ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ2α/οικ.25602 "Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ)", ΦΕΚ Β' 1607/26-4-2020

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ2α/οικ.25602 "Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), των θεμάτων στελέχωσης και στέγασης, της δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους, του είδους, του τύπου και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των κινητών μονάδων και κάθε άλλου σχετικού θέματος" (ΦΕΚ Β' 1607/26-4-2020).