Ο εγκλεισμός του ψυχικά ασθενή σε ψυχιατρικό ίδρυμα

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Εκδόσεις: Ορ. Γιωτάκου (επιμ.), «Παρέμβαση στην κρίση, Επείγοντα ψυχολογικά προβλήματα», εκδ. Αρχιπέλαγος, Αθήνα 2008, σελ. 354-380