Νομολογία

ΑΠ 1806/2016 - ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠ 1806/2016 (Ζ' Ποινικό Τμήμα): "...Περαιτέρω, σε σχέση με τον τέταρτο λόγο αναιρέσεως με τον οποίον προβάλλεται η αιτίαση της: "ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 περ.

ΑΠ 1764/2016 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΦΕΣΗΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΑΦΜ - ΑΝΑΙΡΕΙ, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΑΦΜ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΠ 1764/2016 (Ε΄' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ): ".....Κατά τις διατάξεις του άρθρου 474 του Κ.Ποιν.Δ., (όπως η παρ. 3 προσετέθη με την παρ. 8 του άρθρου 33 του ν.4055/2012, που ισχύει από 2 Απριλίου 2012): 1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ.

ΑΠ 1586/2016 - ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΚΑΘΕΙΡΞΕΩΣ (contra ΑΠ 454/2016)

ΑΠ 1586/2016 (Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ): «…..Κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 και 3 ΠΚ, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τις περ. 1 και 2 της υποπαρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, "1.

ΑΠ 1338/2016 – ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΝΗΣ - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠ 1338/2016 (A’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ):  «…Κατά το άρθρο 82 παρ. 1 ΠΚ, όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο ΙΓ.1. εδαφ.1 άρθρου πρώτου Ν.4093/12-11-2012, "Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος μετατρέπεται σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο.

ΑΠ 577/2016 - ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ - Επιεικέστερος ο Ν. 4337/2015 - Ανέγκλητη η πράξη για απόδοση ΦΠΑ για ποσά μικρότερα των 50.000 € ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος

ΑΠ 577/2016 (ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ): «….Επειδή κατά το άρθρο 18 του Ν.2523/1997: "αδίκημα μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δημόσιο του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών η εισφορών διαπράττει ο φορολογούμενος ο οποίος προκειμένου να αποφύγει την

ΑΠ 454/2016 – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ

ΑΠ 454/2016 (Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ): «….Στο άρθρο 82 παρ. 1 και 3 ΠΚ, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις περ. 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ’ του πρώτου άρθρου ν. 4093/2012 (ΚΝοΒ σελ. 2437, 2584) ορίζονται τα εξής : "1. ...

ΑΠ 183/2016 – ΕΦΕΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠ 183/2016 (Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ): «…Με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 εδ. α’ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), η οποία κυρώθηκε για πρώτη φορά από την Ελλάδα με το Ν. 2329/1953 και εκ νέου με το Ν.Δ. 53/1974, οπότε αποτελεί, κατά το αρθρ.

ΟλΑΠ 3/2016 - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ν.4254/2014 - Άρθρο 263 Α ΠΚ

ΟλΑΠ 3/2016 (A’ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ): "...Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Συντάγματος εισάγεται η θεμελιώδης αρχή της διάκρισης των κρατικών λειτουργιών και ορίζεται ότι: "1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2.

Pages