Η ακούσια νοσηλεία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας: προβλέψεις και προβλήματα στα 23 χρόνια εφαρμογής

Συγγραφέας/είς: Κώστας Κοσμάτος
Εκδόσεις: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικά πασχόντων, εκδ. Σάκκουλα, Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - τ. 23, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 57 επ.