοστάσιο των κατ/νων στην αγροτική περιοχή Κ…. Β) Παρασκεύασαν χρησιμοποιώντας ποσότητες καπνού, οι οποίες είχαν εισέλθει παράνομα από άγνωστη χώρα στην ελληνική επικράτεια και φυλάσσονταν σε αποθήκες της εγκληματικής οργάνωσης δίχως να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενοι δασμοί και δίχως να έχουν εφοδιαστεί με έγγραφη άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, δέκα εκατομμύρια (10.000.000) τουλάχιστον σιγαρέτα καπνού με τα αντίστοιχα πλαστά (απομιμητικά) χαρτιά περιτυλίγματος αυτών (σιγαρέτων) των μαρκών “L&M”, “MARLBORO” (κόκκινο-σκληρό και LIGHTS), “RAQUEL” και “ASSOS …” με τις αντίστοιχες για αυτά πλαστά (απομιμητικά) χαρτόνια παρασκευής πακέτων σιγαρέτων και πλαστά (απομιμητικά) χαρτόνια (χαρτοκιβώτια) παρασκευής κουτών πακέτων σιγαρέτων, τα οποία δεν πρόλαβαν να διαθέσουν στην αγορά, καθόσον το εργαστήριο παρασκευής τους, στην περιοχή … του Δήμου …, καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 7.6.2010. Γ) α) Παρασκεύασαν χρησιμοποιώντας ποσότητες καπνού, οι οποίες είχαν εισέλθει παράνομα από άγνωστη χώρα στην ελληνική επικράτεια και φυλάσσονταν σε αποθήκες της εγκληματικής οργάνωσης δίχως να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενοι δασμοί και δίχως να έχουν εφοδιαστεί με έγγραφη άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα (148.160) σιγαρέτα καπνού μετά του περιτυλίγματος τους και β) κατείχαν δεκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια είκοσι (14.720) κιλά βιομηχανοποιημένου καπνού (χύμα), που είχαν εισέλθει παράνομα από άγνωστη χώρα στην ελληνική επικράτεια, δίχως να έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενοι δασμοί και τα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στις 29.9.2010 στο τελευταίο διαδοχικά εργοστάσιο που χρησιμοποιούσαν για τον ως άνω παράνομο σκοπό τους στην περιοχή … πλησίον των φυλακών … κοντά στη Ν. … και τα οποία (υπό στοιχεία Α’, Β’ και Γ’ λαθραία σιγαρέτα καπνού και ω£ άνω πλαστές – απομιμητικές συσκευασίες χαρτοκιβωτίων, κουτών και πακέτων σιγαρέτων, καθώς και πλαστά – απομιμητικά χαρτιά περιτυλίγματος σιγαρέτων) έχουν παρασκευασθεί και συσκευασθεί από τις μηχανές παραγωγής που χρησιμοποιούσαν στα παράνομα εργοστάσια και αποθήκες στην περιοχή … πλησίον των φυλακών … και … του Δήμου … για τον σκοπό αυτόν, ol προπεριγραφόμενες δε ενέργειες τους αποσκοπούσαν να στερήσουν το Ελληνικό Δημόσιο από τους νομίμους επί της δασμολογητέας αξίας των σιγαρέτων αυτών δασμούς, φόρους και επιβαρύνσεις (εισαγωγικός δασμός, πάγιος Ε.Φ.Κ. Καπνού, αναλογούν Ε.Φ.Κ. Καπνού καιΦ.Π.Α) συνολικού ποσού 5.196.321,40 ευρώ και συγκεκριμένα, α) στην υπό στοιχείο Α’ περίπτωση ποσού 3.287.643,99 ευρώ, β) στην υπό στοιχείο Β’ περίπτωση ποσού 1.495.114,88 ευρώ και γ) στην υπό στοιχείο Γ’ περίπτωση ποσού 413.562,53 ευρώ, το οποίο (ποσό Γ’ περίπτωσης) επιμερίζεται ως εξής: 1) 22.752,42 ευρώ για τα σιγαρέτα και 2) 390.810,11 ευρώ για τον βιομηχανοποιημένο καπνό χύμα, οι δε δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο από τις ενέργειές τους αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, καθώς και το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τις ποσότητες σιγαρέτων και καπνού που παρασκευάσθηκαν, συσκευάσθηκαν και κατέχονταν από αυτούς από τις 23.4.2010, χρόνος κατά τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 157 §1 περ. γ’ του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001), και η περ. γ’ της §1 του άρθρου αυτού προστέθηκε με την §4 του άρθρου 77 του Ν.3842/2010, (ΦΕΚ Α’ 58/23.4.2010), και εντεύθεν μέχρι και τη σύλληψή τους, στις 29.9.2010, δηλαδή τουλάχιστον για τις ποσότητες των περιπτώσεων υπό στοιχεία Β’ και Γ, στις οποίες χρόνος τέλεσης είναι η 7.6.2010 και 29.9.2010 αντίστοιχα, καθώς και για τις περιπτώσεις του παραπάνω πίνακα που φέρονται ότι τελέστηκαν μετά την 23-4-2010″.
4) 4) Κατά πλειοψηφία τον: Χ. Μ. ένοχο του ότι: “Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο, ενεργώντας με πρόθεση, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει κακούργημα, επιχείρησε πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης του κακουργήματος αυτού και συγκεκριμένα, στην …, στις 16.7.2010, παρουσία του δευτέρου κατηγορουμένου Ι. Τ.υ, απλού συνεργού του, ο οποίος του παρείχε ψυχική συνδρομή τόσο πριν όσο και κατά την τέλεση της πράξης του, συνοδεύοντάς τον στον τόπο που έλαβε χώρα η απόπειρα και με συνεχείς προτροπές, παροτρύνσεις και υποδείξεις, ενισχύοντας την πρόθεση του αυτή, όντας αυτός, (Μ.) σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τόσο κατά την απόφαση όσο και κατά την εκτέλεση της πράξης, την οποία είχε προαποφασίσει και σχεδιάσει, με χρήση πυροβόλου όπλου (περίστροφου), μάρκας LLAMA 38 special, το οποίο έφερε μαζί του παράνομα, επιχείρησε να σκοτώσει τον M. A. του B. D., γεν. την 15-9-1982, Ο… υπήκοο, κάτοικο …, πυροβολώντας τον μία (1) φορά με πρόθεση να τον σκοτώσει, πλην όμως η πράξη του αυτή δεν ολοκληρώθηκε όχι από δική του βούληση, αλλά επειδή δεν πέτυχε το θύμα σε καίριο και ζωτικό σημείο του σώματος του και επειδή το θύμα (M. A.) ενήργησε αιφνίδιο ελιγμό αποφυγής του βλήματος και ετράπη άμεσα σε φυγή. Στην πράξη του αυτή προέβη ο πρώτος κατ/νος, όντας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τόσο κατά την απόφαση όσο και κατά την εκτέλεση της πράξης, την οποία είχε προαποφασίσει και σχεδιάσει, προμηθευόμενος για τον σκοπό αυτόν το πυροβόλο όπλο (περίστροφο) και υπό την ενεργό παρουσία του ως άνω απλού συνεργού του ο οποίος τον συνόδευσε στον τόπο που έλαβε χώρα η άνω απόπειρα και την ψυχική συνδρομή και παρότρυνση αυτού”.
5) Τον Χ. Μ. ένοχο του ότι: “Στον κατωτέρω τόπο και χρόνο, ενεργώντας με πρόθεση, έφερε μαζί του παράνομα και χωρίς την άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, όπλο κατά την έννοια του νόμου, ήτοι μηχάνημα, το οποίο, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα και μπορεί να επιφέρει κάκωση και βλάβη της υγείας σε πρόσωπα και ιδίως πυροβόλο όπλο, καθώς και πυρομαχικά, ήτοι πάσης φύσεως εφόδια βολής και ιδίως φυσίγγια πυροβόλου όπλου και συγκεκριμένα, στην …, στις 16.7.2010 κατά την τέλεση της πράξης της απόπειρας ανθρωποκτονίας και -στην …, κατά την σύλληψή του στις 29-9-2010, από τους επιληφθέντες αστυνομικούς, έφερε παράνομα και χωρίς την άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας – διαμονής του, ένα (1) περίστροφο μάρκας LLAMA 38 special, λειτουργικό και πλήρες φυσιγγίων έτοιμο για χρήση, το οποίο χρησιμοποίησε με εκπυρσοκρότηση άπαξ κατά την τέλεση της πράξης της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του ρουμάνου υπηκόου και το οποίο (περίστροφο) κατά τη σύλληψη του έφερε στη ζώνη του παντελονιού του, καθώς και 6 φυσίγγια 38″ εντός του περιστρόφου του και 12 φυσίγγια 38” στο κομοδίνο της κρεβατοκάμαρας της οικίας του στην …. Kαι 6 ) Κατά πλειοψηφία τον Χ. Μ. ένοχο του ότι: “Ενεργώντας με πρόθεση, με χρήση όπλου, κατά την περιγραφόμενη έννοια παραπάνω υπό στοιχείο ΣΤ’, διέπραξε κακούργημα από δόλο και συγκεκριμένα, στην …, στις 16.7.2010, με χρήση του προπεριγραφόμενου πυροβόλου όπλου – περιστρόφου, τέλεσε το υπό στοιχείο Ε’ κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ενεργώντας από δόλο, όντας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τόσο κατά την απόφαση όσο και κατά την εκτέλεση της πράξης, την οποία είχε προαποφασίσει και σχεδιάσει και συγκεκριμένα, με το πιο πάνω όπλο του, πυροβόλησε μία (1) φορά εναντίον του M. A. του B., κατοίκου …, με πρόθεση να τον σκοτώσει, όπως με λεπτομέρεια περιγράφεται παραπάνω υπό στοιχείο Ε”.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση του την απαιτούμενη από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ’ αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των ειδικότερα αναφερομένων ανωτέρω εγκλημάτων 1 για τα οποία καταδικάστηκε καθένας εκ των αναιρεσειόντων και ως προς τα οποία πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 περ. γ’, 14, 26 παρ. Ια, 27 παρ. 1, 42, 45, 94 παρ. 1,98, 216 παρ. 1,3, 187 παρ. I και 3, 299 παρ. 1 του ΠΚ καθώς και των άρθρων 155 παρ. 1 περ. β’ 157 παρ. 1 περ. β’, γ’ ν. 2960/2001 και 1,10 παρ. 1,13 α και 14 ν. 2167/1993, τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και χωρίς να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικότερα, οι περί του αντιθέτου κοινές αιτιάσεις των αναιρεσειόντων, ότι η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης είναι τυπική, συνισταμένη σε πιστή επανάληψη του διατακτικού, το οποίο επίσης αποτελεί αντιγραφή του κατηγορητηρίου, είναι αβάσιμες αφού, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σχετική νομική σκέψη, για την ύπαρξη της απαιτούμενης ειδικής αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της απόφασης, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας ακόμη και στην περίπτωση που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της απόφασης, το οποίο όμως περιέχει και πραγματικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και με τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατύπωσης του σκεπτικού της, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, με αποτέλεσμα η αντιγραφή στο σκεπτικό της απόφασης στοιχείων που αναφέρονται με πληρότητα και ακρίβεια στο διατακτικό της, λογικά αυτονόητη και δογματικά επιτρεπτή, να καθιστά περιττή τη διαφοροποίηση της διατύπωσης του σκεπτικού (ΑΠ 2037/2017). Περαιτέρω, αναφορικά με τον αναιρεσείοντα Γ. Τ., από την, κατά τις παραδοχές της απόφασης, αποδοχή εκ μέρους του του ρόλου που του είχε αναθέσει στην ένδικη εγκληματική οργάνωση ο συγκατηγορούμενός του Χ. Μ. και που συνίστατο στην παροχή πληροφόρησης και προστασίας στα μέλη της προκειμένου να μην εντοπιστούν από τις αρχές ασφαλείας και αποκαλυφθεί ο παράνομος σκοπός και η δράση τους, στην παροχή κάλυψης λόγω της ιδιότητάς του (Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας …) και στην παροχή συμβουλών στον ανωτέρω, έχοντα τη διεύθυνση της οργάνωσης, Χ. Μ. για κάθε τι που θεωρούσε ύποπτο ο τελευταίος ως προς τη λειτουργία και μη ανακάλυψη της οργάνωσης καθώς και από τις περαιτέρω παραδοχές ότι όλα τα μέλη “με την υποταγή τους στη βούληση της ολότητας επιδίωκαν κοινό σκοπό και μεταξύ τους τελούσαν σε τέτοια σχέση ώστε να αισθάνονται έναντι αλλήλων ως ενιαία μονάδα, κάθε μέλος της οποίας γνώριζε ότι συνεισφέρει με την άσκηση των ανατιθεμένων σ’αυτό καθηκόντων στην πραγμάτωση των στόχων της οργάνωσης…”, σαφώς συνάγεται υποταγή της βούλησης του συγκεκριμένου κατηγορούμενου και ήδη αναιρεσείοντα σ’ αυτή της ομάδας, δεν ήταν δε αναγκαία για την πληρότητα της αιτιολογίας η αναφορικά με το γεγονός αυτό παράθεση περαιτέρω πραγματικών περιστατικών, ενώ ο ανωτέρω ειδικότερα αναφερόμενος ρόλος του δεν αντιφάσκει με την από κοινού με τους ειδικότερα αναφερομένους στο σκεπτικό συγκατηγορουμένους του τέλεση των πράξεων της πλαστογραφίας και της λαθρεμπορίας, αφού, κατά τις παραδοχές της απόφασης, οι ανωτέρω πράξεις τελέστηκαν με κοινό δόλο στα πλαίσια της εγκληματικής ομάδας που όλοι είχαν συγκροτήσει και στην οποία είχαν ενταχθεί και συμμετείχαν ως μέλη. Εξάλλου, για την αιτιολόγηση της από κοινού τέλεσης από τον εν λόγω αναιρεσείοντα και τους λοιπούς καταδικασθέντες συγκατηγορουμένους του των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων η αιτιολογία της προσβαλλομένης απόφασης είναι επαρκής καθόσον, ειδικότερα επί πλαστογραφίας, είναι δυνατή η τέλεση της πράξης από περισσότερους χωρίς να απαιτείται να καθορίζονται οι ενέργειες του καθενός, είναι δε αδιάφορο αν το έγκλημα τελείται από τον ένα μόνο ιδιοχείρως και αρκεί η σύμπτωση της θέλησης όλων τα)ν άλλων στην κατάρτιση από τον ένα, όπως αναφέρθηκε στη μείζονα σκέψη της παρούσας, ενώ, περαιτέρω, αναφορικά με αμφότερες τις παραπάνω πράξεις, εκτίθεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η συναπόφαση του εν λόγο) αναιρεσείοντα και των συγκατηγορουμένων του να τις εκτελέσουν με τις παραδοχές ότι ενήργησαν από κοινού και με κοινό δόλο “ήτοι με συναπόφασή τους, την οποία έλαβαν πριν από την πράξη τους, είτε κατά την τέλεσή της, ώστε καθένας τους να θέλει και να αποδέχεται την τέλεσή της και να γνωρίζει ότι και ο άλλος από αυτούς ενεργεί με δόλο τέλεσης της πράξης και να θέλει και να αποδέχεται να ενώσει τη δράση του με τη δράση των άλλων, τελώντας άπαντες σε γνώση της πρόθεσης μεταξύ τους για την τέλεση του ίδιου εγκλήματος…”. Επομένως, οι σχετικοί, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ ΚΠΔ, δεύτερος λόγος αναίρεσης του Χ. Μ. και τρίτος λόγος αναίρεσης του Γ. Τ., με τους οποίους πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την καταδικαστική για τους εν λόγω αναιρεσείοντες κρίση της, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
Κατά το άρθρο 502 παρ.1 ΚΠΔ, εάν ο εκκαλών εμφανιστεί ο ίδιος ή ο συνήγορος του στις περιπτώσεις των άρθρων 340 παρ. 1 και 501 παρ.3 η συζήτηση αρχίζει και ο εισαγγελέας αναπτύσσει συνοπτικά την έφεση……
Σε κάθε περίπτωση διαβάζονται και λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης που περιέχουν τις καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν…”Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι η ανάγνωση στην κατΛ έφεση δίκη των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης και των περιεχόμενων σ’ αυτά καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν είναι υποχρεωτική, πλην όμως η μη ανάγνωση αυτών επάγεται ακυρότητα, μόνον αν ζητηθεί η ανάγνωσή τους και το δικαστήριο παρά το νόμο δεν επέτρεψε αυτή (ΑΠ 491/2013, ΑΠ 736/2011). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358 και 364 του ΚΠΔ,σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 171 παρ. 1 περ. δ’ του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηματισμό της κρίσης του σε σχέση με την ενοχή του κατηγορουμένου, εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί αποστερείται έτσι ο κατηγορούμενος της δυνατότητας να εκθέσει τις απόψεις του και να κάνει παρατηρήσεις σχετικές με το αποδεικτικό αυτό μέσο (άρθρ.358 ΚΠΔ), εκτός αν αυτά αποτελούν στοιχεία του κατηγορητηρίου ή το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος ή είναι έγγραφα διαδικαστικά ή αναφέρονται απλώς διηγηματικά στην απόφαση ή το περιεχόμενο τους προκύπτει από άλλα αποδεικτικά μέσα. Στα πρακτικά της απόφασης δεν είναι απαραίτητο να καταχωρίζεται το περιεχόμενο του εγγράφου που αναγνώσθηκε, είναι, όμως αναγκαίο να αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα εκ των οποίων προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητά του, έτσι ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία για το ποιο έγγραφο αναγνώσθηκε. Ο προσδιορισμός, δηλαδή, της ταυτότητας του εγγράφου είναι αναγκαίος μόνο για τη δημιουργία βεβαιότητας ότι το συγκεκριμένο έγγραφο και όχι κάποιο άλλο αναγνώσθηκε στη δίκη και έτσι δόθηκε η δυνατότητα στον κατηγορούμενο να εκθέσει τις απόψεις του και να προβεί στις παρατηρήσεις του ως προς το περιεχόμενο του. Διαφορετικά, αν δηλαδή δεν προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητα του εγγράφου, υπάρχει η ίδια ως άνω ακυρότητα. Τέλος, από τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηματισμό της κρίσης του σχετικά με την ενοχή του κατηγορουμένου, εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν κατά την προφορική στο ακροατήριο συζήτηση της υπόθεσης, παραβιάζονται και οι αρχές της δημοσιότητας και της προφορικότητας της διαδικασίας και θεμελιώνεται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Γ’ ΚΠΔ λόγος αναίρεσης (ΑΠ 857/2014).
Στην προκειμένη περίπτωση από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης (σελίδα 195) προκύπτει ότι στην αρχή του αιτιολογικού της σημειώνεται ότι από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης που εξετάστηκαν στο Δικαστήριο τούτο, από την ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης και όλων ανεξαιρέτως των προαναφερομένων εγγράφων…… την απολογία του κάθε κατηγορουμένου στο ακροατήριο και από την όλη αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα”, ενώ στα ίδια πρακτικά (σελίδα 72) σημειώνεται ότι αναγνώσθηκαν από την Πρόεδρο μεταξύ άλλων εγγράφων με αυξ. αριθμό 1 ” Η με αριθμό 943/2012 εκκαλουμένη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης” χωρίς να αναφέρεται ότι αναγνώσθηκαν και τα ” πρακτικά” της πρωτόδικης αυτής απόφασης. Όμως, τα συντασσόμενα κατά τα άρθρα 140 επ. ΚΠΔ πρακτικά της δίκης και η απόφαση συνιστούν ένα ενιαίο σύνολο και όχι χωριστό έγγραφο. Όταν δε στα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης σημειώνεται ότι αναγνώσθηκε η υπ’ αριθμ. 943/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σαφώς συνάγεται ότι αναγνώσθηκε η πρωτόδικη αυτή απόφαση μαζί με τα ενσωματωμένα στην απόφαση ενιαία πρακτικά, πράγμα που αναφέρεται στο άνω αιτιολογικό της προσβαλλομένης και προφανώς από παραδρομή παραλείπεται η λέξη ” και τα πρακτικά αυτής” (ΑΠ 70/2015). Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση δημόσια αναγνώσθηκε η υπ’ αριθμ 943/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και τα πρακτικά αυτής και δεν επήλθε ακυρότητα της διαδικασίας, αφού δεν παραβιάσθηκαν έτσι τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντα Χ. Μ., αλλ’ ούτε παραβιάσθηκαν και οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της διαδικασίας όπως αυτός υποστηρίζει με τον σχετικό, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Α’και Γ’ του ΚΠΔ, τρίτο λόγο αναίρεσης, ο οποίος, μετά ταύτα, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
Περαιτέρω, με τον δεύτερο λόγο της ένδικης αναίρεσής του ο αναιρεσείων Γ. Τ. πλήττει την προσβαλλόμενη απόφαση για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο με την ειδικότερη αιτίαση ότι το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης για το σχηματισμό της δικανικής πεποίθησής του περί της ενοχής του έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε αναγνωσθέντα υπ’ α/α 48 και 54 έγγραφα και δη τις από 15-2-2011 οκτώ (8) εκθέσεις εξέτασης και τέσσερα χαρτοκιβώτια που περιέχουν απομαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών αντίστοιχα χωρίς να αναφέρονται τα βασικά προσδιοριστικά της ταυτότητάς τους στοιχεία. Ο κατά τα ανωτέρω όμως προσδιορισμός των εγγράφων αυτών, ενόψει και της αριθμήσεώς τους και του διαφορετικού τίτλου τους από τα λοιπά αναγνωσθέντα έγγραφα, είναι επαρκής και δεν ήταν αναγκαία ειδικότερη αναφορά πρόσθετων στοιχείων προσδιορισμού τους, αφού με την ανάγνωση του κειμένου τους στο ακροατήριο, χωρίς να προβληθεί καμία αντίρρηση από κανένα παράγοντα της δίκης, κατέστησαν γνωστά και κατά το περιεχόμενο τους στον ως άνω αναιρεσείοντα, ο οποίος είχε πλήρη δυνατότητα να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις αναφορικά με αυτά, γεγονός που δεν εξαρτήθηκε από τον τρόπο προσδιορισμού των εν λόγω εγγράφων στα πρακτικά της δίκης, ενόψει και του ότι ο προσδιορισμός της ταυτότητας του εγγράφου είναι αναγκαίος, όπως προαναφέρθηκε, για τη δημιουργία βεβαιότητας ότι αυτό το έγγραφο και όχι κάποιο άλλο αναγνώσθηκε στη συγκεκριμένη δίκη. Άλλωστε, στα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης (σελίδα 89) αναφέρεται, κατά πιστή μεταφορά, ότι “Σημειώνεται ότι, πριν από την ανάγνωση κάθε εγγράφου, η Πρόεδρος ανακοίνωνε ποιο έγγραφο επρόκειτο να αναγνωσθεί και ρωτούσε τον Εισαγγελέα και τους συνηγόρους των διαδίκων εάν είχαν αντίρρηση για την ανάγνωση, εκείνοι δε απαντούσαν αρνητικά”. Κατά συνέπεια, ορθά το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης συνεκτίμησε και τα προαναφερθέντα αναγνωσθέντα έγγραφα, ο δε περί του αντιθέτου παραπάνω , από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α’ του ΚΠΔ, λόγος αναίρεσης είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Κατά την παρ. 4 του άρθρου 79 ΠΚ “στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την ποινή που επέβαλε”. Η διάταξη αυτή αναφέρεται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου που ορίζει ότι “κατά την επιμέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει ο νόμος, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη α) τη βαρύτητα του εγκλήματος που έχει τελεσθεί και β) την προσωπικότητα του εγκληματία”. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 4239/2014, “κατά την επιμέτρηση της ποινής το αρμόδιο δικαστήριο λαμβάνει υπ’ όψιν την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου. Στη δικαστική απόφαση γίνεται ρητή μνεία με συνοπτική αιτιολογία ότι κατά την επιμέτρηση της ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του την κατά τα άνω υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, γεγονός το οποίο μπορεί να συνιστά , εν όλω ή εν μέρει, δίκαιη ικανοποίηση για την καθυστέρηση της ποινικής διαδικασίας”. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 79 ΠΚ , αναφορικά με τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος και της προσωπικότητας του δράστη, προκύπτει ότι η επιμέτρηση της ποινής σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ανήκει στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, όπως αυτά προκύπτουν από τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά για την ενοχή του, χωρίς να έχει υποχρέωση να διαλάβει στην περί ποινής απόφαση του για τα στοιχεία αυτά ειδικότερη αιτιολογία (ΑΠ 606/2013), ενώ η συνεκτίμηση της υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας γίνεται με ρητή μνεία και ειδική αιτιολογία στην οικεία απόφαση.
Στην προκειμένη περίπτωση, στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης που αναφέρεται στην επιμέτρηση της ποινής, αναφέρεται κατά λέξη ότι “το Δικαστήριο για την επιμέτρηση των ποινών που θα εφαρμόσει σύμφωνα με το διατακτικό……
αξιολογεί ευεργετικώς τη μέχρι την έκδοση της παρούσης αποφάσεως διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και τις εξ αυτής επιπτώσεις σε βάρος τα)ν κατηγορουμένων, λαμβάνει δε υπόψη αφενός τη βαρύτητα των εγκλημάτων που τελέστηκαν και αφετέρου την προσωπικότητα των κατηγορουμένων…..Με βάση όλα τα ανωτέρω, πρέπει να επιβληθεί στους καταδικασθέντες η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό”. Από τα παραπάνω προκύπτει αναμφίβολα ότι κατά την επιμέτρηση της ποινής που επιβλήθηκε σε κάθε έναν εκ των αναιρεσειόντων, καίτοι δεν προτάθηκε εκ μέρους τους σχετικός ισχυρισμός (ΑΠ 1482/18, ΑΠ 379/18), λήφθηκε υπόψη και αξιολογήθηκε και μάλιστα ευεργετικά γι’ αυτούς η διάρκεια της συγκεκριμένης ποινικής διαδικασίας και οι επιπτώσεις αυτής σε βάρος τους, το δε δευτεροβάθμιο Δικαστήριο προέβη σε μείωση των ποινών που είχαν επιβληθεί σ’ αυτούς πρωτοδίκως. Επομένως, ο σχετικός, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ του ΚΠΔ, τέταρτος λόγος αμφοτέρων των κρινομένων αιτήσεων αναίρεσης, περί ελλείψεως αιτιολογίας της περί επιμέτρησης της ποινής απόφασης, λόγω ανυπαρξίας ρητής μνείας περί του αν λήφθηκε υπόψη ή όχι η καθυστέρηση της ποινικής διαδικασίας, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Σύμφωνα με το άρθρο 510 παρ. 2 ΚΠΔ, εκτός από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου λόγους, μπορούν να προταθούν σε ό,τι αφορά το πολιτικό μέρος της απόφασης και οι λόγοι αναίρεσης, οι οποίοι καθιερώνονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559 αρ. 9 του Κώδικα αυτού λόγος, κατά τον οποίο επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε.
Στην προκειμένη περίπτωση, από την, παραδεκτή για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, επισκόπηση των πρακτικών της πρωτόδικης με αριθμό 943/2012 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης (σελίδα 6), προκύπτει ότι η εταιρία “… SA” δήλωσε νομότυπα παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος των επτά πρώτων τότε κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και ο νυν αναιρεσείων Γ. Τ. (5ος κατηγορούμενος), “για το ποσό των 100 ευρώ εις ολόκληρον με επιφύλαξη για περαιτέρω χρηματική'”) αποζημίωση στα πολιτικά Δικαστήρια, λόγω της ηθικής βλάβης που της προκάλεσε η δικαζόμενη πράξη της πλαστογραφίας”. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, μετά την περί της ενοχής και επιβλητέας ποινής απόφαση του, έκανε δεκτή την ανωτέρω αίτηση της πολιτικώς ενάγουσας και υποχρέωσε (σελίδα 195) τους πέντε πρώτους καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων και τον ανωτέρω Γ. Τ., να της καταβάλουν “το ποσό των εκατό (100) ευρώ εις ολόκληρον ο καθένας, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί από τα αδικήματα”. Ενώπιον του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου η ως άνω πολιτικώς ενάγουσα δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των πέντε πρώτων κατηγορουμένων, ήτοι και κατά του Γ. Τ., για το ποσό των δέκα (10) ευρώ από τον καθένα με επιφύλαξη λόγω της ηθικής βλάβης που της προκάλεσε η δικαζόμενη πράξη της πλαστογραφίας (σελίδα 9 της προσβαλλόμενης). Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, μετά την περί της ενοχής κρίση του και την επιβολή της προσήκουσας ποινής, υποχρέωσε τους καταδικασθέντες κατά τα ανωτέρω για την πράξη της κακουργηματικής από κοινού πλαστογραφίας Χ. Μ. του Α., Τ. Ι. του Β., Ν. Π. του Ι., Π. Ν. του Κ. καθώς και τον νυν αναιρεσείοντα Γ. Τ., να καταβάλουν στην πολιτικώς ενάγουσα το ποσό των εκατό (100) ευρώ ο καθένας ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί από τα αδικήματα. Έτσι όμως όπως έκρινε το Πενταμελές Εφετείο υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 9 του ΚΠολΔ σε συνδ. με το άρθρο 510 παρ. 2 ΚΠΔ, αφού επιδίκασε σε βάρος του παραπάνω αναιρεσείοντα, κατά το βάσιμο περί τούτου πέμπτο λόγο αναίρεσης της ένδικης αίτησής του, ποσό πλέον του αιτηθέντος, χωρίς όμως συγχρόνως να υπερβεί την εξουσία του με το να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση σε βάρος κάθε κατηγορουμένου και επομένως και του αναιρεσείοντα, λόγω της εις ολόκληρον ευθύνης τους (πρβλ. ΑΠ 907/2004).
Κατ’ ακολουθίαν όλων των ανωτέρω και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι αναίρεσης προς έρευνα πρέπει: α) να απορριφθεί στο σύνολο της η κρινόμενη από 15-11-2018 και με αριθμό γενικού πρωτ. 12837/19-11- 2018 δήλωση – αίτηση του Χ. Μ. του Α. για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 960/2016 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (αρθρ. 583 § 1 ΚΠΔ) καθώς και στη δικαστική δαπάνη της πολιτικώς ενάγουσας (άρθρ. 176, 183 ΚΠολΔ) και β) δεκτού καθισταμένου του αμέσως παραπάνω λόγου αναίρεσης, να αναιρεθεί εν μέρει η υπ’αριθμ. 960/2016 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης ως προς τον αναιρεσείοντα Γ. Τ. και δη μόνο κατά τη διάταξή της περί επιδικάσεως χρηματικής ικανοποίησης στην πολιτικώς ενάγουσα εταιρία με την επωνυμία “… SA”, της οποίας (διάταξης), δεδομένου ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υπόθεσης για νέα συζήτηση στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, πρέπει να διαταχθεί η απάλειψη κατά το επιπλέον των δέκα (10) ευρώ ποσό (ΑΠ 1040/2009, ΑΠ 1559/2009), απορριπτομένης κατά τα λοιπά της από 16- 11-2018 και με αριθμό γενικού πρωτ. 12843/19-11-2018 αιτήσεώς του για αναίρεση της αμέσως παραπάνω απόφασης. Τέλος, το παραπάνω αναιρετικό αποτέλεσμα πρέπει να επεκταθεί, σύμφωνα με το άρθρο 469 ΚΠΔ, δοθέντος ότι ο ως άνω λόγος αναιρέσεως δεν αναφέρεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του αναιρεσείοντα Γ. Τ., και στους παραπάνω, συγκαταδικασθέντες ως συναυτουργούς στην πράξη της πλαστογραφίας, συγκατηγορουμένους του Χ. Μ., Τ. Ι., Ν. Π. και Π. Ν., που δεν άσκησαν αναίρεση κατά της ως άνω απόφασης ως προς το αμέσως παραπάνω κεφάλαιο της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 15-11-2018 και με αριθμό γενικού πρωτ. 12837/19- 11-2018 δήλωση – αίτηση του Χ. Μ. του Α., κατοίκου … και ήδη κρατούμενου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης για αναίρεση της υπ’αριθμ. 960/2016 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Καταδικάζει τον ως άνω αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ καθώς και στη δικαστική δαπάνη της πολιτικώς ενάγουσας εκ πεντακοσίων (500) ευρώ.
Αναιρεί εν μέρει την υπ’αριθμ. 960/2016 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης ως προς τον αναιρεσείοντα Γ. Τ. και δη μόνο κατά τη διάταξή της περί επιδικάσεως χρηματικής ικανοποίησης στην πολιτικώς ενάγουσα εταιρία με την επωνυμία “… SA” για την πράξη της πλαστογραφίας.
Επεκτείνει το αναιρετικό ως άνω αποτέλεσμα της παρούσας απόφασης και στους καταδικασθέντες για την ως άνω πράξη Χ. Μ. του Α., Τ. Ι. του Β., Ν. Π. του Ι. και Π. Ν. του Κ..
Διατάσσει ως προς τους κατηγορουμένους Χ. Μ. του Α., Γ. Τ. του Κ., Τ. Ι. του Β., Ν. Π. του Ι. και Π. Ν. του Κ. την απάλειψη της περί επιδικάσεως χρηματικής ικανοποίησης στην πολιτικώς ενάγουσα διάταξης της ως άνω απόφασης για το επιπλέον των δέκα (10) ευρώ επιδικασθέν δι’αυτής σε βάρος καθενός εξ αυτών ποσό.
Απορρίπτει κατά τα λοιπά την από 16-11-2018 και με αριθμό γενικού πρωτ. 12843/19-11-2018 αίτηση του Γ. Τ. του Κ., κατοίκου … (άνευ οδού) για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 960/2016 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 9 Απριλίου 2019.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 28 Μαΐου 2019.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top