Προσωρινή κράτηση και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 3811/2009, Παρατηρήσεις στο ΣυμβΠλημΣερ 4/2010

Συγγραφέας/είς: Χ. Λαμπάκης
Εκδόσεις: Ποινική Δικαιοσύνη 2010, σελ. 689